Koło Naukowe na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału I

Działalność Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału I obej­mu­je pro­mo­wa­nie mło­dych twór­ców poprzez oddol­ne ini­cja­ty­wy two­rzą­ce warun­ki dla ich debiu­tów arty­stycz­nych, a tak­że ini­cja­ty­wy nauko­we i popu­la­ry­za­tor­skie uzu­peł­nia­ją­ce wie­dzę zdo­by­wa­ną pod­czas stu­diów. Koło zrze­sza stu­den­tów kom­po­zy­cji, teo­rii muzy­ki i dyry­gen­tu­ry sym­fo­nicz­no-ope­ro­wej. Aktywnie współ­pra­cu­je z inny­mi Kołami dzia­ła­ją­cy­mi na pozo­sta­łych wydzia­łach Uniwersytetu, orga­ni­zu­jąc regu­lar­nie wspól­ne wyda­rze­nia arty­stycz­ne.

Koło Naukowo-Artystycznego Wydziału I orga­ni­zu­je m.in:

Podczas kon­cer­tów orga­ni­zo­wa­nych przez Koło zade­biu­to­wa­ło ponad czter­dzie­stu kom­po­zy­to­rów-stu­den­tów UMFC, doko­na­no pra­wy­ko­nań ponad set­ki dzieł. W ramach kon­fe­ren­cji pre­zen­to­wa­li się pre­le­gen­ci ze wszyst­kich uczel­ni muzycz­nych w Polsce przed­sta­wia­jąc syl­wet­ki ponad 30 zapo­mnia­nych twór­ców, a dzię­ki kon­cer­tom i warsz­ta­tom swój debiut dyry­genc­ki mia­ło ponad 20 stu­den­tów.

Prezesami Koła byli dotych­czas: Agata Biegańska (2011–2012), Anna Maria Huszcza (2012–2013), Andrzej Karałow (2013–2014), Jan Krutul (2014–2015), Dominik Lasota (2015–2017). Obecnie pre­ze­sem Koła jest Robert Prakapovich.

W latach 2011–2016 opie­ku­nem Koła była ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska, od 2016 roku tę funk­cję peł­ni ad. dr Ignacy Zalewski.

Więcej infor­ma­cji na temat bie­żą­cej dzia­łal­no­ści Koła znaj­du­je się na jego stro­nie face­bo­oko­wej: https://www.facebook.com/KoloNaukowoArtystyczneUMFC


ostatnia modyfikacja: 27/03/2019