przeglądaj tematy »

Aktualności

3/03/2020

Komunikat nr 1 Zespołu ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem z dnia 3 marca 2020 roku

Zespół ds. postę­po­wa­nia w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem infor­mu­je, iż Główny Inspektor Sanitarny z punk­tu widze­nia zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go nie zale­ca podró­żo­wa­nia do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny wydał zale­ce­nia dla osób podró­żu­ją­cych, w tym dla osób powra­ca­ją­cych z pół­noc­nych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, z któ­ry­mi moż­na się zapo­znać na stro­nie: www.gov.pl/koronawirus

czy­taj wię­cej »


2/03/2020

Komunikat ws. zagrożenia koronawirusem COVID-19

Główny Inspektor Sanitarny z punk­tu widze­nia zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go nie zale­ca podró­żo­wa­nia do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny wydał zale­ce­nia dla osób podró­żu­ją­cych, w tym dla osób powra­ca­ją­cych z pół­noc­nych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, z któ­ry­mi moż­na się zapo­znać na stro­nie:

www.gov.pl/koronawirus

Biuro Rektora i Senatu UMFC śle­dzi zale­ce­nia wyda­wa­ne przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przez Specjalny Zespół ds. postę­po­wa­nia w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem powo­ła­ny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz podej­mu­je zgod­ne z nimi ade­kwat­ne decy­zje w zakre­sie m.in. wstrzy­ma­nia podró­ży służ­bo­wych pra­cow­ni­ków oraz zor­ga­ni­zo­wa­nych wymian stu­den­tów.

Jednocześnie, w odpo­wie­dzi na zale­ce­nia Głównego Inspektora Sanitarnego,  na tere­nie UMFC pod­ję­te zosta­ły dzia­ła­nia umoż­li­wia­ją­ce zacho­wa­nie zasad higie­ny we wzmo­żo­nym stop­niu, w tym zapew­nio­no w łazien­kach zwięk­szo­ne ilo­ści ręcz­ni­ków jed­no­ra­zo­wych, mydła oraz instruk­cje mycia rąk.

Wszystkie oso­by mają­ce wąt­pli­wo­ści co do spo­so­bu postę­po­wa­nia w sytu­acji podej­rze­nia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem powin­ny nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się  pod nume­rem tele­fo­nu:

800 190 590 — numer info­li­nii Narodowego Funduszu Zdrowia doty­czą­cej postę­po­wa­nia w sytu­acji podej­rze­nia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem.


2/03/2020

Absolwent naszej Uczelni, Mateusz Kowalski odznaczony medalem Magna cum Laude

Z dumą infor­mu­je­my, że absol­went naszej uczel­ni Absolwent naszej Uczelni, Mateusz Kowalski w dniu dzi­siej­szym ode­brał z rąk Kolegium Rektorskiego UMFC medal Magna cum Laude dla naj­lep­sze­go absol­wen­ta Uczelni w danym roku aka­de­mic­kim!

czy­taj wię­cej »


24/02/2020

Wojciech Kruczek laureatem III nagrody na V Agustin Aponte International Music Competition w Hiszpanii

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Wojciech Kruczek, stu­dent for­te­pia­nu w kla­sie dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC otrzy­mał III nagro­dę pod­czas V Agustin Aponte International Music Competition w Hiszpanii. Serdecznie gra­tu­lu­je­my! 

czy­taj wię­cej »


14/02/2020

ANKIETA ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2019 R.

Okres spra­woz­daw­czy: 1 lip­ca– 31 grud­nia 2019 r.

Ankiety nale­ży prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 16 mar­ca 2020 r.
Nabór doty­czy pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych na sta­no­wi­skach badaw­czo-dydak­tycz­nych (asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor UMFC i pro­fe­sor).

czy­taj wię­cej »


14/02/2020

W wieku 84 lat odeszła od nas śp. prof. dr hab. Barbara Halska

Z ogrom­nym żalem zawia­da­mia­ny, że 12 lute­go br. w wie­ku 84 lat ode­szła od nas śp. prof. dr hab. Barbara Halska, pia­nist­ka, kame­ra­list­ka, absol­went i wie­lo­let­ni peda­gog naszej uczel­ni, dobry i szla­chet­ny czło­wiek. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, wie­lo­krot­nie wyróż­nia­na Nagrodą Rektora UMFC.
Rodzinie i wszyst­kim bli­skim Pani Profesor skła­da­my naj­szczer­sze wyra­zy współ­czu­cia.
Rektor i Społeczność Akademicka UMFC 

Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się w sobo­tę, 15.02.2020 roku o godzi­nie 14:00 w Kościele im. Najświętszej Maryi Panny w Otrębusach pod Warszawą.

 

11/02/2020

Musica Sacra Nova 2020

Student III roku kom­po­zy­cji z kla­sy prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego – Aleksander Jan Szopa zwy­cięz­cą XVI Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra Nova 2020!!!

czy­taj wię­cej »


3/02/2020

Projekt “beeth250ven — piano and chamber works” zwycięzcą konkursu o stypendium Société Générale 2020

Miło nam poin­for­mo­wać, że tego­rocz­ną edy­cję kon­kur­su o sty­pen­dium Banku Société Générale wygrał pro­jekt “beeth250ven — pia­no and cham­ber works”, zło­żo­ny przez: Judytę Kluzę, Aleksandra Smakosza, Filipa Sporniaka i Piotra Kozłowskiego.

Gratulujemy ser­decz­nie!

 


1/02/2020

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Zapraszamy Kandydatów do Szkoły Doktorskiej na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne w dniu otwar­tym UMFC 7 mar­ca 2020, do Sali Senatu, g. 12–13.30. Na spo­tka­niu zosta­ną przed­sta­wio­ne zasa­dy rekru­ta­cji, sys­tem oce­ny oraz spo­sób dobre­go przy­go­to­wa­nia się do niej. Poprowadzi je prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska.

Zapraszamy do śle­dze­nia infor­ma­cji zwią­za­nych z Dniem Otwartym w UMFC!

czy­taj wię­cej »


28/01/2020

Nabór wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

Rektor UMFC, prof. dr hab. Klaudiusz Baran, ogła­sza nabór wnio­sków o przy­zna­nie nagród Prezesa Rady Ministrów. Nagrody będą przy­zna­wa­ne w 3 kate­go­riach:

    1. za wyróż­nia­ją­cą się roz­pra­wę dok­tor­ską,
    2. za wyso­ko oce­nio­ne osią­gnię­cia będą­ce pod­sta­wą nada­nia stop­nia dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go,
    3. za dzie­ło arty­stycz­ne lub wybit­ny doro­bek arty­stycz­ny.

czy­taj wię­cej »