Kalendarz koncertowy

 

Szanowni Państwo!

Z rado­ścią wita­my Państwa w kolej­nym sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, naj­star­szej i naj­więk­szej uczel­ni muzycz­nej w Polsce. W roku 2020 będzie­my obcho­dzić jubi­le­usz 210-lecia!

Jest to dla nas rok szcze­gól­ny, bowiem Senat naszej Alma Mater uchwa­lił w czerw­cu tego roku nowy sta­tut, dopa­so­wa­ny do nowej usta­wy o szkol­nic­twie wyż­szym. Posiada on bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na struk­tu­rę Uniwersytetu, podział jed­no­stek mery­to­rycz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, czy­li wydzia­łów i katedr. Niektóre z nich, jak taniec, jazz i muzy­ka estra­do­wa czy muzy­ka kościel­na, uzy­ska­ły samo­dziel­ność i mogą w ramach swo­ich jed­no­stek sta­no­wić o kie­run­ku ich roz­wo­ju. Nie pozo­sta­je to bez wpły­wu na sezon arty­stycz­ny nasze­go Uniwersytetu, pro­po­zy­cje tych mło­dych kie­run­ków przy­go­to­wa­li­śmy ze świa­do­mo­ścią ich nowych ról.

Zatem usły­szy­cie Państwo w nad­cho­dzą­cym sezo­nie cały wachlarz pro­po­zy­cji arty­stycz­nych, zróż­ni­co­wa­ny sty­li­stycz­nie tak, jak wie­lo­barw­na jest ofer­ta dydak­tycz­na naszej uczel­ni; od muzy­ki daw­nej aż po muzycz­ną awan­gar­dę zawie­ra­ją­cą jazz i muzy­kę tra­dy­cyj­ną. Od reci­ta­li solo­wych, kon­cer­tów kame­ral­nych, kon­cer­tów zespo­łów chó­ral­nych i orkie­stro­wych, jam ses­sion, po spek­ta­kle ope­ro­we, musi­ca­lo­we, tań­ca współ­cze­sne­go oraz fono­gra­ficz­ne i mul­ti­me­dial­ne pre­zen­ta­cje nagrań.

Jesienią 2019 roku kon­ty­nu­ować będzie­my obcho­dy Roku Moniuszkowskiego, któ­rym towa­rzy­szyć będą reci­ta­le pie­śni, pre­zen­ta­cja na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej stu­denc­kie­go spek­ta­klu ope­ry „Straszny Dwór”, kon­cer­ty kame­ral­ne i sym­fo­nicz­ne.

Po raz kolej­ny zapre­zen­tu­ją się arty­stycz­ne zespo­ły nasze­go Uniwersytetu: Chopin University Chamber Orchestra pod dyrek­cją Agnieszki Duczmal, uwiel­bia­ny przez publicz­ność Chopin University Big Band ze swo­im band leade­rem Piotrem Kostrzewą, Chopin University Dance Company, Chopin University Chamber Choir, Chopin University Modern Ensemble, jak rów­nież nowo powo­ła­ny Chopin University Accordion Trio.

Orkiestra Symfoniczna wystą­pi w tym sezo­nie pod dyrek­cją tak zna­ko­mi­tych dyry­gen­tów jak: Tomasz Bugaj, Massimiliano Caldi, Bassem Akiki, Michał Klauza, Robert Rumbelow, Paweł Przytocki, Maciej Tomasiewicz i Rafał Janiak. Zabrzmią naj­słyn­niej­sze dzie­ła muzy­ki orkie­stro­wej m.in. W. A. Mozarta, L. van Beethovena, G. Mahlera, B. Bartoka, D. Szostakowicza.

W cyklu Mistrzowie Instrumentalistyki usły­szą Państwo gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu, w więk­szo­ści peda­go­gów naszej uczel­ni, takich jak: Katarzyna Duda, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Jadwiga Rappé, Ewa Vesin, Robert Gierlach, Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Cezary Konrad, Tomasz Kuk, Marek Napiórkowski, Janusz Olejniczak, Marcin Suszycki, Jakub Waszczeniuk, Meccore String Quartet.

Z kolei w cyklu kon­cer­tów Nasi Absolwenci wystą­pią: Katarzyna Budnik, Joanna Freszel, Roksana Kwaśnikowska, Maria Machowska, Agnieszka Świgut, Łukasz Chrzęszczyk, Ma-rek Czech, Christian Danowicz, Paweł Janas, Wojciech Koprowski, Rafał Kwiatkowski, Adam Mazurek, Marcin Markowicz, Marcin Łukaszewski, Grzegorz Skrobiński, Lutosławski Piano Duo i inni.

Gościć będzie­my dwie wspa­nia­łe orkie­stry, wizy­tów­kę pol­skiej kul­tu­ry na świe­cie, orkie­strę Sinfonia Varsovia oraz bli­ską nam, bo zło­żo­ną w więk­szo­ści z naszych absol­wen­tów, orkie­strę Sinfonia Iuventus.

Jak co roku, w kon­cer­tach dyplo­man­tów, zarów­no w naszej Sali Koncertowej jak i Filharmonii Narodowej oraz Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, wystą­pią wyse­lek­cjo­no­wa­ni na prze­słu­cha­niach wydzia­ło­wych naj-lep­si stu­den­ci. Za tę moż­li­wość, wie­lo­let­nią współ­pra­cę i przy­chyl­ność w pro­mo­wa­niu mło­dych talen­tów z naszej uczel­ni, kolej­ny raz pra­gnę podzię­ko­wać dyrek­cji oby­dwu tych insty­tu­cji.

W nad­cho­dzą­cym roku aka­de­mic­kim, po dłu­go­trwa­łej acz efek­tyw­nej moder­ni­za­cji, po-wra­ca­ją do użyt­ko­wa­nia wszyst­kie trzy sale kame­ral­ne naszej uczel­ni. Wolą naszą jest, aby słu­ży­ły one nie tyl­ko dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej, ale tak­że prze­ję­ły część kon­cer­tów dedy­ko­wa­nych sze­ro­ko rozu­mia­nej kame­ra­li­sty­ce. Zapraszamy zatem w tym sezo­nie, nie tyl­ko do Sali Koncertowej, ale rów­nież do Sali Operowej im. Stanisława Moniuszki, Audytorium im. Karola Szymanowskiego oraz Sali Kameralnej im. Henryka Melcera.

Przygotowanie nowe­go sezo­nu arty­stycz­ne­go naszej uczel­ni jest wyni­kiem inten­syw­nych prac komi­sji kon­cer­to­wej, któ­ra z twór­czą inwen­cją tak sta­ra się uło­żyć tę mister­ną ukła­dan­kę, aby każ­dy kolej­ny sezon arty­stycz­ny był jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­ny dla naszej wier­nej publicz­no­ści. Dlatego też chcę zło­żyć naj­go­ręt­sze podzię­ko­wa­nia kie­row­ni­kom jed­no­stek mery­to­rycz­nych, dzie­ka­nom wydzia­łów, peda­go­gom, ale przede wszyst­kim pra­cow­ni­kom Biura Koncertowego za ogrom­ny wkład pra­cy, tak na eta­pie pla­no­wa­nia jak i póź­niej­szej reali­za­cji w trak­cie roku aka­de­mic­kie­go w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran


ostatnia modyfikacja: 16/10/2019