Studio Muzyki Komputerowej

Studio Muzyki Komputerowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina dzia­ła od 1990 roku przy Katedrze Kompozycji UMFC. Było zało­żo­ne z ini­cja­ty­wy prof. Włodzimierza Kotońskiego, pierw­sze­go kie­row­ni­ka Studia i wie­lo­let­nie­go wykła­dow­cy przed­mio­tu Muzyka Elektroniczna. Owocem dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej prof. Kotońskiego pro­wa­dzo­nej w Studio jest mono­gra­fia Muzyka Elektroniczna jego autor­stwa, któ­ra do dziś jest jedy­nym pod­ręcz­ni­kiem tego przed­mio­tu dostęp­nym w języ­ku pol­skim. Od 2016 roku Włodzimierz Kotoński jest patro­nem Studia.

Osobami zaj­mu­ją­cy­mi się dydak­ty­ką oraz opie­ką kom­po­zy­tor­ską nad pra­ca­mi reali­zo­wa­ny­mi w Studio byli od 1990 roku: Włodzimierz Kotoński, Edward Sielicki i Krzysztof Czaja, do któ­rych w 1994 roku dołą­czył Marcin Wierzbicki. Obecnie są to: Andrzej Kopeć, Barbara Okoń-Makowska, Wojciech Błażejczyk, Sławomir Wojciechowski i Jan Duszyński, a funk­cję kie­row­ni­ka peł­ni Dariusz Przybylski.

Dorobek arty­stycz­ny Studia obej­mu­je ponad 200 kom­po­zy­cji zre­ali­zo­wa­nych przez stu­den­tów i absol­wen­tów UMFC oraz innych twór­ców współ­pra­cu­ją­cych ze Studiem, a tak­że przez uczest­ni­ków kur­sów kom­po­zy­tor­skich orga­ni­zo­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści Studia.

Od począt­ku swe­go ist­nie­nia Studio corocz­nie orga­ni­zu­je przy­naj­mniej jeden kon­cert poświę­co­ny pre­zen­ta­cji swo­ich naj­now­szych pro­duk­cji oraz współ­or­ga­ni­zu­je impre­zy arty­stycz­ne, kur­sy i kon­fe­ren­cje nauko­we.


ostatnia modyfikacja: 02/02/2018