Informacje dla kandydatów na Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2019/2020


ostatnia modyfikacja: 01/04/2019