Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na kie­ru­nek reży­se­ria dźwię­ku (rok akademicki 2020/21)

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na kie­ru­nek reży­se­ria dźwię­ku wyko­ny­wa­ne są w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC.

Terminy badań i spo­sób reali­za­cji ule­gły zmia­nie.

Badanie jest bez­płat­ne i trwa ok. 40 minut.

Termin bada­nia będzie moż­na uzgod­nić mailo­wo rezyseriadzwieku@chopin.edu.pl (Dziekanat Wydziału Reżyserii Dźwięku)


ostatnia modyfikacja: 03/05/2020