KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ

stro­na wła­sna KKF
e-mail: kkf@chopin.edu.pl

Katedra Kameralistyki Fortepianowej (KKF) to auto­no­micz­ny zespół peda­go­gów pia­ni­stów naucza­ją­cych kame­ra­li­sty­ki na Wydziale II oraz zespół pia­ni­stów-kore­pe­ty­to­rów zaan­ga­żo­wa­nych bez­po­śred­nio w dydak­ty­kę instru­men­tal­ną i wokal­ną na wydzia­łach wyko­naw­czych Uczelni. Decyzją Senatu UMFC z 2002 r. – prze­cho­dząc sze­reg burz­li­wych zawi­ro­wań — Katedra zosta­ła wskrze­szo­na po kil­ku latach nie­ist­nie­nia. Kierownikiem Katedry do roku 2012 była prof. zw. Maja Nosowska. Obecnie kie­row­ni­kiem Katedry jest prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska.
Idea utwo­rze­nia ory­gi­nal­nej struk­tu­ry (KKF) — opar­tej na zało­że­niu rów­no­waż­no­ści gra­nia solo­we­go i zespo­ło­we­go jako kano­nu wykształ­ce­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go muzy­ka dzi­siej­szej doby — pocho­dzi od jej twór­cy prof. Jerzego Marchwińskiego, podob­nie jak sam ter­min Kameralistyka for­te­pia­no­wa, obej­mu­ją­cy całą nie­so­li­stycz­ną aktyw­ność pia­ni­sty.
Ideą prze­wod­nią naszej aktyw­no­ści jest muzycz­ne part­ner­stwo, a w cen­trum uwa­gi Katedry znaj­du­je się kształ­ce­nie pia­ni­stów w zakre­sie arty­stycz­ne­go wyko­naw­stwa kame­ral­ne­go w naj­róż­niej­szych jego for­mach — a tak­że przy­go­to­wy­wa­nie ich do wyko­ny­wa­nia w przy­szło­ści zawo­du pia­ni­sty – zarów­no od stro­ny arty­stycz­nej i prak­tycz­nej, jak psy­cho­lo­gicz­nej.
Na ele­men­ty tego zawo­du skła­da­ją się m.in. nastę­pu­ją­ce umie­jęt­no­ści: współ­pra­ca z instru­men­tem, ze śpie­wa­kiem, gra­nie z dru­gim pia­ni­stą, gra­nie w więk­szych for­ma­cjach kame­ral­nych (trio, kwar­tet itd.), gra­nie w orkie­strze, w bale­cie, w ope­rze, a tak­że róż­no­rod­ne for­my pra­cy dydak­tycz­nej – od pra­cy w szko­łach z ucznia­mi — po coaching z doj­rza­ły­mi arty­sta­mi.

W roku 2017–18 Katedra Kameralistyki Fortepianowej ogło­si­ła pierw­szy nabór na powsta­ły nowy kie­ru­nek  2-let­nich stu­diów magi­ster­skich w spe­cjal­no­ści KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA. Studia są pro­wa­dzo­ne w try­bie sta­cjo­nar­nym, nie­sta­cjo­nar­nym oraz w języ­ku angiel­skim. Stwarzają one stu­den­tom moż­li­wość doko­na­nia wybo­ru zgod­ne­go z pre­fe­ren­cja­mi i indy­wi­du­al­ny­mi zdol­no­ścia­mi. Program zawie­ra kształ­ce­nie m.in. w kie­run­ku: kame­ra­li­sty­ki, for­te­pia­nu solo­we­go, ana­li­zy sty­lów wyko­naw­czych, czy­ta­nia par­ty­tur, zagad­nień inter­pre­ta­cyj­nych muzy­ki współ­cze­snej i daw­nej. 
Szczegółowe warun­ki przy­ję­cia na stro­nie www.chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacjaTakże nową for­mą kształ­ce­nia sta­ło się powo­ła­ne w kwiet­niu 2011 roku Międzywydziałowe Podyplomowe STUDIUM PIEŚNI, któ­re do ub. roku mia­ło 5 edy­cji. Studium — reali­zo­wa­ne pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej oraz prof. dr hab. Roberta Cieśli — adre­so­wa­ne jest do śpie­wa­ków i pia­ni­stów. Jego celem jest pogłę­bie­nie zna­jo­mo­ści lite­ra­tu­ry pie­śniar­skiej, zgłę­bie­nie pro­ble­mów sty­li­sty­ki, eks­pre­sji, poezji, ele­men­tów aktor­stwa, umie­jęt­no­ści auto­pre­zen­ta­cji. Ważnym ele­men­tem Studium jest fone­ty­ka języ­ków, (fran­cu­ska i nie­miec­ka), w któ­rych pie­śni są naj­czę­ściej wyko­ny­wa­ne. Dotychczasowi wykła­dow­cy, to: Jadwiga Rappé, Jerzy Artysz, Maja Nosowska, Krystyna Borucińska, Anna Radziejewska, Krzysztof Szmyt, Robert Cieśla, Katarzyna Jankowska, Beata Szebesczyk, Andrzej Ferenc — aktor i Hanna Chojnacka — reży­ser i cho­re­ograf. Pojawili się też gościn­nie: Urszula Kryger, Olga Pasiecznik, Maciej Pikulski (Paryż), Tomasz Herbut (Bern), Mariusz Rutkowski, Robert Holzer (Graz), Rudolf Piernay (Londyn). Wykłady gło­sił prof. Mieczysław Tomaszewski. 
Zajęcia odby­wa­ły się zwy­kle w sobo­ty i nie­dzie­le. Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji na stro­nie wła­snej KKF w zakład­ce Program studiów/studia pody­plo­mo­we oraz w Aktualnościach.

Nabór na kolej­ną  VI edy­cję MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PIEŚNI w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 został wstrzy­ma­ny.

Aktualny obszar działań Katedry Kameralistyki Fortepianowej:

Pracownicy Katedry

Naukowo-dydaktyczni

Pedagodzy współpracujący z Katedrą

Zespół pianistów-korepetytorów

Wydział Wokalno-Aktorski

 


ostatnia modyfikacja: 05/03/2019