dr hab. Janusz BrychSaksofonista i fle­ci­sta, absol­went Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Oprócz dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność dydak­tycz­ną. Od wie­lu lat wykła­da na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie jako dok­tor habi­li­to­wa­ny jest zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Prowadzi rów­nież zaję­cia instru­men­tal­ne na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka  Chopina w Warszawie.

Wielokrotny lau­re­at nagród indy­wi­du­al­nych i zespo­ło­wych:

Grał w zespo­łach: Jazz Trio z Nowej Soli, Kwintet Piotra Wojtasika, Kwartet Joachima Mencla, Young Power, Jazz Septet, Salted Peanuts, New Salt, Kwatret Jorgi, Lena Ledoff- Janusz Brych Trio, New Sami Swoi Zbigniewa Czwojdy, Studio, Trzy Ścieżki, Kwartet A‑2 oraz w orkie­strach: Alex Band, Zbigniew Górny Orchestra, Kukla Band, Orkiestra Poznań, Orkiestra Niskobudżetowa.

Współpracował z: Peterem Gigerem, Marią Schneider, Heinzem Affolterem, Sławomirem Kulpowiczem, Piotrem Wojtasikiem, Joachimem Menclem, Witoldem Rekiem, Krzysztofem Popkiem, Marcinem Jahrem, Zbigniewem Jaremko, Zbigniewem Czwojdą, Jose Torresem, Januszem Stroblem, Włodzimierzem Nahornym, Krzysztofem Majchrzakiem, Piotrem Baronem, Markiem Dyjakiem.

Występował na wie­lu festi­wa­lach w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. Jazz Jamboree, Solo Duo Trio, Jazz Juniors, Jazz Festival w Dunkierce, Jazz Festival Hoeilaart, festi­wal Radia Multi Kulti w Berlinie, Festiwal Czterech Kultur, festi­wa­le: Nowa Tradycja, Skrzyżowanie Kultur, Rozstaje, Kolory Polski, Old Jazz Meeting “Złota Tarka”, Warsaw Summer Jazz Days, Jazz nad Odrą, Camerimage, Nowe Horyzonty, Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach.

Do naj­waż­niej­szych pozy­cji w jego dys­ko­gra­fii nale­żą pły­ty: Welcome, Steps of Time w duecie New Salt, For the Future z Jazz Trio, Jazzy Positive z Salted Peanuts, Still swin­gin’ z Sami Swoi Zbigniewa Czwojdy, Ostatnia Marka Dyjaka, Burning Stones z Trylobity Group.

Można go usły­szeć w autor­skim pro­jek­cie Janusz Brych & The Free Electrons, w duecie New Salt, Kwartecie Jorgi, Trylobity Group, w zespo­le Pawła Steczkowskiego, w Big Collective Band Wiesława Pieregorólki, w Big-ban­dzie Krzysztofa Herdzina, Orkiestrze Tomka Szymusia, a oka­zjo­nal­nie w Orkiestrze Adama Sztaby.

 

 


ostatnia modyfikacja: 04/06/2019