przeglądaj tematy »

Aktualności

15/06/2020

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Moniki Lech

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr Moniki Lech w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej teo­ria muzy­ki któ­ra odbę­dzie się 25 czerw­ca 2020 r. (czwar­tek) o godz. 11:00.

czy­taj wię­cej »


13/06/2020

Wybory Rektora UMFC

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż w dniu 12 czerw­ca 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza pod­ję­ła uchwa­łę stwier­dza­ją­cą waż­ność wybo­ru prof. dr hab. Klaudiusza Barana na sta­no­wi­sko Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kaden­cję 2020–2024.

czy­taj wię­cej »


9/06/2020

Barbara Tomaszewska zdobywczynią trzeciej nagrody podczas The North International Music Competition 2020

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Barbara Tomaszewska stu­dent­ka w kla­sie skrzy­piec prof. dr hab. Andrzej Gębski, zdo­by­ła trze­cią nagro­dę pod­czas tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su The North International Music Competition. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

czy­taj wię­cej »


8/06/2020

Kamila Dmytrykiw zdobywczynią pierwszej nagrody podczas The North International Music Competition 2020

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Kamila Dmytrykiw, stu­dent­ka I roku stu­diów licen­cjac­kich w kla­sie klar­ne­tu dr. hab. Arkadiusza Adamskigo, prof. UMFC, zdo­by­ła pierw­szą nagro­dę pod­czas tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su The North International Music Competition. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

czy­taj wię­cej »


3/06/2020

Wybory Rektora UMFC

Szanowni Państwo, pro­si­my o zapo­zna­nie się z Instrukcją gło­so­wa­nia w sys­te­mie USOS dla elek­to­rów [pdf]


1/06/2020

Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

 

Z rado­ścią infor­mu­je­my o zakoń­cze­niu reali­za­cji pro­jek­tu “Głębokiej ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ku dydak­tycz­ne­go „A” Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku”. 

Celem inwe­sty­cji jest zapew­nie­nie Wydziałowi Instrumentalno-Pedagogicznemu w Białymstoku warun­ków loka­lo­wych umoż­li­wia­ją­cych pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej i arty­stycz­nej na wyso­kim pozio­mie oraz ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii ciepl­nej i elek­trycz­nej, pro­mo­cję odna­wial­nych źró­deł ener­gii poprzez insta­la­cję pane­li foto­wol­ta­icz­nych oraz popra­wę este­ty­ki budyn­ku, na czym zyska prze­strzeń publicz­na.

Efekty:
* zmniej­sze­nie rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię ciepl­ną i elek­trycz­ną;
* zmniej­sze­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych;
* ogra­ni­cze­nie emi­sji zwią­za­nej ze spa­la­niem pali­wa opa­ło­we­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go przez cie­płow­nię miej­ską oraz elek­trow­nie;
* pro­mo­cja OZE w spo­łe­czeń­stwie poprzez wyko­na­nie elek­trow­ni PV.

Całkowita war­tość pro­jek­tu: 5.938.195,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.884.183,18 zł

Wkład MKiDN: 2.054.012,75

Informacja o war­to­ści pro­jek­tu i wkła­dach na pod­sta­wie umo­wy POIS.01.03.01–00-0023/16.

czy­taj wię­cej »


1/06/2020

Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z wideokonferencji – Przewodnik IODO

Szanowni Państwo, zapra­szam do zapo­zna­nia się z prze­wod­ni­kiem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, poświę­co­nym zasa­dom bez­pie­czeń­stwa pod­czas korzy­sta­nia z wide­okon­fe­ren­cji. 


29/05/2020

Studia Podyplomowe w zakresie Kompozycji oraz Teorii Muzyki 2020–2022

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją odno­śnie do rekru­ta­cji na Studia Podyplomowe w zakre­sie Kompozycji oraz Teorii Muzyki.

Szczegółowe infor­ma­cje


29/05/2020

WYBORY 2020. BIEŻĄCE INFORMACJE

Uczelniana Komisja Wyborcza infor­mu­je, że w dniu 27 maja br. dr hab. Włodzimierz Pawlik zło­żył rezy­gna­cję z kan­dy­do­wa­nia w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC.

W dniu 28 maja Senat pod­jął jed­no­gło­śnie uchwa­łę o wyda­niu pozy­tyw­nej opi­nii w spra­wie kan­dy­da­tu­ry prof. dr. hab. Klaudiusza Barana w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC.

Terminarz nad­cho­dzą­cych czyn­no­ści w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC

27/05/2020

Letnia sesja egzaminacyjna i dyplomy 2020

Drodzy stu­den­ci, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem let­niej sesji egza­mi­na­cyj­nej roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 oraz infor­ma­cja­mi odno­śnie do try­bu prze­pro­wa­dza­nia tego­rocz­nych egza­mi­nów dyplo­mo­wych w związ­ku z sytu­acją zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go.

Letnia sesja egza­mi­na­cyj­na i dyplo­my 2020