I — Kompozycji, Dyrygentury i Teorii MuzykiWYDZIAŁ KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Wydział posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­nia dok­to­ra i dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztuk muzycz­nych w zakre­sach kom­po­zy­cji i teo­rii muzy­ki oraz dyry­gen­tu­ry. Wydział kształ­ci na dwóch kie­run­kach: dyry­gen­tu­ra oraz kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki, w trzech spe­cjal­no­ściach: kom­po­zy­cja, dyry­gen­tu­ra sym­fo­nicz­no-ope­ro­wa, teo­ria muzy­ki.

Specjalności

Kompozycja

przy­go­to­wu­je twór­ców dzieł muzycz­nych. Celem stu­diów jest zdo­by­cie wszech­stron­ne­go zaso­bu wie­dzy i umie­jęt­no­ści w zakre­sie warsz­ta­tu kom­po­zy­tor­skie­go, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem współ­cze­snych tech­nik kom­po­zy­tor­skich. Klasy kom­po­zy­cji pro­wa­dzą pro­fe­so­ro­wie: Krzysztof Baculewski, Zbigniew Bagiński, Marcin Błażewicz, Aleksander Kościów, Paweł Łukaszewski, Dariusz Przybylski.

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Przygotowuje dyry­gen­tów orkiestr sym­fo­nicz­nych i teatrów ope­ro­wych. Celem stu­diów jest opa­no­wa­nie warsz­ta­tu wyko­naw­cze­go, czy­li dyry­genc­kie­go, i pod­sta­wo­we­go reper­tu­aru sym­fo­nicz­ne­go, ope­ro­we­go, ora­to­ryj­ne­go, a tak­że roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści pra­cy z zespo­łem muzycz­nym. Klasy dyry­gen­tu­ry pro­wa­dzą pro­fe­so­ro­wie: Tomasz BugajSzymon Kawalla, Marek Pijarowski, Monika Wolińska.

Teoria muzyki

Kształci teo­re­ty­ków przy­go­to­wu­jąc ich do pro­wa­dze­nia badań nauko­wych i do naucza­nia przed­mio­tów teo­re­tycz­nych, kształ­ci też publi­cy­stów, pre­le­gen­tów i orga­ni­za­to­rów życia muzycz­ne­go oraz przy­go­to­wu­je do pra­cy redak­cyj­nej w pra­sie, radiu i tele­wi­zji.

Od roku aka­de­mic­kiego 2012/2013 dla stu­diów II stop­nia kie­run­ku kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki ist­nie­je moż­li­wość reali­za­cji fakul­ta­tyw­nych przed­miotów obie­ral­nych w ramach pro­jektu Mię­dzy­uczel­niana Spe­cjal­ność Mul­ti­me­dialna, pro­wa­dzo­nego przez Wydział Reży­se­rii Dźwięku, a sta­no­wią­cego kon­ty­nu­ację pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego przez Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Na Wydziale pro­wa­dzo­ne są: Podyplomowe Studia Teorii Muzyki, Podyplomowe Studia KompozycjiPodyplomowe Studia Menedżer Muzyki oraz sta­że arty­stycz­ne.

Katedry

Inne jednostki

dzie­kan: prof. dr hab. Szymon Kawalla
pro­dzie­kan: ad. dr hab. Dariusz Przybylski
sekre­ta­riat: mgr Ewa Fiedorowicz
pokój 304, tel. (22) 2789 243
e-mail: w1@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019