Doradca zawodowy

Jestem zawo­do­wym andra­go­giem – czy­li spe­cja­li­stą od roz­wo­ju czło­wie­ka doro­słe­go, przed­się­bior­cą i eks­per­tem roz­wo­ju klu­czo­wych kom­pe­ten­cji.

Posiadam wyso­ko roz­wi­nię­te umie­jęt­no­ści pre­zen­ta­cyj­ne, inter­per­so­nal­ne i dydak­tycz­ne. Moja pra­ca jest moja pasją. Moim zada­niem – zara­ża­nie pasją, ener­gią i wro­dzo­nym opty­mi­zmem.

Jestem tre­ne­rem z boga­tym warsz­ta­tem i doświad­cze­niem – auto­rem kil­ku­set tema­tów szko­le­nio­wych zaspo­ka­ja­ją­cych potrze­by roz­wo­jo­we uczest­ni­ków i orga­ni­za­cji.

Jeżeli praw­dą jest teza Malcolma Gladwella – 10 000 godzin prak­ty­ki czy­ni Cię Mistrzem, to ten etap mam już za sobą. Ucząc spę­dzi­łam dużo wię­cej cza­su. Moją klu­czo­wą kom­pe­ten­cją jest odkry­wa­nie poten­cja­łu i roz­wój dru­gie­go czło­wie­ka

Pełniąc funk­cję mene­dżer­skie oraz pro­wa­dząc wła­sną fir­mę naby­łam umie­jęt­no­ści budo­wa­nia dłu­go­fa­lo­wych rela­cji biz­ne­so­wych, pra­cy w zespo­le, moty­wo­wa­nia i komu­ni­ko­wa­nia. Od 13 lat zwią­za­na jestem zawo­do­wo z bran­żą arty­stycz­ną. Jako Rzecznik UMFC, a tak­że tre­ner Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego i Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych mogę śmia­ło powie­dzieć, że mam peł­ną świa­do­mość realiów ryn­ko­wych, jak rów­nież trud­no­ści i wyzwań sto­ją­cych przed mło­dy­mi arty­sta­mi wkra­cza­ją­cy­mi na pro­fe­sjo­nal­ną ścież­kę zawo­do­wą.

Zależy mi na tym, aby pomóc Ci nie tyl­ko nazwać Twoje klu­czo­we kom­pe­ten­cje, lecz tak­że je wydo­być i okre­ślić Twoje indy­wi­du­al­ne cele zawo­do­we.

Jakie są Twoje klu­czo­we kom­pe­ten­cje? Chcesz je odkryć? Nazwać?

Zapraszamy na indy­wi­du­al­ne spo­tka­nie z dorad­cą zawo­do­wym!

 

Oferta dla Ciebie:

 

 

Magdalena Zalewska — dorad­ca zawo­do­wy

tel. 660–732–140

Magdalena.Zalewska@adm.chopin.edu.pl

 

Reach the Stars | Szkolenia Biura Karier | Centrum Przedsiębiorczości Muzycznej |
Muzyka elektroniczna, filmowa i teatralna | Szkolenia dla pracowników administracji

 

 


ostatnia modyfikacja: 05/02/2020