Fotoreportaż z prac związanych z realizacją projektu „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”

26 lip­ca 2017 roku ruszy­ły pra­ce zwią­za­ne z reali­za­cją pro­jek­tu „Modernizacja i nowa aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”.

W witry­nie, obok głów­ne­go wej­ścia do Uniwersytetu, a tak­że na I pię­trze zawi­sły tabli­ce infor­mu­ją­ce o pro­jek­cie.

Prace roz­po­czę­to jed­no­cze­śnie w kil­ku miej­scach. Zdemontowano sprzęt znaj­du­ją­cy się w pomiesz­cze­niu słu­żą­cym do wyświe­tla­nia fil­mów, mię­dzy inny­mi sto­ły do mon­ta­żu i prze­wi­ja­nia taśmy fil­mo­wej oraz pro­jek­to­ry, któ­re coraz rza­dziej moż­na spo­tkać w nowo­cze­snych salach kino­wych.

Następnie w ruch poszedł sprzęt do wybu­rzeń.

Po scho­dach zosta­ło tyl­ko wspo­mnie­nie…

W Sali Kameralnej im. H. Melcera zde­mon­to­wa­no już krze­seł­ka i trwa­ją przy­go­to­wa­nia do zabez­pie­cze­nia insta­la­cji wen­ty­la­cyj­nej.


ostatnia modyfikacja: 05/07/2019