Sukcesy studentów i pedagogów

22/11/2019

“Polish Contemporary Concertos” z nominacją do nagrody International Classical Music Awards 2020

Z ogrom­ną dumą infor­mu­je­my, iż nagro­dzo­na FRYDERYKIEM 2019 pły­ta “Polish Contemporary Concertos” otrzy­ma­ła nomi­na­cję do pre­sti­żo­wej nagro­dy International Classical Music Awards 2020. Warto pod­kre­ślić, że to wspól­ny suk­ces kadry pro­fe­sor­skiej naszej uczel­ni: twór­ców — prof. dr. hab. Marcina Błażewicza i prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego, soli­stów — dr. hab.  Pawła Gusnara, prof. UMFC, prof. dr. hab. Tomasza Strahla i ad. dr. Jakuba Jakowicza oraz dyry­gen­ta prof. dr. hab. Jana Miłosza Zarzyckiego. Reżyseria dźwię­ku ad. dr Andrzej Brzoska.

Wszystkim P.T. Pedagogom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10/2019

Judyta Kluza zdobywczynią nagrody specjalnej podczas Concorso di esecuzione musicale Sesta Edizione Internazionale 2019!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Judyta Kluza, stu­dent­ka skrzy­piec w kla­sie ad. dr. hab. Janusza Wawrowskiego zdo­by­ła nagro­dę spe­cjal­ną pod­czas kon­kur­su Concorso di ese­cu­zio­ne musi­ca­le Sesta Edizione Internazionale 2019 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Societa’ Umanitaria w Mediolanie.
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/10/2019

Mateusz Krzyżowski laureatem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Mateusz Krzyżowski, stu­dent II roku kla­sy for­te­pia­nu prof. UMFC Joanny Ławrynowicz-Just, zdo­był trze­cią nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (20–27 wrze­śnia 2019).
 
Mateusz Krzyżowski otrzy­mał rów­nież Tytuł Laureata Estrady Młodych na 53 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (7–13 wrze­śnia 2019).
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!
2/10/2019

Daniel Mieczkowski zdobywcą III miejsca na Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janačka w Brnie

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż Daniel Mieczkowski, stu­dent w kla­sie fle­tu dr hab. Agaty Igras, zdo­był trze­cią nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janačka w Brnie, któ­ry odbył się w dniach 24–29 wrze­śnia 2019.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

2/10/2019

Wanda Landowska in Memoriam 2019

Z przy­jem­no­ścią dzie­li­my się z wspa­nia­łą wia­do­mo­ścią! Osoby zwią­za­ne z UMFC — Pani Weronika Janyst i Pan Adam Goździewski (z kla­sy kla­we­sy­nu dodat­ko­we­go dr hab. Aliny Ratkowskiej),  zdo­by­li kolej­no II nagro­dę i wyróż­nie­nie na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym “Wanda Landowska in Memoriam”, zor­ga­ni­zo­wa­nym w dniach 16–20.września w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Gratulujemy Laureatom!!!

2/10/2019

Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019

Z przy­jem­no­ścią dzie­li­my się z wspa­nia­łą wia­do­mo­ścią! Tegoroczne nagro­dy pol­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019 otrzy­ma­li:

Odkrycie Roku: Zuzanna Małgorzata BudzyńskaSzymon Ogryzek
Osobowość Roku: Jakub Józef Orliński — Countertenor

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!

27/09/2019

Prof. Szymon Kawalla odznaczony Medalem SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Pragniemy z rado­ścią poin­for­mo­wać, że prof. Szymon Kawalla został odzna­czo­ny Medalem SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY, któ­ry otrzy­mał z rąk Prezydenta Uniwersytetu, Pana Lin Zhongqina, w dowód uzna­nia za cykl wykła­dów z pre­zen­ta­cją muzycz­ną na temat „History of polish music” w Shanghai Jiao Tong University, któ­re zosta­ły wygło­szo­ne dla pro­fe­so­rów tej Uczelni.

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY jest naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą publicz­ną uczel­nią w Chińskiej Republice Ludowej, zało­żo­ną w 1896 roku. W 2018 zna­la­zła się na 101 miej­scu w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

27/09/2019

Marcin Jachim zwycięzcą 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Pan Marcin Jachim został zwy­cięz­cą 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie.

Informacje o wyni­kach i samym kon­kur­sie dostęp­ne są pod lin­kiem.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2019

Janusz Wawrowski laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż dr hab. Janusz Wawrowski został lau­re­atem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Wyróżnienie zosta­ło przy­zna­ne przez kapi­tu­łę, któ­rej prze­wod­ni­czy­ła prof. Małgorzata Komorowska.

Nominacja zosta­ła przy­zna­na tak­że dr. hab. Leszkowi Lorentowi.

Gorąco zachę­ca­my prze­czy­ta­nia rela­cji z wyda­rze­nia.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/06/2019

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek zwycięzcami The North International Music Competition w Sztokholmie

Informujemy, że duet: Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek (kla­sa kame­ra­li­sty­ki Prof. K. Makowskiej-Ławrynowicz) zdo­był I nagro­dę w The North International Music Competition 2019 w Sztokholmie (Szwecja).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!