Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych — Funkcja naukowa

Funkcja naukowa

Pracownicy Studium są aktyw­ni nauko­wo w repre­zen­to­wa­nych przez sie­bie dys­cy­pli­nach: filo­zo­fii, filo­zo­fii muzy­ki, teo­rii i histo­rii kul­tu­ry muzycz­nej, este­ty­ki, histo­rii sztu­ki, lite­ra­tu­ro­znaw­stwie, prze­kła­do­znaw­stwie, libret­to­lo­gii i języ­ko­znaw­stwie. Regularnie publi­ku­ją, reda­gu­ją, uczest­ni­czą w kon­fe­ren­cjach. Zakres badań obej­mu­je głów­nie kwe­stie inter­dy­scy­pli­nar­ne, co jest szcze­gól­nie waż­ne i cen­ne dla Naszej Uczelni, pozwa­la bowiem wzbo­ga­cić dys­kurs muzycz­ny o tre­ści w roz­ma­ity spo­sób z muzy­ką kore­lu­ją­ce.

Z publi­ka­cji Pedagogów zre­ali­zo­wa­nych przez Wydawnictwo UMFC moż­na wymie­nić dwa tomy pod red. M. Demskiej-Trębacz Z pogra­ni­cza muzy­ki-tań­ca-pla­sty­ki (2007) oraz Dla dobra i chwa­ły muzy­ki pol­skiej. Z prze­szło­ści i teraź­niej­szo­ści war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej (2011), a tak­że Dźwięk, świa­tło, obraz w sztu­ce pol­skiej XX wie­ku (2008) pod red. T. Grzybkowskiej. Ukazały się tak­że czte­ry tomy autor­stwa K. Lipki Utopia urze­czy­wist­nio­na. Metafizyczne pod­ło­że tre­ści dzie­ła muzycz­ne­go (2009), Pejzaż nadziei. Historyczny roz­wój muzy­ki jako pro­ces o cha­rak­te­rze tele­olo­gicz­nym (2010); Entropia kul­tu­ry. Sztuka w pono­wo­cze­snej pułap­ce (2013) oraz Abstrakcja i prze­strzeń. Szkic o eks­pan­sji myśli i sztu­ki (2018).

Z naj­now­szych publi­ka­cji moż­na wymie­nić Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation (2015) E. Lesiak-Bielawskiej, Hector Berlioz. Potępienie Fausta. Libretto (2015) w tłu­ma­cze­niu i opra­co­wa­niu kry­tycz­nym M. Sokołowicz oraz Po-twarz. Przekraczanie widzial­no­ści w sztu­ce i filo­zo­fii (2015) A. Szyjkowskiej-Piotrowskiej, wyda­ną we współ­pra­cy z wydaw­nic­twem słowo/obraz tery­to­ria.

W roku 2017 uka­za­ły się dwie mono­gra­fie wie­lo­au­tor­skie:

1) Muzyka i filo­zo­fia 1: Refleksje, kon­tek­sty, inter­pre­ta­cje pod red. K. Lipki;

2) Puccini na gło­sy pod red. S. Dąbka, A. Muszyńskiej-Andrejczyk i M. Sokołowicz.

W roku 2018 uka­żą się:

1) pierw­szy tom serii wydaw­ni­czej Studia libret­to­lo­gicz­ne i ope­ro­lo­gicz­ne
pod red. A. Muszyńskiej-Andrejczyk;

2)  tłu­ma­cze­nie libret­ta Poławiaczy pereł G. Bizeta w tłu­ma­cze­niu i opra­co­wa­niu kry­tycz­nym M. Sokołowicz;

3) dru­gi tom mono­gra­fii wie­lo­au­tor­skiej Muzyka i filo­zo­fia pod red. K. Lipki.

Konferencje i sesje nauko­we w latach 2011–2016


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019