Kalendarz koncertowy

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Szanowni Państwo!

Jest mi nie­zmier­nie miło powi­tać Państwa w murach nasze­go Uniwersytetu, w kolej­nym sezo­nie arty­stycz­nym – 2017/2018. Jest to już pią­ty, przy­go­to­wy­wa­ny prze­ze mnie i Biuro Koncertowe naszej uczel­ni cykl pra­wie stu kon­cer­tów, któ­re będą odby­wa­ły się zwy­cza­jo­wo w nie­dzie­le i ponie­dział­ki oraz – jak te naj­bar­dziej eli­tar­ne – w tak zwa­ne „Środy na Okólniku“. Będziemy kon­ty­nu­ować zna­ne już publicz­no­ści serie kon­cer­to­we, takie jak Mistrzowie Instrumentalistyki, Nasi Absolwenci i Nasi Laureaci, gdzie usły­szeć będzie moż­na naj­zdol­niej­szych stu­den­tów, absol­wen­tów i peda­go­gów uczel­ni, a tak­że zapro­szo­nych gości.
W reper­tu­arze pre­zen­to­wa­nym Warszawskim Melomanom i Wszystkim Słuchaczom, znaj­dą się utwo­ry solo­we, kame­ral­ne, wokal­ne, wokal­no-instru­men­tal­ne i bale­to­we, zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem for­my, sty­lu i epo­ki, uka­zu­ją­ce peł­ne spek­trum dydak­tycz­ne uczel­ni, a przy­go­to­wa­ne we współ­pra­cy mery­to­rycz­nej z Kierownikami Katedr, Zakładów i Studiów oraz Dziekanami Wydziałów. W związ­ku z uru­cho­mie­niem nowych kie­run­ków i spe­cjal­no­ści, takich jak cho­ciaż­by dłu­go ocze­ki­wa­ny Jazz i World Music, spek­trum sty­li­stycz­ne naszych kon­cer­tów zna­czą­co się posze­rzy.
Okazję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich moż­li­wo­ści będą mia­ły nowo powo­ła­ne zespo­ły arty­stycz­ne nasze­go Uniwersytetu, zło­żo­ne z najwybitniej¬szych stu­den­tów i absol­wen­tów, a będą­ce wizy­tów­ką pozio­mu kształ­ce­nia i arty­stycz­ne­go poten­cja­łu uczel­ni. A będą to Chopin University Chamber Orchestra, któ­ra spek­ta­ku­lar­nie zade­biu­to­wa­ła pod koniec zeszłe­go sezo­nu w naszej Sali Koncertowej, uty­tu­ło­wa­ny i dobrze już zna­ny melo­ma­nom Chopin University Big Band, zespół tań­ca współ­cze­sne­go Chopin University Dance Company oraz two­rzo­ny obec­nie Chopin University Chamber Choir. Na estra­dzie uczel­ni będą mogli Państwo usły­szeć tej mia­ry mistrzów, co Michał Bryła, Jurek Dybał, Szabolcs Esztényi, Philippe Giusiano, Paweł Gusnar, Mario Hossen, Jakub Jakowicz, Urszula Janik, Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Urszula Kryger, Henryk Miśkiewicz, Piotr Paleczny, Anna Radziejewska, Lilianna Stawarz, Tomasz Strahl, Agata Szymczewska, Janusz Wawrowski, Pablo Ziegler.
Spośród absol­wen­tów uczel­ni zapre­zen­tu­ją się Państwu w nad­cho­dzą­cym sezo­nie mię­dzy inny­mi: Aleksander Dębicz, Zuzanna Elster, Joanna Freszel, Maria Ludwika Gabryś, Romuald Gołębiowski, Marta Grzywacz, Piotr Hausenplas, Agata Igras, Adrian Janda, Rafał Janiak, Adam Kowalski, Wojciech Koprowski, człon­ko­wie zespo­łu Kwadrofonik, Grzegorz Lalek, Leszek Lorent, Marcin Tadeusz Łukaszewski, Agnieszka Marucha, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Andrzej Olewiński, Włodek Pawlik, Leszek Potasiński, sek­stet wokal­ny muzy­ki współ­cze­snej proMODERN, Michał Sławecki, Grzegorz Skrobiński, Jolanta Sosnowska, Aleksander Wilgos, Tytus Wojnowicz, Grzegorz Wołczański, Ignacy Zalewski, Marcin Zdunik, Przemysław Zych czy człon­ko­wie # Ensemble.
W nad­cho­dzą­cym sezo­nie zwy­cza­jo­wo zapla­no­wa­li­śmy kon­cer­ty zespo­łów orkie­stro­wych Uniwersytetu: orkie­stry sym­fo­nicz­nej, kame­ral­nej, dętej, przy­go­to­wa­nych pod dyrek­cją tej mia­ry arty­stów, co Piotr Borkowski, Michał Dworzyński, Rafał Janiak, Vladimir Kiradjiev, Nicholas Krauze, Janusz Przybylski, Robert Rumbelow czy Monika Wolińska.
Wzorem lat ubie­głych znaj­dzie­cie Państwo w fol­de­rze wykaz lau­rów kon­kur­so­wych, któ­re zdo­by­li nasi stu­den­ci w kon­kur­sach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych w ubie­głym roku aka­de­mic­kim, wraz z infor­ma­cja­mi o ich peda­go­gach, z podzia­łem na dys­cy­pli­ny, kate­dry i wydzia­ły. Najbardziej uty­tu­ło­wa­nych usły­szeć będzie moż­na w cyklu Nasi Laureaci.
Wśród wie­lu wyda­rzeń chcę zwró­cić Państwa uwa­gę na uro­czy­stość wrę­cze­nia tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa Profesorowi Szabolcsowi Esztényiemu, mono­gra­ficz­ne kon­cer­ty jubileu¬szowe kom­po­zy­to­rów zwią­za­nych z naszą uczel­nią – moje­go zna­ko­mi­te­go poprzed­ni­ka Profesora Stanisława Moryto oraz Profesora Andrzeja Dutkiewicza, ponad­to na kon­cert w ramach IV Festiwalu Ignacego Paderewskiego, pre­zen­ta­cję stu­denc­ką ope­ry Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego w gościn­nych murach Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, pra­wy­ko­na­nie Symfonii Mariana Borkowskiego czy – tak jak w latach ubie­głych – kon­cert zna­ko­mi­tych muzy­ków zespo­łu Orkiestry Sinfonia Varsovia.
Po raz kolej­ny pra­gnę zło­żyć gorą­ce podzię­ko­wa­nia dyrek­cji war­szaw­skich insty­tu­cji kul­tu­ry: Filharmonii Narodowej i Opery Narodowej za moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia współ­pra­cy, two­rze­nie nowych arty­stycz­nych pro­jek­tów pro­mu­ją­cych umie­jęt­no­ści i talen­ty naszych stu­den­tów w ramach dorocz­nych kon­cer­tów dyplo­man­tów oraz innych form arty­stycz­nych.
Przedstawiając kalen­darz kon­cer­tów w roku aka­de­mic­kim 2017/2018, chcę wyra­zić wdzięcz­ność Dziekanom Wydziałów, Kierownikom Katedr, Zakładów i Studiów, Dyrektorom Orkiestry i Chóru UMFC, a w szcze­gól­no­ści pra­cow­ni­kom Biura Koncertowego za pomoc w jego przy­go­to­wa­niu.
Pozostaję z nadzie­ją, że nad­cho­dzą­cy sezon dostar­czy Państwu kolej­nych arty­stycz­nych wzru­szeń.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina


ostatnia modyfikacja: 21/09/2018
viahorizon