dr Jerzy MałekJerzy Małek od ponad 20 lat jest jed­nym z naj­bar­dziej cenio­nych trę­ba­czy w pol­skim śro­do­wi­sku jaz­zo­wym, cze­go wyra­zem były licz­ne nagro­dy, w tym nomi­na­cje do Fryderyków w kate­go­rii naj­lep­szy muzyk i kom­po­zy­tor roku 2012. Wykładowca aka­de­mic­ki, kom­po­zy­tor, pro­du­cent, zdo­byw­ca wie­lu nagród i wyróż­nień.

Uznanie zdo­był głow­nie jako wie­lo­let­ni czło­nek zespo­łów Zbigniewa Wegehaupta, Michała Urbaniaka, Zbigniewa Namysłowskiego, Wojtka Karolaka a tak­że dzię­ki współ­pra­cy z gwiaz­da­mi jaz­zu ame­ry­kań­skie­go Gary Bartzem, Marią Schneider, Adamem Nussbaumem, Andy Middletonem i wie­lo­ma inny­mi.  Będąc side­ma­nem arty­sta przez wie­le lat dosko­na­lił swój warsz­tat, zbie­rał doświad­cze­nia muzycz­ne, oraz sce­nicz­ne.  Na kolej­nych nagra­niach wraz z roz­wo­jem gry na trąb­ce Jerzy posze­rza tak­że kon­tekst  swo­ich muzycz­nych aspi­ra­cji. Począwszy  od pierw­szych płyt “By Five” 2000, “Gift” 2002, “Spirit of the time” 2004  peł­nych wpły­wów blu­esa i jaz­zu nowo­cze­sne­go głów­ne­go nur­tu poprzez neo-fun­ko­wy “epi­zod” w posta­ci pły­ty “Bop Beat” 2005 aż po melo­dycz­ną cza­sem okre­śla­ną mia­nem “euro­pej­skiej” pły­tę “Air” 2010.

Ostatnie dwa albu­my wyda­ne przez pre­sti­żo­wą pol­ską wytwór­nie muzycz­ną  Kayax;  “Stalgia” 2014 i “Forevelle” 2017  bar­dzo suge­styw­nie zazna­czy­ły oso­bli­wy kon­tekst sty­li­stycz­ny muzy­ki Jerzego Małka łącząc dotych­cza­so­we ele­men­ty z poprzed­nich nagrań  w jeden sta­ły i cha­rak­te­ry­stycz­ny motyw este­tycz­ny jego twór­czo­ści. Muzyka arty­sty wyda­je się mieć swo­isty wspól­ny mia­now­nik, pomi­mo iż każ­da pły­ta sta­no­wi odręb­ną opo­wieść. Przypomina nar­ra­cję  kolej­nych powie­ści Charlesa Bukowskiego, jak twier­dzi żar­to­bli­wie sam twór­ca.

Muzyka Jerzego Małka i jego indy­wi­du­al­ny styl gry jest przy­kła­dem nowo­cze­sne­go myśle­nia, któ­re łączy w sobie ele­men­ty, swin­gu, be-bopu, hard-bopu, free, oraz jaz­zu modal­ne­go. Jest prze­ja­wem współ­cze­sne­go myśle­nia muzy­ków jaz­zo­wych na całym świe­cie, poszu­ku­ją­cych coraz to nowych pól eks­plo­ra­cji muzycz­nej.  To podej­ście do muzy­ki Jerzy Małek sta­ra się prze­ka­zy­wać swo­im stu­den­tom.


ostatnia modyfikacja: 04/06/2019