I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

01–07 lutego 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

Kierownik arty­stycz­ny reali­za­cji audio­wi­zu­al­nej dr Stanisław Pieniak


Koncert reje­stro­wa­ny przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 19/08/2013