Sukcesy studentów i pedagogów

7/11/2018

Patrycja Gajek i Julia Romanowska laureatkami XXVIII Concorso Pianistico Internazionale Roma

Studentki  I roku stu­diów magi­ster­skich Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Patrycja Gajek i Julia Romanowska zdo­by­ły III nagro­dę w  XXVIII Concorso Pianistico Internazionale Roma.

  

GRATULUJEMY!

7/11/2018

Ostatnie sukcesy zespołu wokalnego OMNIS MEA

Zespół Wokalny “Omnis Mea” pod dyrek­cją Michała Rajewskiego otrzy­mał GRAND PRIX:

- XX Międzynarodowego  Festiwalu Pieśni Sakralnej “Łapskie Te Deum”

- X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni

Zespół zdo­był rów­nież II miej­sce w kate­go­rii muzy­ka współ­cze­sna na III Międzynarodowym Konkursie Muzyki Chóralnej CANTU GAUDEAMUS w Białymstoku.

Zespół Wokalny “OMNIS MEA” two­rzą stu­den­ci i absol­wen­ci UMFC :
Michał Rajewski, Bartosz Wilk, Edyta Sędzik — woka­li­sty­ka chó­ral­na, Jan Dutkowski, Wioleta Sędzik — śpiew solo­wy, Ariadna Laddy — dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, Julia Obrycka — muzy­ka kościel­na, Krzysztof Ratajski — kom­po­zy­cja, Julia Janiak-ryt­mi­ka.
 

GRATULUJEMY!

7/11/2018

Michał Rudziński laureatem konkursu wokalnego w Drezdenku

Michał Rudzińskistu­dent I roku stu­diów II st. w kla­sie śpie­wu prof. Roberta Cieśli zdo­był III nagro­dę na V Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku.

GRATULUJEMY!

7/11/2018

Wojciech Kostrzewa i Eun-ho Chang laureatami I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego z okazji 100-lecia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Pedagodzy UMFC i absol­wen­ci kla­sy kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza — Wojciech Kostrzewa i Eun-ho Chang — zosta­li lau­re­ata­mi I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego z oka­zji 100-lecia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz jubi­le­uszu 70-lecia aktyw­no­ści arty­stycz­nej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza.

I Nagrodę otrzy­mał Wojciech Kostrzewa  — utwór “Glow” 

II Nagrodę otrzy­mał Eun-ho Chang — utwór “Phenomenon”

Dodatkowo Nagrodę Publiczności otrzy­mał Wojciech Kostrzewa — utwór “Glow”

Gratulujemy!

9/10/2018

Dr Rafał Stefan Janiak otrzyma stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Rafał Stefan Janiak z Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został sty­pen­dy­stą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazł się w gro­nie ponad 180 wybit­nych mło­dych naukow­ców pro­wa­dzą­cych wyso­kiej jako­ści bada­nia i cie­szą­cych się impo­nu­ją­cym dorob­kiem nauko­wym 

W XIII edy­cji kon­kur­su roz­pa­trzo­no 1129 wnio­sków. Stypendia przy­zna­no 181 wybit­nym mło­dym naukow­com. Laureaci będą otrzy­my­wać je przez okres do 3 lat.

1/10/2018

ad. dr hab. Leszek Lorent stypendystą programu Instytutu Muzyki i Tańca “Białe plamy — muzyka i taniec”

Pedagog UMFC ad. dr hab. Leszek Lorent otrzy­mał sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu Instytutu Muzyki i Tańca “Białe pla­my — muzy­ka i taniec”

GRATULUJEMY!

28/09/2018

Paweł Opala laureatem w Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J.P.Sweelincka

Paweł Opala stu­dent prof. A. Chorosińskiego na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J.P.Sweelincka zdo­był II Nagrodę oraz nagro­dę spe­cjal­ną za wyko­na­nie utwo­ru J.P.Sweelincka.

28/09/2018

Eunho Chang laureatem w Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Eunho Chang zdo­byw­cą III nagro­dy w Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w kate­go­rii kom­po­zy­cja.

28/09/2018

Zuzanna Budzyńska laureatką konkursu Antonio Vivaldi International Competition Vienna w Wiedniu.

Zuzanna Budzyńska pod­czas Antonio Vivaldi International Competition Vienna w Wiedniu (Austria) zdo­by­ła II nagro­dę oraz „Klassik-Preis — Outstanding Performance Award” .

28/09/2018

III nagroda dla Agnieszki Grochali w Konkursie muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

W kate­go­rii śpiew pod prze­wod­nic­twem prof. Jadwigi Rappé  III nagro­dę zdo­by­ła Agnieszka Grochala.