MIĘDZYUCZELNIANA KATEDRA AKORDEONISTYKI

Działalność Katedry obej­mu­je swym zasię­giem uczel­nie muzycz­ne w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Jej człon­ka­mi są wybit­ni akor­de­oni­ści pol­scy – peda­go­dzy, pra­cow­ni­cy nauki, wir­tu­ozi kon­cer­to­we­go akor­de­onu, a tak­że kom­po­zy­to­rzy.

Członkowie Katedry pro­wa­dzą w ska­li ogól­no­pol­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej dzia­łal­ność:

Skład Katedry

Profesorowie tytularni

prof. dr hab. Klaudiusz Baran (UMFC Warszawa) – kie­row­nik Katedry
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski (UJK Kielce)
prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak (UMCS Lublin)

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego

dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC (UMFC Warszawa)
dr hab. Jerzy Siemak, prof. US (Uniwersytet Szczecin)

Adiunkci

dr hab. Rafał Grząka (UMFC Warszawa) — sekre­tarz Katedry

Asystenci

dr Grzegorz Palus (UMFC Warszawa)

Współpracujący:

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba (AM Poznań)
prof. dr hab. Bogdan Dowlasz (AM Łódź)
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba (AM Bydgoszcz)
prof. dr hab. Krzysztof Olczak (AM Gdańsk)
prof. dr hab. Elżbieta Rosińska (AM Gdańsk)
prof. AM dr hab. Paweł Paluch (AM Kraków)
dr Leszek Kołodziejski (AM Łódź)
dr Eneasz Kubit (AM Łódź)
dr Paweł Zagańczyk (AM Gdańsk)
mgr Mateusz Stankiewicz
mgr Przemysław Wojciechowski

Kontakt:

e-mail: mka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 22/05/2019