KATEDRA ORGANÓW I KLAWESYNU

Katedra zrze­sza w swym gro­nie wszyst­kich peda­go­gów UMFC pro­wa­dzą­cych przed­mio­ty zwią­za­ne bez­po­śred­nio z grą na orga­nach lub kla­we­sy­nie. Zgodnie ze Statutem uczel­ni orga­ni­zu­je i pro­wa­dzi dzia­łal­ność dydak­tycz­ną, arty­stycz­ną i nauko­wą zwią­za­ną z tymi dwo­ma instru­men­ta­mi. Sprawuje opie­kę mery­to­rycz­ną nad pro­wa­dzo­ny­mi w UMFC przed­mio­ta­mi (instru­men­tem głów­nym, lite­ra­tu­rą przed­mio­tu głów­ne­go — orga­nów i kla­we­sy­nu, orga­no­znaw­stwem, impro­wi­za­cją orga­no­wą, reali­za­cją basu cyfro­wa­ne­go, grą litur­gicz­ną, kame­ra­li­sty­ką orga­no­wą i kla­we­sy­no­wą) oraz słu­ży kon­sul­ta­cja­mi w kla­sach orga­nów i kla­we­sy­nu w szkol­nic­twie muzycz­nym II st.

Członkowie Katedry peł­nią kie­row­nic­two arty­stycz­ne festi­wa­li muzycz­nych (np. w Warszawie, Leżajsku, Kamieniu Pomorskim), zasia­da­ją w jury kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów orga­no­wych i kla­we­sy­no­wych, pro­wa­dzą licz­ne semi­na­ria i kur­sy inter­pre­ta­cji w kra­ju i poza jego gra­ni­ca­mi oraz bio­rą czyn­ny udział w pra­cach doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nia nowych, bądź restau­ro­wa­nia zabyt­ko­wych instru­men­tów.


Członkowie Katedry Organów i Klawesynu

Od roku 2005 w Katedrze Organów i Klawesynu prio­ry­tet zyska­ły dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do zacie­śnie­nia współ­pra­cy z inny­mi euro­pej­ski­mi uczel­nia­mi muzycz­ny­mi, ini­cja­ty­wy akty­wi­zu­ją­ce mło­dą kadrę aka­de­mic­ką oraz sta­ra­nia o zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści ofer­ty pro­gra­mo­wej dla stu­den­tów UMFC.

Pracownicy Katedry

Pedagodzy współpracujący

Kontakt:

e-mail: koik@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 18/02/2019