Sukcesy studentów i pedagogów

20/11/2017

Stażystka UMFC Wang Zhen Zhen nagrodzona w konkursie wokalnym

Stażystka prof. dr hab. Roberta Cieśli, woka­list­ka Wang Zhen Zhen, zdo­by­ła II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie „Renato Bruson” w Chinach (Wuhan, listo­pad 2017). Gratulujemy!

czy­taj wię­cej »

20/11/2017

Nagrody dla wiolonczelistów z klasy prof. dr hab. Tomasza Strahla w konkursie w Poznaniu

W dniach 12–18 listo­pa­da 2017 roku odbył się w Poznaniu X Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego. Przesłuchania odby­ły się w Auli im. S. Stuligrosza Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Konkurs zakoń­czył się wiel­kim suk­ce­sem stu­den­tów i absol­went­ki naszej Uczelni, z kla­sy wio­lon­cze­li prof. dr hab. Tomasza Strahla. czy­taj wię­cej »

16/11/2017

Adam Goździewski laureatem XI Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy, 25–30 października 2017 r.

Od 1993 roku w Bydgoszczy orga­ni­zo­wa­ny jest przez PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memo­riam”. czy­taj wię­cej »

3/11/2017

Krzysztof Garstka nagrodzony na XVII Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Bolonii

W dniach 28–31 paź­dzier­ni­ka 2017 r. odbył się XVII Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Paoli Bernardi w Bolonii. Jury pod prze­wod­nic­twem prof. Jespera Christensena posta­no­wi­ło przy­znać III nagro­dę asy­sten­to­wi w Katedrze Organów i Klawesynu Krzysztofowi Garstce. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

Dyplom

31/10/2017

Sukcesy studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego na V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

W dniach 20–26 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Ueckermünde odby­wał się V Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego. Do udzia­łu w kon­kur­sie zgło­si­ło się 100 mło­dych śpie­wa­ków z 18 kra­jów: z Białorusi, Chin, Cypru, Czech, Estonii, Francji, Japonii, Korei Północnej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowenii, Tajwanu, Ukrainy, USA. Rywalizacja mło­dych śpie­wa­ków odby­wa­ła się w pię­ciu gru­pach: w trzech dla uczniów szkół śred­nich (AI, AII, AIII) i pozo­sta­łych dwóch dla stu­den­tów lice­cja­tu i magi­ste­rium (BI, BII). czy­taj wię­cej »

25/10/2017

Nagrody na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi

W dniach 19–21 paź­dzier­ni­ka 2017 r. odbył się XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. W ramach Festiwalu prze­pro­wa­dza­ne są trzy kon­kur­sy: kon­kurs muzy­ki orga­no­wej – dla mło­dych orga­ni­stów do 27 roku życia, kon­kurs zespo­łów chó­ral­nych – w trzech kate­go­riach oce­nia­nia, kon­kurs na naj­lep­sze wyko­na­nie pie­śni reli­gij­nej w języ­ku kaszub­skim. czy­taj wię­cej »

24/10/2017

Fryderyk Hoang Dong otrzymał złoty medal na 143 Konwencji AES

W dniach 18–21 paź­dzier­ni­ka 2017 roku odby­ła się 143. Konwencja Audio Engineering Society (AES), mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go reali­za­to­rów, reży­se­rów i inży­nie­rów dźwię­ku z całe­go świa­ta. Tegoroczna Konwencja odby­ła się w Nowym Yorku. Wśród uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji zna­leź­li się stu­den­ci Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC. Brali oni rów­nież udział w kon­kur­sie nagrań stu­denc­kich orga­ni­zo­wa­nym przez Student Delegate Assembly. czy­taj wię­cej »

23/10/2017

Brązowy dyplom dla chóru pod dyrekcją Michała Rajewskiego

W dniach 21–22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. odby­wał się w Białymstoku II Międzynarodowy Konkurs Chóralny Cantu Gaudeamus. Chór z para­fii św. Agnieszki w Goniądzu pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta woka­li­sty­ki chó­ral­nej (I rok dru­gie­go stop­nia) zdo­był brą­zo­wy dyplom. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »

11/10/2017

Rafał Janiak zwycięzcą konkursu na operę „Człowiek z Manufaktury”

Dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2017 roku na sce­nie Teatru Wielkiego w Łodzi ogło­szo­no wyni­ki mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su kom­po­zy­tor­skie­go na skom­po­no­wa­nie ope­ry „Człowiek z Manufaktury” o łódz­kim „kró­lu baweł­ny” – Izraelu Poznańskim. Decyzją jury Grand Prix otrzy­mał dyry­gent, kom­po­zy­tor, peda­gog i absol­went naszej Uczelni — RAFAŁ JANIAK. Zdobył on rów­nież Nagrodę Publiczności Operowej.

czy­taj wię­cej »

3/10/2017

Wyróżnienie honorowe dla Jacka Sienkiewicza w konkursie kompozytorskim

W lip­cu 2017 r. w Sopocie zakoń­czył się IV Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego. Jury kon­kur­su w skła­dzie: prof. Krzysztof Meyer – prze­wod­ni­czą­cy, Jerzy Kornowicz, prof. Stanisław Moryto przy­zna­ło stu­den­to­wi Jackowi Sienkiewiczowi, z kla­sy kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza, wyróż­nie­nie hono­ro­we za kom­po­zy­cję pt. Concerto for String Orchestra and Clarinet.
Serdecznie gra­tu­lu­je­my! czy­taj wię­cej »