Konferencje, kursy, seminaria

18/10/2019

I Międzynarodowe Dni Improwizacji Organowej w Warszawie

Katedra Muzyki Kościelnej zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w I Międzynarodowych Dniach Improwizacji Organowej. Wydarzenie będzie mia­ło miej­sce w dniach 3–5 listo­pa­da 2019 roku.

Szczegółowy pro­gram kon­fe­ren­cji znaj­du­je się na załą­czo­nym afi­szu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/10/2019

IX Sesja naukowa Muzyka klawesynowa w UMFC i seminarium prof. Béatrice Martin

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza w dniach 25–26.10.2019 na IX Sesję Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC pt.: “Wanda Landowska i jej rola w odro­dze­niu muzy­ki kla­we­sy­no­wej w XX wie­ku”, połą­czo­ną z semi­na­rium pro­wa­dzo­nym przez Prof. Béatrice Martin z Conservatoire Régional de Paris / The Juilliard School New-York.

Szczegóły wyda­rze­nia znaj­du­ją się na pla­ka­cie i w ulot­ce infor­ma­cyj­nej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/05/2019

Konferencja Naukowo-Artystyczna „Moniuszko na nowo odczytany”

Katedra Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do zgło­sze­nia udzia­łu w Konferencji Naukowo-Artystycznej „Moniuszko na nowo odczy­ta­ny”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 28–30 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie.

Szczegóły dot. kon­fe­ren­cji [pdf]

23/05/2019

XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki

W dniach 22 sierp­nia – 1 wrze­śnia zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki pod Patronatem MKiDN.

Dyscypliny: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kon­tra­bas, for­te­pian, akor­de­on, gita­ra, śpiew solo­wy, instru­men­ty dęte bla­sza­ne (trąb­ka, wal­tor­nia, puzon, tuba).

Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie www.jimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/03/2019

VI Puckie Interpretacje Muzyki

W dniach 29 kwiet­nia — 4 maja  zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie VI Puckie Interpretacje Muzyki w dys­cy­pli­nach: flet, for­te­pian, gita­ra, akor­de­on, śpiew solo­wy, skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, zespo­ły kame­ral­ne, mul­tiin­stru­men­tal­ne zaję­cia z pod­staw impro­wi­za­cji Jazzowej.

Szczegóły na stro­nie www.pimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2019

Wokół Antona Heillera — konteksty muzyki organowej XX wieku

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza na Międzynarodową Konferencję Naukową.

Kierownik pro­jek­tu — dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC.

Szczegółowy pro­gram znaj­du­je się na załą­czo­nym pro­gra­mie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/03/2019

Konferencja Startup Art

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej we współ­pra­cy ze Startup Academy. Formuła pro­gra­mu Startup Art  ma na celu pro­mo­wa­nie wśród naszych Studentów i Doktorantów waż­nych aspek­tów współ­cze­snej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, szcze­gól­nie w zakre­sie auto­pro­mo­cji oraz zdo­by­wa­nia jak naj­szer­szych kom­pe­ten­cji z pogra­ni­cza mar­ke­tin­gu i biz­ne­su. W kon­fe­ren­cji wezmą udział pre­le­gen­ci zna­ni w świe­cie sztu­ki, któ­rych reko­men­du­je Startup Academy.

Więcej szcze­gó­łów już wkrót­ce na:

www.facebook.com/UMFCWARSZAWA/

oraz

www.facebook.com/startupacademyPL/

31/12/2018

Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Dziekan –  prof. nadzw. dr hab. Sławek A. Wróblewski

Zakład Tańca
Kierownik  – prof. zw. Ewa Wycichowska

Katedra Edukacji Muzycznej
Kierownik  – prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski

Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur
Kierownik  – ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak
Koordynator Konferencji

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza wszyst­kich w dniach 3–4 lute­go 2019 roku do udzia­łu w inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji nauko­wo -arty­stycz­nej  „Cunnigham/Cage: Idea two­rze­nia w cza­sie real­nym”.

Konferencja będzie oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia isto­ty dzia­łań inte­rak­tyw­nych, impro­wi­za­tor­skich, w szcze­gól­no­ści przez pry­zmat współ­pra­cy dwóch wybit­nych arty­stów XX-wie­ku: kom­po­zy­to­ra Johna Cage’a i cho­re­ogra­fa Merce’a Cunnighama.

 

Miejsce: SALA SENATU IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 

Ul. Okólnik 2, Warszawa

Wstęp wol­ny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czy­taj wię­cej »

12/12/2018

VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Thesaurus Musicae Sacrae”

Zakład Muzyki Kościelnej UMFC zapra­sza na VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Thesaurus Musicae Sacrae”, któ­re odbę­dzie się naj­bliż­szy pią­tek (14 XII). Wydarzenie to roz­pocz­nie się o godz. 10.30 w Sali im. Bronisława Rutkowskiego.

Szczegółowy pro­gram sym­po­zjum oraz wykaz pre­le­gen­tów znaj­du­je się na pla­ka­cie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC

4/12/2018

Międzynarodowa konferencja PERKUSJA I AKORDEON źródła — konteksty — inspiracje

8–9 grudnia 2018
Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

Studium Muzyki Nowej UMFC zapra­sza na odby­wa­ją­cą się w dniach 8–9 grud­nia 2018 r. kon­fe­ren­cję pt. PERKUSJA I AKORDEON źró­dła — kon­tek­sty — inspi­ra­cje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo arty­stycz­ne: dr hab. Rafał Grząka
Współpraca: dr hab. Leszek Lorent