Konferencje, kursy, seminaria

13/11/2018

Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna POLSKA SONATA SKRZYPCOWA: Geneza, Interpretacja, Recepcja

15–17 listopada 2018 r.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Katedra Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego UMFC zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej POLSKA SONATA SKRZYPCOWA: Geneza, Interpretacja, Recepcja.

Szczegóły znaj­du­ją się na pla­ka­tach:

Warsztaty i kon­cer­ty PDF

Referaty i dys­ku­sje pane­lo­we PDF

Serdecznie zapra­sza­my!

21/06/2018

Warsztaty Klasyczny taniec indyjski Bharata Natyam

25–30 czerwca 2018 r.
Sala Rytmiki i Tańca im. Zbigniewa Koryckiego i Marii Wieman

Zakład Tańca zapra­sza na warsz­ta­ty kla­sycz­ne­go tań­ca indyj­skie­go Bharata Natyam, któ­re popro­wa­dzi Romana Agnel.
Szczegółowe infor­ma­cje, pdf
Biogram wykła­dow­cy i opis warsz­ta­tów, pdf

22/05/2018

Nadzwyczajne warsztaty muzyki tradycyjnej

27 maja 2018 r., godz. 10–19
Sala Koncertowa im. J. Elsnera, DS Dziekanka

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na nad­zwy­czaj­ne warsz­ta­ty muzy­ki tra­dy­cyj­nej dla pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów pt. Tradycja, impro­wi­za­cja, kom­po­zy­cja, któ­re popro­wa­dzi dr hab. Maria Pomianowska. W pla­nie warsz­ta­tów prze­wi­dzia­no: pre­zen­ta­cję wybra­nych etnicz­nych instru­men­tów, naukę melo­dii i ryt­mów z róż­nych stron świa­ta, impro­wi­za­cję i wspól­ne przy­go­to­wa­nie wybra­nych utwo­rów oraz kon­cert orkie­stry fide­li kola­no­wych z udzia­łem uczest­ni­ków warsz­ta­tów. Wstęp wol­ny! czy­taj wię­cej »

10/05/2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Wokół dzieła muzycznego. Z perspektywy kształcenia słuchu

26 maja 2018 r.

Katedra Edukacji Muzycznej i Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do udzia­łu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzie­ła muzycz­ne­go. Z per­spek­ty­wy kształ­ce­nia słu­chu, któ­ra odbę­dzie się w dniu 26 maja 2018 roku w UMFC w Warszawie.

PROGRAM, PDF

Komunikat nr 1, PDF
Komunikat nr 2, PDF
Formularz zgło­sze­nio­wy, DOCX

9/05/2018

Konferencja naukowa DRUMMING PERKUSJA W UJĘCIU MINIMALISTÓW

29–30 maja 2018 r.

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji zapra­sza na kon­fe­ren­cję nauko­wą DRUMMING. PERKUSJA W UJĘCIU MINIMALISTÓW, któ­ra odbę­dzie się 30 maja 2018 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Konferencję poprze­dzi kon­cert inau­gu­ru­ją­cy w dniu 29 maja 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Program kon­fe­ren­cji i kon­cer­tu
Afisz kon­cer­tu

28/04/2018

II Forum Fletowe „INSPIRACJE”

4–6 maja 2018 r.

II Forum Fletowe to miej­sce spo­tkań fle­ci­stów z całej Polski i zapro­szo­nych gości z zagra­ni­cy. Celem tego spo­tka­nia jest wymia­na doświad­czeń ​z inny­mi pla­ców­ka­mi nauko­wy­mi: AM w Katowicach, AM w Łodzi, AM w Bydgoszczy, AM w Poznaniu, Uniwersytet Wiedeński (Austria), Wyższa Szkoła Muzyczna w Detmold (Niemcy), pogłę­bie­nie wie­dzy i przy­bli­że­nie nowych osią­gnięć ​z dzie­dzi­ny fle­to­wej sztu­ki instru­men­tal­nej. czy­taj wię­cej »

26/04/2018

Konferencja European Chamber Music Teachers Association

27–29 kwietnia 2018 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na Zjazd — Konferencję European Chamber Music Teachers Association (ECMTA). Konferencji towa­rzy­szy wysta­wa doty­czą­ca 40-lecia Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz pro­mo­cji muzy­ki pol­skiej. W ramach kon­fe­ren­cji odbę­dą się kon­cer­ty arty­stów pol­skich i zagra­nicz­nych. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my!

Program kon­fe­ren­cji
Program kon­cer­tów

10/04/2018

Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna Osobowość dyrygenta w świetle wyzwań współczesnego życia muzycznego — edycja IV

20–22 kwietnia 2018
Dom Studencki „Dziekanka”

Katedra Dyrygentury Chóralnej zapra­sza do udzia­łu w IV edy­cji Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej pt. Osobowość dyry­gen­ta w świe­tle wyzwań współ­cze­sne­go życia muzycz­ne­go. czy­taj wię­cej »

5/12/2017

Prof. Bart Claessens — warsztaty mistrzowskie

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC zapra­sza na warsz­ta­ty mistrzow­skie Problemy wyko­naw­cze i inter­pre­ta­cyj­ne w wybra­nych frag­men­tach lite­ra­tu­ry orkie­stro­wej i solo­wej na puzon, któ­re popro­wa­dzi prof. Bart Claessens z Conservatorium Maastricht, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Warsztaty odbę­dą się 9 grud­nia (sobo­ta) o godz. 15:00 w DS Dziekanka, Sala im. J. Elsnera i 10 grud­nia (nie­dzie­la) o godz. 9:00 w Sali Operowej UMFC. Opiekunowie pro­jek­tu: prof. Zdzisław Stolarczyk, dr hab. Marek Żwirdowski. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »

1/12/2017

IV Forum Tańców Polskich — tańce góralskie z regionu Podhala

11 grudnia 2017 r., godz. 10:30
Sala Rytmiki i Tańca im. Z. Koryckiego i M. Wieman

W dniu 11 grud­nia 2017 r. w Sali Rytmiki i Tańca UMFC odbę­dzie się IV FORUM TAŃCÓW POLSKICH. TAŃCE GÓRALSKIE Z REGIONU PODHALA. Gościem spe­cjal­nym będzie Jan Karpiel Bułecka, wybit­ny znaw­ca góral­skiej i kar­pac­kiej muzy­ki, śpie­wak, tan­cerz, popu­la­ry­za­tor kul­tu­ry pod­ha­lań­skiej. czy­taj wię­cej »