Konferencje, kursy, seminaria

22/11/2017

Konferencja 200 lat polskiej muzyki kameralnej

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na kon­fe­ren­cję 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, któ­ra odbę­dzie się 9–10 grud­nia 2017 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. czy­taj wię­cej »

17/11/2017

Masterclass prof. Roberta Holzera

Wydział Wokalno-Aktorski zapra­sza na masterc­lass (Opera, Oratorium, Lied), któ­ry popro­wa­dzi visi­ting prof. Robert Holzer (Anton Bruckner Privatuniversität, Linz). Kursy odbę­dą się w dniach: 17 listo­pa­da br. (pią­tek), godz. 10–14, 18 listo­pa­da br. (sobo­ta), godz. 9–12, 19 listo­pa­da br. (nie­dzie­la), godz. 10–15 w Sali Operowej UMFC.

16/11/2017

DAN FORNERO — koncert i workshop

5, 6 grudnia 2017 r.

Dnia 5 grud­nia 2017 r. o godz. 19:30 w Sali Koncertowej UMFC wystą­pi gość spe­cjal­ny trę­bacz Dan Fornero (USA). Koncert odbę­dzie się z udzia­łem Chopin University Big Band pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy. Bezpłatne bile­ty wstę­pu do odbio­ru od dnia 27 listo­pa­da br. w Chopin University Press. Organizatorzy — Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne UMFC zapra­sza­ją tak­że na work­shop 6 grud­nia 2017 r. w godz. 10:00–13:00 i 14:30–17:00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego. Na work­shop wstęp wol­ny.

Afisz

16/11/2017

Sesja naukowa Przemiany stylistyczne w muzyce klawesynowej oraz rozwój basso continuo we Francji XVII i XVIII wieku

Katedra Organów i Klawesynu UMFC zapra­sza na VII sesję nauko­wą Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC: „Przemiany sty­li­stycz­ne w muzy­ce kla­we­sy­no­wej oraz roz­wój bas­so con­ti­nuo we Francji XVII i XVIII wie­ku”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–26 listo­pa­da 2017 w Sali Senatu UMFC.

Informacja szcze­gó­ło­wa

8/11/2017

Kurs mistrzowski dla wiolonczelistów, gambistów, kontrabasistów i zespołów kameralnych pod kierunkiem Bruno Cocseta

14–15 listopada 2017 r.

W ramach BASSO 2. Międzynarodowego Biennale Dźwięków Niskich odbę­dzie się w UMFC w dniach 14–15 listo­pa­da 2017 r. kurs mistrzow­ski, któ­ry popro­wa­dzi Bruno Cocset jeden z naj­wy­bit­niej­szych wio­lon­cze­li­stów baro­ko­wych. czy­taj wię­cej »

7/11/2017

Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

29 listopada — 2 grudnia 2017 r.

W dniach 29.11–2.12 odbę­dzie się w UMFC Ogólnopolska Konferencja Słuch abso­lut­ny Romana Palestra.

Koncert śro­do­wy 29 listo­pa­da  (śro­da) 2017 r. będzie sta­no­wił jej otwar­cie dzię­ki wyko­na­niu Małego kon­cer­tu Romana Palestra (1958). Ten 12-minu­to­wy, 6-czę­ścio­wy utwór prze­zna­czo­ny na orkie­strę kame­ral­ną sta­no­wi przy­kład zasto­so­wa­nia tech­ni­ki dode­ka­fo­nicz­nej, czę­sto nawet fak­tu­ry punk­tu­ali­stycz­nej, ale tak­że dowo­dzi wiel­kiej wraż­li­wo­ści kom­po­zy­to­ra na bar­wę, wyra­żo­nej przez nowe potrak­to­wa­nie fak­tu­ry, metro­ryt­mi­ki i arty­ku­la­cji. czy­taj wię­cej »

2/11/2017

Prof. Hubert Rutkowski (Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu) poprowadzi kurs pianistyczny

Na zapro­sze­nie Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC, w dniach: 16 listo­pa­da 2017 r. w sali nr 334 w godz. 10–19 i 17 listo­pa­da 2017 r. w sali nr 335 w godz. 10–19 kurs pia­ni­stycz­ny popro­wa­dzi prof. Hubert Rutkowski z Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. 18 listo­pa­da br. zapra­sza­my na kon­cert cho­pi­now­ski w wyko­na­niu Profesora oraz stu­den­tów Katedry Fortepianu UMFC. Koncert odbę­dzie się w Sali Koncertowej UMFC o godz. 13.

30/10/2017

Ogólnopolska konferencja Mit i symbol w muzyce XX i XXI wieku

12 listopada 2017 r.
Nowa Sala Senatu UMFC

Studium Muzyki Nowej zapra­sza na Ogólnopolską kon­fe­ren­cję pt. Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku, któ­ra odbę­dzie się 12 listo­pa­da 2017 r. Konferencji towa­rzy­szyć będzie wysta­wa Ludmily Bubanovej pt. Rzeczywistość mitu — rze­czy­wi­stość muzy­ki. Organizatorzy zapra­sza­ją rów­nież na kon­cert Mity: Meksyk, Peru, Indie, Chiny — 12 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w Sali Koncertowej UMFC. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »

2/10/2017

Konferencja artystyczno-naukowa pt. Improwizacja w metodzie Dalcroze’a

8 i 9 października 2017 r.
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza na Konferencję arty­stycz­no-nauko­wą „Improwizacja w meto­dzie Dalcroze’a”, któ­ra odbę­dzie się 8 i 9 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w gma­chu UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Na tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji gościć będzie­my wybit­ne­go peda­go­ga impro­wi­za­cji Panią Márię Apagyi z Węgier. Poprowadzi ona warsz­ta­ty impro­wi­za­cji dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji. czy­taj wię­cej »

15/09/2017

Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki

23–24 września 2017 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza wszyst­kich w dniach 23–24 wrze­śnia 2017 roku do udzia­łu w Konferencji nauko­wo-arty­stycz­nej Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki.

czy­taj wię­cej »