Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

I — Szkoła Doktorska i Środowiskowe Studia DoktoranckieSZKOŁA DOKTORSKA I ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE

Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:

  1. Do Szkoły Doktorskiej mogą apli­ko­wać absol­wen­ci wszyst­kich kie­run­ków stu­diów uczel­ni muzycz­nych oraz muzy­ko­lo­gii posia­da­ją­cy tytuł magi­stra. Nowa Ustawa i zara­zem dzia­ła­nia Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC spra­wi­ły, że moż­li­we jest apli­ko­wa­nie tak­że Kandydatów z kie­run­ków dotąd nie­obec­nych na Studiach Doktoranckich, np. ryt­mi­ka czy taniec. Możliwe są tak­że pro­po­zy­cje tema­tów dyser­ta­cji dok­tor­skich (dzie­ła i opi­su lub samej pra­cy pisem­nej) łączą­cych daw­ne, już nie­ist­nie­ją­ce, dys­cy­pli­ny, np. taniec i teo­rię muzy­ki, instru­men­ta­li­sty­kę i kom­po­zy­cję czy chó­ra­li­sty­kę i jazz itp. W ramach sztuk muzycz­nych miesz­czą się tak­że pro­ble­ma­ty­ka peda­go­gi­ki sztu­ki, dzia­ła­nia inter­dy­scy­pli­nar­ne róż­ne­go typu itp., jeśli muzy­ka sta­no­wi ich waż­ny ele­ment. O sen­sow­no­ści pla­no­wa­nej tema­ty­ki dok­to­ra­tu oraz głę­bo­kim prze­my­śle­niu swo­jej pro­po­zy­cji Kandydat ma szan­se prze­ko­nać komi­sję rekru­ta­cyj­ną.
  2. Szkoła Doktorska ofe­ru­je dla każ­de­go Doktoranta comie­sięcz­ne sty­pen­dium (ok. 2500zł mie­sięcz­nie przez pierw­sze 2 lata, wyż­sze po uzy­ska­niu pozy­tyw­nej oce­ny po 2 latach).
  3. Rekrutacja prze­pro­wa­dza­na w try­bie kon­kur­so­wym zosta­ła dokład­nie opi­sa­na w Uchwale nr 4/261/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycz­nia 2020

https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1589&y=2020

  1. Program kształ­ce­nia Szkoły Doktorskiej oraz jego efek­ty dostęp­ne są w Uchwale nr 5/262/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycz­nia 2020

https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1590&y=2020

  1. Pierwsze z dwóch pla­no­wa­nych spo­tkań dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej będzie mia­ło miej­sce pod­czas dnia otwar­te­go UMFC 7.03. 12–13.30 w Sali sena­tu, o czym infor­mu­je­my w aktu­al­no­ściach

http://www.chopin.edu.pl/pl/2020/02/spotkanie-konsultacyjne-dla-kandydatow-do-szkoly-doktorskiej#more-66016

Podczas spo­tka­nia zosta­ną omó­wio­ne zarów­no rekru­ta­cja, jak też model kształ­ce­nia. Można będzie dopy­tać o szcze­gó­ły. Osoby, któ­re zgło­szą wcze­śniej taką potrze­bę, mogą uzy­skać kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne (patrz poda­ny link).

  1. Wszelkich infor­ma­cji zawsze chęt­nie udzie­li prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl (w nagłów­ku listu: Szkoła Doktorska)

Najlepiej jed­nak przed­tem prze­czy­tać dostęp­ne mate­ria­ły, zamiesz­czo­ne pod poda­ny­mi lin­ka­mi.

 


ostatnia modyfikacja: 03/03/2020