Sukcesy studentów i pedagogów

26/03/2019

Marcin Pękala laureatem I Międzynarodowego V Ogólnopolskiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Turznie

Marcin Pękala zdo­był I miej­sce w I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie  stu­dent  kla­sy for­te­pia­nu prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i ad. dr Konrada Skolarskiego.

Wyróżnienie otrzy­ma­ła  Aleksandra Komninou — stu­dent­ka kla­sy for­te­pia­nu wykł. Karola Radziwonowicz.

Dyplom

25/03/2019

Nagrody na AES w Dublinie

Studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku zaję­li czo­ło­we miej­sca w kon­kur­sie “Sound for visu­al media” na Audio Enginering Society w Dublinie:

Ewa Majcherczyk i Szymon Nawrocki — zło­ty medal

Natalia Lubowiecka — srebr­ny medal

Michał Wilczewski — brą­zo­wy medal

 

 

 

 

 

 

 

17/03/2019

Perły Tańca 2019

Perły Tańca 2019!

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że lau­re­ata­mi Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca 2019 zosta­ły

mgr Jagoda Ignaczak — wykła­dow­ca Podyplomowych Studiów Teorii Tańca oraz stu­dent­ki spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa: Paulina Bidzińska oraz Alicja Bajorek.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa TVP otrzy­ma­ła prof. dr hab. Ewa Wycichowska.

Uroczyste wrę­cze­nie nagród odby­ło się 16 mar­ca w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

13/03/2019

Nasi Laureaci Nagrody Fryderyk 2019

Miło nam poin­for­mo­wać, że czte­ry pły­ty z udzia­łem naszych Pedagogów zdo­by­ły nagro­dę Fryderyk 2019!

czy­taj wię­cej »

4/03/2019

Zespół Cuore Piano Trio zdobył 1 miejsce podczas 3rd Brilliant Talent Discovery Awards International Music Competition w Singapurze

Zespół Cuore Piano Trio z kla­sy kame­ra­li­sty­ki prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, w skła­dzie:

  • Zuzanna Małgorzata Budzyńska — skrzyp­ce
  • Jadwiga Roguska — wio­lon­cze­la
  • Szymon Ogryzek — for­te­pian

 zdo­był 1 miej­sce pod­czas 3rd Brilliant Talent Discovery Awards International Music Competition w Singapurze (2019).

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

1/03/2019

ad. dr hab. Agata Sapieha laureatką konkursu SZTUKA WSPÓŁPRACY

Ad. dr hab. Agata Sapieha zosta­ła lau­re­at­ką tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su SZTUKA WSPÓŁPRACY i otrzy­ma­ła Stypendium Artystyczne M.St. Warszawy.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

21/02/2019

Studenci prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego laureatami XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler

Studenci kla­sy kom­po­zy­cji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego zosta­li lau­re­ata­mi XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler: 

Michał Malec (1 miej­sce; Kategoria A), 

Aleksander Jan Szopa (2 miej­sce; Kategoria B)

Jakub Szafrański (3 miej­sce; Kategoria A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

11/02/2019

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek laureatami programu “Muzyczny ślad 2018”.

Miło nam poin­for­mo­wać, że w ramach pro­gra­mu “Muzyczny ślad 2018”, któ­re­go ope­ra­to­rem jest IMiT, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków MKiDN, zosta­ła wyda­na pły­ta naszych stu­den­tów: Zuzanny Budzyńskiej i Szymona Ogryzka (Wydawnictwo DUX). 
Koncert połą­czo­ny ze spo­tka­niem pro­mo­cyj­nym, odbę­dzie się w Nowym Świecie Muzyki 13 kwiet­nia 2019 o godzi­nie 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/02/2019

Żeński Zespół Wokalny oraz Zespół Orkiestrowy wydziału V laureatami VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Żeński Zespół Wokalny oraz Zespół Orkiestrowy wydzia­łu V zosta­ły lau­re­ata­mi VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, na któ­rym zdo­by­ły Srebrny Dyplom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

17/12/2018

Marcin Molski laureatem III miejsca na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego

Marcin Molski, stu­dent kom­po­zy­cji w kla­sie dr. hab. Aleksandra Kościowa, prof. UMFC, został lau­re­atem III miej­sca na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego w Toruniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!