Sukcesy studentów i pedagogów

2/07/2018

Michał Rajewski z chórem Tibi Domine nagrodzony w turnieju chóralnym

Dnia 23 czerw­ca 2018 r. odbył się XIII Ogólnopolski Otwarty Turniej Chórów „O Miecz Juranda”. W tego­rocz­nej edy­cji udział bra­ły dwa chó­ry szkół muzycz­nych z Białorusi oraz chó­ry pol­skie. czy­taj wię­cej »

14/06/2018

Anna Bednarska wyróżniona na IX Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym CRACOVIA CANTANS

W dniach 7–10 czerw­ca 2018 r. odbył się IX Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny “Cracovia Cantans”. W Konkursie wzię­ło udział ponad 40 zespo­łów, kon­ku­ru­ją­cych w ośmiu kate­go­riach. Międzynarodowe jury przy­zna­ło chó­ro­wi Alla Polacca pod dyrek­cją Anny Bednarskiej, wykła­dow­cy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca nastę­pu­ją­ce nagro­dy: 1. miej­sce w kate­go­rii: Chóry Kameralne, 2. miej­sce w kate­go­rii: Muzyka Sakralna, 4. miej­sce w gene­ral­nym ran­kin­gu chó­rów. Gratulujemy!!!

7/06/2018

I nagroda dla studenta Jana Wachowskiego w konkursie we Włoszech

Jan Wachowski, stu­dent I roku stu­diów licen­cjac­kich z kla­sy for­te­pia­nu prof. dr hab. Elżbiety Karaś-Krasztel otrzy­mał I nagro­dę na XXI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Bari (Gioia del Colle), Włochy, 30.05. — 3.06.2018, w kate­go­rii pia­ni­stów w gru­pie wie­ko­wej od 19 do 37 lat. czy­taj wię­cej »

30/05/2018

Zofia Szlachcikowska (skrzypce) nagrodzona w konkursie we Włoszech

Zofia Szlachcikowska stu­dent­ka I roku stu­diów licen­cjac­kich Wydziału Instrumentalnego, z kla­sy skrzy­piec prof. UMFC dr hab. Jana Staniendy i ad. dr. Jakuba Jakowicza,  zdo­by­ła I pre­mio asso­lu­to w X edy­cji CONCORSO MUSICALE CITTA’DI FILADELFIA, Włochy 9–13 V 2018. Gratulujemy!!!

29/05/2018

Sukces studentów UMFC na 144. Konwencji Audio Engineering Society

Podczas 144. Konwencji mię­dzy­na­ro­do­we­go zrze­sze­nia reży­se­rów dźwię­ku Audio Engineering Society w Mediolanie, 24–26 maja 2018 r., stu­den­ci Wydziału Reżyserii Dźwięku oraz Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki zosta­li wyróż­nie­ni pod­czas stu­denc­kie­go kon­kur­su nagrań. czy­taj wię­cej »

28/05/2018

Studenci UMFC zdobywają publiczność moskiewską

W dniach 15–22 maja 2018 roku, w Moskwie, odby­wał się festi­wal „Młodzieżowa Akademia Sztuki” orga­ni­zo­wa­ny przez dyrek­tor arty­stycz­ną, zna­ną rosyj­ską pia­nist­kę Ligię Triakinę, a koor­dy­no­wa­ny ze stro­ny pol­skiej przez panią Eugenię Dąbkowską z Instytutu Adama Mickiewicza. Wydarzenie słu­ży zbli­ża­niu śro­do­wisk uta­len­to­wa­nej muzycz­nie mło­dzie­ży z Rosji i Polski. Promuje pol­ską muzy­kę w Rosji. czy­taj wię­cej »

22/05/2018

Grzegorz Łapiński zwycięzcą konkursu Sounds of Matter Composition Competition w Wiedniu

Grzegorz Łapiński, stu­dent kom­po­zy­cji pierw­sze­go roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie prof. dr hab. Zbigniewa Bagińskiego, zdo­był pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie kom­po­zy­tor­skim Sounds of Matter Composition Competition 2018, za kom­po­zy­cję nuc­le­ation na duet akor­de­ono­wy. Utwór dedy­ko­wa­ny był dueto­wi akor­de­ono­we­mu Brzezina/Kolsut Duo, któ­ry w skła­dzie: Łukasz Brzezina oraz Bartosz Kołsut wyko­nał go w czę­ści fina­ło­wej kon­kur­su. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »

22/05/2018

Sukcesy na Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie

W dniach 17–19 maja 2018 r. w Barczewie odbył się XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Wśród nagro­dzo­nych uczest­ni­ków zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. czy­taj wię­cej »

21/05/2018

III miejsce Aleksandry Soboty w konkursie we Lwowie

Aleksandra Sobota, stu­dent­ka z kla­sy fago­tu ad. dr. hab. Artura Kasperka zdo­by­ła III miej­sce w kon­kur­sie — I International Competition V. Antoniv and M. Zakopets Performers on Wind Instruments we Lwowie na Ukrainie, w dniach 17–21 kwiet­nia 2018 r. Laureatce i peda­go­go­wi gra­tu­lu­je­my!!! czy­taj wię­cej »

21/05/2018

Studenci z klasy fagotu nagrodzeni w konkursie w Ostrawie

W dniach 5–8 kwiet­nia 2018 r. w Ostrawie odbył się 16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instru­men­tach dętych (drew­nia­nych i bla­sza­nych), gry na for­te­pia­nie, gry na orga­nach i w kate­go­rii — śpiew. Studenci Wydziału Instrumentalnego z kla­sy fago­tu ad. dr. hab. Artura Kasperka zdo­by­li nastę­pu­ją­ce nagro­dy: Kayetan Cygański-Bolski (I rok stu­diów licen­cjac­kich) – 1 nagro­dę i tytuł lau­re­ata, Aleksandra Sobota (I rok stu­diów licen­cjac­kich) – 3 nagro­dę. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »