I ‚ÄĒ Kompozycji, Dyrygentury i Teorii MuzykiWYDZIAŇĀ KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

WydziaŇā posia¬≠da upraw¬≠nie¬≠nia do nada¬≠wa¬≠nia stop¬≠nia dok¬≠to¬≠ra i dok¬≠to¬≠ra habi¬≠li¬≠to¬≠wa¬≠ne¬≠go sztuk muzycz¬≠nych w zakre¬≠sach kom¬≠po¬≠zy¬≠cji i teo¬≠rii muzy¬≠ki oraz dyry¬≠gen¬≠tu¬≠ry. WydziaŇā ksztaŇā¬≠ci na dw√≥ch kie¬≠run¬≠kach: dyry¬≠gen¬≠tu¬≠ra oraz kom¬≠po¬≠zy¬≠cja i teo¬≠ria muzy¬≠ki, w trzech spe¬≠cjal¬≠no¬≠Ňõciach: kom¬≠po¬≠zy¬≠cja, dyry¬≠gen¬≠tu¬≠ra sym¬≠fo¬≠nicz¬≠no-ope¬≠ro¬≠wa, teo¬≠ria muzy¬≠ki.

SpecjalnoŇõci

Kompozycja

przy¬≠go¬≠to¬≠wu¬≠je tw√≥r¬≠c√≥w dzieŇā muzycz¬≠nych. Celem stu¬≠di√≥w jest zdo¬≠by¬≠cie wszech¬≠stron¬≠ne¬≠go zaso¬≠bu wie¬≠dzy i umie¬≠jńôt¬≠no¬≠Ňõci w zakre¬≠sie warsz¬≠ta¬≠tu kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skie¬≠go, ze szcze¬≠g√≥l¬≠nym uwzglńôd¬≠nie¬≠niem wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych tech¬≠nik kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skich. Klasy kom¬≠po¬≠zy¬≠cji pro¬≠wa¬≠dzńÖ pro¬≠fe¬≠so¬≠ro¬≠wie: Krzysztof Baculewski, Zbigniew BagiŇĄski, Marcin BŇāaŇľewicz, Aleksander KoŇõci√≥w, PaweŇā ŇĀukaszewski, Dariusz Przybylski.

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Przygotowuje dyry¬≠gen¬≠t√≥w orkiestr sym¬≠fo¬≠nicz¬≠nych i teatr√≥w ope¬≠ro¬≠wych. Celem stu¬≠di√≥w jest opa¬≠no¬≠wa¬≠nie warsz¬≠ta¬≠tu wyko¬≠naw¬≠cze¬≠go, czy¬≠li dyry¬≠genc¬≠kie¬≠go, i pod¬≠sta¬≠wo¬≠we¬≠go reper¬≠tu¬≠aru sym¬≠fo¬≠nicz¬≠ne¬≠go, ope¬≠ro¬≠we¬≠go, ora¬≠to¬≠ryj¬≠ne¬≠go, a tak¬≠Ňľe roz¬≠wi¬≠ja¬≠nie umie¬≠jńôt¬≠no¬≠Ňõci pra¬≠cy z zespo¬≠Ňāem muzycz¬≠nym. Klasy dyry¬≠gen¬≠tu¬≠ry pro¬≠wa¬≠dzńÖ pro¬≠fe¬≠so¬≠ro¬≠wie: Tomasz BugajSzymon Kawalla, Marek Pijarowski, Monika WoliŇĄska.

Teoria muzyki

KsztaŇāci teo¬≠re¬≠ty¬≠k√≥w przy¬≠go¬≠to¬≠wu¬≠jńÖc ich do pro¬≠wa¬≠dze¬≠nia badaŇĄ nauko¬≠wych i do naucza¬≠nia przed¬≠mio¬≠t√≥w teo¬≠re¬≠tycz¬≠nych, ksztaŇā¬≠ci teŇľ publi¬≠cy¬≠st√≥w, pre¬≠le¬≠gen¬≠t√≥w i orga¬≠ni¬≠za¬≠to¬≠r√≥w Ňľycia muzycz¬≠ne¬≠go oraz przy¬≠go¬≠to¬≠wu¬≠je do pra¬≠cy redak¬≠cyj¬≠nej w pra¬≠sie, radiu i tele¬≠wi¬≠zji.

Od roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kiego 2012/2013 dla stu¬≠di√≥w II stop¬≠nia kie¬≠run¬≠ku kom¬≠po¬≠zy¬≠cja i teo¬≠ria muzy¬≠ki ist¬≠nie¬≠je moŇľ¬≠li¬≠woŇõńá reali¬≠za¬≠cji fakul¬≠ta¬≠tyw¬≠nych przed¬≠miot√≥w obie¬≠ral¬≠nych w ramach pro¬≠jektu Mińô¬≠dzy¬≠uczel¬≠niana Spe¬≠cjal¬≠noŇõńá Mul¬≠ti¬≠me¬≠dialna, pro¬≠wa¬≠dzo¬≠nego przez WydziaŇā ReŇľy¬≠se¬≠rii DŇļwińôku, a sta¬≠no¬≠wińÖ¬≠cego kon¬≠ty¬≠nu¬≠acjńô pro¬≠jektu wsp√≥Ňā¬≠fi¬≠nan¬≠so¬≠wa¬≠nego przez Pro¬≠gram Ope¬≠ra¬≠cyjny Kapi¬≠taŇā Ludzki w ramach Euro¬≠pej¬≠skiego Fun¬≠du¬≠szu SpoŇāecznego.

Na Wydziale pro¬≠wa¬≠dzo¬≠ne sńÖ: Podyplomowe Studia Teorii Muzyki, Podyplomowe Studia KompozycjiPodyplomowe Studia MenedŇľer Muzyki oraz sta¬≠Ňľe arty¬≠stycz¬≠ne.

Katedry

Inne jednostki

dzie­kan: prof. dr hab. Szymon Kawalla
pro­dzie­kan: ad. dr hab. Dariusz Przybylski
sekre­ta­riat: mgr Ewa Fiedorowicz
pokój 304, tel. (22) 2789 243
e‚ÄĎmail: w1@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019