Konkursy

10/01/2019

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowa ini­cja­ty­wa kul­tu­ral­na, któ­rej celem będzie popu­la­ry­za­cja pol­skiej muzy­ki na świe­cie oraz utrwa­la­nie w świa­do­mo­ści odbior­ców zna­cze­nia zarów­no twór­czo­ści Stanisława Moniuszki, jak i wie­lu wybit­nych pol­skich kom­po­zy­to­rów z XIX i XX w. czy­taj wię­cej »

23/05/2018

VII edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych

18–24 listopada 2018 r.

W dniach 18–24 listo­pa­da 2018 r. w Białymstoku odbę­dzie się VII edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. czy­taj wię­cej »

22/02/2018

XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

9–10 lute­go 2019 r. 

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

czy­taj wię­cej »

7/10/2016

XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

10–12 lutego 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zuje XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych. czy­taj wię­cej »

27/04/2015

VI edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku

21–27 września 2015 r.

W dniach 21–27 wrze­śnia 2015 r. w Białymstoku odbę­dzie się VI edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. czy­taj wię­cej »

10/02/2015

V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

W dniach 24–31 mar­ca 2015 roku w Sali Koncertowej UMFC odbę­dzie się V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo. Jest to wciąż jedy­ny w takiej for­mu­le kon­kurs na świe­cie. czy­taj wię­cej »

3/12/2014

I Otwarty Konkurs Werblowy

9 maja 2015 r.
Sala im. Henryka Melcera

 Zakład Harfy, Gitary i Perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie orga­ni­zu­je w dniu 9 maja 2015 r. I Otwarty Konkurs Werblowy o tytu­ły: Mistrza Szybkości, Mistrza Siły, Mistrza PrecyzjiMistrza Zręczności. czy­taj wię­cej »

17/01/2014

I Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Prof. Feliksa Rączkowskiego

25–28 listopada 2014 r.

Katedra Organów i Klawesynu UMFC ogła­sza w 90. rocz­ni­cę śmier­ci Mieczysława Surzyńskiego i 25. rocz­ni­cę śmier­ci Profesora Feliksa Rączkowskiego I Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Prof. Feliksa Rączkowskiego. Konkurs odbę­dzie się Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w dniach 25–28 listo­pa­da 2014 r. czy­taj wię­cej »

30/04/2013

X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych

5–7 lutego 2014 r .

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je X Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych dla uczniów, stu­den­tów i absol­wen­tów szkół muzycz­nych. czy­taj wię­cej »

8/02/2012

I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

1–7 lutego 2012 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej UMFC orga­ni­zu­je I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem (dowol­ny instru­ment z for­te­pia­nem oraz głos z for­te­pia­nem), do któ­re­go zapra­sza stu­den­tów, mło­dych muzy­ków oraz uczniów śred­nich szkół muzycz­nych. czy­taj wię­cej »