Konkursy

24/05/2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 to pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla dyry­gen­tów orkiestr dętych, któ­ry odbę­dzie się w Warszawie.

Jest to drugi tego typu konkurs w Europie. Jego realizacja wiąże się z coraz większą liczbą absolwentów specjalności dyrygentura orkiestr dętych akademii muzycznych w całej Europie i na świecie.

Konkurs ma charakter otwarty – zaadresowany jest dla wszystkich dyrygentów orkiestr dętych bez ograniczeń wiekowych.

Dyrygenci poprowadzą renomowane warszawskie orkiestry dęte. Będą oceniani przez profesjonalne jury, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Szymon Kawalla.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music.

 

stro­na inter­ne­to­wa

 

21/03/2019

I Ogólnopolski Konkurs Miniatur skrzypce — altówka — wiolonczela — kontrabas

W dniach 14–19 maja w Zamościu odbę­dzie Ogólnopolski Konkurs Miniatur dla instru­men­tów smycz­ko­wych. Zapraszamy do udzia­łu w kon­kur­sie.

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie: www.konkursminiatur.pl 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02/2019

III Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej

Szanowni Państwo,

pomi­mo uzy­ska­ne­go wspar­cia od pry­wat­nych Sponsorów jak rów­nież Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na reali­za­cję III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zmu­szo­ny jest odwo­łać edy­cję zapla­no­wa­ną w ter­mi­nie 19–25.10 2019. Powodem pod­ję­cia tej trud­nej decy­zji jest brak dofi­nan­so­wa­nia ze stro­ny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bez któ­re­go orga­ni­za­cja kon­kur­su o mię­dzy­na­ro­do­wej ran­dze nie jest moż­li­wa. Biorąc pod uwa­gę fakt przy­pa­da­ją­cej w tym roku 140. rocz­ni­cy uro­dzin i 60. rocz­ni­cy śmier­ci wybit­nej pol­skiej kla­we­sy­nist­ki, Katedra Organów i Klawesynu UMFC ma w pla­nach orga­ni­za­cję Międzynarodowej Sesji Naukowej poświę­co­nej Wandzie Landowskiej, szcze­gó­ły któ­rej zosta­ną przed­sta­wio­ne w póź­niej­szym cza­sie.

Z powa­ża­niem 

Alina Ratkowska

Kierownik Katedry Organów i Klawesynu UMFC

Zachęcamy gorą­co do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej.

Komunikat o kon­kur­sie (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/01/2019

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowa ini­cja­ty­wa kul­tu­ral­na, któ­rej celem będzie popu­la­ry­za­cja pol­skiej muzy­ki na świe­cie oraz utrwa­la­nie w świa­do­mo­ści odbior­ców zna­cze­nia zarów­no twór­czo­ści Stanisława Moniuszki, jak i wie­lu wybit­nych pol­skich kom­po­zy­to­rów z XIX i XX w. czy­taj wię­cej »

23/05/2018

VII edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych

18–24 listopada 2018 r.

W dniach 18–24 listo­pa­da 2018 r. w Białymstoku odbę­dzie się VII edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. czy­taj wię­cej »

22/02/2018

XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

 

9–10 lute­go 2019 r. 

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

czy­taj wię­cej »

7/10/2016

XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

10–12 lutego 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zuje XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych. czy­taj wię­cej »

27/04/2015

VI edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku

21–27 września 2015 r.

W dniach 21–27 wrze­śnia 2015 r. w Białymstoku odbę­dzie się VI edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. czy­taj wię­cej »

10/02/2015

V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

W dniach 24–31 mar­ca 2015 roku w Sali Koncertowej UMFC odbę­dzie się V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo. Jest to wciąż jedy­ny w takiej for­mu­le kon­kurs na świe­cie. czy­taj wię­cej »

3/12/2014

I Otwarty Konkurs Werblowy

9 maja 2015 r.
Sala im. Henryka Melcera

 Zakład Harfy, Gitary i Perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie orga­ni­zu­je w dniu 9 maja 2015 r. I Otwarty Konkurs Werblowy o tytu­ły: Mistrza Szybkości, Mistrza Siły, Mistrza PrecyzjiMistrza Zręczności. czy­taj wię­cej »