Sukcesy studentów i pedagogów

12/04/2019

Michał Rajewski (baryton) zdobywcą II nagrody w kategorii śpiew solowy oraz nagrody specjalnej w XVI Międzynarodowym Konkursie SUC w Rozomberku na Słowacji

Miło nam poin­for­mo­wać, że Michał Rajewski (bary­ton), stu­dent : II roku stu­diów magi­ster­skich (Wydział V, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na) , kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go dr hab. Piotra Olecha oraz I roku stu­diów magi­ster­skich (Wydział IV, spe­cjal­ność śpiew solo­wy — muzy­ka daw­na) kla­sa śpie­wu solo­we­go prof. Jadwigi Rappe, otrzy­mał II nagro­dę w kate­go­rii śpiew solo­wy oraz Nagrodę Specjalną za inter­pre­ta­cję utwo­ru Ave Maria Józefa Świdra w XVI Międzynarodowym Konkursie SUC w Rozomberku  na Słowacji.

Nagrodę Indywidualną otrzy­mał tak­że pia­ni­sta Piotr Kozłowski — stu­dent I rok stu­diów magi­ster­skich kla­sa kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej kla­sa prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej — za “Imponujący Akompaniament Fortepianowy”.

 

 

 

 

 

 

 

8/04/2019

Daniel Mieczkowski zwycięzcą konkursu Pro Bohemia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/04/2019

Budzyńska-Ogryzek Duo laureatami I MIEJSCA w kategorii zespoły kameralne podczas International Music Competition 2019 w Bośni i Hercegowinie

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasi Studenci — Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek — jako Budzyńska-Ogryzek Duo zosta­li lau­re­ata­mi I MIEJSCA w kate­go­rii zespo­ły kame­ral­ne pod­czas International Music Competition 2019 w Bośni i Hercegowinie. Jako nagro­dy spe­cjal­ne arty­stom przy­zna­no nam rów­nież I MIEJSCE (każ­de­mu indy­wi­du­al­nie) — Award of Excellence.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

26/03/2019

Marcin Pękala laureatem I Międzynarodowego V Ogólnopolskiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Turznie

Marcin Pękala zdo­był I miej­sce w I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie  stu­dent  kla­sy for­te­pia­nu prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i ad. dr Konrada Skolarskiego.

Wyróżnienie otrzy­ma­ła  Aleksandra Komninou — stu­dent­ka kla­sy for­te­pia­nu wykł. Karola Radziwonowicz.

Dyplom

25/03/2019

Nagrody na AES w Dublinie

Studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku zaję­li czo­ło­we miej­sca w kon­kur­sie “Sound for visu­al media” na Audio Enginering Society w Dublinie:

Ewa Majcherczyk i Szymon Nawrocki — zło­ty medal

Natalia Lubowiecka — srebr­ny medal

Michał Wilczewski — brą­zo­wy medal

 

 

 

 

 

 

 

17/03/2019

Perły Tańca 2019

Perły Tańca 2019!

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że lau­re­ata­mi Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca 2019 zosta­ły

mgr Jagoda Ignaczak — wykła­dow­ca Podyplomowych Studiów Teorii Tańca oraz stu­dent­ki spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa: Paulina Bidzińska oraz Alicja Bajorek.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa TVP otrzy­ma­ła prof. dr hab. Ewa Wycichowska.

Uroczyste wrę­cze­nie nagród odby­ło się 16 mar­ca w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

13/03/2019

Nasi Laureaci Nagrody Fryderyk 2019

Miło nam poin­for­mo­wać, że czte­ry pły­ty z udzia­łem naszych Pedagogów zdo­by­ły nagro­dę Fryderyk 2019!

czy­taj wię­cej »

4/03/2019

Zespół Cuore Piano Trio zdobył 1 miejsce podczas 3rd Brilliant Talent Discovery Awards International Music Competition w Singapurze

Zespół Cuore Piano Trio z kla­sy kame­ra­li­sty­ki prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, w skła­dzie:

  • Zuzanna Małgorzata Budzyńska — skrzyp­ce
  • Jadwiga Roguska — wio­lon­cze­la
  • Szymon Ogryzek — for­te­pian

 zdo­był 1 miej­sce pod­czas 3rd Brilliant Talent Discovery Awards International Music Competition w Singapurze (2019).

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

1/03/2019

ad. dr hab. Agata Sapieha laureatką konkursu SZTUKA WSPÓŁPRACY

Ad. dr hab. Agata Sapieha zosta­ła lau­re­at­ką tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su SZTUKA WSPÓŁPRACY i otrzy­ma­ła Stypendium Artystyczne M.St. Warszawy.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

21/02/2019

Studenci prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego laureatami XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler

Studenci kla­sy kom­po­zy­cji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego zosta­li lau­re­ata­mi XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler: 

Michał Malec (1 miej­sce; Kategoria A), 

Aleksander Jan Szopa (2 miej­sce; Kategoria B)

Jakub Szafrański (3 miej­sce; Kategoria A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!