STUDIUM MUZYKI NOWEJ

Studium Muzyki Nowej jest mińô¬≠dzy¬≠wy¬≠dzia¬≠Ňāo¬≠wńÖ jed¬≠nost¬≠kńÖ orga¬≠ni¬≠za¬≠cyj¬≠nńÖ dzia¬≠Ňāa¬≠jńÖ¬≠cńÖ przy Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cńÖ z pozo¬≠sta¬≠Ňāy¬≠mi wydzia¬≠Ňāa¬≠mi UMFC oraz z wybra¬≠ny¬≠mi uczel¬≠nia¬≠mi wyŇľ¬≠szy¬≠mi.

Zrzesza peda¬≠go¬≠g√≥w i stu¬≠den¬≠t√≥w UMFC zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nych pogŇāńô¬≠bia¬≠niem wie¬≠dzy teo¬≠re¬≠tycz¬≠nej i wyko¬≠naw¬≠czej zwińÖ¬≠za¬≠nej z muzy¬≠kńÖ wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snńÖ w jej este¬≠tycz¬≠nym, prak¬≠tycz¬≠nym i popu¬≠la¬≠ry¬≠za¬≠tor¬≠skim wymia¬≠rze.

DziaŇāalnoŇõńá jed¬≠nost¬≠ki reali¬≠zo¬≠wa¬≠na jest na dw√≥ch pŇāasz¬≠czy¬≠znach:

Wydarzenia arty¬≠stycz¬≠no-nauko¬≠we orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠ne przez Studium Muzyki Nowej posia¬≠da¬≠jńÖ zazwy¬≠czaj kon¬≠kret¬≠ny pro¬≠fil ogni¬≠sku¬≠jńÖc sińô wok√≥Ňā wybra¬≠nych zagad¬≠nieŇĄ este¬≠tycz¬≠nych, posta¬≠ci kom¬≠po¬≠zy¬≠to¬≠ra, kwe¬≠stii tech¬≠nicz¬≠no-wyko¬≠naw¬≠czych czy filo¬≠zo¬≠ficz¬≠nych. Do ich oma¬≠wia¬≠nia zapra¬≠sza¬≠ni sńÖ wybit¬≠ni pol¬≠scy i zagra¬≠nicz¬≠ni naukow¬≠cy, m.in. prof. dr hab. Anna MikoŇāejko (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Justyna Humińôcka-Jakubowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Sharon Kanach (Universite Rouen, Francja), prof. Benoit Gibson (Universidade de √Čvora, Portugalia), prof. Manuel Burgos (Real Conservatorio Superior de M√ļsica de Madrid, Hiszpania), wykŇāa¬≠dow¬≠cy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ‚ÄĒ dr hab. Alicja Gronau-OsiŇĄska, dr hab. Edward Sielicki, prof. dr hab. Marcin BŇāaŇľewicz, prof. dr hab. Krzysztof Baculewski.

Mistrzowskie inter¬≠pre¬≠ta¬≠cje wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych dzieŇā, reali¬≠zo¬≠wa¬≠ne przez wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cych ze Studium arty¬≠st√≥w spra¬≠wia¬≠jńÖ, iŇľ kon¬≠cer¬≠ty spo¬≠ty¬≠ka¬≠jńÖ sińô z wiel¬≠kim uzna¬≠niem publicz¬≠no¬≠Ňõci i kry¬≠ty¬≠ki muzycz¬≠nej. W gro¬≠nie wybit¬≠nych wyko¬≠naw¬≠c√≥w zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cych sińô pro¬≠pa¬≠go¬≠wa¬≠niem muzy¬≠ki nowej, kt√≥¬≠rzy w ostat¬≠nim cza¬≠sie wystńÖ¬≠pi¬≠li pod¬≠czas kon¬≠cer¬≠t√≥w Studium zna¬≠leŇļ¬≠li sińô: Klaudiusz Baran, Maciej Nerkowski, Monika Quinn, Magdalena Wajzner-Barska, Dariusz Przybylski, Maria GabryŇõ, Zuzanna Elster, SŇāawek A. Wr√≥blewski, Krzysztof Knittel oraz Hashtag Ensemble.

W dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá Studium Muzyki Nowej wpi¬≠sa¬≠na jest r√≥w¬≠nieŇľ bar¬≠dzo istot¬≠na funk¬≠cja dydak¬≠tycz¬≠na. Do udzia¬≠Ňāu w kon¬≠cer¬≠tach zapra¬≠sza¬≠ni sńÖ stu¬≠den¬≠ci, kt√≥¬≠rych pasjńÖ jest roz¬≠wi¬≠ja¬≠nie umie¬≠jńôt¬≠no¬≠Ňõci z zakre¬≠su inter¬≠pre¬≠ta¬≠cji muzy¬≠ki wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snej. Koncerty poprze¬≠dza¬≠ne sńÖ pre¬≠lek¬≠cjńÖ, kt√≥¬≠ra wpro¬≠wa¬≠dza sŇāu¬≠cha¬≠czy w Ňõwiat pre¬≠zen¬≠to¬≠wa¬≠nych utwo¬≠r√≥w i obec¬≠nych w nich zagad¬≠nieŇĄ z zakre¬≠su wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych tech¬≠nik kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skich, este¬≠ty¬≠ki i histo¬≠rii muzy¬≠ki naj¬≠now¬≠szej, spra¬≠wia¬≠jńÖc, Ňľe kaŇľ¬≠dy sŇāu¬≠chacz moŇľe wynieŇõńá jak naj¬≠wińô¬≠cej z uczest¬≠nic¬≠twa w wyda¬≠rze¬≠niach orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠nych przez Studium.

CzŇāonkowie Studium:

Wsp√≥ŇāpracujńÖcy:

Kontakt:

e-mail: idmenb@gmail.com

 

 


ostatnia modyfikacja: 18/06/2018