Sukcesy studentów i pedagogów

15/05/2018

Michał Rajewski nagrodzony w V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej

W dniach 11–12 maja 2018 r. odbył się V Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej w Goniądzu. Przesłuchania kon­kur­so­we oce­nia­ło jury pod prze­wod­nic­twem prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego. Trzy chó­ry pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta I roku stu­diów magi­ster­skich z kla­sy dyry­gen­tu­ry dr Joanny Malugi, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­list­ka chó­ral­na, zdo­by­ły licz­ne nagro­dy. czy­taj wię­cej »

7/05/2018

Sukces Pawła Trojaka w X Międzynarodowym Konkursie Wokalnym “Bell’Arte” w Braine l’Alleud (Belgia)

W dniach 6–8 kwiet­nia 2018 r. w Braine l’Alleud (Belgia) odby­wał się X Międzynarodowy Konkurs Wokalny „BELL’ARTE”. Paweł Trojak, stu­dent IV roku stu­diów licen­cjac­kich w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. dr hab. Jadwigi Rappé zdo­był w kate­go­rii „Młode talen­ty” pierw­szą nagro­dę oraz 6 nagród spe­cjal­nych, m.in. Prix du Festival de l’Ete Mosan (nagro­dę Letniego Festiwalu w Mosan). Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »

4/05/2018

Szymon Orliński nagrodzony w konkursie pianistycznym w Chorwacji

Pierwszą nagro­dę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Memorial Jurica Murai (kon­kurs zrze­szo­ny w Fundacji Alink-Archerich) otrzy­mał Szymon Orliński, stu­dent I roku I st. z kla­sy for­te­pia­nu prof. UMFC dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just. Konkurs odby­wał się w dniach 23–28 kwiet­nia 2018 r. w Varazdin, Chorwacja. Gratulujemy!!!

27/04/2018

Nasi laureaci w tegorocznym Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach

W dniach 18–22 kwiet­nia 2018 r. w Bydgoszczy orga­ni­zo­wa­ny był przez Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego V Turniej Kameralny w Trzech Odsłonach. W Turnieju mogły brać udział zespo­ły kame­ral­ne o dowol­nym skła­dzie instru­men­tal­nym od duetu do okte­tu (z wyłą­cze­niem duetów for­te­pia­no­wych i zespo­łów z orga­na­mi). czy­taj wię­cej »

25/04/2018

III miejsce w konkursie dla duetu organowego z UMFC

Dnia 21 kwiet­nia 2018 r. zakoń­czył się w Nowym Sączu I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych Per Organo A Quattro Mani. III nagro­dę w kon­kur­sie otrzy­mał duet: Karolina Karkucińska (II rok stu­diów magi­ster­skich), Maciej Wota (I rok stu­diów magi­ster­skich). czy­taj wię­cej »

24/04/2018

III miejsce Mateusza Wadowskiego w konkursie w Mielcu

Mateusz Wadowski – stu­dent I roku stu­diów licen­cjac­kich z kla­sy kon­tra­ba­su dr hab. Adama Bogackiego, prof. UMFC – zdo­był III miej­sce (kate­go­ria V – do 21 lat) w Ogólnopolskim Konkursie w ramach VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych, Mielec, 19–21 kwiet­nia 2018 r. Gratulujemy!

24/04/2018

Srebrne Pasma dla Michała Rajewskiego

22 kwiet­nia 2018 r. odbył się X Jubileuszowy Wojciechowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Starogardzie Gdańskim. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su zapre­zen­to­wa­ło się 12 zespo­łów chó­ral­nych. Trzy chó­ry pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta I roku stu­diów magi­ster­skich z kla­sy dyry­gen­tu­ry dr Joanny Malugi, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na, zdo­by­ły Srebrne Pasma: Chór Tibi Domine para­fii św. Agnieszki w Goniądzu, Chór Żeński oraz Chór Kameralny. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »

18/04/2018

Studenci naszej uczelni laureatami VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie

Bartłomiej Słojewski (II rok stu­diów magi­ster­skich) z kla­sy prof. dr hab. Mirosława Pokrzywińskiego i mgr Piotra Zawadzkiego, zdo­był II miej­sce na VIII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym o zasię­gu ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym, odby­wa­ją­cym się w dniach 11–15 kwiet­nia 2018 r. w Szczecinie. Wyróżniony został rów­nież nagro­dą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Na tym samym kon­kur­sie Piotr Thieu Quang (II rok stu­diów licen­cjac­kich) z kla­sy prof. Mirosława Pokrzywińskiego uzy­skał III miej­sce. Studentom i peda­go­gom gra­tu­lu­je­my!

17/04/2018

Pedagodzy UMFC nagrodzeni statuetkami Fryderyk 2018

16 kwiet­nia 2018 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego roz­da­ne zosta­ły nagro­dy Akademii Fonograficznej w kate­go­riach muzy­ki poważ­nej. czy­taj wię­cej »

16/04/2018

Ola Ptaszyńska wyróżniona w konkursie dyrygentów chóralnych

Ola Ptaszyńska, stu­dent­ka I roku stu­diów magi­ster­skich, spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, z kla­sy prof. dr hab. Krzysztofa Kusiela-Moroza, zaję­ła II miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. czy­taj wię­cej »