Studium Muzyki Nowej — działalność naukowa

Konferencje

Ogólnopolska kon­fe­ren­cja Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku, 12.11.2017 r.

Międzynarodowa kon­fe­ren­cja Metastasis. Architektura muzy­ki Iannisa Xenakisa, 5–6.11.2016 r.

Ogólnopolska kon­fe­ren­cja Karlheinz Stockhausen. Mistyka, tech­no­lo­gia, awan­gar­da, 23.11.2015 r.

Ogólnopolska kon­fe­ren­cja Rytuał i trans­gre­sja w sztu­ce per­ku­syj­nej, 6.11.2015 r.

Ogólnopolska kon­fe­ren­cja Antropologiczne pod­sta­wy muzy­ki, 22.11.2018 r.

Kursy, seminaria

Współczesne tech­ni­ki kom­po­zy­tor­skie. Warsztaty z instru­men­ta­li­sta­mi, 1.03.2017 r.

Cykl wykła­dów wymien­nych mię­dzy Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina a Politechniką Warszawską, 25.05.2017 r.

Przesłuchania do XII Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców, 9.05.2018 r.

Międzynarodowa kon­fe­ren­cja PERKUSJA I AKORDEON źró­dła — kon­tek­sty — inspi­ra­cje, 8–9.12.2018 r.

Publikacje

Rytuał i trans­gre­sja w sztu­ce per­ku­syj­nej, pod red. dr hab. Leszka Lorenta, Chopin University Press 2017

Architektura muzy­ki XX wie­ku — Karlheinz Stockhausen / Iannis Xenakispod red. dra hab. Leszka Lorenta, Chopin University Press 2018

 

 


ostatnia modyfikacja: 04/12/2018