Wydział Wokalno-Aktorski WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Wydział Wokalno-Aktorski

Rodzaje stu­diów na Wydziale Wokalno-Aktorskim:

Rada Wydziału Wokalno-Aktorskiego posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­nia dok­to­ra oraz stop­nia dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dzie­dzi­nie sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej woka­li­sty­ka.

Cele i dzia­łal­ność:
Wydział przy­go­to­wu­je wokal­nie i aktor­sko mło­dych adep­tów sztu­ki zarów­no do pra­cy w teatrach muzycz­nych – ope­rze, ope­ret­ce, musi­ca­lu, jak i do dzia­łal­no­ści na estra­dach kon­cer­to­wych w róż­nych for­mach wokal­nych – pieśń, kan­ta­ta, ora­to­rium.
Program stu­diów obej­mu­je zarów­no przed­mio­ty zapew­nia­ją­ce przy­go­to­wa­nie wokal­ne (śpiew solo­wy, pra­ca z pia­ni­stą, opra­co­wa­nie par­tii ope­ro­wych, stu­dium recy­ta­ty­wu, zagad­nie­nia wyko­naw­cze muzy­ki baro­ko­wej, kame­ra­li­sty­ka, zespo­ły wokal­ne), jak i przy­go­to­wa­nie sce­nicz­ne (aktor­stwo, dyk­cja, pro­za i wiersz, taniec, styl i gest, cha­rak­te­ry­za­cja), a tak­że ogól­no­mu­zycz­ne i huma­ni­stycz­ne.
W celu umoż­li­wie­nia stu­den­tom zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia wokal­no-sce­nicz­ne­go Wydział współ­pra­cu­je z Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz z Warszawską Operą Kameralną, na któ­rych sce­nach stu­den­ci reali­zu­ją peł­no­wy­mia­ro­we spek­ta­kle ope­ro­we. Mają tak­że moż­li­wość bra­nia udzia­łu w licz­nych kon­cer­tach na tere­nie uczel­ni i poza nią. Wydział zatrud­nia wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę wybit­nych peda­go­gów posia­da­ją­cych nie­kwe­stio­no­wa­ny doro­bek arty­stycz­ny i nauko­wy.

Klasy śpie­wu solo­we­go pro­wa­dzą:
pro­fe­so­ro­wie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Anna Radziejewska, Jadwiga Rappé, Włodzimierz Zalewski;
dok­to­rzy habi­li­to­wa­ni: Robert Gierlach, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach, Artur Stefanowicz;
asy­sten­ci w kla­sach wokal­nych: Magdalena Idzik, Małgorzata Kubala; dr Anna Mikołajczyk-Niewidział, dr Yeoi-Young Sohn, mgr Ae-Ran Kim;
peda­go­dzy współ­pra­cu­ją­cy z wydzia­łem: mgr Erni Deng, mgr Gaosheng Duan, mgr Jacek Laszczkowski, dr Witold Żołądkiewicz.

Pedagodzy przed­mio­tów na spe­cjal­no­ści musi­cal: inter­pre­ta­cja musi­ca­lu opra­co­wa­nie sce­nicz­ne par­tii — mgr Wojciech Kępczyński; sce­ny kla­sycz­ne — mgr Magdalena Smalara; pro­za i wiersz — mgr Magdalena Smalara; pod­sta­wy gry aktor­skiej — dr Bartosz Martyna, wykł. Aneta Todorczuk; sce­ny współ­cze­sne – mgr Aneta Teodorczuk; pod­sta­wy tań­ca kla­sycz­ne­go — mgr Ryszard Wojtala; tech­ni­ki mowy — mgr Magdalena Kizinkiewicz-Rynkiewicz; emi­sja gło­su (asy­sten­ci w kla­sach wokal­nych) — mgr Marcin Wortmann, mgr Kaja Mianowana, mgr Anna Gigiel- Biedka; inter­pre­ta­cja musi­ca­lu opra­co­wa­nie muzycz­ne par­tii — mgr Jakub Lubowicz; pra­ca z pia­ni­stą — mgr Jakub Lubowicz; sty­li­sty­ka musi­ca­lo­wa — mgr Jacek Kotlarski; zespo­ły wokal­ne — mgr Lena Zuchniak; taniec współ­cze­sny — dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC; taniec musi­ca­lo­wy — mgr Agnieszka Brańska; histo­ria teatru muzycz­ne­go i lite­ra­tu­ra spe­cja­li­stycz­na — mgr Michał Wojnarowski; pia­ni­ści współ­pra­cu­ją­cy ze spe­cjal­no­ścią — mgr Tomasz Krezymon, mgr Mariusz Dubrawski.

Pedagodzy przed­mio­tów aktor­skich: prof. Grzegorz Chrapkiewicz, mgr Wojciech Kępczyński, mgr Magdalena Kizinkiewicz, dr Bartosz Martyna, mgr Magdalena Smalara, mgr Jitka Stokalska, mgr Aneta Todorczuk.

Pedagodzy przed­mio­tów tanecz­no-rucho­wych: dr Klaudia Carlos-Machej, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, mgr Agnieszka Perzyna, dr hab. Zofia Rudnicka, mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska, mgr Ryszard Wojtala.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2010/2011 kan­dy­da­ci na stu­dia II stop­nia mogą wystą­pić o posze­rze­nie wybra­ne­go przez sie­bie kie­run­ku o przed­mio­ty mul­ti­me­dial­ne w try­bie indy­wi­du­al­ne­go pla­nu stu­diów, w ramach pro­jek­tu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna pro­wa­dzo­ne­go przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a sta­no­wią­ce­go kon­ty­nu­ację pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katedra i Zakład:

Katedra Wokalistyki, Zakład Aktorstwa

dzie­kan: prof. dr hab. Ryszard Cieśla
pro­dzie­kan: ad. dr hab. Jolanta Janucik
sekre­ta­riat: mgr Katarzyna Kicman, (22) 2789 222, mgr Agnieszka Ciesielska, (22) 2789 249
e-mail: w4@chopin.edu.pl
pokój 307


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019