MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZAKŁAD KAMERALISTYKI

Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki UMFC łączy dzia­łal­ność Katedry Kameralistyki Fortepianowej i poszcze­gól­nych katedr instru­men­tal­nych oraz Katedry Wokalistyki w zakre­sie wyko­naw­stwa muzy­ki kame­ral­nej.

W opar­ciu o ini­cja­ty­wy dydak­tycz­ne i arty­stycz­ne Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz poszcze­gól­nych katedr kształ­tu­je się obraz pra­cy i dzia­ła­nia zespo­łów kame­ral­nych w naszej Uczelni, począw­szy od duetów poprzez tria, kwar­te­ty do kil­ku­na­sto­oso­bo­wych zespo­łów instru­men­tal­nych i instru­men­tal­no-wokal­nych.

Pracownicy

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

Kontakt:

e-mail: mzk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 29/05/2019