KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

Katedra Instrumentów Smyczkowych powo­ła­na zosta­ła dnia 1 paź­dzier­ni­ka 1957 roku. Jej pierw­szym kie­row­ni­kiem była dama pol­skiej wio­li­ni­sty­ki, wybit­na skrzy­pacz­ka i peda­gog — prof. Irena Dubiska, któ­ra pra­cę Katedry opar­ła na idei dzia­ła­nia przed­sta­wia­ją­ce­go trzy nur­ty: dydak­tycz­ny, nauko­wy oraz kształ­ce­nia i pro­mo­cji mło­dej kadry.

Utrwalone tra­dy­cją kie­run­ki dzia­łal­no­ści sta­no­wią do dziś fun­da­ment funk­cjo­no­wa­nia Katedry, któ­ry roz­sze­rzo­ny został o dzia­łal­ność arty­stycz­ną, kon­cer­to­wą i orga­ni­za­cyj­ną.

Katedrę Instrumentów Smyczkowych two­rzy gro­no nie­kwe­stio­no­wa­nych auto­ry­te­tów muzycz­nych, soli­stów – wir­tu­ozów, kame­ra­li­stów i wybit­nych peda­go­gów, juro­rów mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sów, eks­per­tów mini­ste­rial­nych komi­sji i zespo­łów oce­nia­ją­cych poziom kształ­ce­nia arty­stycz­ne­go w szkol­nic­twie muzycz­nym wszyst­kich stop­ni, któ­rzy swo­ją dzia­łal­no­ścią wpi­su­ją się „zło­ty­mi zgło­ska­mi” w histo­rię wio­li­ni­sty­ki pol­skiej.

Podczas sześć­dzie­się­ciu lat funk­cjo­no­wa­nia, Katedrą kie­ro­wa­li naj­bar­dziej pro­mi­nent­ni pro­fe­so­ro­wie naszej uczel­ni. Wymienić tu nale­ży pro­fe­so­rów: Zenona Brzewskiego, Janusza Kucharskiego, Kazimierza Michalika, Stefana Kamasę, Tadeusza Gadzinę, Romana Lasockiego, Konstantego Andrzeja Kulkę. Pod ich kie­row­nic­twem Katedra poprzez swo­ją dzia­łal­ność nie­usta­nie przy­no­si chlu­bę uczel­ni. O ran­dze Katedry świad­czy rów­nież fakt, że dwóch jej wybit­nych człon­ków otrzy­ma­ło naj­wyż­szy honor uczel­ni. Nestor pol­skiej peda­go­gi­ki skrzyp­co­wej, wybit­ny inte­lek­tu­ali­sta, Rektor Uczelni (1973–1975), men­tor wie­lu skrzyp­ków i pra­cow­ni­ków uczel­ni – prof. Tadeusz Wroński oraz świa­to­wej sła­wy skrzy­pek, jeden z naj­więk­szych, żyją­cych skrzyp­ków na świe­cie – prof. Konstanty Andrzej Kulka otrzy­ma­li god­ność dok­to­ra hono­ris cau­sa naszej Almae Matris (jako jedy­ni skrzyp­ko­wie w gro­nie wszyst­kich dok­to­rów hono­ris cau­sa uczel­ni). Ponadto w uzna­niu zasług za swo­ją uni­ka­to­wą dzia­łal­ność tytu­łem pro­fe­so­ra hono­ro­we­go UMFC uho­no­ro­wa­ni zosta­li współ­twór­cy suk­ce­sów Katedry: prof. Krzysztof Jakowicz, prof. Kazimierz Michalik i prof. Stefan Kamasa.

Dzięki reno­mie Katedry chęt­nie współ­pra­cu­ją z nią arty­ści świa­to­we­go for­ma­tu pro­wa­dząc semi­na­ria, wykła­dy i masterc­lass dla spo­łecz­no­ści uczel­ni. W ostat­nich latach gości­li: kie­row­nik Katedry moskiew­skie­go Konserwatorium – prof. Siergiej Krawchenko, szef Katedry Universität für Musik und dar­stel­len­de Kunst Wien – prof. Zbigniew Zienkowski. Oprócz skrzyp­ków semi­na­ria każ­de­go roku pro­wa­dzą zna­mie­ni­ci wio­lon­cze­li­ści: Kazimierz Michalik, Julius Berger, Roman Jabłoński, Reihard Latzko, Tobias Kuhne, alto­wio­li­ści: Stefan Kamasa, Wolfgang Kloss i wie­lu innych wybit­nych wir­tu­ozów, któ­rych wszyst­kich nie spo­sób wymie­nić.

Od 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. kie­row­ni­kiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Andrzej Gębski.

Pracownicy Katedry

Kontakt:

e-mail: kis@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 29/05/2019