Konferencje, kursy, seminaria

2/11/2017

Prof. Hubert Rutkowski (Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu) poprowadzi kurs pianistyczny

Na zapro­sze­nie Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC, w dniach: 16 listo­pa­da 2017 r. w sali nr 334 w godz. 10–19 i 17 listo­pa­da 2017 r. w sali nr 335 w godz. 10–19 kurs pia­ni­stycz­ny popro­wa­dzi prof. Hubert Rutkowski z Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. 18 listo­pa­da br. zapra­sza­my na kon­cert cho­pi­now­ski w wyko­na­niu Profesora oraz stu­den­tów Katedry Fortepianu UMFC. Koncert odbę­dzie się w Sali Koncertowej UMFC o godz. 13.

30/10/2017

Ogólnopolska konferencja Mit i symbol w muzyce XX i XXI wieku

12 listopada 2017 r.
Nowa Sala Senatu UMFC

Studium Muzyki Nowej zapra­sza na Ogólnopolską kon­fe­ren­cję pt. Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku, któ­ra odbę­dzie się 12 listo­pa­da 2017 r. Konferencji towa­rzy­szyć będzie wysta­wa Ludmily Bubanovej pt. Rzeczywistość mitu — rze­czy­wi­stość muzy­ki. Organizatorzy zapra­sza­ją rów­nież na kon­cert Mity: Meksyk, Peru, Indie, Chiny — 12 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w Sali Koncertowej UMFC. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »

2/10/2017

Konferencja artystyczno-naukowa pt. Improwizacja w metodzie Dalcroze’a

8 i 9 października 2017 r.
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza na Konferencję arty­stycz­no-nauko­wą „Improwizacja w meto­dzie Dalcroze’a”, któ­ra odbę­dzie się 8 i 9 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w gma­chu UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Na tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji gościć będzie­my wybit­ne­go peda­go­ga impro­wi­za­cji Panią Márię Apagyi z Węgier. Poprowadzi ona warsz­ta­ty impro­wi­za­cji dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji. czy­taj wię­cej »

15/09/2017

Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki

23–24 września 2017 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza wszyst­kich w dniach 23–24 wrze­śnia 2017 roku do udzia­łu w Konferencji nauko­wo-arty­stycz­nej Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki.

czy­taj wię­cej »

1/09/2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie

24 września 2017 r.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Rekonstrukcja I Koncertu for­te­pia­no­we­go g-moll Wojciecha Sowińskiego, autor­stwa Artura Słotwińskiego – pro­ble­my wyko­naw­cze i dyry­genc­kie, któ­ra odbę­dzie się w dniu 24 wrze­śnia 2017 r. w Sali Koncertowej UMFC.

czy­taj wię­cej »

26/05/2017

Seminarium AD VOCEM

27 maja 2017 r., godz. 17:00–21:00
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Dnia 27 maja 2017 r. w godz. 17:00–21:00 odbę­dzie się semi­na­rium AD VOCEM. Transdyscyplinarne semi­na­rium badaw­czo-arty­stycz­ne wokół wybra­nych dzieł kul­tu­ry w kon­tek­ście zwro­tu ku dźwię­ko­wi we współ­cze­snej huma­ni­sty­ce. czy­taj wię­cej »

16/05/2017

Seminarium Ciało i duch w pracy muzyka

20–26 maja 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych orga­ni­zu­je wykła­dy i warsz­ta­ty pt. Ciało i duch w pra­cy muzy­ka, któ­re odbę­dą się w dniach 20–26 maja 2017 r. Wstęp wol­ny. Zapraszamy!!!

Informacja szcze­gó­ło­wa

8/05/2017

Mistrzowskie Kursy Muzyczne połączone z Seminarium Muzyki Dawnej w Gdyni

3–9 lipca 2017 r.

Katedra Organów i Klawesynu przy Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów infor­mu­je o Mistrzowskich Kursach Muzycznych, połą­czo­nych z Seminarium Muzyki Dawnej, któ­re odbę­dą się w Gdyni, w Szkole Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego przy ul. Biskupa Dominika 13A (tel. 58 622–06-33), w dniach 3–9 lip­ca 2017 r.

czy­taj wię­cej »
4/05/2017

Konferencja naukowa pt. Polska Sztuka Perkusyjna — Tradycja i Współczesność

14–15 maja 2017 r.
Sala Senatu

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie gorą­co zapra­sza do udzia­łu w sesji nauko­wej pt. Polska Sztuka Perkusyjna — Tradycja i Współczesność. Tematem tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji będzie kon­fron­ta­cja dostęp­nej wie­dzy oraz pre­zen­ta­cja wyni­ków badań doty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­sne­go nazew­nic­twa i nomen­kla­tu­ry sto­so­wa­nej w lite­ra­tu­rze per­ku­syj­nej. czy­taj wię­cej »

21/04/2017

Konferencja Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej

5–6 maja 2017 r.
Audytorium im. K. Szymanowskiego

W dniach 5–6 maja 2017 r. odbę­dzie się, orga­ni­zo­wa­na przez Wydział Reżyserii Dźwięku, kon­fe­ren­cja pt. Cisza w śro­do­wi­sku natu­ral­nym i w kre­acji arty­stycz­nej. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są sesje refe­ra­to­we oraz pokaz fil­mów udźwię­ko­wio­nych przez stu­den­tów reży­se­rii dźwię­ku. Tematyka kon­fe­ren­cji doty­czy roz­ma­itych aspek­tów ciszy, m.in. w wyko­naw­stwie muzycz­nym, nagra­niach muzycz­nych, fil­mie, teatrze i teatrze radio­wym, a tak­że w fizjo­lo­gii, psy­cho­lo­gii. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my. czy­taj wię­cej »