przeglądaj tematy »

Aktualności

27/12/2017

Otwarty konkurs ofert na najem lokalu użytkowego na działalność usługową w budynku DS „Dziekanka”

Kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ogła­sza otwar­ty kon­kurs ofert na najem loka­lu użyt­ko­we­go na dzia­łal­ność usłu­go­wą w budyn­ku DS „Dziekanka” przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w Warszawie. Oferty nale­ży skła­dać do dnia 15 stycz­nia 2018 roku, do godzi­ny 11:00.

Regulamin kon­kur­su, PDF
Zdjęcia loka­lu, PDF


20/12/2017

Michał Rajewski student wokalistyki chóralnej zdobywcą nagrody na festiwalu w Sopocie

16 grud­nia 2017 r. Chór Tibi Domine para­fii św. Agnieszki w Goniądzu pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na (I rok stu­diów magi­ster­skich) zdo­był Brązowe Pasmo w 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Świątecznej MUNDUS CANTAT w Sopocie. Gratulujemy!!!


18/12/2017

Paulina Bidzińska zdobyła pierwsze miejsce w 15. edycji Eurowizji dla Młodych Tancerzy

Paulina Bidzińska stu­dent­ka I roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w 15. edy­cji Eurowizji dla Młodych Tancerzy — Eurovision Young Dancers Prague 2017. czy­taj wię­cej »


14/12/2017

Gościnny koncert studentów-pianistów UMFC w Hamburgu

W dniu 9 grud­nia 2017 r. stu­den­ci Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC wystą­pi­li w Mendelssohn-Saal Hochschule für Music und Theater, Hamburg. czy­taj wię­cej »


14/12/2017

Mgr Emilia Dudkiewicz i dr hab. Michał Sławecki beneficjentami stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że mgr Emilia Dudkiewicz i dr hab. Michał Sławecki z Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca zosta­li bene­fi­cjen­ta­mi sty­pen­diów nauko­wych dla wybit­nych mło­dych naukow­ców. czy­taj wię­cej »


14/12/2017

IV FORUM TAŃCÓW POLSKICH. TAŃCE GÓRALSKIE Z REGIONU PODHALA

W dniu 11 grud­nia 2017 r. w Sali Rytmiki i Tańca UMFC odby­ło się IV Forum Tańców Polskich: tań­ce góral­skie z regio­nu Podhala. Wykłady i warsz­tat meto­dycz­ny popro­wa­dził Jan Karpiel Bułecka, wybit­ny znaw­ca góral­skiej i kar­pac­kiej muzy­ki, śpie­wak, tan­cerz, popu­la­ry­za­tor kul­tu­ry pod­ha­lań­skiej. czy­taj wię­cej »


12/12/2017

Kolejna edycja konkursu Société Générale na stypendium na nagranie i wydanie płyty CD

Rektor UMFC oraz Dyrektor Generalny ban­ku Société Générale S.A. Oddział w Polsce ogła­sza­ją kolej­ną edy­cję kon­kur­su dla stu­den­tów UMFC stu­diów sta­cjo­nar­nych pierw­sze­go, dru­gie­go i trze­cie­go stop­nia. Przedmiotem kon­kur­su jest sty­pen­dium na nagra­nie i wyda­nie pły­ty CD prze­zna­czo­nej do celów wła­snych Société Générale oraz do celów pro­mo­cji mło­dych wyko­naw­ców. Termin skła­da­nia pro­po­zy­cji – 15 stycz­nia 2018 r.

Regulamin kon­kur­su


11/12/2017

Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

W dniach 29 listo­pa­da – 2 grud­nia 2017 r. odby­ła się Ogólnopolska Konferencja  „Słuch abso­lut­ny Romana Palestra”, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Katedrę Teorii Muzyki UMFC, Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW oraz Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej. czy­taj wię­cej »


6/12/2017

Studenci UMFC wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Dnia 3 grud­nia 2017 r. w Gdańsku zakoń­czy­ła się 48 edy­cja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­ne­go przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.  czy­taj wię­cej »


5/12/2017

Prof. Bart Claessens — warsztaty mistrzowskie

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC zapra­sza na warsz­ta­ty mistrzow­skie Problemy wyko­naw­cze i inter­pre­ta­cyj­ne w wybra­nych frag­men­tach lite­ra­tu­ry orkie­stro­wej i solo­wej na puzon, któ­re popro­wa­dzi prof. Bart Claessens z Conservatorium Maastricht, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Warsztaty odbę­dą się 9 grud­nia (sobo­ta) o godz. 15:00 w DS Dziekanka, Sala im. J. Elsnera i 10 grud­nia (nie­dzie­la) o godz. 9:00 w Sali Operowej UMFC. Opiekunowie pro­jek­tu: prof. Zdzisław Stolarczyk, dr hab. Marek Żwirdowski. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »