Kalendarz koncertowy

 

Szanowni Państwo!

 

Z rado­ścią wita­my Państwa w kolej­nym sezo­nie arty­stycz­nym 2018/2019 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, naj­star­szej i naj­więk­szej uczel­ni muzycz­nej w Polsce. Z dumą patrzy­my wstecz na naszych absol­wen­tów, peda­go­gów, mistrzów, któ­rzy budo­wa­li potę­gę pol­skiej muzy­ki ale patrzy­my też z nadzie­ją w przy­szłość, bowiem nasza Alma Mater to dziś uczel­nia na mia­rę naszych cza­sów, goto­wa na wyzwa­nia, któ­re dyk­tu­je współ­cze­sny rynek muzycz­ny. Jakość naszych doko­nań arty­stycz­nych jest sze­ro­ko zna­na i komen­to­wa­na w świe­cie.

Z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią moż­na stwier­dzić, że Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina to nie tyl­ko wyż­sza uczel­nia muzycz­na, któ­ra kształ­ci i mode­lu­je talen­ty muzycz­ne. To przede wszyst­kim insty­tu­cja, któ­ra jest jed­nym z naj­zna­mie­nit­szych amba­sa­do­rów pol­skiej kul­tu­ry! Naturalną jest więc ema­na­cja naszych naj­wy­bit­niej­szych arty­stów w ska­li kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych i ope­ro­wych we wszyst­kich spe­cjal­no­ściach, począw­szy od kom­po­zy­to­rów, dyry­gen­tów, instru­men­ta­li­stów, woka­li­stów, tan­ce­rzy, aż po reży­se­rów dźwię­ku czy teo­re­ty­ków muzy­ki. Te czę­sto nie­za­po­mnia­ne arty­stycz­ne kre­acje powsta­ją w zaci­szu sal dydak­tycz­nych, na pró­bach i zaję­ciach z mistrza­mi. Aby potem spraw­dzić efek­ty naszej pra­cy – przed­sta­wia­my je Państwu, pod­da­je­my oce­nie naszej wier­nej publicz­no­ści.

Także w nad­cho­dzą­cym sezo­nie przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg inte­re­su­ją­cych pro­po­zy­cji kon­cer­to­wych, uka­zu­ją­cych całe spek­trum aktyw­no­ści uczel­ni, od reci­ta­li solo­wych kon­cer­tów kame­ral­nych, kon­cer­tów zespo­łów chó­ral­nych i orkie­stro­wych, po spek­ta­kle ope­ro­we, musi­ca­lo­we, tań­ca współ­cze­sne­go oraz fono­gra­ficz­ne i mul­ti­me­dial­ne pre­zen­ta­cje nagrań.

W Jubileuszowym roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości poło­ży­li­śmy szcze­gól­ny nacisk na reper­tu­ar zawie­ra­ją­cy kom­po­zy­cje pol­skich twór­ców, któ­re­go uko­ro­no­wa­niem będą kon­cer­ty jubi­le­uszo­we oraz kon­ty­nu­acja współ­pra­cy w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. I. J. Paderewskiego.

W roku 2019 włą­czy­my się rów­nież do obcho­dów Roku Moniuszkowskiego z reci­ta­la­mi pie­śni, pre­zen­ta­cja­mi ope­ro­wy­mi oraz kon­cer­ta­mi kame­ral­ny­mi. W listo­pa­dzie odbę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa naszej uczel­ni Maestro Arvo Pärtovi, wybit­ne­mu estoń­skie­mu kom­po­zy­to­ro­wi, któ­rej towa­rzy­szyć będzie kon­cert z dzie­ła­mi mistrza.

Po raz kolej­ny zapre­zen­tu­ją się arty­stycz­ne zespo­ły nasze­go uni­wer­sy­te­tu; Chopin University Chamber Orchestra pod dyrek­cją Rafała Janiaka, uwiel­bia­ny przez publicz­ność Chopin University Big Band ze swo­im ban­dle­ade­rem Piotrem Kostrzewą, Chopin University Dance Company, jak rów­nież nowo powo­ła­ny Chopin University Modern Ensemble.

Orkiestra Symfoniczna wystą­pi w tym sezo­nie pod dyrek­cją tak zna­ko­mi­tych dyry­gen­tów jak: Mirosław Jacek Błaszczyk, Massimiliano Caldi, Yu Feng, Michał Klauza, Robert W. Rumbelow, Dawid Runtz, Piotr Sułkowski. Zabrzmią naj­słyn­niej­sze dzie­ła muzy­ki orkie­stro­wej m. in. Symfonie J. Brahmsa, P. Czajkowskiego, D. Szostakowicza.

W cyklu Mistrzowie Instrumentalistyki usły­szą Państwo gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu, w więk­szo­ści peda­go­gów naszej uczel­ni, takich jak: Tomasz Bińkowski, Danuta Błażejczyk, Urszula Janik, Paweł Gusnar, Jakub Haufa, Jakub Jakowicz, Cezary Konrad, Maria Machowska, Meccore String Quartet, Paweł Pańta, Włodek Pawlik, Karol Radziwonowicz, Jadwiga Rappé, Lilianna Stawarz oraz Janusz Wawrowski.

Z kolei w cyklu kon­cer­tów Nasi Absolwenci, wystą­pią: Łukasz Chrzęszczyk, Rafał Grząka, Andrzej Karałow, Bartłomiej Kominek, Leszek Lorent, Joanna Ławrynowicz, Robert Morawski, Miłosz Pękala, Małgorzata Wasiucionek i inni.

Jak co roku w kon­cer­tach dyplo­man­tów, zarów­no w naszej Sali Koncertowej jak i Filharmonii Narodowej i Teatrze Wielkim — Operze Narodowej wystą­pią wyse­lek­cjo­na­wa­ni na prze­słu­cha­niach wydzia­ło­wych naj­lep­si stu­den­ci. Kolejny raz pra­gnę podzię­ko­wać dyrek­cji oby­dwu tych insty­tu­cji za wie­lo­let­nią współ­pra­cę i przy­chyl­ność w pro­mo­wa­niu naszych mło­dych talen­tów.

Za przy­go­to­wa­nie nowe­go sezo­nu arty­stycz­ne­go naszej uczel­ni chcę zło­żyć gorą­ce podzię­ko­wa­nia kie­row­ni­kom jed­no­stek mery­to­rycz­nych i dzie­ka­nom wydzia­łów ale przede wszyst­kim pra­cow­ni­kom Biura Koncertowego za ogrom­ny wkład pra­cy na eta­pie pla­no­wa­nia jak i reali­za­cji w trak­cie roku aka­de­mic­kie­go w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

prof. dr. hab. Klaudiusz Baran


ostatnia modyfikacja: 10/10/2018