przeglądaj tematy »

Aktualności

1/04/2019

Koncert młodych artystów Podyplomowych Studiów Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Dla wie­lu słu­cha­czy, nawet tych obe­zna­nych z dzie­ła­mi kla­sycz­nych kom­po­zy­to­rów, muzy­ka współ­cze­sna wyda­je się trud­na i nie­zro­zu­mia­ła. Same trza­ski i zgrzy­ty… Bez żad­nej melo­dii… Nic bar­dziej myl­ne­go! Utwory współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów są peł­ne nie­spo­dzia­nek, kolo­rów i zaga­dek. Doskonałą oka­zją, by się o tym prze­ko­nać będzie kon­cert mło­dych arty­stów z Podyplomowych Studiów Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. czy­taj wię­cej »


26/03/2019

Marcin Pękala laureatem I Międzynarodowego V Ogólnopolskiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Turznie

Marcin Pękala zdo­był I miej­sce w I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie  stu­dent  kla­sy for­te­pia­nu prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i ad. dr Konrada Skolarskiego.

Wyróżnienie otrzy­ma­ła  Aleksandra Komninou — stu­dent­ka kla­sy for­te­pia­nu wykł. Karola Radziwonowicz.

Dyplom


25/03/2019

Nagrody na AES w Dublinie

Studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku zaję­li czo­ło­we miej­sca w kon­kur­sie “Sound for visu­al media” na Audio Enginering Society w Dublinie:

Ewa Majcherczyk i Szymon Nawrocki — zło­ty medal

Natalia Lubowiecka — srebr­ny medal

Michał Wilczewski — brą­zo­wy medal

 

 

 

 

 

 

 


21/03/2019

I Ogólnopolski Konkurs Miniatur skrzypce — altówka — wiolonczela — kontrabas

W dniach 14–19 maja w Zamościu odbę­dzie Ogólnopolski Konkurs Miniatur dla instru­men­tów smycz­ko­wych. Zapraszamy do udzia­łu w kon­kur­sie.

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie: www.konkursminiatur.pl 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21/03/2019

VI Puckie Interpretacje Muzyki

W dniach 29 kwiet­nia — 4 maja  zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie VI Puckie Interpretacje Muzyki w dys­cy­pli­nach: flet, for­te­pian, gita­ra, akor­de­on, śpiew solo­wy, skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, zespo­ły kame­ral­ne, mul­tiin­stru­men­tal­ne zaję­cia z pod­staw impro­wi­za­cji Jazzowej.

Szczegóły na stro­nie www.pimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


20/03/2019

Wokół Antona Heillera — konteksty muzyki organowej XX wieku

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza na Międzynarodową Konferencję Naukową.

Kierownik pro­jek­tu — dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC.

Szczegółowy pro­gram znaj­du­je się na załą­czo­nym pro­gra­mie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20/03/2019

Badania audiometryczne dla kandydatów na kierunek reżyseria dźwięku

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na kie­ru­nek reży­se­ria dźwię­ku wyko­ny­wa­ne są w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC

Badania pro­wa­dzo­ne są w dniach: 25 mar­ca, 15 kwiet­nia, 25 maja, 27 maja, 8 czerw­ca 2019 w godzi­nach 09:00–15:00 (daty mogą ulec zmia­nie!).

Badanie jest bez­płat­ne i trwa ok. 40 minut.

Termin bada­nia nale­ży uzgod­nić tele­fo­nicz­nie pod nume­rem (22) 2789 283 (Dziekanat Wydziału Reżyserii Dźwięku). Zapisy pro­wa­dzo­ne są codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku.

Prosimy o przy­by­cie ok. 10 minut przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem. W cią­gu doby poprze­dza­ją­cej bada­nie nale­ży uni­kać eks­po­zy­cji na gło­śne dźwię­ki (rów­nież muzycz­ne). Wymagany jest dobry ogól­ny stan zdro­wia – nie­któ­re dole­gli­wo­ści lub przyj­mo­wa­ne leki mogą wpły­nąć nega­tyw­nie na wyni­ki bada­nia. Osoby, któ­re w prze­szło­ści mia­ły już wyko­ny­wa­ne bada­nia audio­me­trycz­ne pro­szo­ne są o zabra­nie wyni­ków ze sobą.

Zachęcamy do sko­rzy­sta­nia z wcze­śniej­szych ter­mi­nów.


20/03/2019

Badania słuchu dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku w roku akademickim 2018/2019

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na Wydział Reżyserii Dźwięku wyko­ny­wa­ne są w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC. czy­taj wię­cej »


19/03/2019

Wyniki naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich UMFC w roku 2019.

Wyniki nabo­ru wniosków o przy­zna­nie środków finan­so­wych na pro­jek­ty Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich UMFC w roku 2019.

17/03/2019

Perły Tańca 2019

Perły Tańca 2019!

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że lau­re­ata­mi Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca 2019 zosta­ły

mgr Jagoda Ignaczak — wykła­dow­ca Podyplomowych Studiów Teorii Tańca oraz stu­dent­ki spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa: Paulina Bidzińska oraz Alicja Bajorek.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa TVP otrzy­ma­ła prof. dr hab. Ewa Wycichowska.

Uroczyste wrę­cze­nie nagród odby­ło się 16 mar­ca w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!