Sukcesy studentów i pedagogów

4/06/2019

Wojciech Pławner został wybrany na stanowisko dyrygenta-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezonie artystycznym 2019/2020

Wojciech Pławner, asy­stent w kla­sie dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej prof. Bogdana Goli w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina został wybra­ny na sta­no­wi­sko dyry­gen­ta-rezy­den­ta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w ramach pro­gra­mu “Dyrygent-rezy­dent” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/05/2019

Podziękowania dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzyków z zespołu “Trio Merula” z UMFC

Dr Hubert Wajs, Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych zło­żył na ręce prof. dr. hab. Tomasza Strahla, dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego podzię­ko­wa­nia dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzy­ków z zespo­łu “Trio Merula” z UMFC, któ­rzy wyko­na­li kon­cert pod­czas Nocy Muzeów orga­ni­zo­wa­nej przez AGAD 18 maja w Sali Balowej Pałacu Raczyńskich.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

27/05/2019

Zespół Cuore Piano Trio laureatem programu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”

 
Miło nam poin­for­mo­wać, że człon­ko­wie zespo­łu Cuore Piano Trio z kla­sy kame­ra­li­sty­ki Prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, w skła­dzie: 
 
Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce
Jadwiga Roguska — wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek — for­te­pian
 
zosta­li lau­re­ata­mi pro­gra­mu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”. Projekt zna­lazł się pośród 8 zwy­cię­skich ze 103 zło­żo­nych wnio­sków. Sukces ten zaowo­cu­je wyko­na­niem 3 peł­nych reci­ta­li w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. 
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!
22/05/2019

Filip Sporniak zdobywcą II nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 2019

Filip Sporniak, stu­dent wio­lon­cze­li w kla­sie prof. dra hab. Tomasza Strahla zdo­byw­cą II nagro­dy (Chamber Duo Zieliński — Sporniak) w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 201. Serdecznie Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/05/2019

Michał Rajewski zdobywcą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie

Michał Rajewski ‑bary­ton , stu­dent I roku stu­diów magi­ster­skich Wydziału Wokalno ‑Aktorskiego spe­cjal­ność: śpiew solo­wy ‑muzy­ka daw­na w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. Jadwigi Rappé

został zdo­byw­cą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/05/2019

Magdalena Basaj (obój) zdobywczynią I nagrody podczas Międzynarodowego Konkursu POLIHYMNIA w Macedonii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05/2019

Michał Rudziński laureatem nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05/2019

Elwira Janasik laureatką II nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05/2019

Gabriela Gołaszewska zwyciężczynią Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/05/2019

Fono Quartet laureatem II nagrody na VI Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy

Kwartet smycz­ko­wy z kla­sy wykł. Karola Marianowskiego w skła­dzie: Emilia Jarocka, Justyna Golus, Martyna Dziechciarz i Agnieszka Kilian, zdo­był II nagro­dę na VI Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!