MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZAKŁAD MUZYKI DAWNEJ

Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej roz­po­czę­ło swą dzia­łal­ność w roku aka­de­mic­kim 1996/97 pod kie­run­kiem ad. dr Agaty Sapiechy. Od stycz­nia 2014 r. zosta­ło prze­mia­no­wa­ne na Zakład Muzyki Dawnej, a z dniem 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. prze­kształ­co­ne w Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej. Od roku aka­de­mic­kie­go 2016/2017 funk­cję kie­row­ni­ka Zakładu spra­wu­je prof. dr hab. Lilianna Stawarz.

Zajęcia pro­wa­dzo­ne w Zakładzie obej­mu­ją nastę­pu­ją­ce przed­mio­ty:

Zajęcia nale­żą do fakul­ta­tyw­nych.

Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej aktyw­nie uczest­ni­czy w życiu kon­cer­to­wym UMFC. Od wie­lu lat tak­że współ­pra­ca z Wydziałem Wokalno-Aktorskim obfi­tu­je w corocz­ne pro­duk­cje ope­ro­we na deskach Collegium Nobilium przy współ­udzia­le stu­den­tów, peda­go­gów oraz zapro­szo­nych muzy­ków, pre­zen­tu­jąc wspa­nia­łe dzie­ła XVII i XVIII-wiecz­nych kom­po­zy­to­rów. Powstanie Instytutu Opery, będą­ce owo­cem współ­pra­cy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Teatralnej oraz Akademii Sztuk Pięknych jest bez­cen­ną ideą sku­pia­ją­cą i krze­wią­cą war­to­ści kul­tu­ry wyso­kiej. Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej ide­al­nie wpi­su­je się w ten pro­ces pene­tra­cji lite­ra­tu­ry muzycz­nej i wyko­naw­stwa histo­rycz­nie poin­for­mo­wa­ne­go.

Członkowie Zakładu

Osoby współpracujące z Zakładem

Kontakt:

e-mail: mzmd@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 22/05/2019