Informacje dla kandydatów na Wydział Instrumentalny

Kurs kon­sul­ta­cyj­ny dla kan­dy­da­tów na stu­dia w r. akad. 2019/2020

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

NOWA OFERTA!!! Nabór na stu­dia I stop­nia w spe­cjal­no­ści MUZYKA DAWNA

Informacje dla kan­dy­da­tów na stu­dia trze­cie­go stop­nia — dok­to­ranc­kie, pdf


ostatnia modyfikacja: 22/05/2019