Konferencje, kursy, seminaria

26/11/2019

Konferencja “Katedra kameralistyki fortepianowej. Przyszłość. Przeszłość”

Szanowni Państwo,
Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej zapra­sza na TRZYDNIOWĄ KONFERENCJĘ w dniach 29.11 (kon­cert), 30.11 i 1.12. (kon­fe­ren­cje) 2019 r. Będą to kon­fe­ren­cje kom­plek­so­wo ujmu­ją­ce dzie­dzi­nę aktyw­no­ści zawo­do­wej jaką jest kame­ra­li­sty­ka, doty­ka­ją­cą zagad­nień doty­czą­cych naucza­nia na wszyst­kich szcze­blach edu­ka­cji. Zaproszeni zosta­li wybit­ni spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach z Polski i zagra­ni­cy.
Uprzejmie pro­si­my o roz­pro­pa­go­wa­nie nasze­go zapro­sze­nia dro­gą mailo­wą i poprzez wydru­ko­wa­nie pla­ka­tu w for­ma­cie naj­le­piej A3, za co z góry ser­decz­nie dzię­ku­je­my.
Podczas kon­fe­ren­cji roz­da­wa­ne będą zaświad­cze­nia uczest­nic­twa pod­pi­sa­ne przez kie­row­ni­ka Katedry prof. Katarzyną Jankowską-Borzykowską.

Serdecznie zapra­sza­my

ad. dr hab Joanna Maklakiewicz i  dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC

joanna.maklakiewicz@chopin.edu.pl, robert.morawski@chopin.edu.pl, tel.: 606 307 806

czy­taj wię­cej »

13/11/2019

Zapraszamy na Konferencję naukowo-artystyczną pt. Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI w.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie we współ­pra­cy z Akademią Sztuki w Szczecinie zapra­sza w dniach 15 i 16 listo­pa­da 2019 r.
na Konferencje nauko­wo-arty­stycz­ną pt. Dialog nowo­cze­sno­ści z tra­dy­cją w muzy­ce XX i XXI w. Wśród pre­le­gen­tów m.in.: Barbara Borowicz, Artur Cieślak,  Joanna Freszel, Olga Hans, Anna Maria Huszcza, Anna Ignatowicz-Glińska, Bartosz Kowalski, Artur Kroschel, Paweł Kwapiński, Katarzyna Kwiecień-Długosz, Leszek Lorent, Aldona Nawrocka, Weronika
Ratusińska-Zamuszko, Edward Sielicki, Jakub Szafrański i Róża Wilczak-Płaziuk.
 
Miejsce Konferencji: Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 
Konferencji towa­rzy­szą dwa kon­cer­ty:
15.11.2019, godz. 19.00, sala im. H. Melcera oraz 16.11.2019, godz. 16.00, sala Koncertowa UMFC.
 
Zachęcamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi: kon­fe­ren­cja; kon­cer­ty
 
Na wszyst­kie wyda­rze­nia wstęp wol­ny.
13/11/2019

Ogólnopolska konferencja naukowa ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2

Zapraszamy ser­decz­nie do wzię­cia udzia­łu w Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji pt. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2, któ­ra orga­ni­zo­wa­na jest w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w dniach 18–19.11.2019r.

Organizatorem wyda­rze­nia jest Studium Muzyki Nowej dzia­ła­ją­ce przy Katedrze Teorii Muzyki.

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Leszek Lorent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/10/2019

POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA

W dniach 23 i 24 listo­pa­da w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, z ini­cja­ty­wy Dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. dr. hab Tomasza Strahla, odbę­dzie się I Ogólnopolska Konferencja nauko­wo-arty­stycz­na pt. POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA. Planowanym efek­tem kon­fe­ren­cji będzie zapo­zna­nie uczest­ni­ków z pol­ski­mi sona­ta­mi wio­lon­cze­lo­wy­mi pod­czas wykła­dów zna­ko­mi­tych wio­lon­cze­li­stów, nie­rzad­ko auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie inter­pre­ta­cji, ale tak­że samej wie­dzy, repre­zen­tu­ją­cych naj­więk­sze ośrod­ki muzycz­ne w Polsce.

W dru­gi dzień kon­fe­ren­cji pla­no­wa­ne jest zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu, pod­czas któ­re­go publicz­ność będzie mogła posłu­chać oma­wia­nych sonat.

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu.

Bliższych infor­ma­cji udzie­la:

Mateusz Szmyt: mateusz.szmyt@chopin.edu.pl

Ewa Skardowska: ewa.skardowska@chopin.edu.pl

 

Program kon­fe­ren­cji

18/10/2019

I Międzynarodowe Dni Improwizacji Organowej w Warszawie

Katedra Muzyki Kościelnej zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w I Międzynarodowych Dniach Improwizacji Organowej. Wydarzenie będzie mia­ło miej­sce w dniach 3–5 listo­pa­da 2019 roku.

Szczegółowy pro­gram kon­fe­ren­cji znaj­du­je się na załą­czo­nym afi­szu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/10/2019

IX Sesja naukowa Muzyka klawesynowa w UMFC i seminarium prof. Béatrice Martin

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza w dniach 25–26.10.2019 na IX Sesję Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC pt.: “Wanda Landowska i jej rola w odro­dze­niu muzy­ki kla­we­sy­no­wej w XX wie­ku”, połą­czo­ną z semi­na­rium pro­wa­dzo­nym przez Prof. Béatrice Martin z Conservatoire Régional de Paris / The Juilliard School New-York.

Szczegóły wyda­rze­nia znaj­du­ją się na pla­ka­cie i w ulot­ce infor­ma­cyj­nej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/05/2019

Konferencja Naukowo-Artystyczna „Moniuszko na nowo odczytany”

Katedra Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do zgło­sze­nia udzia­łu w Konferencji Naukowo-Artystycznej „Moniuszko na nowo odczy­ta­ny”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 28–30 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie.

Szczegóły dot. kon­fe­ren­cji [pdf]

23/05/2019

XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki

W dniach 22 sierp­nia – 1 wrze­śnia zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki pod Patronatem MKiDN.

Dyscypliny: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kon­tra­bas, for­te­pian, akor­de­on, gita­ra, śpiew solo­wy, instru­men­ty dęte bla­sza­ne (trąb­ka, wal­tor­nia, puzon, tuba).

Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie www.jimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/03/2019

VI Puckie Interpretacje Muzyki

W dniach 29 kwiet­nia — 4 maja  zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie VI Puckie Interpretacje Muzyki w dys­cy­pli­nach: flet, for­te­pian, gita­ra, akor­de­on, śpiew solo­wy, skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, zespo­ły kame­ral­ne, mul­tiin­stru­men­tal­ne zaję­cia z pod­staw impro­wi­za­cji Jazzowej.

Szczegóły na stro­nie www.pimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2019

Wokół Antona Heillera — konteksty muzyki organowej XX wieku

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza na Międzynarodową Konferencję Naukową.

Kierownik pro­jek­tu — dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC.

Szczegółowy pro­gram znaj­du­je się na załą­czo­nym pro­gra­mie: