przeglądaj tematy »

Aktualności

5/03/2018

III nagroda dla Piotra Zalewskiego w konkursie kompozytorskim

Piotr Zalewski, stu­dent kom­po­zy­cji ad. dra hab. Dariusza Przybylskiego, otrzy­mał III nagro­dę w XV Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez PWM, za utwór „Nie mów!” na głos i orkie­strę sym­fo­nicz­ną. Jury obra­do­wa­ło w skła­dzie: Krzysztof Penderecki — prze­wod­ni­czą­cy, Eugeniusz Knapik, Jerzy Kornowicz, Paweł Mykietyn, Elżbieta Sikora, Daniel Cichy. Gratulujemy!


2/03/2018

Wieczór harfowy poświęcony pamięci Victorii Jankowskiej

8 marca 2018 r., godz. 19:15
Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

Fundacja im. Victorii Jankowskiej zapra­sza na Wieczór Harfowy poświę­co­ny pamię­ci Victorii Jankowskiej w 5. rocz­ni­cę śmier­ci. Koncert poprze­dzi msza świę­ta o 18:30. Wstęp wol­ny.

Afisz 


26/02/2018

Sukces Mateusza Kowalskiego w konkursie gitarowym w Krynicy-Zdroju

W dniach 18–23 lute­go 2018 roku w Krynicy-Zdroju odby­wał się XIX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza orga­ni­zo­wa­ny przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu oraz  Sądeckie Towarzystwo Muzyczne. Mateusz Kowalski — stu­dent IV roku stu­diów dru­gie­go stop­nia z kla­sy gita­ry st. wykł. Ryszarda Bałauszko zajął I miej­sce w gru­pie II. Serdecznie gra­tu­lu­je­my! czy­taj wię­cej »


26/02/2018

Żaneta Rydzewska laureatką 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego 2018

Jury 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego, Kraków 2018, w skła­dzie: prof. Zbigniew Bargielski, dr hab. Marcin Bortnowski, dr hab. Marcel Chyrzyński, prof. Wojciech Widłak (prze­wod­ni­czą­cy), przy­zna­ło wyróż­nie­nie hono­ro­we Żanecie Rydzewskiej, stu­dent­ce I roku stu­diów dru­gie­go stop­nia, z kla­sy kom­po­zy­cji prof. Stanisława Moryty za utwór „mono” na flet altów­kę i har­fę. Gratulujemy!!!


23/02/2018

ŚWIĘTO UCZELNI

22 lutego 2018 r., godz. 12:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 22 lute­go br. spo­łecz­ność aka­de­mic­ka UMFC odcho­dzi­ła świę­to swo­je­go patro­na – Fryderyka Chopina. Na uro­czy­stość przy­by­li m.in.: rek­to­rzy i pro­rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, przed­sta­wi­cie­le Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — dyrek­tor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej p. Lidia Skrzyniarz, Naczelnik Wydziału Szkolnictwa Wyższego DSA p. Wioletta Laszczka-Bubień, Prezes Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena p. Elżbieta Penderecka, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS p. Janusz Fogler, Prezes Zarządu Głównego ZKP p. Mieczysław Kominek, Prezes Polskiej Rady Muzycznej p. Grzegorz Michalski. czy­taj wię­cej »


22/02/2018

XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

8–10 lute­go 2019 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych. czy­taj wię­cej »


20/02/2018

Zmarł Lech K. Lisiecki

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 30 stycz­nia 2018 r. zmarł w wie­ku 90 lat Lech K. Lisiecki, w latach 1975–1992 wykła­dow­ca języ­ka angiel­skie­go w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. czy­taj wię­cej »


20/02/2018

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne

W listo­pa­dzie 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy­zna­ło UMFC dota­cję celo­wą w wyso­ko­ści 500 000 zł na wydat­ki inwe­sty­cyj­ne: Zakupy inwe­sty­cyj­ne dla obsza­ru fil­mu i kul­tu­ry fil­mo­wej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dzięki dota­cji został zaku­pio­ny sprzęt do sta­no­wi­ska mik­so­wa­nia dźwię­ku i sta­no­wi­ska odtwa­rza­nia wideo czy­li nagrań muzy­ki fil­mo­wej i reali­za­cji dźwię­ku w fil­mie. czy­taj wię­cej »


15/02/2018

Konsultacja dla kandydatów na VI edycję Studiów Doktoranckich UMFC — rekrutacja 2018

W sobo­tę 17.03.2018 r. zapra­sza­my kan­dy­da­tów na mię­dzy­wy­dzia­ło­we Studia Doktoranckie UMFC na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne. Sala 303, godzi­ny 11:00–15:00. czy­taj wię­cej »


8/02/2018

Obrona pracy doktorskiej mgr Feng Ke

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Feng Ke, któ­ra odbę­dzie się w dniu 16 lute­go 2018 r., o godz. 14:00 w Nowej Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa