przeglądaj tematy »

Aktualności

28/05/2018

Festiwal i konferencja w ramach obchodów Jubileuszu 45-lecia specjalności Pedagogika baletowa

XIII Międzynarodowy Festiwal Młodych Tancerzy Polska 2018 oraz Międzynarodowa kon­fe­ren­cja nauko­wo-arty­stycz­na Wczesnoszkolny etap naucza­nia tań­ca jako pod­sta­wa kształ­ce­nia tan­ce­rzy zwień­czy­ły obcho­dy Jubileuszu 45-lecia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa. czy­taj wię­cej »


28/05/2018

Studenci UMFC zdobywają publiczność moskiewską

W dniach 15–22 maja 2018 roku, w Moskwie, odby­wał się festi­wal „Młodzieżowa Akademia Sztuki” orga­ni­zo­wa­ny przez dyrek­tor arty­stycz­ną, zna­ną rosyj­ską pia­nist­kę Ligię Triakinę, a koor­dy­no­wa­ny ze stro­ny pol­skiej przez panią Eugenię Dąbkowską z Instytutu Adama Mickiewicza. Wydarzenie słu­ży zbli­ża­niu śro­do­wisk uta­len­to­wa­nej muzycz­nie mło­dzie­ży z Rosji i Polski. Promuje pol­ską muzy­kę w Rosji. czy­taj wię­cej »


23/05/2018

VII edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych

18–24 listopada 2018 r.

W dniach 18–24 listo­pa­da 2018 r. w Białymstoku odbę­dzie się VII edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. czy­taj wię­cej »


23/05/2018

Maestro Konstanty Andrzej Kulka doktorem honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Rektor i Senat UMFC zapra­sza­ją spo­łecz­ność aka­de­mic­ką naszej Uczelni 24 maja 2018 r., o godz. 12:00 na uro­czy­stość w Sali Koncertowej, w trak­cie któ­rej dyplom dok­to­ra hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina otrzy­ma świa­to­wej sła­wy skrzy­pek Maestro Konstanty Andrzej Kulka. W czę­ści arty­stycz­nej wystą­pią: Konstanty Andrzej Kulka – soli­sta i Zespół CAMERATA VISTULA. Wstęp za zapro­sze­nia­mi.

Plakat, pdf
Program uro­czy­sto­ści, pdf
Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści

czy­taj wię­cej »


22/05/2018

Nadzwyczajne warsztaty muzyki tradycyjnej

27 maja 2018 r., godz. 10–19
Sala Koncertowa im. J. Elsnera, DS Dziekanka

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na nad­zwy­czaj­ne warsz­ta­ty muzy­ki tra­dy­cyj­nej dla pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów pt. Tradycja, impro­wi­za­cja, kom­po­zy­cja, któ­re popro­wa­dzi dr hab. Maria Pomianowska. W pla­nie warsz­ta­tów prze­wi­dzia­no: pre­zen­ta­cję wybra­nych etnicz­nych instru­men­tów, naukę melo­dii i ryt­mów z róż­nych stron świa­ta, impro­wi­za­cję i wspól­ne przy­go­to­wa­nie wybra­nych utwo­rów oraz kon­cert orkie­stry fide­li kola­no­wych z udzia­łem uczest­ni­ków warsz­ta­tów. Wstęp wol­ny! czy­taj wię­cej »


22/05/2018

Grzegorz Łapiński zwycięzcą konkursu Sounds of Matter Composition Competition w Wiedniu

Grzegorz Łapiński, stu­dent kom­po­zy­cji pierw­sze­go roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie prof. dr hab. Zbigniewa Bagińskiego, zdo­był pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie kom­po­zy­tor­skim Sounds of Matter Composition Competition 2018, za kom­po­zy­cję nuc­le­ation na duet akor­de­ono­wy. Utwór dedy­ko­wa­ny był dueto­wi akor­de­ono­we­mu Brzezina/Kolsut Duo, któ­ry w skła­dzie: Łukasz Brzezina oraz Bartosz Kołsut wyko­nał go w czę­ści fina­ło­wej kon­kur­su. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »


22/05/2018

Sukcesy na Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie

W dniach 17–19 maja 2018 r. w Barczewie odbył się XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Wśród nagro­dzo­nych uczest­ni­ków zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. czy­taj wię­cej »


21/05/2018

III miejsce Aleksandry Soboty w konkursie we Lwowie

Aleksandra Sobota, stu­dent­ka z kla­sy fago­tu ad. dr. hab. Artura Kasperka zdo­by­ła III miej­sce w kon­kur­sie — I International Competition V. Antoniv and M. Zakopets Performers on Wind Instruments we Lwowie na Ukrainie, w dniach 17–21 kwiet­nia 2018 r. Laureatce i peda­go­go­wi gra­tu­lu­je­my!!! czy­taj wię­cej »


21/05/2018

Studenci z klasy fagotu nagrodzeni w konkursie w Ostrawie

W dniach 5–8 kwiet­nia 2018 r. w Ostrawie odbył się 16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instru­men­tach dętych (drew­nia­nych i bla­sza­nych), gry na for­te­pia­nie, gry na orga­nach i w kate­go­rii — śpiew. Studenci Wydziału Instrumentalnego z kla­sy fago­tu ad. dr. hab. Artura Kasperka zdo­by­li nastę­pu­ją­ce nagro­dy: Kayetan Cygański-Bolski (I rok stu­diów licen­cjac­kich) – 1 nagro­dę i tytuł lau­re­ata, Aleksandra Sobota (I rok stu­diów licen­cjac­kich) – 3 nagro­dę. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »


18/05/2018

IV edycja Warsztatów Chóralnych Ad Hoc

Do udzia­łu ser­decz­nie zapra­sza­my śpie­wa­ją­ce Panie i Panów, goto­wych na prze­ży­cie cie­ka­wej przy­go­dy chó­ral­nej! W reper­tu­arze utwo­ry w sty­li­sty­ce daw­nej, roman­tycz­nej, ludo­wej, współ­cze­snej i jaz­zo­wej. Chór popro­wa­dzą: Beata Kozyra​, Kuba Neske​, Marta Mathea Radwan​, Ilina Sawicka​, Jerzy Sawicki​. czy­taj wię­cej »