Konferencje, kursy, seminaria

28/04/2018

II Forum Fletowe „INSPIRACJE”

4–6 maja 2018 r.

II Forum Fletowe to miej­sce spo­tkań fle­ci­stów z całej Polski i zapro­szo­nych gości z zagra­ni­cy. Celem tego spo­tka­nia jest wymia­na doświad­czeń ​z inny­mi pla­ców­ka­mi nauko­wy­mi: AM w Katowicach, AM w Łodzi, AM w Bydgoszczy, AM w Poznaniu, Uniwersytet Wiedeński (Austria), Wyższa Szkoła Muzyczna w Detmold (Niemcy), pogłę­bie­nie wie­dzy i przy­bli­że­nie nowych osią­gnięć ​z dzie­dzi­ny fle­to­wej sztu­ki instru­men­tal­nej. czy­taj wię­cej »

26/04/2018

Konferencja European Chamber Music Teachers Association

27–29 kwietnia 2018 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na Zjazd — Konferencję European Chamber Music Teachers Association (ECMTA). Konferencji towa­rzy­szy wysta­wa doty­czą­ca 40-lecia Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz pro­mo­cji muzy­ki pol­skiej. W ramach kon­fe­ren­cji odbę­dą się kon­cer­ty arty­stów pol­skich i zagra­nicz­nych. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my!

Program kon­fe­ren­cji
Program kon­cer­tów

10/04/2018

Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna Osobowość dyrygenta w świetle wyzwań współczesnego życia muzycznego — edycja IV

20–22 kwietnia 2018
Dom Studencki „Dziekanka”

Katedra Dyrygentury Chóralnej zapra­sza do udzia­łu w IV edy­cji Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej pt. Osobowość dyry­gen­ta w świe­tle wyzwań współ­cze­sne­go życia muzycz­ne­go. czy­taj wię­cej »

5/12/2017

Prof. Bart Claessens — warsztaty mistrzowskie

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC zapra­sza na warsz­ta­ty mistrzow­skie Problemy wyko­naw­cze i inter­pre­ta­cyj­ne w wybra­nych frag­men­tach lite­ra­tu­ry orkie­stro­wej i solo­wej na puzon, któ­re popro­wa­dzi prof. Bart Claessens z Conservatorium Maastricht, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Warsztaty odbę­dą się 9 grud­nia (sobo­ta) o godz. 15:00 w DS Dziekanka, Sala im. J. Elsnera i 10 grud­nia (nie­dzie­la) o godz. 9:00 w Sali Operowej UMFC. Opiekunowie pro­jek­tu: prof. Zdzisław Stolarczyk, dr hab. Marek Żwirdowski. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »

1/12/2017

IV Forum Tańców Polskich — tańce góralskie z regionu Podhala

11 grudnia 2017 r., godz. 10:30
Sala Rytmiki i Tańca im. Z. Koryckiego i M. Wieman

W dniu 11 grud­nia 2017 r. w Sali Rytmiki i Tańca UMFC odbę­dzie się IV FORUM TAŃCÓW POLSKICH. TAŃCE GÓRALSKIE Z REGIONU PODHALA. Gościem spe­cjal­nym będzie Jan Karpiel Bułecka, wybit­ny znaw­ca góral­skiej i kar­pac­kiej muzy­ki, śpie­wak, tan­cerz, popu­la­ry­za­tor kul­tu­ry pod­ha­lań­skiej. czy­taj wię­cej »

30/11/2017

VI Międzynarodowe sympozjum naukowe THESAURUS MUSICAE SACRAE. SKARBIEC MUZYKI SAKRALNEJ

1–2 grudnia 2017 r.

Zakład Muzyki Kościelnej zapra­sza na VI Międzynarodowe sym­po­zjum nauko­we Thesaurus Musicae Sacrae. Skarbiec muzy­ki sakral­nej. XX lat Muzyki Kościelnej w UMFC. czy­taj wię­cej »

22/11/2017

Konferencja 200 lat polskiej muzyki kameralnej

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na kon­fe­ren­cję 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, któ­ra odbę­dzie się 9–10 grud­nia 2017 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. czy­taj wię­cej »

17/11/2017

Masterclass prof. Roberta Holzera

Wydział Wokalno-Aktorski zapra­sza na masterc­lass (Opera, Oratorium, Lied), któ­ry popro­wa­dzi visi­ting prof. Robert Holzer (Anton Bruckner Privatuniversität, Linz). Kursy odbę­dą się w dniach: 17 listo­pa­da br. (pią­tek), godz. 10–14, 18 listo­pa­da br. (sobo­ta), godz. 9–12, 19 listo­pa­da br. (nie­dzie­la), godz. 10–15 w Sali Operowej UMFC.

16/11/2017

DAN FORNERO — koncert i workshop

5, 6 grudnia 2017 r.

Dnia 5 grud­nia 2017 r. o godz. 19:30 w Sali Koncertowej UMFC wystą­pi gość spe­cjal­ny trę­bacz Dan Fornero (USA). Koncert odbę­dzie się z udzia­łem Chopin University Big Band pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy. Bezpłatne bile­ty wstę­pu do odbio­ru od dnia 27 listo­pa­da br. w Chopin University Press. Organizatorzy — Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne UMFC zapra­sza­ją tak­że na work­shop 6 grud­nia 2017 r. w godz. 10:00–13:00 i 14:30–17:00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego. Na work­shop wstęp wol­ny.

Afisz

16/11/2017

Sesja naukowa Przemiany stylistyczne w muzyce klawesynowej oraz rozwój basso continuo we Francji XVII i XVIII wieku

Katedra Organów i Klawesynu UMFC zapra­sza na VII sesję nauko­wą Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC: „Przemiany sty­li­stycz­ne w muzy­ce kla­we­sy­no­wej oraz roz­wój bas­so con­ti­nuo we Francji XVII i XVIII wie­ku”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–26 listo­pa­da 2017 w Sali Senatu UMFC.

Informacja szcze­gó­ło­wa