przeglądaj tematy »

Aktualności

24/01/2019

Nawiązanie współpracy pomiędzy Katedrą Instrumentów Smyczkowych UMFC oraz Katedrą Skrzypiec i Altówki AM w Krakowie

Z ini­cja­ty­wy Kierowników Katedr Instrumentów Smyczkowych UMFC i Akademii Muzycznej w Krakowie prof. prof. Mieczysława Szlezera i Andrzeja Gębskiego w grud­niu 2018 r. zor­ga­ni­zo­wa­no kon­cer­ty inau­gu­ru­ją­ce wymia­nę arty­stycz­ną pomię­dzy Katedrami.

MUSIQS_I-II_2019_5 (PDF)


22/01/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Karałowa

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Andrzeja Karałowa


22/01/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Szymona Godziemby-Trytka

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Szymona Godziemby-Trytka


22/01/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Marzanny Rudnickiej-Pogłud

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Marzanny Rudnickiej-Pogłud


22/01/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Anny Mikołajczyk-Niewiedział

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Anny Mikołajczyk-Niewiedział


22/01/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Resztik-Wesołowskiej

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Aleksandry Resztik-Wesołowskiej


21/01/2019

Koncert Inaugurujący Salę im. Henryka Melcera

W związ­ku ze współ­fi­nan­so­wa­ną ze środ­ków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moder­ni­za­cją i aran­ża­cją trzech Kameralnych Sal Widowiskowych wraz zaple­czem, mamy zaszczyt zapro­sić Państwa na Koncert Inauguracyjny Sali Kameralnej im. Henryka Melcera.

Wykonawcami będą sty­pen­dy­ści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Adam Goździewski — for­te­pian
Mateusz Kowalski — gita­ra
Paweł Trojak — śpiew

Wtorek, 22 stycz­nia 2019 r., godz. 12:00

Zapraszamy ser­decz­nie.

Wstęp wol­ny!

 

 

 

 


18/01/2019

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC

Do Działu Nauki można skła­dać wnio­ski na pro­jek­ty obejmujące dzia­ła­nia mło­dych naukowców (wiek – do 35 lat, zatrud­nio­nych w UMFC) i uczestników studiów dok­to­ranc­kich (nie obowiązuje kry­te­rium wie­ku). O przyjęciu projektów do finan­so­wa­nia zde­cy­du­je Rada Naukowa UMFC. Termin skła­da­nia wniosków upły­wa z dniem 18 lute­go 2019 r.

Czas reali­za­cji projektów musi zakończyć się do dnia 30 listo­pa­da 2019 r. Zadania muszą być związane z roz­wo­jem nauko­wo-arty­stycz­nym lub z pra­ca­mi na potrze­by dok­to­ra­tu. Maksymalna kwo­ta o jaką można wnio­sko­wać wyno­si 10.000 zł.

Rozpatrywane będą jedy­nie popraw­nie wypeł­nio­ne wnio­ski, wydru­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne przez wnioskodawców (for­mu­larz wnio­sku poniżej oraz w zakład­ce „Nauka”).

UWAGA! Kwestie for­mal­ne należy uzgod­nić z Działem Nauki. Wnioski zawierające bra­ki lub nieprawidłowości for­mal­ne NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ przy przy­zna­wa­niu finan­so­wa­nia.

Szczegółowe infor­ma­cje można uzy­skać w Dziale Nauki w cza­sie dyżurów – każdy wto­rek i czwar­tek w godz. 12:00 – 15:00.

Wzór wnio­sku


17/01/2019

Instrukcje obsługi poczty i USOSweb

Szanowni Państwo,

poni­żej znaj­du­ję się mate­ria­ły z instruk­cja­mi obsłu­gi pocz­ty i USOSa.

Dostęp do pocz­ty i USOS — peda­gog

Dostęp do pocz­ty i USOS — stu­dent

Wprowadzanie ocen w USOSweb


15/01/2019

Koncert Big Bandu zostaje odwołany!

W związ­ku z żało­bą naro­do­wą po śmier­ci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, piąt­ko­wy kon­cert Big Bandu zosta­je odwo­ła­ny!