KATEDRA AUDIOLOGII I FONIATRII

W 1970 roku z ini­cja­ty­wy prof. dr hab. med. Zygmunta Pawłowskiego powsta­ła Katedra Foniatrii. Prof. Zygmunt Pawłowski przez wie­le lat kie­ro­wał jej dzia­łal­no­ścią nauko­wo-badaw­czą, dydak­tycz­ną i lekar­ską. Przez jeden rok aka­de­mic­ki obo­wiąz­ki Kierownika Katedry peł­ni­ła dr n. med. Ewa Kazanecka. W 2002 roku Senat Uczelni zmie­nił jed­no­st­ce nazwę na Katedrę Audiologii i Foniatrii, roz­sze­rza­jąc jej obszar dzia­łal­no­ści nauko­wej i medycz­nej. Kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński. Aktualne zada­nia nauko­we Katedry są reali­zo­wa­ne w ramach czte­rech pro­gra­mów badaw­czych.

Realizowany pro­gram nauko­wo-badaw­czy doty­czy pro­ce­su dia­gno­zo­wa­nia w zakre­sie gło­su śpie­wa­cze­go oraz zagad­nień zwią­za­nych z tera­pią i reha­bi­li­ta­cją osób wyko­rzy­stu­ją­cych głos jako narzę­dzie pra­cy (śpie­wa­cy, akto­rzy, nauczy­cie­le, wykła­dow­cy). Zasadnicze dzia­ła­nia Katedry kon­cen­tru­ją się na opra­co­wa­niu obiek­tyw­nych metod, któ­re umoż­li­wią stan­da­ry­za­cję pro­ce­su dia­gno­stycz­ne­go u kan­dy­da­tów na wydział wokal­ny i instru­men­tal­ny Uniwersytetu Muzycznego. Stworzenie usys­te­ma­ty­zo­wa­nych, medycz­nych pod­staw do kwa­li­fi­ka­cji kan­dy­da­tów i kate­go­ry­za­cji gło­su będzie dużym uła­twie­niem i wspar­ciem dla peda­go­gów w oce­nie kom­pe­ten­cji wokal­nych kan­dy­da­tów.

Ponadto, w ramach reali­za­cji pro­gra­mu tera­peu­tycz­no-reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, pro­wa­dzo­ne są pra­ce mają­ce na celu adap­ta­cję dla potrzeb języ­ka pol­skie­go i wdro­że­nie efek­tyw­nej meto­dy reha­bi­li­ta­cji gło­su (Metoda Akcentów), któ­ra będzie wyko­rzy­sta­na w kształ­ce­niu wokal­nym oraz w przy­pad­ku czyn­no­ścio­wych zabu­rzeń gło­su u osób zawo­do­wo posłu­gu­ją­cych się gło­sem.

Realizacja pro­gra­mu badaw­cze­go roz­wi­ja się w ści­słej współ­pra­cy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego filią — Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, Politechniką Gdańską, Instytutem Systemów Sterowania w Chorzowie, Zakładem Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. Członkowie zespo­łu Katedry bio­rą aktyw­ny udział w pra­cach wie­lu towa­rzystw nauko­wych w kra­ju i za gra­ni­cą, tj. Sekcje Foniatryczna i Audiologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi; Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, Europejska Akademia Otologii i Neuro-Otologii, Amerykańska Akademia Audiologii, Collegium Oto-Ryno-Larygologium Amicitiae Sacrum, International Association of Registered Certified Tomatis Cosultants (IACTC), są człon­ka­mi redak­cji i komi­te­tów nauko­wych cza­so­pism, The American Journal of Otology An International Forum for Otology Neurotology and Skull Base Surgery, Central And East European Journal Of Oto-RhinoLaryngology Head And Neck Surgery (CEEJOHNS), Audiofonologii, ENT ‑News, „Słyszę…”, A.C.T.A. Archives of Clinical and Topographical Anatomy, „Medyk”, „Zdrowie męż­czy­zny”, „Poradnik Medyczny” i inne. Katedra zor­ga­ni­zo­wa­ła i pro­wa­dzi spe­cja­li­stycz­ny gabi­net kon­sul­ta­cyj­ny w zakre­sie audio­lo­gii i fonia­trii, wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sną apa­ra­tu­rę medycz­ną.

Pracownicy Katedry

Współpracownicy

Kontakt:

e‑mail: kaif@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 13/03/2018