Konferencje, kursy, seminaria

31/12/2018

Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym

3–4 lutego 2019
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza wszyst­kich w dniach 3–4 lute­go 2019 roku do udzia­łu w inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej Cunnigham/Cage: Idea two­rze­nia w cza­sie real­nym.

Konferencja będzie oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia isto­ty dzia­łań inte­rak­tyw­nych, impro­wi­za­tor­skich, w szcze­gól­no­ści przez pry­zmat współ­pra­cy dwóch wybit­nych arty­stów XX-wie­ku: kom­po­zy­to­ra Johna Cage’a i cho­re­ogra­fa Merce’a Cunnighama (meto­da twór­cza opar­ta na zbli­żo­nych narzę­dziach dzia­łań cho­re­ogra­fa i kom­po­zy­to­ra). Czas wystą­pie­nia: ok. 30 min.

Proponowane obsza­ry tema­tycz­ne:

Merce Cunnigham – John Cage – Kompozycja – Taniec – Improwizacja – Aleatoryzm – Sztuki per­for­ma­tyw­ne – Interakcja

Zgłoszenia uczest­nic­twa wraz z tema­tem wystą­pie­nia, sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, peł­ną afi­lia­cją oraz abs­trak­tem w języ­ku pol­skim lub/i angiel­skim pro­si­my nad­sy­łać na załą­czo­nym for­mu­la­rzu udzia­łu w kon­fe­ren­cji do dnia  20 stycz­nia 2019 roku w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres: cunnighamcageumfc@gmail.com
Zgłoszenie na kon­fe­ren­cję

Komitet orga­ni­za­cyj­ny:

Prof. Ewa Wycichowska

Prof. Krzysztof Knittel

Ad dr Aldona Nawrocka

As. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Serdecznie zapra­sza­my!

12/12/2018

VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Thesaurus Musicae Sacrae”

Zakład Muzyki Kościelnej UMFC zapra­sza na VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Thesaurus Musicae Sacrae”, któ­re odbę­dzie się naj­bliż­szy pią­tek (14 XII). Wydarzenie to roz­pocz­nie się o godz. 10.30 w Sali im. Bronisława Rutkowskiego.

Szczegółowy pro­gram sym­po­zjum oraz wykaz pre­le­gen­tów znaj­du­je się na pla­ka­cie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC

4/12/2018

Międzynarodowa konferencja PERKUSJA I AKORDEON źródła — konteksty — inspiracje

8–9 grudnia 2018
Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

Studium Muzyki Nowej UMFC zapra­sza na odby­wa­ją­cą się w dniach 8–9 grud­nia 2018 r. kon­fe­ren­cję pt. PERKUSJA I AKORDEON źró­dła — kon­tek­sty — inspi­ra­cje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo arty­stycz­ne: dr hab. Rafał Grząka
Współpraca: dr hab. Leszek Lorent

 

15/11/2018

II Polski Kongres Saksofonowy

23–25 listopada 2018 r.

Polski Kongres Saksofonowy to muzycz­ne świę­to, któ­re­go celem jest pre­zen­ta­cja i ana­li­za rodzi­me­go dorob­ku nauko­wo-arty­stycz­ne­go z udzia­łem sak­so­fo­nu oraz inte­gra­cja i sty­mu­la­cja śro­do­wi­ska sak­so­fo­no­we­go w naszym kra­ju. Udział w kon­gre­sie zapo­wie­dzie­li wio­dą­cy pol­scy sak­so­fo­ni­ści – repre­zen­tan­ci nie­mal wszyst­kich ośrod­ków aka­de­mic­kich w naszym kra­ju, a tak­że arty­ści na co dzień dzia­ła­ją­cy za gra­ni­cą oraz mło­dzi adep­ci sztu­ki sak­so­fo­no­wej. Podjęty zosta­nie rów­nież dys­kurs nauko­wy nad pomna­ża­niem i upo­wszech­nia­niem rodzi­me­go dzie­dzic­twa kul­tu­ral­ne­go z udzia­łem sak­so­fo­nu w per­spek­ty­wie teo­re­ty­ków zaj­mu­ją­cych się muzy­ką współ­cze­sną.
 
W pro­gra­mie: 
  • kon­fe­ren­cja nauko­wa, 
  • pięć kon­cer­tów,
  • spo­tka­nia z kom­po­zy­to­ra­mi,
  • spo­tka­nie meto­dycz­ne z nauczy­cie­la­mi,
  • warsz­ta­ty inter­pre­ta­cji sak­so­fo­no­wej,
  • pre­zen­ta­cja wydaw­nictw,
  • wysta­wa instru­men­tów i akce­so­riów.
Zachęcamy do śle­dze­nia pro­fi­lu Kongresu na Facebooku i zapo­zna­niem się z pro­gra­mem kon­gre­su.
 
Patronat hono­ro­wy: Branford Marsalis
 
Kierownictwo arty­stycz­ne: Paweł Gusnar
 
Sponsorzy: Jarmuła Music; Yamaha; Ars Musica
 
Partnerzy: TVP Kultura; Polmic; Presto; Meakultura; Austriackie Forum Kultury; D’Addario; Music dealer; BG France; Le Freque; Chopin University Press; DUX; Sarton Records
 
Dofinansowano ze środ­ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Organizacja kon­gre­su: Paweł Gusnar, Emilia Dudkiewicz
 
Kontakt: kongres-saksofonowy@chopin.edu.pl

 

14/11/2018

Antropologiczne Podstawy Muzyki — konferencja naukowa

22 listopada 2018 r.
Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

Pracownia Współczesnych Technik Kompozytorskich dzia­ła­ją­ca przy Studium Muzyki Nowej UMFC zapra­sza na kon­fe­ren­cję pt. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI, któ­ra odbę­dzie się 21 listo­pa­da b.r., w Sali Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Kierownictwo nauko­we: ad. dr hab. Leszek Lorent
Współpraca: ad. dr Ignacy Zalewski

Szczegóły na pla­ka­cie wyda­rze­nia (PDF).

Zapraszany ser­decz­nie! 

13/11/2018

Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna POLSKA SONATA SKRZYPCOWA: Geneza, Interpretacja, Recepcja

15–17 listopada 2018 r.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Katedra Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego UMFC zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej POLSKA SONATA SKRZYPCOWA: Geneza, Interpretacja, Recepcja.

Szczegóły znaj­du­ją się na pla­ka­tach:

Warsztaty i kon­cer­ty PDF

Referaty i dys­ku­sje pane­lo­we PDF

Serdecznie zapra­sza­my!

21/06/2018

Warsztaty Klasyczny taniec indyjski Bharata Natyam

25–30 czerwca 2018 r.
Sala Rytmiki i Tańca im. Zbigniewa Koryckiego i Marii Wieman

Zakład Tańca zapra­sza na warsz­ta­ty kla­sycz­ne­go tań­ca indyj­skie­go Bharata Natyam, któ­re popro­wa­dzi Romana Agnel.
Szczegółowe infor­ma­cje, pdf
Biogram wykła­dow­cy i opis warsz­ta­tów, pdf

22/05/2018

Nadzwyczajne warsztaty muzyki tradycyjnej

27 maja 2018 r., godz. 10–19
Sala Koncertowa im. J. Elsnera, DS Dziekanka

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na nad­zwy­czaj­ne warsz­ta­ty muzy­ki tra­dy­cyj­nej dla pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów pt. Tradycja, impro­wi­za­cja, kom­po­zy­cja, któ­re popro­wa­dzi dr hab. Maria Pomianowska. W pla­nie warsz­ta­tów prze­wi­dzia­no: pre­zen­ta­cję wybra­nych etnicz­nych instru­men­tów, naukę melo­dii i ryt­mów z róż­nych stron świa­ta, impro­wi­za­cję i wspól­ne przy­go­to­wa­nie wybra­nych utwo­rów oraz kon­cert orkie­stry fide­li kola­no­wych z udzia­łem uczest­ni­ków warsz­ta­tów. Wstęp wol­ny! czy­taj wię­cej »

10/05/2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Wokół dzieła muzycznego. Z perspektywy kształcenia słuchu

26 maja 2018 r.

Katedra Edukacji Muzycznej i Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do udzia­łu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzie­ła muzycz­ne­go. Z per­spek­ty­wy kształ­ce­nia słu­chu, któ­ra odbę­dzie się w dniu 26 maja 2018 roku w UMFC w Warszawie.

PROGRAM, PDF

Komunikat nr 1, PDF
Komunikat nr 2, PDF
Formularz zgło­sze­nio­wy, DOCX

9/05/2018

Konferencja naukowa DRUMMING PERKUSJA W UJĘCIU MINIMALISTÓW

29–30 maja 2018 r.

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji zapra­sza na kon­fe­ren­cję nauko­wą DRUMMING. PERKUSJA W UJĘCIU MINIMALISTÓW, któ­ra odbę­dzie się 30 maja 2018 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Konferencję poprze­dzi kon­cert inau­gu­ru­ją­cy w dniu 29 maja 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Program kon­fe­ren­cji i kon­cer­tu
Afisz kon­cer­tu