przeglądaj tematy »

Aktualności

14/11/2019

Rada Dyscypliny Artystycznej

Zgodnie z zapi­sa­mi Art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i Nauce z dnia 20 lip­ca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), a tak­że na mocy § 13 pkt 1. Lit. d) Statutu UMFC (załącz­nik do Uchwały nr 37/209/2019 Senatu UMFC  z dnia 28 czerw­ca 2019 r.) 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina zosta­ła powo­ła­na Rada Dyscypliny Artystycznej (RDA).

RDA jest orga­nem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina o cha­rak­te­rze kole­gial­nym. Jej zada­niem jest mię­dzy inny­mi nada­wa­nie stop­ni nauko­wych w zakre­sie sztu­ki w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej sztu­ki muzycz­ne.

W skład Rady Dyscypliny Artystycznej wcho­dzą kie­row­ni­cy wszyst­kich katedr dzia­ła­ją­cych na UMFC, po jed­nym przed­sta­wi­cie­lu każ­dej kate­dry, wybie­ra­nym przez jej człon­ków spo­śród osób posia­da­ją­cych sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go lub tytuł pro­fe­so­ra oraz dyrek­tor szko­ły dok­tor­skiej.

Przewodniczący RDA – prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

Wiceprzewodniczący RDA – dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

 

Kontakt: rda@chopin.edu.pl

Informacje o Radzie Dyscypliny Artystycznej

 


13/11/2019

Zapraszamy na Konferencję naukowo-artystyczną pt. Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI w.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie we współ­pra­cy z Akademią Sztuki w Szczecinie zapra­sza w dniach 15 i 16 listo­pa­da 2019 r.
na Konferencje nauko­wo-arty­stycz­ną pt. Dialog nowo­cze­sno­ści z tra­dy­cją w muzy­ce XX i XXI w. Wśród pre­le­gen­tów m.in.: Barbara Borowicz, Artur Cieślak,  Joanna Freszel, Olga Hans, Anna Maria Huszcza, Anna Ignatowicz-Glińska, Bartosz Kowalski, Artur Kroschel, Paweł Kwapiński, Katarzyna Kwiecień-Długosz, Leszek Lorent, Aldona Nawrocka, Weronika
Ratusińska-Zamuszko, Edward Sielicki, Jakub Szafrański i Róża Wilczak-Płaziuk.
 
Miejsce Konferencji: Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 
Konferencji towa­rzy­szą dwa kon­cer­ty:
15.11.2019, godz. 19.00, sala im. H. Melcera oraz 16.11.2019, godz. 16.00, sala Koncertowa UMFC.
 
Zachęcamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi: kon­fe­ren­cja; kon­cer­ty
 
Na wszyst­kie wyda­rze­nia wstęp wol­ny.

13/11/2019

Ogólnopolska konferencja naukowa ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2

Zapraszamy ser­decz­nie do wzię­cia udzia­łu w Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji pt. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2, któ­ra orga­ni­zo­wa­na jest w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w dniach 18–19.11.2019r.

Organizatorem wyda­rze­nia jest Studium Muzyki Nowej dzia­ła­ją­ce przy Katedrze Teorii Muzyki.

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Leszek Lorent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8/11/2019

NABÓR ZADAŃ NAUKOWYCH I WYDAWNICZYCH na rok 2020

Szanowni Państwo,

w zakład­ce „Nauka” dostęp­ny jest nowy wzór pla­nu zada­nio­wo-fina­n­so­­we­go na  zada­nia nauko­we, nauko­wo-arty­stycz­ne, badaw­cze i wydaw­ni­cze pla­no­wa­ne do reali­za­cji i finan­so­wa­nia w roku 2020.

czy­taj wię­cej »


6/11/2019

Kreatywność w edukacji muzycznej. Konferencja naukowo-artystyczna

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej zapra­sza na Konferencję arty­stycz­no-nauko­wą “Kreatywność w edu­ka­cji muzycz­nej”.

Kierownik pro­jek­tu: dr hab. Magdalena Stępień

Afisz i har­mo­no­gram


4/11/2019

SWS FLORENCE ART 2019

Jest nam miło poin­for­mo­wać, że dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą „Best Speaker” (naj­lep­szy mów­ca) pod­czas Szóstej Międzynarodowej Konferencji Naukowej o Sztuce i Naukach Humanistycznych, któ­ra odby­ła się w dniach 22–24 Października br. we Florencji. Gratulujemy!!!


30/10/2019

POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA

W dniach 23 i 24 listo­pa­da w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, z ini­cja­ty­wy Dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. dr. hab Tomasza Strahla, odbę­dzie się I Ogólnopolska Konferencja nauko­wo-arty­stycz­na pt. POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA. Planowanym efek­tem kon­fe­ren­cji będzie zapo­zna­nie uczest­ni­ków z pol­ski­mi sona­ta­mi wio­lon­cze­lo­wy­mi pod­czas wykła­dów zna­ko­mi­tych wio­lon­cze­li­stów, nie­rzad­ko auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie inter­pre­ta­cji, ale tak­że samej wie­dzy, repre­zen­tu­ją­cych naj­więk­sze ośrod­ki muzycz­ne w Polsce.

W dru­gi dzień kon­fe­ren­cji pla­no­wa­ne jest zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu, pod­czas któ­re­go publicz­ność będzie mogła posłu­chać oma­wia­nych sonat.

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu.

Bliższych infor­ma­cji udzie­la:

Mateusz Szmyt: mateusz.szmyt@chopin.edu.pl

Ewa Skardowska: ewa.skardowska@chopin.edu.pl

 

Program kon­fe­ren­cji


30/10/2019

WARSAW WIND ENSEMBLE CONDUCTING COMPETITION 2019

W dniach 23 – 27 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Warszawie odby­ła się pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla dyry­gen­tów orkiestr dętych Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition. Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Warsaw Wind Music.

Konkurs skła­dał się z trzech eta­pów, a w szran­ki sta­nę­ło 18 dyry­gen­tów z 11 kra­jów.

Uczestników oce­nia­ło jury pod prze­wod­nic­twem prof. dr hab. Szymona Kawalla – Dziekana Wydziału Dyrygentury Symfoniczno — Operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W jego skład weszli naj­wy­bit­niej­si pol­scy dyry­gen­ci orkiestr dętych: Jarosław Ignaszak – dyry­gent orkie­stry dętej Akademii Muzycznej w Krakowie i ppłk Adam Czajkowski – wie­lo­let­ni kapel­mistrz-dowód­ca Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w Warszawie oraz dr Jarosław Praszczałek – peda­gog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, sekre­tarz jury oraz pomy­sło­daw­ca kon­kur­su. Jury w poszcze­gól­nych eta­pach zasi­li­li rów­nież kom­po­zy­to­rzy Tomasz Dudziński i Artur Słotwiński, któ­rych utwo­ry były wyko­ny­wa­ne przez uczest­ni­ków Konkursu.

Jury pod­kre­śli­ło wyso­ki poziom uczest­ni­ków co potwier­dził wer­dykt – przy­zna­nie dwóch pierw­szych miejsc ex equo. Tytuł lau­re­ata pierw­szej nagro­dy powę­dro­wał do Koreańczyka Kima Daehwana oraz Amerykanina Chrisa Davida Westovera. Drugie miej­sce zdo­był Japończyk Manataka Shibaoka. Na zakoń­cze­nie lau­re­aci Konkursu zady­ry­go­wa­li jesz­cze raz utwo­ra­mi wyko­ny­wa­ny­mi pod­czas eta­pu fina­ło­we­go.

Zwycięzcom przy­zna­ne zosta­ły nagro­dy w posta­ci kon­cer­tów z orkie­stra­mi dęty­mi w sezo­nie 2019/2020: Manataka Shibaoka zady­ry­gu­je Orkiestrą Wieniawa, Youth Warsaw Wind Orchestra popro­wa­dzi Kim Daehwan, a Chris David Westover wyko­na kon­cert z Orkiestrą Reprezentacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kolejna edy­cja Konkursu zosta­ła ogło­szo­na na rok 2021.


18/10/2019

Druga edycja Festiwalu Eufonie

Serdecznie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu we wszyst­kich wyda­rze­niach, któ­re odbę­dą się w ramach dru­giej edy­cji Festiwalu Eufonie.

Tegoroczna edy­cja obej­mu­je bli­sko 640 arty­stów z 20 państw, 15 kon­cer­tów, 8 orkiestr, 3 pra­pre­mie­ry, 7 pol­skich pre­mier, a to wszyst­ko w zale­d­wie 9 dni. Od 15 do 23 listo­pa­da za spra­wą II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, stwo­rzo­ne­go przez Narodowe Centrum Kultury, przy wspar­ciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa sta­nie się sto­li­cą muzy­ki wie­lu kul­tur. Wydarzenia festi­wa­lo­we, utrzy­ma­ne w róż­nej kon­wen­cji, sty­li­sty­ce i nur­tach muzycz­nych odbę­dą się m.in. w Filharmonii Narodowej, Zamku Królewskim, czy Teatrze Palladium. 

Eufonie pre­zen­tu­ją muzy­kę róż­nych epok i sty­lów. Oferta pro­gra­mo­wa jest bogat­sza i bar­dziej róż­no­rod­na w porów­na­niu z pierw­szą edy­cją. Rok temu coś dla sie­bie zna­leź­li zarów­no miło­śni­cy muzy­ki kla­sycz­nej, współ­cze­snej jak i elek­tro­nicz­nej. Natomiast w tego­rocz­nym pro­gra­mie orga­ni­za­to­rzy wyty­cza­ją nowe ścież­ki i wzbo­ga­ca­ją reper­tu­ar o kolej­ne nur­ty muzycz­ne.

Podczas Eufonii usły­szy­my muzy­kę pol­ską i środ­ko­wo-euro­pej­ską w inter­pre­ta­cji wybit­nych arty­stów świa­to­we­go for­ma­tu. Na festi­wa­lo­wych sce­nach poja­wią się uzna­ni twór­cy z nasze­go regio­nu, a tak­że soli­ści i zespo­ły z innych czę­ści świa­ta m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Luksemburga czy Hiszpanii. Prezentowany w tym roku pro­gram umoż­li­wi publicz­no­ści nie tyl­ko szer­sze zapo­zna­nie się z reper­tu­arem i wyko­naw­stwem muzycz­nym naszych sąsia­dów, ale rów­nież kra­jów dotąd nie­pre­zen­to­wa­nych na Festiwalu: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Łotwy czy też Mołdawii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18/10/2019

I Międzynarodowe Dni Improwizacji Organowej w Warszawie

Katedra Muzyki Kościelnej zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w I Międzynarodowych Dniach Improwizacji Organowej. Wydarzenie będzie mia­ło miej­sce w dniach 3–5 listo­pa­da 2019 roku.

Szczegółowy pro­gram kon­fe­ren­cji znaj­du­je się na załą­czo­nym afi­szu.