przeglądaj tematy »

Aktualności

27/05/2019

Zespół Cuore Piano Trio laureatem programu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”

 
Miło nam poin­for­mo­wać, że człon­ko­wie zespo­łu Cuore Piano Trio z kla­sy kame­ra­li­sty­ki Prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, w skła­dzie: 
 
Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce
Jadwiga Roguska — wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek — for­te­pian
 
zosta­li lau­re­ata­mi pro­gra­mu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”. Projekt zna­lazł się pośród 8 zwy­cię­skich ze 103 zło­żo­nych wnio­sków. Sukces ten zaowo­cu­je wyko­na­niem 3 peł­nych reci­ta­li w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. 
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

24/05/2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 to pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla dyry­gen­tów orkiestr dętych, któ­ry odbę­dzie się w Warszawie.

Jest to drugi tego typu konkurs w Europie. Jego realizacja wiąże się z coraz większą liczbą absolwentów specjalności dyrygentura orkiestr dętych akademii muzycznych w całej Europie i na świecie.

Konkurs ma charakter otwarty – zaadresowany jest dla wszystkich dyrygentów orkiestr dętych bez ograniczeń wiekowych.

Dyrygenci poprowadzą renomowane warszawskie orkiestry dęte. Będą oceniani przez profesjonalne jury, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Szymon Kawalla.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music.

 

stro­na inter­ne­to­wa

 


23/05/2019

XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki

W dniach 22 sierp­nia – 1 wrze­śnia zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki pod Patronatem MKiDN.

Dyscypliny: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kon­tra­bas, for­te­pian, akor­de­on, gita­ra, śpiew solo­wy, instru­men­ty dęte bla­sza­ne (trąb­ka, wal­tor­nia, puzon, tuba).

Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie www.jimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22/05/2019

Studia Podyplomowe — nabór na dwuletnie studia w zakresie Kompozycji oraz Teorii Muzyki

Serdecznie zapra­sza­my!

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Kompozycji (X 2019 – V 2021)

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (X 2019 – V 2021)


22/05/2019

Filip Sporniak zdobywcą II nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 2019

Filip Sporniak, stu­dent wio­lon­cze­li w kla­sie prof. dra hab. Tomasza Strahla zdo­byw­cą II nagro­dy (Chamber Duo Zieliński — Sporniak) w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 201. Serdecznie Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22/05/2019

Michał Rajewski zdobywcą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie

Michał Rajewski -bary­ton , stu­dent I roku stu­diów magi­ster­skich Wydziału Wokalno -Aktorskiego spe­cjal­ność: śpiew solo­wy -muzy­ka daw­na w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. Jadwigi Rappé

został zdo­byw­cą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22/05/2019

Magdalena Basaj (obój) zdobywczynią I nagrody podczas Międzynarodowego Konkursu POLIHYMNIA w Macedonii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17/05/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Zofii Czechlewskiej

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Zofii Czechlewskiej


15/05/2019

Michał Rudziński laureatem nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15/05/2019

Elwira Janasik laureatką II nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari