Sukcesy studentów i pedagogów

5/03/2018

III nagroda dla Piotra Zalewskiego w konkursie kompozytorskim

Piotr Zalewski, stu­dent kom­po­zy­cji ad. dra hab. Dariusza Przybylskiego, otrzy­mał III nagro­dę w XV Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez PWM, za utwór „Nie mów!” na głos i orkie­strę sym­fo­nicz­ną. Jury obra­do­wa­ło w skła­dzie: Krzysztof Penderecki — prze­wod­ni­czą­cy, Eugeniusz Knapik, Jerzy Kornowicz, Paweł Mykietyn, Elżbieta Sikora, Daniel Cichy. Gratulujemy!

26/02/2018

Sukces Mateusza Kowalskiego w konkursie gitarowym w Krynicy-Zdroju

W dniach 18–23 lute­go 2018 roku w Krynicy-Zdroju odby­wał się XIX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza orga­ni­zo­wa­ny przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu oraz  Sądeckie Towarzystwo Muzyczne. Mateusz Kowalski — stu­dent IV roku stu­diów dru­gie­go stop­nia z kla­sy gita­ry st. wykł. Ryszarda Bałauszko zajął I miej­sce w gru­pie II. Serdecznie gra­tu­lu­je­my! czy­taj wię­cej »

26/02/2018

Żaneta Rydzewska laureatką 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego 2018

Jury 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego, Kraków 2018, w skła­dzie: prof. Zbigniew Bargielski, dr hab. Marcin Bortnowski, dr hab. Marcel Chyrzyński, prof. Wojciech Widłak (prze­wod­ni­czą­cy), przy­zna­ło wyróż­nie­nie hono­ro­we Żanecie Rydzewskiej, stu­dent­ce I roku stu­diów dru­gie­go stop­nia, z kla­sy kom­po­zy­cji prof. Stanisława Moryty za utwór „mono” na flet altów­kę i har­fę. Gratulujemy!!!

1/02/2018

Łukasz Brzezina stypendystą Société Générale

Tegorocznym sty­pen­dy­stą Banku Société Générale został stu­dent Wydziału Instrumentalnego Łukasz Brzezina (kla­sa akor­de­onu, I rok stu­diów dru­gie­go stop­nia) za pro­jekt Cameral sto­ries. Gratulujemy!!!

25/01/2018

Michał Rajewski nagrodzony w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie

20 stycz­nia 2018 r. odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”. czy­taj wię­cej »

17/01/2018

Jakub Siekierzyński, student specjalności muzyka kościelna, laureatem Festiwalu w Będzinie

Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego i 58. Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie pod dyrek­cją Jakuba Siekierzyńskiego, stu­den­ta III roku stu­diów licen­cjac­kich, spe­cjal­no­ści muzy­ka kościel­na, z kla­sy dyry­gen­tu­ry prof. Andrzeja Banasiewicza, zdo­był nagro­dę Grand Prix i I miej­sce w kate­go­rii mło­dzie­żo­we chó­ry mie­sza­ne na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. czy­taj wię­cej »

16/01/2018

Sukces Teoniki Rożynek na 10. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia

W grud­niu 2017 r. w Krakowie zakoń­czył się 10. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Studentka I roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Krzysztofa Baculewskiego Teoniki Rożynek otrzy­ma­ła nagro­dę za naj­lep­szą muzy­kę do spek­ta­klu Hymn do miło­ści w reży­se­rii Marty Górnickiej. Gratulujemy!!!

16/01/2018

Dawid Runtz — laureat konkursu dyrygenckiego w Hong Kongu

Dawid Runtz, absol­went Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, obec­nie słu­chacz Studiów Doktoranckich UMFC zdo­był III nagro­dę oraz nagro­dę publicz­no­ści w 1. Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Hong Kongu. Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!!!

1st Hong Kong International Conducting Competition
11/01/2018

Joanna Freszel laureatką nagrody Paszporty Polityki 2017 w kategorii Muzyka poważna

W dniu 9 stycz­nia 2018 r., pod­czas uro­czy­stej gali w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie, po raz 25 wrę­czo­no Paszporty Polityki. Jest to wyróż­nie­nie dla uta­len­to­wa­nych mło­dych twór­ców ze zna­czą­cym dorob­kiem, któ­rych pra­ca w minio­nym roku wywar­ła waż­ny wpływ na kształt pol­skiej kul­tu­ry. Laureatką tego­rocz­nej nagro­dy w kate­go­rii Muzyka poważ­na zosta­ła sopra­nist­ka Joanna Freszel. Wyróżniono ją „za wszech­stron­ność, kre­atyw­ność, pre­cy­zję, sce­nicz­ny wdzięk i swo­bo­dę śpie­wa­nia w naj­roz­ma­it­szych sty­lach muzycz­nych”. czy­taj wię­cej »

11/01/2018

Sukces Julii Łopuszyńskiej w konkursie harfowym w Pradze

Julia Łopuszyńska, stu­dent­ka Wydziału Instrumentalnego z kla­sy har­fy dr hab. Zuzanny Elster zdo­by­ła II miej­sce w kate­go­rii stu­den­tów w II International Prof. Karel Patras Harp Competition, któ­ry odbył się w Pradze w dniach 16 -19 listo­pa­da 2017 r. Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów! czy­taj wię­cej »