ad. dr Piotr KostrzewaDyplom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzy­skał w kla­sie per­ku­sji prof. Edwarda Iwickiego. Działalność arty­stycz­ną roz­po­czął już w cza­sie stu­diów współ­pra­cu­jąc z orkie­stra­mi Filharmonii Narodowej oraz Teatru Wielkiego .Ma na swo­im kon­cie rów­nież współ­pra­cę z wie­lo­ma teatra­mi dra­ma­tycz­ny­mi Warszawy m.in. Ateneum, Studio, Mały, Współczesny, Rampa. Od 1993 r. jest kotli­stą Orkiestry Sinfonia Varsovia. Przez 30 lat pra­cy zawo­do­wej zagrał wie­le kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą, wyko­nu­jąc nie­zwy­kle boga­ty reper­tu­ar sym­fo­nicz­ny i kame­ral­ny wystę­pu­jąc w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych salach świa­ta: Carnegie Hall, Theatre de Champs-Elysees, Barbician Center, Teatro Colon, Sidney Opera, Suntory Hall współ­pra­cu­jąc z wiel­ki­mi dyry­gen­ta­mi i soli­sta­mi: Yehudi Menuhin, Witold Lutosławski, Jacek Kaspszyk, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Grzegorz Nowak, Lorin Maazel, Krzysztof Penderecki, Jean Pierre Rampal, Mścisław Rostropowicz, Valery Giergiev, Marc Minkowski, Charles Dutoit, Jerzy Semkow, Martha Argerich, James Galway, Nigel Kennedy, Anne-Sophie Mutter, Nelson Freire, Shlomo Mintz. W jego dorob­ku znaj­du­je się ponad 200 płyt nagra­nych z orkie­strą Sinfonia Varsovia dla świa­to­wych wytwór­ni fono­gra­ficz­nych, Decca, Deutsche Gramofon, EMI, Sony m.in. kom­plet sym­fo­nii Beethovena i Schuberta, uwer­tu­ry Rossiniego i Mozarta pod dyrek­cją Lorda Yehudi Menuhina. Ma rów­nież na swo­im kon­cie rów­nież współ­pra­cę jako per­ku­si­sta roz­ryw­ko­wy z arty­sta­mi taki­mi jak: Ryszard Rynkowski, Piotr Rubik, Zbigniew Namysłowski, Zygmunt Kukla, Janusz Stokłosa, Krzesimir Dębski, Zbigniew Zamachowski, Halina Frąckowiak. Nagrywał rów­nież muzy­kę do fil­mów m.in. „Quo Vadis”, „Ogniem i mie­czem”, „Trzy Kolory”, „W pusty­ni i w pusz­czy, „Bitwa Warszawska 1920” oraz wie­lu innych. W 2000 roku współ­two­rzył Fundację Sinfonia Varsovia, któ­rej był człon­kiem zarzą­du, wice­pre­ze­sem, a od 2007 – jest pre­ze­sem fun­da­cji. Organizacja ta zaj­mu­je się m.in. pro­mo­cją orkie­stry Sinfonia Varsovia, orga­ni­za­cją jej kon­cer­tów, nagrań oraz pro­mo­wa­niem mło­dych talen­tów arty­stycz­nych. W 2008 roku wraz z zarzą­dem Fundacji powo­łał do życia Stypendium Artystyczne im. Franciszka Wybrańczyka – fun­da­to­ra oraz wie­lo­let­nie­go Prezesa Fundacji prze­zna­czo­ne dla wybit­nych mło­dych muzy­ków — uczniów szkół muzycz­nych II stop­nia regio­nu mazo­wiec­kie­go.


W 2006 roku roz­po­czął pra­ce jako nauczy­ciel gry na per­ku­sji w ZPSM Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W tej samej szko­le w 2007 roku został opie­ku­nem arty­stycz­nym oraz dyry­gen­tem Szymanowski Big band któ­rym nagrał 3 pły­ty dla firm fono­gra­ficz­nych: CD Accord — Universal Music Polska 2011 ( 100% swing), EMI Polska 2011 ( Pozytywne wibra­cje 11) Sony Music Polska 2012 (Jazz’t friends). W 2012 roku powo­łał do życia nową for­ma­cje big ban­do­wą Szymanowski Young Power Big band, kon­cer­tu­jąc z nim na wie­lu festi­wa­lach m.in. Big Band Festiwal Nowy Tomyśl oraz Szalone Dni Muzyki. Big band ma na swo­im kon­cie wyda­nie 3 płyt cd.


W 2012 roku został opie­ku­nem i kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym Big Bandu Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie z któ­rym ma na kon­cie 2 krot­ne Grand Prix ( 2015, 2017 ) na Big band Festiwalu w Nowym Tomyślu oraz kon­cer­ty na pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach m.in. Jazz Jamboree, La Folle Journee ( 2014, 2017, 2019 ), Big band Festival – Siauliai 2016.
W swo­im arty­stycz­nym dorob­ku ma rów­nież nagra­nie 7 płyt z pro­wa­dzo­nym przez sie­bie big ban­dem uni­wer­sy­tec­kim. W 2017 roku big band przy­jął ofi­cjal­na nazwę Chopin University Big Band. Decyzją JM Rektora w stycz­niu 2019 roku Piotr Kostrzewa został powo­ła­ny na sta­no­wi­sko Kierownika Zakładu Jazz i World Music na Wydziale Instrumentalnym UMFC.


ostatnia modyfikacja: 04/06/2019