Sukcesy studentów i pedagogów

10/01/2018

Stanisław Łopuszyński laureatem V Akademickiego Konkursu Klawesynowego

W dniach 4–7 grud­nia 2017 r. w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu odbył się V Akademicki Konkurs Klawesynowy. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie Promocji Uzdolnień Muzycznych „DisCe”. czy­taj wię­cej »

20/12/2017

Michał Rajewski student wokalistyki chóralnej zdobywcą nagrody na festiwalu w Sopocie

16 grud­nia 2017 r. Chór Tibi Domine para­fii św. Agnieszki w Goniądzu pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na (I rok stu­diów magi­ster­skich) zdo­był Brązowe Pasmo w 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Świątecznej MUNDUS CANTAT w Sopocie. Gratulujemy!!!

18/12/2017

Paulina Bidzińska zdobyła pierwsze miejsce w 15. edycji Eurowizji dla Młodych Tancerzy

Paulina Bidzińska stu­dent­ka I roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w 15. edy­cji Eurowizji dla Młodych Tancerzy — Eurovision Young Dancers Prague 2017. czy­taj wię­cej »

14/12/2017

Gościnny koncert studentów-pianistów UMFC w Hamburgu

W dniu 9 grud­nia 2017 r. stu­den­ci Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC wystą­pi­li w Mendelssohn-Saal Hochschule für Music und Theater, Hamburg. czy­taj wię­cej »

6/12/2017

Studenci UMFC wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Dnia 3 grud­nia 2017 r. w Gdańsku zakoń­czy­ła się 48 edy­cja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­ne­go przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.  czy­taj wię­cej »

24/11/2017

Wojciech Kostrzewa zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM

21 listo­pa­da 2017 r. odbył się w sali kon­cer­to­wej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu finał III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM. czy­taj wię­cej »

20/11/2017

Stażystka UMFC Wang Zhen Zhen nagrodzona w konkursie wokalnym

Stażystka prof. dr hab. Roberta Cieśli, woka­list­ka Wang Zhen Zhen, zdo­by­ła II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie „Renato Bruson” w Chinach (Wuhan, listo­pad 2017). Gratulujemy!

czy­taj wię­cej »

20/11/2017

Nagrody dla wiolonczelistów z klasy prof. dr hab. Tomasza Strahla w konkursie w Poznaniu

W dniach 12–18 listo­pa­da 2017 roku odbył się w Poznaniu X Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego. Przesłuchania odby­ły się w Auli im. S. Stuligrosza Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Konkurs zakoń­czył się wiel­kim suk­ce­sem stu­den­tów i absol­went­ki naszej Uczelni, z kla­sy wio­lon­cze­li prof. dr hab. Tomasza Strahla. czy­taj wię­cej »

16/11/2017

Adam Goździewski laureatem XI Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy, 25–30 października 2017 r.

Od 1993 roku w Bydgoszczy orga­ni­zo­wa­ny jest przez PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memo­riam”. czy­taj wię­cej »

3/11/2017

Krzysztof Garstka nagrodzony na XVII Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Bolonii

W dniach 28–31 paź­dzier­ni­ka 2017 r. odbył się XVII Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Paoli Bernardi w Bolonii. Jury pod prze­wod­nic­twem prof. Jespera Christensena posta­no­wi­ło przy­znać III nagro­dę asy­sten­to­wi w Katedrze Organów i Klawesynu Krzysztofowi Garstce. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

Dyplom