Konferencje, kursy, seminaria

29/01/2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Wokół dzieła muzycznego. Z perspektywy kształcenia słuchu

26 maja 2018 r.

Katedra Edukacji Muzycznej i Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do udzia­łu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzie­ła muzycz­ne­go. Z per­spek­ty­wy kształ­ce­nia słu­chu, któ­ra odbę­dzie się w dniu 26 maja 2018 roku w UMFC w Warszawie.

Komunikat nr 1, PDF
Formularz zgło­sze­nio­wy, DOCX

5/12/2017

Prof. Bart Claessens — warsztaty mistrzowskie

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC zapra­sza na warsz­ta­ty mistrzow­skie Problemy wyko­naw­cze i inter­pre­ta­cyj­ne w wybra­nych frag­men­tach lite­ra­tu­ry orkie­stro­wej i solo­wej na puzon, któ­re popro­wa­dzi prof. Bart Claessens z Conservatorium Maastricht, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Warsztaty odbę­dą się 9 grud­nia (sobo­ta) o godz. 15:00 w DS Dziekanka, Sala im. J. Elsnera i 10 grud­nia (nie­dzie­la) o godz. 9:00 w Sali Operowej UMFC. Opiekunowie pro­jek­tu: prof. Zdzisław Stolarczyk, dr hab. Marek Żwirdowski. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »

1/12/2017

IV Forum Tańców Polskich — tańce góralskie z regionu Podhala

11 grudnia 2017 r., godz. 10:30
Sala Rytmiki i Tańca im. Z. Koryckiego i M. Wieman

W dniu 11 grud­nia 2017 r. w Sali Rytmiki i Tańca UMFC odbę­dzie się IV FORUM TAŃCÓW POLSKICH. TAŃCE GÓRALSKIE Z REGIONU PODHALA. Gościem spe­cjal­nym będzie Jan Karpiel Bułecka, wybit­ny znaw­ca góral­skiej i kar­pac­kiej muzy­ki, śpie­wak, tan­cerz, popu­la­ry­za­tor kul­tu­ry pod­ha­lań­skiej. czy­taj wię­cej »

30/11/2017

VI Międzynarodowe sympozjum naukowe THESAURUS MUSICAE SACRAE. SKARBIEC MUZYKI SAKRALNEJ

1–2 grudnia 2017 r.

Zakład Muzyki Kościelnej zapra­sza na VI Międzynarodowe sym­po­zjum nauko­we Thesaurus Musicae Sacrae. Skarbiec muzy­ki sakral­nej. XX lat Muzyki Kościelnej w UMFC. czy­taj wię­cej »

22/11/2017

Konferencja 200 lat polskiej muzyki kameralnej

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na kon­fe­ren­cję 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, któ­ra odbę­dzie się 9–10 grud­nia 2017 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. czy­taj wię­cej »

17/11/2017

Masterclass prof. Roberta Holzera

Wydział Wokalno-Aktorski zapra­sza na masterc­lass (Opera, Oratorium, Lied), któ­ry popro­wa­dzi visi­ting prof. Robert Holzer (Anton Bruckner Privatuniversität, Linz). Kursy odbę­dą się w dniach: 17 listo­pa­da br. (pią­tek), godz. 10–14, 18 listo­pa­da br. (sobo­ta), godz. 9–12, 19 listo­pa­da br. (nie­dzie­la), godz. 10–15 w Sali Operowej UMFC.

16/11/2017

DAN FORNERO — koncert i workshop

5, 6 grudnia 2017 r.

Dnia 5 grud­nia 2017 r. o godz. 19:30 w Sali Koncertowej UMFC wystą­pi gość spe­cjal­ny trę­bacz Dan Fornero (USA). Koncert odbę­dzie się z udzia­łem Chopin University Big Band pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy. Bezpłatne bile­ty wstę­pu do odbio­ru od dnia 27 listo­pa­da br. w Chopin University Press. Organizatorzy — Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne UMFC zapra­sza­ją tak­że na work­shop 6 grud­nia 2017 r. w godz. 10:00–13:00 i 14:30–17:00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego. Na work­shop wstęp wol­ny.

Afisz

16/11/2017

Sesja naukowa Przemiany stylistyczne w muzyce klawesynowej oraz rozwój basso continuo we Francji XVII i XVIII wieku

Katedra Organów i Klawesynu UMFC zapra­sza na VII sesję nauko­wą Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC: „Przemiany sty­li­stycz­ne w muzy­ce kla­we­sy­no­wej oraz roz­wój bas­so con­ti­nuo we Francji XVII i XVIII wie­ku”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–26 listo­pa­da 2017 w Sali Senatu UMFC.

Informacja szcze­gó­ło­wa

8/11/2017

Kurs mistrzowski dla wiolonczelistów, gambistów, kontrabasistów i zespołów kameralnych pod kierunkiem Bruno Cocseta

14–15 listopada 2017 r.

W ramach BASSO 2. Międzynarodowego Biennale Dźwięków Niskich odbę­dzie się w UMFC w dniach 14–15 listo­pa­da 2017 r. kurs mistrzow­ski, któ­ry popro­wa­dzi Bruno Cocset jeden z naj­wy­bit­niej­szych wio­lon­cze­li­stów baro­ko­wych. czy­taj wię­cej »

7/11/2017

Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

29 listopada — 2 grudnia 2017 r.

W dniach 29.11–2.12 odbę­dzie się w UMFC Ogólnopolska Konferencja Słuch abso­lut­ny Romana Palestra.

Koncert śro­do­wy 29 listo­pa­da  (śro­da) 2017 r. będzie sta­no­wił jej otwar­cie dzię­ki wyko­na­niu Małego kon­cer­tu Romana Palestra (1958). Ten 12-minu­to­wy, 6-czę­ścio­wy utwór prze­zna­czo­ny na orkie­strę kame­ral­ną sta­no­wi przy­kład zasto­so­wa­nia tech­ni­ki dode­ka­fo­nicz­nej, czę­sto nawet fak­tu­ry punk­tu­ali­stycz­nej, ale tak­że dowo­dzi wiel­kiej wraż­li­wo­ści kom­po­zy­to­ra na bar­wę, wyra­żo­nej przez nowe potrak­to­wa­nie fak­tu­ry, metro­ryt­mi­ki i arty­ku­la­cji. czy­taj wię­cej »