KATEDRA FORTEPIANU

W roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kim 2006/2007, na wnio¬≠sek Ňõro¬≠do¬≠wi¬≠ska pia¬≠ni¬≠st√≥w i peda¬≠go¬≠g√≥w, Senat utwo¬≠rzyŇā Katedrńô Fortepianu, jed¬≠nńÖ z ist¬≠nie¬≠jńÖ¬≠cych dotńÖd dw√≥ch jed¬≠no¬≠stek ‚ÄĒ I Katedry Fortepianu i II Katedry Fortepianu. Kierownikiem Katedry Fortepianu byŇāa w latach 2006‚Äď2013 oraz 2014‚Äď2016 byŇāa prof. dr hab. Alicja Paleta-Bugaj. W roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kim 2013/2014 pra¬≠ca¬≠mi Katedry kie¬≠ro¬≠waŇā prof. UMFC dr hab. PaweŇā KamiŇĄski. Od roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2016/2017 sta¬≠no¬≠wi¬≠sko kie¬≠row¬≠ni¬≠ka Katedry objńÖŇā prof. dr hab. Jerzy SterczyŇĄski.

Celem dzia¬≠ŇāaŇĄ Katedry jest ‚ÄĒ przy wyko¬≠rzy¬≠sta¬≠niu dotych¬≠cza¬≠so¬≠we¬≠go boga¬≠te¬≠go dorob¬≠ku dydak¬≠tycz¬≠ne¬≠go, arty¬≠stycz¬≠ne¬≠go i nauko¬≠we¬≠go ‚ÄĒ stwa¬≠rza¬≠nie stu¬≠den¬≠tom coraz lep¬≠szych warun¬≠k√≥w do roz¬≠wi¬≠ja¬≠nia umie¬≠jńôt¬≠no¬≠Ňõci pia¬≠ni¬≠stycz¬≠nych poprzez sta¬≠Ňāe pod¬≠no¬≠sze¬≠nie jako¬≠Ňõci ksztaŇā¬≠ce¬≠nia.

DziaŇāalnoŇõńá dydaktyczna

DziaŇāalnoŇõńá artystyczna

DziaŇāalnoŇõńá naukowa i organizacyjna

Historia Katedry Fortepianu 1810‚Äď1944 (oprac. Maria GabryŇõ)
Historia Katedry Fortepianu 1945‚Äď2010 (oprac. Agnieszka Przemyk-BryŇāa)
Kierownicy I i II Katedry Fortepianu (1957‚Äď2006)

Pracownicy Katedry

Pedagodzy wsp√≥ŇāpracujńÖcy z KatedrńÖ

Kontakt:

e-mail: kf@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 21/03/2019