WydziaŇā Wokalno-Aktorski WYDZIAŇĀ WOKALNO-AKTORSKI

WydziaŇā Wokalno-Aktorski

Rodzaje stu­diów na Wydziale Wokalno-Aktorskim:

Rada WydziaŇāu Wokalno-Aktorskiego posia¬≠da upraw¬≠nie¬≠nia do nada¬≠wa¬≠nia stop¬≠nia dok¬≠to¬≠ra oraz stop¬≠nia dok¬≠to¬≠ra habi¬≠li¬≠to¬≠wa¬≠ne¬≠go w dzie¬≠dzi¬≠nie sztu¬≠ki muzycz¬≠nej w dys¬≠cy¬≠pli¬≠nie arty¬≠stycz¬≠nej woka¬≠li¬≠sty¬≠ka.

Cele i dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá:
WydziaŇā przy¬≠go¬≠to¬≠wu¬≠je wokal¬≠nie i aktor¬≠sko mŇāo¬≠dych adep¬≠t√≥w sztu¬≠ki zar√≥w¬≠no do pra¬≠cy w teatrach muzycz¬≠nych ‚Äď ope¬≠rze, ope¬≠ret¬≠ce, musi¬≠ca¬≠lu, jak i do dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠Ňõci na estra¬≠dach kon¬≠cer¬≠to¬≠wych w r√≥Ňľ¬≠nych for¬≠mach wokal¬≠nych ‚Äď pieŇõŇĄ, kan¬≠ta¬≠ta, ora¬≠to¬≠rium.
Program stu¬≠di√≥w obej¬≠mu¬≠je zar√≥w¬≠no przed¬≠mio¬≠ty zapew¬≠nia¬≠jńÖ¬≠ce przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠nie wokal¬≠ne (Ňõpiew solo¬≠wy, pra¬≠ca z pia¬≠ni¬≠stńÖ, opra¬≠co¬≠wa¬≠nie par¬≠tii ope¬≠ro¬≠wych, stu¬≠dium recy¬≠ta¬≠ty¬≠wu, zagad¬≠nie¬≠nia wyko¬≠naw¬≠cze muzy¬≠ki baro¬≠ko¬≠wej, kame¬≠ra¬≠li¬≠sty¬≠ka, zespo¬≠Ňāy wokal¬≠ne), jak i przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠nie sce¬≠nicz¬≠ne (aktor¬≠stwo, dyk¬≠cja, pro¬≠za i wiersz, taniec, styl i gest, cha¬≠rak¬≠te¬≠ry¬≠za¬≠cja), a tak¬≠Ňľe og√≥l¬≠no¬≠mu¬≠zycz¬≠ne i huma¬≠ni¬≠stycz¬≠ne.
W celu umoŇľ¬≠li¬≠wie¬≠nia stu¬≠den¬≠tom zdo¬≠by¬≠wa¬≠nia doŇõwiad¬≠cze¬≠nia wokal¬≠no-sce¬≠nicz¬≠ne¬≠go WydziaŇā wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠je z Teatrem Wielkim ‚Äď OperńÖ NarodowńÖ oraz z WarszawskńÖ OperńÖ KameralnńÖ, na kt√≥¬≠rych sce¬≠nach stu¬≠den¬≠ci reali¬≠zu¬≠jńÖ peŇā¬≠no¬≠wy¬≠mia¬≠ro¬≠we spek¬≠ta¬≠kle ope¬≠ro¬≠we. MajńÖ tak¬≠Ňľe moŇľ¬≠li¬≠woŇõńá bra¬≠nia udzia¬≠Ňāu w licz¬≠nych kon¬≠cer¬≠tach na tere¬≠nie uczel¬≠ni i poza nińÖ. WydziaŇā zatrud¬≠nia wykwa¬≠li¬≠fi¬≠ko¬≠wa¬≠nńÖ kadrńô wybit¬≠nych peda¬≠go¬≠g√≥w posia¬≠da¬≠jńÖ¬≠cych nie¬≠kwe¬≠stio¬≠no¬≠wa¬≠ny doro¬≠bek arty¬≠stycz¬≠ny i nauko¬≠wy.

Klasy Ňõpie¬≠wu solo¬≠we¬≠go pro¬≠wa¬≠dzńÖ:
pro¬≠fe¬≠so¬≠ro¬≠wie: Ryszard CieŇõla, Robert CieŇõla, Ewa IŇľykowska-LipiŇĄska, Jolanta Janucik, Krystyna JaŇļwiŇĄska-Dobosz, Izabela KŇāosiŇĄska, Jerzy Knetig, MaŇāgorzata Marczewska, MikoŇāaj Moroz, Anna Radziejewska, Jadwiga Rapp√©, WŇāodzimierz Zalewski;
dok­to­rzy habi­li­to­wa­ni: Robert Gierlach, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach, Artur Stefanowicz;
asy¬≠sten¬≠ci w kla¬≠sach wokal¬≠nych: Magdalena Idzik, MaŇāgorzata Kubala; dr Anna MikoŇāajczyk-NiewidziaŇā, dr Yeoi-Young Sohn, mgr Ae-Ran Kim;
peda¬≠go¬≠dzy wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cy z wydzia¬≠Ňāem: mgr Erni Deng, mgr Gaosheng Duan, mgr Jacek Laszczkowski, dr Witold ŇĽoŇāńÖdkiewicz.

Pedagodzy przed¬≠mio¬≠t√≥w na spe¬≠cjal¬≠no¬≠Ňõci musi¬≠cal: inter¬≠pre¬≠ta¬≠cja musi¬≠ca¬≠lu opra¬≠co¬≠wa¬≠nie sce¬≠nicz¬≠ne par¬≠tii ‚ÄĒ mgr Wojciech KńôpczyŇĄski; sce¬≠ny kla¬≠sycz¬≠ne ‚ÄĒ mgr Magdalena Smalara; pro¬≠za i wiersz ‚ÄĒ mgr Magdalena Smalara; pod¬≠sta¬≠wy gry aktor¬≠skiej ‚ÄĒ dr Bartosz Martyna, wykŇā. Aneta Todorczuk; sce¬≠ny wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠sne ‚Äď mgr Aneta Teodorczuk; pod¬≠sta¬≠wy taŇĄ¬≠ca kla¬≠sycz¬≠ne¬≠go ‚ÄĒ mgr Ryszard Wojtala; tech¬≠ni¬≠ki mowy ‚ÄĒ mgr Magdalena Kizinkiewicz-Rynkiewicz; emi¬≠sja gŇāo¬≠su (asy¬≠sten¬≠ci w kla¬≠sach wokal¬≠nych) ‚ÄĒ mgr Marcin Wortmann, mgr Kaja Mianowana, mgr Anna Gigiel- Biedka; inter¬≠pre¬≠ta¬≠cja musi¬≠ca¬≠lu opra¬≠co¬≠wa¬≠nie muzycz¬≠ne par¬≠tii ‚ÄĒ mgr Jakub Lubowicz; pra¬≠ca z pia¬≠ni¬≠stńÖ ‚ÄĒ mgr Jakub Lubowicz; sty¬≠li¬≠sty¬≠ka musi¬≠ca¬≠lo¬≠wa ‚ÄĒ mgr Jacek Kotlarski; zespo¬≠Ňāy wokal¬≠ne ‚ÄĒ mgr Lena Zuchniak; taniec wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠sny ‚ÄĒ dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC; taniec musi¬≠ca¬≠lo¬≠wy ‚ÄĒ mgr Agnieszka BraŇĄska; histo¬≠ria teatru muzycz¬≠ne¬≠go i lite¬≠ra¬≠tu¬≠ra spe¬≠cja¬≠li¬≠stycz¬≠na ‚ÄĒ mgr MichaŇā Wojnarowski; pia¬≠ni¬≠Ňõci wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cy ze spe¬≠cjal¬≠no¬≠ŇõcińÖ ‚ÄĒ mgr Tomasz Krezymon, mgr Mariusz Dubrawski.

Pedagodzy przed¬≠mio¬≠t√≥w aktor¬≠skich: prof. Grzegorz Chrapkiewicz, mgr Wojciech KńôpczyŇĄski, mgr Magdalena Kizinkiewicz, dr Bartosz Martyna, mgr Magdalena Smalara, mgr Jitka Stokalska, mgr Aneta Todorczuk.

Pedagodzy przed­mio­tów tanecz­no-rucho­wych: dr Klaudia Carlos-Machej, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, mgr Agnieszka Perzyna, dr hab. Zofia Rudnicka, mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska, mgr Ryszard Wojtala.

Od roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2010/2011 kan¬≠dy¬≠da¬≠ci na stu¬≠dia II stop¬≠nia mogńÖ wystńÖ¬≠pińá o posze¬≠rze¬≠nie wybra¬≠ne¬≠go przez sie¬≠bie kie¬≠run¬≠ku o przed¬≠mio¬≠ty mul¬≠ti¬≠me¬≠dial¬≠ne w try¬≠bie indy¬≠wi¬≠du¬≠al¬≠ne¬≠go pla¬≠nu stu¬≠di√≥w, w ramach pro¬≠jek¬≠tu Mińôdzyuczelniana SpecjalnoŇõńá Multimedialna pro¬≠wa¬≠dzo¬≠ne¬≠go przez WydziaŇā ReŇľyserii DŇļwińôku, a sta¬≠no¬≠wińÖ¬≠ce¬≠go kon¬≠ty¬≠nu¬≠acjńô pro¬≠jek¬≠tu wsp√≥Ňā¬≠fi¬≠nan¬≠so¬≠wa¬≠ne¬≠go przez Program Operacyjny KapitaŇā Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu SpoŇāecznego.

Katedra i ZakŇāad:

Katedra Wokalistyki, ZakŇāad Aktorstwa

dzie¬≠kan: prof. dr hab. Ryszard CieŇõla
pro­dzie­kan: ad. dr hab. Jolanta Janucik
sekre­ta­riat: mgr Katarzyna Kicman, (22) 2789 222, mgr Agnieszka Ciesielska, (22) 2789 249
e‚ÄĎmail: w4@chopin.edu.pl
pokój 307


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019