Sukcesy studentów i pedagogów

11/12/2018

Tamara Kurkiewicz laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. J. Zgodzińskiego w Poznaniu

Tamara Kurkiewicz, stu­dent­ka kla­sy per­ku­sji w kla­sie dr. hab. Henryka Mikołajczyka i dr. Miłosza Pękali, otrzy­ma­ła III nagro­dę pod­czas II Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. J. Zgodzińskiego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

10/12/2018

Tomasz Januchta zdobywcą II nagrody na II Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Konkursie Muzycznych Umiejętności Słuchowych

Tomasz Januchta, stu­dent III roku stu­diów licen­cjac­kich na kie­run­ku Muzyka Kościelna, zdo­był II nagro­dę na II Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Konkursie Muzycznych Umiejętności Słuchowych w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

5/12/2018

Studenci i absolwenci UMFC laureatami Konkursu kompozytorskiego JP2

Miło nam poin­for­mo­wać, że wśród lau­re­atów Konkursu kom­po­zy­tor­skie­go JP2 zna­leź­li się kom­po­zy­to­rzy zwią­za­ni z UMFC:

Michał Malec – II Nagroda

Jakub Szafrański – III Nagroda

Aleksandra Chmielewska – wyróż­nie­nie

Do kon­kur­su nade­sła­no aż 49 utwo­rów, a tro­je stu­den­tów UMFC w gro­nie lau­re­atów jest ogrom­nym suk­ce­sem zarów­no uczel­ni jak i kla­sy kom­po­zy­cji Profesora Pawła Łukaszewskiego.

Jednocześnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać o kon­cer­cie pra­wy­ko­nań, na któ­rym pre­zen­to­wa­ne będą utwo­ry stu­den­tów i absol­wen­tów UMFC — lau­re­atów Konkursu Kompozytorskiego JP2 (na utwór chó­ral­ny a cap­pel­la do wybra­nych słów Jana Pawła II), któ­ry odbę­dzie się 8 grud­nia o godzi­nie 19:00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystąpi Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrek­cją Jana Krutula, któ­ry wyko­na m.in.:

MICHAŁ MALEC — PRAYER TO OUR LADY OF THE DIVINE LOVE (II nagro­da)
JAKUB SZAFRAŃSKI - HAIL, OH MOTHER (III nagro­da)
ALEKSANDRA CHMIELEWSKA - HAIL, OH MOTHER (wyróż­nie­nie)
 
Kompozycje zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne przez wydaw­nic­two Chopin University Press.
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!
 
 

 

3/12/2018

49. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina organizowany przez NiFC przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Na 49. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­nym przez NiFC przy współ­pra­cy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,

któ­ry odbył się mię­dzy 25 listo­pa­da a 2 grud­nia 2018 r. nagro­dy zdo­by­li nasi stu­den­ci:

I nagro­da — Mateusz Krzyżowski z kla­sy for­te­pia­nu dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC

V nagro­da — Jan Wachowski z kla­sy for­te­pia­nu prof. Elżbiety Karaś

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!

23/11/2018

“Architektura muzyki XX wieku — Karlheinz Stockhausen / Iannis Xenakis” — książka już w sprzedaży!

Nakładem wydaw­nic­twa Chopin University Press uka­za­ła się książ­ka “Architektura muzy­ki XX wie­ku — Karlheinz Stockhausen / Iannis Xenakis”
pod redak­cją nauko­wą dra hab. Leszka Lorenta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/11/2018

Adam Ostrowski laureatem Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. C. M. Webera

Adam Ostrowski, stu­dent kla­sy fago­tu prof. dra hab. Zbigniewa Płużka, zdo­był III nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Fagotowym im. Carla Marii Webera. 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

22/11/2018

Marcin Orliński Laureatem Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. C. M. Webera

Marcin Orliński, absol­went kla­sy fago­tu dra hab. Artura Kasperka, zdo­był II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Fagotowym im. Carla Marii Webera. 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

22/11/2018

Grand Prix Łódzkiego Festiwalu Chóralnego dla Chóru Kameralnego UMFC

Chór Kameralny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod prze­wod­nic­twem prof. Krzysztofa Kusiel-Moroza otrzy­mał Grand Prix na Łódzkim Festiwalu Chóralnym “Cantio Lodziensis”.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

 

 

 

 

 

 

 

 

8/11/2018

Żaneta Rydzewska laureatką Konkursu Kompozytorskiego im. Stanisława Moniuszki,

Żaneta Rydzewska z kla­sy kom­po­zy­cji dra hab., Aleksandra Kościowa, prof. UMFC  otrzy­ma­ła na Konkursie Kompozytorskim im. Stanisława Moniuszki III nagro­dę  za utwór pt. Muzyka relak­sa­cyj­na.

Nagrodzony utwór zosta­nie wyko­na­ny 25 listo­pa­da br. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, pod­czas Koncertu Finałowego IV Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowe Fale. 

GRATULUJEMY!

7/11/2018

Patrycja Gajek i Julia Romanowska laureatkami XXVIII Concorso Pianistico Internazionale Roma

Studentki  I roku stu­diów magi­ster­skich Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Patrycja Gajek i Julia Romanowska zdo­by­ły III nagro­dę w  XXVIII Concorso Pianistico Internazionale Roma.

  

GRATULUJEMY!