Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

I — Szkoła Doktorska i Środowiskowe Studia DoktoranckieSZKOŁA DOKTORSKA I ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE

Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:

 1. Do Szkoły Doktorskiej mogą apli­ko­wać absol­wen­ci wszyst­kich kie­run­ków stu­diów uczel­ni muzycz­nych oraz muzy­ko­lo­gii posia­da­ją­cy tytuł magi­stra. Nowa Ustawa i zara­zem dzia­ła­nia Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC spra­wi­ły, że moż­li­we jest apli­ko­wa­nie tak­że Kandydatów z kie­run­ków dotąd nie­obec­nych na Studiach Doktoranckich, np. ryt­mi­ka czy taniec. Możliwe są tak­że pro­po­zy­cje tema­tów dyser­ta­cji dok­tor­skich (dzie­ła i opi­su lub samej pra­cy pisem­nej) łączą­cych daw­ne, już nie­ist­nie­ją­ce, dys­cy­pli­ny, np. taniec i teo­rię muzy­ki, instru­men­ta­li­sty­kę i kom­po­zy­cję czy chó­ra­li­sty­kę i jazz itp. W ramach sztuk muzycz­nych miesz­czą się tak­że pro­ble­ma­ty­ka peda­go­gi­ki sztu­ki, dzia­ła­nia inter­dy­scy­pli­nar­ne róż­ne­go typu itp., jeśli muzy­ka sta­no­wi ich waż­ny ele­ment. O sen­sow­no­ści pla­no­wa­nej tema­ty­ki dok­to­ra­tu oraz głę­bo­kim prze­my­śle­niu swo­jej pro­po­zy­cji Kandydat ma szan­se prze­ko­nać komi­sję rekru­ta­cyj­ną.
 2. Szkoła Doktorska ofe­ru­je dla każ­de­go Doktoranta comie­sięcz­ne sty­pen­dium (ok. 2500zł mie­sięcz­nie przez pierw­sze 2 lata, wyż­sze po uzy­ska­niu pozy­tyw­nej oce­ny po 2 latach).
 3. Rekrutacja prze­pro­wa­dza­na w try­bie kon­kur­so­wym zosta­ła dokład­nie opi­sa­na (wraz z ter­mi­na­rzem) w Uchwale nr 4/261/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycz­nia 2020 r.

https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1589&y=2020

 1. Program kształ­ce­nia Szkoły Doktorskiej oraz jego efek­ty dostęp­ne są w Uchwale nr 5/262/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycz­nia 2020

https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1590&y=2020

 1. Załączone poda­nie (pobierz for­mu­larz poda­nia z kwe­stio­na­riu­szem) o przy­ję­cie do Szkoły Doktorskiej – w wer­sji edy­to­wal­nej – nale­ży wypeł­nić i dołą­czyć do skła­da­nych doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych.

Całą doku­men­ta­cję rekru­ta­cyj­ną nale­ży zło­żyć w dwóch posta­ciach (o jed­na­ko­wej zawar­to­ści): 1) wydru­ku papie­ro­we­go — spię­te­go w całość w sko­ro­szy­cie lub segre­ga­to­rze — oraz 2) na płycie/tach CD/DVD ozna­czo­nych imie­niem nazwi­skiem i spe­cjal­no­ścią dok­to­ra­tu Kandydata.

Złożenie może nastą­pić albo prze­sył­ką pocz­to­wą na adres UMFC z dopi­skiem “rekru­ta­cja do Szkoły Doktorskiej”, albo moż­na doku­men­ty zosta­wić na por­tier­ni UMFC w godzi­nach 8:00–16:00.

Przesłana doku­men­ta­cja sta­nie się pod­sta­wą do prze­sła­nia Kandydatowi skie­ro­wa­nia do leka­rza medy­cy­ny pra­cy pod­pi­sa­ne­go przez oso­bę upraw­nio­ną. Z tym skie­ro­wa­niem nale­ży się udać do takie­go leka­rza i uzy­skać od nie­go zaświad­cze­nie, wybie­ra­jąc opcję obcią­żeń zgod­ną z tema­ty­ką pla­no­wa­ne­go dok­to­ra­tu. Następnie – jesz­cze przed zakoń­cze­niem pro­ce­su rekru­ta­cji – nale­ży je prze­ka­zać do UMFC (w spo­sób poda­ny w ter­mi­nie póź­niej­szym).

 1. Konsultacji ws Szkoły Doktorskiej udzie­la prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska (alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl) oraz każ­dy peda­gog UMFC (adre­sy mailo­we w for­ma­cie: imię.nazwisko@chopin.edu.pl) ze stop­niem dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go / tytu­łem pro­fe­so­ra – z dzie­dzi­ny pla­no­wa­ne­go dok­to­ra­tu (patrz: lista peda­go­gów UMFC).

   

  Skierowania do medy­cy­ny pra­cy pod­pi­sa­ne przez upo­waż­nio­ną oso­bę będą prze­sy­ła­ne mailem po otrzy­ma­niu przez UMFC doku­men­ta­cji rekru­ta­cyj­nej od Kandydata. Badanie trze­ba będzie dostar­czyć przed zakoń­cze­niem rekru­ta­cji, czy­li do 30.09.2020.
  Osoby, któ­re uzy­ska­ją sto­pień magi­stra we wrze­śniu, w doku­men­ta­cji rekru­ta­cyj­nej powin­ny umie­ścić infor­ma­cję o tym, poda­jąc uczel­nię, wydział, tytuł pra­cy i pro­mo­to­ra. Dyplom lub doku­ment z infor­ma­cją o uzy­ska­niu stop­nia magi­stra poświad­czo­ny przez odpo­wied­ni dzie­ka­nat nale­ży dostar­czyć przed zakoń­cze­niem rekru­ta­cji, czy­li do 30.09.2020.

 


ostatnia modyfikacja: 10/06/2020