Fotoreportaż z koncertu Krzysztof Komeda in memoriam

11. Festi­wal Let­nie Wie­czory Muzyczne DZIEKANKA 2011
24 sierp­nia 2011 r., Sala Kon­cer­towa im. Józefa Elsnera

Wyko­nawcy: Paweł Gusnar – sak­so­fony, Tomasz Filip­czak – for­te­pian, Piotr Rodo­wicz — kon­tra­bas

W pro­gra­mie: utwo­ry Krzysz­tofa Komedy (1931−1969) (oprac. T. Filip­czak, P. Gusnar)


ostatnia modyfikacja: 24/05/2013