przeglądaj tematy »

Aktualności

27/09/2019

Prof. Szymon Kawalla odznaczony Medalem SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Pragniemy z rado­ścią poin­for­mo­wać, że prof. Szymon Kawalla został odzna­czo­ny Medalem SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY, któ­ry otrzy­mał z rąk Prezydenta Uniwersytetu, Pana Lin Zhongqina, w dowód uzna­nia za cykl wykła­dów z pre­zen­ta­cją muzycz­ną na temat „History of polish music” w Shanghai Jiao Tong University, któ­re zosta­ły wygło­szo­ne dla pro­fe­so­rów tej Uczelni.

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY jest naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą publicz­ną uczel­nią w Chińskiej Republice Ludowej, zało­żo­ną w 1896 roku. W 2018 zna­la­zła się na 101 miej­scu w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


27/09/2019

Marcin Jachim zwycięzcą 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Pan Marcin Jachim został zwy­cięz­cą 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie.

Informacje o wyni­kach i samym kon­kur­sie dostęp­ne są pod lin­kiem.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 


27/09/2019

Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – „Mazowsze” ogłasza nabór do pierwszej edycji!

Zespół „Mazowsze” zapra­sza wszyst­kie uzdol­nio­ne wokal­nie oso­by do udzia­łu w pierw­szej edy­cji Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Wydarzenie będzie wyjąt­ko­we, ponie­waż przed­mio­tem rywa­li­za­cji kon­kur­so­wej sta­ną się utwo­ry „Mazowsza” – uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję zmie­rzyć się z tak zna­ny­mi kom­po­zy­cja­mi jak „Dwa ser­dusz­ka” czy „Ej, prze­le­ciał pta­szek”. Pierwsza edy­cja Konkursu odbę­dzie się jesie­nią 2019 roku. Laureatów pozna­my 26 paź­dzier­ni­ka 2019.

Kim był patron Konkursu Stanisław Jopek? Genialny soli­sta Zespołu „Mazowsze” uro­dził się w 1935 roku we Lwowie. Słynął z cha­ry­zmy sce­nicz­nej i z wyjąt­ko­we­go gło­su – teno­ru o bary­to­no­wym zabar­wie­niu.

Z począt­ku nie prze­pa­dał za folk­lo­rem, wolał muzy­kę poważ­ną. Jak to się sta­ło, że zna­lazł się w zespo­le Sygietyńskich? – Decyzja przy­szła po pio­sen­ce (była to chy­ba melo­dia „Cyt, cyt”), śpie­wa­nej przez chór „Mazowsza” na pró­bie. Mój zachwyt wzbu­dzi­ło nie tyl­ko brzmie­nie, ale i wyra­zi­stość każ­de­go sło­wa. Pomyślałem, że tak nie zaśpie­wa żaden chór ope­ro­wy – opo­wia­dał w jed­nym z wywia­dów.

Szczegółowe infor­ma­cje moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej lub fanpage’u kon­kur­su.

Kontakt:

Katarzyna Pasieczna
Rzecznik pra­so­wy Zespołu „Mazowsze”
tel. 605 501 771

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2
05–805 Otrębusy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26/09/2019

Rękopisy śp. prof. dra hab. Stanisława Moryto wzbogaciły zbiory Biblioteki UMFC

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż 23 wrze­śnia 2019 r. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina otrzy­mał z rąk p. Beaty Moryto zbiór ręko­pi­sów Rektora naszej Uczelni śp. prof. dra hab. Stanisława Moryto. Jesteśmy wdzięcz­ni i dum­ni, że doro­bek tak zna­ko­mi­te­go człon­ka naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej wzbo­ga­ci cen­ne zbio­ry naszej Biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26/09/2019

Janusz Wawrowski laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż dr hab. Janusz Wawrowski został lau­re­atem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Wyróżnienie zosta­ło przy­zna­ne przez kapi­tu­łę, któ­rej prze­wod­ni­czy­ła prof. Małgorzata Komorowska.

Nominacja zosta­ła przy­zna­na tak­że dr. hab. Leszkowi Lorentowi.

Gorąco zachę­ca­my prze­czy­ta­nia rela­cji z wyda­rze­nia.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18/09/2019

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Jakuba Hutka

Zawiadomienie o obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Jakuba Hutka


18/09/2019

Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019!

Z dumą infor­mu­je­my o nomi­na­cjach do tego­rocz­nej nagro­dy Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019!
W kate­go­rii “Odkrycie roku” nomi­no­wa­no aż czte­ry oso­by zwią­za­ne z naszą Uczelnią:
 
- Zuzanna BudzyńskaSzymon Ogryzek – kame­ra­li­ści — skrzy­pacz­ka i pia­ni­sta – za pro­pa­go­wa­nie muzy­ki pol­skiej, suk­ce­sy na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz nagra­nie pły­ty „Polonaises”;
- Janusz Olejniczak – radio­wy popu­la­ry­za­tor muzy­ki – za obja­wie­nie się wybit­ne­go pia­ni­sty w roli rów­nie wybit­ne­go popu­la­ry­za­to­ra pol­skiej muzy­ki, w pro­wa­dzo­nej wspól­nie z Jerzym Kisielewskim audy­cji „Co sły­chać” w Polskim Radiu „Radio dla Ciebie”;
- Jakub Józef Orliński — Countertenor – za debiu­tanc­ką pły­tę „Anima Sacra”, pre­zen­tu­ją­cą arcy­dzie­ła muzy­ki wokal­nej epo­ki baro­ku;
 
W kate­go­rii “Osobowość roku”
- Jakub Józef Orliński — Countertenor, za nie­prze­cięt­ny talent, oso­bo­wość i wyra­zi­stość arty­stycz­ną, dosko­na­łe łącze­nie pięk­nej bar­wy gło­su z nie­na­gan­ną tech­ni­ką wokal­ną i wyczu­ciem sty­lu, a tak­że za swo­bod­ne poru­sza­nie się mię­dzy róż­ny­mi gatun­ka­mi muzycz­ny­mi, od muzy­ki sakral­nej po hip-hop.
 
Jeszcze tyl­ko dziś i jutro może­cie Państwo oddać swo­je gło­sy na stro­nie: www.glosuj.koryfeusz.org.pl
Gratulujemy wszyst­kim nomi­no­wa­nym i razem z nimi liczy­my na Państwa gło­sy!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/09/2019

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Iliny Sawickiej

Zawiadomienie o obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Iliny Sawickiej


17/09/2019

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej ks. mgr. Piotra Markisza

Zawiadomienie o obro­nie pra­cy dok­tor­skiej ks. mgr. Piotra Markisza


17/09/2019

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Marcina Łopackiego

Zawiadomienie o obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Marcina Łopackiego