Sukcesy studentów i pedagogów

16/01/2018

Sukces Teoniki Rożynek na 10. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia

W grud­niu 2017 r. w Krakowie zakoń­czył się 10. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Studentka I roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Krzysztofa Baculewskiego Teoniki Rożynek otrzy­ma­ła nagro­dę za naj­lep­szą muzy­kę do spek­ta­klu Hymn do miło­ści w reży­se­rii Marty Górnickiej. Gratulujemy!!!

16/01/2018

Dawid Runtz — laureat konkursu dyrygenckiego w Hong Kongu

Dawid Runtz, absol­went Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, obec­nie słu­chacz Studiów Doktoranckich UMFC zdo­był III nagro­dę oraz nagro­dę publicz­no­ści w 1. Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Hong Kongu. Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!!!

1st Hong Kong International Conducting Competition
11/01/2018

Joanna Freszel laureatką nagrody Paszporty Polityki 2017 w kategorii Muzyka poważna

W dniu 9 stycz­nia 2018 r., pod­czas uro­czy­stej gali w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie, po raz 25 wrę­czo­no Paszporty Polityki. Jest to wyróż­nie­nie dla uta­len­to­wa­nych mło­dych twór­ców ze zna­czą­cym dorob­kiem, któ­rych pra­ca w minio­nym roku wywar­ła waż­ny wpływ na kształt pol­skiej kul­tu­ry. Laureatką tego­rocz­nej nagro­dy w kate­go­rii Muzyka poważ­na zosta­ła sopra­nist­ka Joanna Freszel. Wyróżniono ją „za wszech­stron­ność, kre­atyw­ność, pre­cy­zję, sce­nicz­ny wdzięk i swo­bo­dę śpie­wa­nia w naj­roz­ma­it­szych sty­lach muzycz­nych”. czy­taj wię­cej »

11/01/2018

Sukces Julii Łopuszyńskiej w konkursie harfowym w Pradze

Julia Łopuszyńska, stu­dent­ka Wydziału Instrumentalnego z kla­sy har­fy dr hab. Zuzanny Elster zdo­by­ła II miej­sce w kate­go­rii stu­den­tów w II International Prof. Karel Patras Harp Competition, któ­ry odbył się w Pradze w dniach 16 -19 listo­pa­da 2017 r. Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów! czy­taj wię­cej »

10/01/2018

Stanisław Łopuszyński laureatem V Akademickiego Konkursu Klawesynowego

W dniach 4–7 grud­nia 2017 r. w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu odbył się V Akademicki Konkurs Klawesynowy. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie Promocji Uzdolnień Muzycznych „DisCe”. czy­taj wię­cej »

20/12/2017

Michał Rajewski student wokalistyki chóralnej zdobywcą nagrody na festiwalu w Sopocie

16 grud­nia 2017 r. Chór Tibi Domine para­fii św. Agnieszki w Goniądzu pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na (I rok stu­diów magi­ster­skich) zdo­był Brązowe Pasmo w 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Świątecznej MUNDUS CANTAT w Sopocie. Gratulujemy!!!

18/12/2017

Paulina Bidzińska zdobyła pierwsze miejsce w 15. edycji Eurowizji dla Młodych Tancerzy

Paulina Bidzińska stu­dent­ka I roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w 15. edy­cji Eurowizji dla Młodych Tancerzy — Eurovision Young Dancers Prague 2017. czy­taj wię­cej »

14/12/2017

Gościnny koncert studentów-pianistów UMFC w Hamburgu

W dniu 9 grud­nia 2017 r. stu­den­ci Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC wystą­pi­li w Mendelssohn-Saal Hochschule für Music und Theater, Hamburg. czy­taj wię­cej »

6/12/2017

Studenci UMFC wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Dnia 3 grud­nia 2017 r. w Gdańsku zakoń­czy­ła się 48 edy­cja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­ne­go przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.  czy­taj wię­cej »

24/11/2017

Wojciech Kostrzewa zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM

21 listo­pa­da 2017 r. odbył się w sali kon­cer­to­wej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu finał III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM. czy­taj wię­cej »