KATEDRA TEORII MUZYKI

Katedra Teorii Muzyki od roku 1957 wcho¬≠dzi w skŇāad WydziaŇāu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Jej dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá, poczńÖt¬≠ko¬≠wo pro¬≠wa¬≠dzo¬≠na dwu¬≠to¬≠ro¬≠wo (meto¬≠dy¬≠ka przed¬≠mio¬≠t√≥w teo¬≠re¬≠tycz¬≠nych oraz har¬≠mo¬≠nia i kon¬≠tra¬≠punkt ‚Äď pod¬≠sta¬≠wo¬≠we w√≥w¬≠czas dzie¬≠dzi¬≠ny teo¬≠rii muzy¬≠ki), zosta¬≠Ňāa w latach nastńôp¬≠nych sca¬≠lo¬≠na pod wzglńô¬≠dem orga¬≠ni¬≠za¬≠cyj¬≠nym i przed¬≠mio¬≠to¬≠wym.

W dzia¬≠Ňāa¬≠niach dydak¬≠tycz¬≠nych i badaw¬≠czych mot¬≠tem dla teo¬≠re¬≠ty¬≠k√≥w muzy¬≠ki nadal jest kon¬≠sta¬≠ta¬≠cja Karola Szymanowskiego, przed¬≠sta¬≠wio¬≠na z oka¬≠zji otwar¬≠cia WyŇľszej SzkoŇāy Muzycznej: ‚ÄěObiektywna wie¬≠dza o muzy¬≠ce otwie¬≠ra sze¬≠ro¬≠ko wro¬≠ta wio¬≠dńÖ¬≠ce ku zro¬≠zu¬≠mie¬≠niu, czym jest istot¬≠na kul¬≠tu¬≠ra muzycz¬≠na, a wińôc ‚ąí by na szer¬≠szym pozio¬≠mie ujńÖńá rzecz caŇāńÖ ‚ąí arty¬≠stycz¬≠na w Ňľyciu spo¬≠Ňāe¬≠czeŇĄ¬≠stwa i dzie¬≠jach naro¬≠d√≥w. Nie wystar¬≠czy¬≠Ňāo¬≠by tu bowiem naj¬≠gŇāńôb¬≠sze nawet ujńô¬≠cie este¬≠tycz¬≠nych jedy¬≠nie zagad¬≠nieŇĄ, sko¬≠ro by sińô pomi¬≠nńô¬≠Ňāo mil¬≠cze¬≠niem pier¬≠wia¬≠stek etycz¬≠ny, spo¬≠czy¬≠wa¬≠jńÖ¬≠cy u pod¬≠staw wszyst¬≠kich naszych poczy¬≠naŇĄ, √≥w moc¬≠ny, trwa¬≠Ňāy wńôzeŇā, wińÖ¬≠ŇľńÖ¬≠cy na kaŇľ¬≠dym polu pra¬≠cy i dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠Ňõci ludz¬≠kiej jed¬≠nost¬≠kńô z og√≥¬≠Ňāem, okre¬≠Ňõla¬≠jńÖ¬≠cy nie tyl¬≠ko jej pra¬≠wa, lecz i obo¬≠wińÖz¬≠ki‚ÄĚ.

Katedra reali¬≠zu¬≠je pro¬≠ces dydak¬≠tycz¬≠ny poprzez zawar¬≠te w modu¬≠le pod¬≠sta¬≠wo¬≠wym przed¬≠mio¬≠ty, takie jak: ana¬≠li¬≠za dzie¬≠Ňāa muzycz¬≠ne¬≠go w kolej¬≠nych epo¬≠kach histo¬≠rycz¬≠nych ade¬≠kwat¬≠ny¬≠mi narzńô¬≠dzia¬≠mi badaw¬≠czy¬≠mi, ze szcze¬≠g√≥l¬≠nym uwzglńôd¬≠nie¬≠niem wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych metod ana¬≠li¬≠tycz¬≠nych, pozna¬≠wa¬≠nie histo¬≠rii form i tech¬≠nik muzycz¬≠nych, tra¬≠dy¬≠cyj¬≠nych i wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych, histo¬≠rii muzy¬≠ki z lite¬≠ra¬≠tu¬≠rńÖ muzycz¬≠nńÖ, wybra¬≠ne zagad¬≠nie¬≠nia z etno¬≠mu¬≠zy¬≠ko¬≠lo¬≠gii i pol¬≠skie¬≠go folk¬≠lo¬≠ru muzycz¬≠ne¬≠go oraz przed¬≠mio¬≠ty z warsz¬≠ta¬≠tu nauko¬≠we¬≠go, w tym: meto¬≠do¬≠lo¬≠gińô pra¬≠cy nauko¬≠wej, semi¬≠na¬≠rium teo¬≠rii muzy¬≠ki wraz z histo¬≠rińÖ tej dzie¬≠dzi¬≠ny, a tak¬≠Ňľe kon¬≠sul¬≠ta¬≠cje pra¬≠cy licen¬≠cjac¬≠kiej i magi¬≠ster¬≠skiej. W modu¬≠le kie¬≠run¬≠ko¬≠wym miesz¬≠czńÖ sińô przed¬≠mio¬≠ty doty¬≠czńÖ¬≠ce zasad i norm muzycz¬≠nych, a wińôc har¬≠mo¬≠nia, kon¬≠tra¬≠punkt, instru¬≠men¬≠ta¬≠cja, czy¬≠ta¬≠nie par¬≠ty¬≠tur, wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠sne tech¬≠ni¬≠ki kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skie, jak r√≥w¬≠nieŇľ przed¬≠mio¬≠ty z warsz¬≠ta¬≠tu dys¬≠cy¬≠plin pokrew¬≠nych: pro¬≠pe¬≠deu¬≠ty¬≠ka kom¬≠po¬≠zy¬≠cji, pro¬≠pe¬≠deu¬≠ty¬≠ka dyry¬≠go¬≠wa¬≠nia i muzy¬≠ka elek¬≠tro¬≠nicz¬≠na. UzupeŇāniajńÖ je przed¬≠mio¬≠ty zorien¬≠to¬≠wa¬≠ne histo¬≠rycz¬≠nie doty¬≠czńÖ¬≠ce muzy¬≠ki pol¬≠skiej do XIX w. i od XX w. oraz sty¬≠l√≥w muzycz¬≠nych, a tak¬≠Ňľe waŇľ¬≠ne w warsz¬≠ta¬≠cie teo¬≠re¬≠ty¬≠ka muzy¬≠ki semi¬≠na¬≠rium pre¬≠lek¬≠cji i kry¬≠ty¬≠ki. W modu¬≠le pod¬≠sta¬≠wo¬≠wym zawar¬≠to przed¬≠mio¬≠ty dopeŇā¬≠nia¬≠jńÖ¬≠ce wyksztaŇā¬≠ce¬≠nie muzycz¬≠ne, takie jak for¬≠te¬≠pian i instru¬≠ment dodat¬≠ko¬≠wy, ksztaŇā¬≠ce¬≠nie sŇāu¬≠chu, ch√≥r oraz przed¬≠mio¬≠ty wybie¬≠ral¬≠ne: impro¬≠wi¬≠za¬≠cja for¬≠te¬≠pia¬≠no¬≠wa lub emi¬≠sja gŇāo¬≠su. ModuŇā ksztaŇā¬≠ce¬≠nia og√≥l¬≠ne¬≠go mie¬≠Ňõci wybra¬≠ne przed¬≠mio¬≠ty huma¬≠ni¬≠stycz¬≠ne, w tym psy¬≠cho¬≠lo¬≠gińô muzy¬≠ki i este¬≠ty¬≠kńô, ponad¬≠to pod¬≠sta¬≠wy aku¬≠sty¬≠ki, pod¬≠sta¬≠wy pra¬≠wa autor¬≠skie¬≠go, mar¬≠ke¬≠ting w kul¬≠tu¬≠rze, a tak¬≠Ňľe lek¬≠to¬≠rat i kon¬≠wer¬≠sa¬≠to¬≠rium jńôzy¬≠ka obce¬≠go oraz wycho¬≠wa¬≠nie fizycz¬≠ne.

Absolwenci stu¬≠di√≥w teo¬≠rii muzy¬≠ki przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠ni sńÖ do pra¬≠cy nauko¬≠wej, do naucza¬≠nia przed¬≠mio¬≠t√≥w teo¬≠re¬≠tycz¬≠nych w szkol¬≠nic¬≠twie muzycz¬≠nym r√≥Ňľ¬≠nych stop¬≠ni, a tak¬≠Ňľe do dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠Ňõci w dzie¬≠dzi¬≠nie publi¬≠cy¬≠sty¬≠ki muzycz¬≠nej w pra¬≠sie, w radiu i tele¬≠wi¬≠zji oraz do orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠nia Ňľycia muzycz¬≠ne¬≠go etc.

Dla chcńÖ¬≠cych uzu¬≠peŇā¬≠niańá wyksztaŇā¬≠ce¬≠nie muzycz¬≠ne (a wińôc nie tyl¬≠ko absol¬≠wen¬≠t√≥w teo¬≠rii muzy¬≠ki czy kom¬≠po¬≠zy¬≠cji) orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠ne sńÖ 2-let¬≠nie Podyplomowe Studia Teorii Muzyki oraz 2-let¬≠nie Podyplomowe Studia Kompozycji. Dla przy¬≠go¬≠to¬≠wu¬≠jńÖ¬≠cych dyser¬≠ta¬≠cje dok¬≠tor¬≠skie pro¬≠wa¬≠dzo¬≠ne sńÖ mińô¬≠dzy¬≠wy¬≠dzia¬≠Ňāo¬≠we 4-let¬≠nie Studia Doktoranckie.

Pracownicy KTM pro¬≠wa¬≠dzńÖ dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá nauko¬≠wńÖ zgod¬≠nie ze swo¬≠imi indy¬≠wi¬≠du¬≠al¬≠ny¬≠mi zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nia¬≠mi, wystńô¬≠pu¬≠jńÖc z refe¬≠ra¬≠ta¬≠mi na sym¬≠po¬≠zjach i kon¬≠fe¬≠ren¬≠cjach nauko¬≠wych w r√≥Ňľ¬≠nych oŇõrod¬≠kach kra¬≠jo¬≠wych i zagra¬≠nicz¬≠nych. DominujńÖ bada¬≠nia nad muzy¬≠kńÖ pol¬≠skńÖ, w szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snńÖ, w tym ana¬≠li¬≠za tw√≥r¬≠czo¬≠Ňõci for¬≠te¬≠pia¬≠no¬≠wej i bada¬≠nia z zakre¬≠su pia¬≠ni¬≠sty¬≠ki XIX i XX w. i wio¬≠li¬≠ni¬≠sty¬≠ki pol¬≠skiej, ale tak¬≠Ňľe sze¬≠ro¬≠ko pojńô¬≠ta ana¬≠li¬≠za dzieŇā muzycz¬≠nych w kon¬≠tek¬≠Ňõcie histo¬≠rycz¬≠nym, gatun¬≠ko¬≠wym, sty¬≠li¬≠stycz¬≠nym etc. W krńô¬≠gu zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nia znaj¬≠du¬≠jńÖ sińô meto¬≠dy kre¬≠atyw¬≠ne¬≠go naucza¬≠nia i peda¬≠go¬≠gi¬≠ka tw√≥r¬≠czo¬≠Ňõci, a tak¬≠Ňľe este¬≠ty¬≠ka i filo¬≠zo¬≠fia muzy¬≠ki w zasto¬≠so¬≠wa¬≠niu do ana¬≠li¬≠zy dzie¬≠Ňāa muzycz¬≠ne¬≠go. Szczeg√≥lny nacisk poŇāo¬≠Ňľo¬≠ny jest na inter¬≠dy¬≠scy¬≠pli¬≠nar¬≠ne pola badaŇĄ teo¬≠re¬≠tycz¬≠nych z jed¬≠nej stro¬≠ny, a for¬≠mu¬≠Ňāo¬≠wa¬≠nie cech idio¬≠ma¬≠ty¬≠ki sty¬≠l√≥w kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skich ‚Äď z dru¬≠giej. WŇõr√≥d szcze¬≠g√≥¬≠Ňāo¬≠wych tema¬≠t√≥w wyli¬≠czyńá nale¬≠Ňľy ponad¬≠to pro¬≠ble¬≠ma¬≠ty¬≠kńô cza¬≠su i prze¬≠strze¬≠ni w muzy¬≠ce, inter¬≠tek¬≠stu¬≠al¬≠noŇõńá w muzy¬≠ce XIX i XX w., bada¬≠nia sty¬≠l√≥w i tech¬≠nik kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skich daw¬≠nych i wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych, muzy¬≠ka w fil¬≠mie, har¬≠mo¬≠ni¬≠ka utwo¬≠r√≥w wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych, muzy¬≠ka per¬≠ku¬≠syj¬≠na i rola per¬≠ku¬≠sji w sztu¬≠kach wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych.

TradycjńÖ Katedry jest orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠nie kon¬≠fe¬≠ren¬≠cji, a wŇõr√≥d nich poŇõwińô¬≠co¬≠nych szcze¬≠g√≥l¬≠nie wybit¬≠nym posta¬≠ciom zwińÖ¬≠za¬≠nym z uczel¬≠nińÖ, kom¬≠po¬≠zy¬≠to¬≠rom, teo¬≠re¬≠ty¬≠kom muzy¬≠ki czy dyry¬≠gen¬≠tom. MateriaŇāy z nich zosta¬≠jńÖ opu¬≠bli¬≠ko¬≠wa¬≠ne w uczel¬≠nia¬≠nym wydaw¬≠nic¬≠twie.

Kierownikami Katedry Teorii byli:

Historia Katedry Teorii Muzyki, cz. 1 ‚ÄĒ 1810‚Äď1945 (oprac. MichaŇā Zawadzki)
Historia Katedry Teorii Muzyki, cz. 2 ‚ÄĒ 1946‚Äď2010 (oprac. MichaŇā Zawadzki)

Pracownicy Katedry

 Pedagodzy wsp√≥ŇāpracujńÖcy z KatedrńÖ

Kontakt:

e-mail: agronau@wp.pl

 


ostatnia modyfikacja: 26/01/2018