Zakład Jazzu i World Music

W dobie nie­ustan­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii mul­ti­me­dial­nych i cią­głe­go zapo­trze­bo­wa­nia na nowe, kre­atyw­ne pro­duk­cje arty­stycz­ne w obrę­bie sztu­ki muzycz­nej powsta­ła potrze­ba powo­ła­nia do życia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina nowej spe­cjal­no­ści dedy­ko­wa­nej muzy­kom instru­men­ta­li­stom dzia­ła­ją­cym w obsza­rze sze­ro­ko poję­tej muzy­ki jaz­zo­wej i world music.

Na Wydziale Instrumentalnym uru­cho­mio­ny został od roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018 kie­ru­nek Jazz i Muzyka Estradowa – spe­cjal­ność Jazz i World Music. Adresatem stu­diów są prak­ty­ku­ją­cy arty­ści-wyko­naw­cy, poszu­ku­ją­cy w swej twór­czo­ści inno­wa­cji w upra­wia­nych gatun­kach muzy­ki z uwzględ­nie­niem współ­cze­śnie zacho­dzą­cych zmian. Istotą stu­diów powo­ła­nych w UMFC jest oso­bi­sty plan stwo­rzo­ny przez stu­den­ta, swo­ista wizja uwzględ­nia­ją­ca arty­stycz­ne cele i roz­wój, wyko­rzy­stu­ją­ca pro­po­no­wa­ną przez uczel­nie gamę roz­wią­zań.

Zajęcia opar­te głów­nie na pro­jek­tach, ćwi­cze­niach, mistrzow­skich lek­cjach z reno­mo­wa­ny­mi arty­sta­mi, kon­tak­tach z przed­sta­wi­cie­la­mi śro­do­wi­ska dadzą stu­den­to­wi moż­li­wość usta­le­nia wła­snej zawo­do­wej dro­gi i twór­czych poszu­ki­wań opar­tych na ana­li­zie i reflek­sji nad wła­sną twór­czo­ścią wyko­naw­czą i toż­sa­mo­ścią arty­stycz­ną. Studenci zosta­ną wypo­sa­że­ni w zna­ko­mi­tą tech­ni­kę oraz umie­jęt­ność kre­atyw­nej i twór­czej pre­zen­ta­cji.


Wykładowcy i stu­den­ci I roku spe­cjal­no­ści Jazz i World Music (fot. Marcin Hadler)

Zakład Jazzu i World Music znaj­du­je się w struk­tu­rze Wydziału Instrumentalnego od 15 stycz­nia 2019 roku.

Kierownikiem Zakładu jest ad. dr Piotr Kostrzewa. 

 

Pedagodzy Zakładu Jazzu i World Music

ad. dr Piotr Kostrzewa – kie­row­nik Zakładu

as. Mateusz Smoczyński

as. Nikola Kołodziejczyk

wykł. Cezary Konrad

wykł. Marek Napiórkowski

 

Współpracujący z Zakładem Jazzu i World Music

dr hab. Jarosław Regulski, prof. UMFC

ad. dr hab. Ryszard Borowski

dr hab. Janusz Brych

ad. dr hab. Rafał Grząka

ad. dr hab. Włodek Pawlik

dr hab. Miłosz Pękala

ad. dr hab. Małgorzata Przedpełska-Bieniek

dr Weronika Grozdew-Kołacińska

dr Jerzy Małek

as. Michał Bereza

mgr Ewelina Grygier

mgr Wojciech Kostrzewa

mgr Paweł Pańta

mgr Paweł Perliński

 


ostatnia modyfikacja: 04/06/2019