Fotoreportaż z koncertu — 19 października 2011 r.

W pierw­szej czę­ści kon­cer­tu Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Witold Osiński przed­sta­wił lau­re­atów Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa.
Laureatami Konkursu zosta­li:

W czę­ści arty­stycz­nej zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły nagra­nia lau­re­atów Konkursu. W pro­gra­mie kon­cer­tu usły­sze­li­śmy rów­nież utwo­ry:

Koncertowi towa­rzy­szy­ła wysta­wa poświę­co­na Profesorowi Antoniemu Karużasowi i Jego bli­skim. Kuratorem wysta­wy była Maja Skrzypczak.


ostatnia modyfikacja: 24/05/2013