Konkursy

3/12/2014

I Otwarty Konkurs Werblowy

9 maja 2015 r.
Sala im. Henryka Melcera

 Zakład Harfy, Gitary i Perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie orga­ni­zu­je w dniu 9 maja 2015 r. I Otwarty Konkurs Werblowy o tytu­ły: Mistrza Szybkości, Mistrza Siły, Mistrza PrecyzjiMistrza Zręczności. czy­taj wię­cej »

17/01/2014

I Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Prof. Feliksa Rączkowskiego

25–28 listopada 2014 r.

Katedra Organów i Klawesynu UMFC ogła­sza w 90. rocz­ni­cę śmier­ci Mieczysława Surzyńskiego i 25. rocz­ni­cę śmier­ci Profesora Feliksa Rączkowskiego I Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Prof. Feliksa Rączkowskiego. Konkurs odbę­dzie się Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w dniach 25–28 listo­pa­da 2014 r. czy­taj wię­cej »

30/04/2013

X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych

5–7 lutego 2014 r .

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych dla uczniów, stu­den­tów i absol­wen­tów szkół muzycz­nych. czy­taj wię­cej »

8/02/2012

I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

1–7 lutego 2012 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej UMFC orga­ni­zu­je I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem (dowol­ny instru­ment z for­te­pia­nem oraz głos z for­te­pia­nem), do któ­re­go zapra­sza stu­den­tów, mło­dych muzy­ków oraz uczniów śred­nich szkół muzycz­nych. czy­taj wię­cej »

11/07/2011

Konkurs Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa

UWAGA: Termin zgłoszenia uczestnictwa i złożenia pracy konkursowej został przedłużony
do 25 sierpnia 2011 r.

Powołanie Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa ma na celu: uczcze­nie pamię­ci oso­by Profesora w set­ną rocz­ni­cę Jego uro­dzin, odda­nie hoł­du pre­kur­so­ro­wi myśle­nia este­tycz­ne­go w fono­gra­fii, współ­za­ło­ży­cie­lo­wi Wydziału Reżyserii Dźwięku war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej, przy­po­mnie­nie i utrwa­le­nie wypra­co­wa­nych przez Niego idei oraz war­to­ści, któ­ry­mi kie­ro­wał się w pra­cy twór­czej, jak też dydak­tycz­nej; pro­mo­wa­nie sztu­ki fono­gra­ficz­nej oraz zna­mie­ni­tych doko­nań w tej dzie­dzi­nie, a zara­zem wspar­cie men­tal­ne i mate­rial­ne mło­dych twór­ców sztu­ki reży­se­rii muzycz­nej. czy­taj wię­cej »