przeglądaj tematy »

Aktualności

6/09/2018

Kalendarium przesłuchań absolwentów UMFC podczas I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych

 

Trwa I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych. Wśród 30 uczest­ni­ków znaj­du­je się ośmio­ro absol­wen­tów UMFC — Aleksandra Świgut, Justyna Kreft, Joanna Różewska, Agnieszka Korpyta, Katarzyna Hajduk-Konieczna, Anna Hajduk-Rynkowicz, Maciej Wota i Łukasz Chrzęszczyk. Ich wystę­py moż­na obej­rzeć nie tyl­ko w Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej, ale tak­że na żywo przez inter­net na ofi­cjal­nym kana­le YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

 

 

 

KALENDARIUM — ETAP I:

 

4 wrze­śnia

17:35 Łukasz Chrzęszczyk

Johann Sebastian Bach
DWK I — Preludium i Fuga cis moll, BWV 849
Fryderyk Chopin
Polonez B-dur [op. 71 nr 2]
Maria Szymanowska
Polonez f-moll
Fryderyk Chopin
Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5
Fryderyk Chopin
Ballada As-dur op. 47

 

19:10 Aleksandra Bobrowska

Johann Sebastian Bach
DWK I — Preludium i Fuga cis moll, BWV 849
Fryderyk Chopin
Polonez f-moll [op. 71 nr 3]
Maria Szymanowska
Polonez f-moll
Fryderyk Chopin
Etiuda c-moll op. 25 nr 12
Fryderyk Chopin
Ballada g-moll op. 23

 

5 wrze­śnia

10:35 Anna Hajduk-Rynkowicz

Johann Sebastian Bach
DWK II — Preludium i Fuga gis moll, BWV 887
Fryderyk Chopin
Polonez d-moll [op. 71 nr 1]
Józef Elsner
Polonez Es dur
Fryderyk Chopin
Etiuda As-dur op. 10 nr 10
Fryderyk Chopin
Ballada f-moll op. 52

 

12:45 Katarzyna Hajduk-Konieczna

Johann Sebastian Bach
DWK I — Preludium i Fuga es moll, BWV 853
Fryderyk Chopin
Polonez f-moll [op. 71 nr 3]
Fryderyk Chopin
Etiuda F-dur op. 10 nr 8
Fryderyk Chopin
Ballada F-dur op. 38
Michał Kleofas Ogiński
Polonez a-moll “Pożegnanie Ojczyzny”

 

18:10 Agnieszka Korpyta

Johann Sebastian Bach
DWK II — Preludium i Fuga Es dur, BWV 876
Maria Szymanowska
Polonez f-moll
Fryderyk Chopin
Polonez gis-moll [op. posth.]
Fryderyk Chopin
Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5
Fryderyk Chopin
Ballada g-moll op. 23

 

19:10 Justyna Kreft

Johann Sebastian Bach
DWK II — Preludium i Fuga a moll, BWV 889
Fryderyk Chopin
Polonez gis-moll [op. posth.]
Maria Szymanowska
Polonez f-moll
Fryderyk Chopin
Etiuda Es-dur op. 10 nr 11
Fryderyk Chopin
Ballada As-dur op. 47

 

6 wrze­śnia

19:10 Joanna Różewska

Johann Sebastian Bach
DWK I — Preludium i Fuga B dur, BWV 866
Fryderyk Chopin
Polonez d-moll [op. 71 nr 1]
Michał Kleofas Ogiński
Polonez a-moll “Pożegnanie Ojczyzny”
Fryderyk Chopin
Etiuda F-dur op. 10 nr 8
Fryderyk Chopin
Ballada g-moll op. 23

 

19:45 Aleksandra Świgut

Johann Sebastian Bach
DWK I — Preludium i Fuga g moll, BWV 861
Fryderyk Chopin
Polonez f-moll [op. 71 nr 3]
Maria Szymanowska
Polonez f-moll
Fryderyk Chopin
Etiuda c-moll op. 10 nr 12
Fryderyk Chopin
Barkarola Fis-dur op. 60


5/09/2018

Koncert „Zbigniew Wodecki wspomnienie” w wykonaniu Chopin University Big Band

 

Serdecz­nie zapra­sza­my na kon­cert „Zbigniew Wodecki wspo­mnie­nie” w wyko­na­niu zespo­łu Chopin University Big Band z udzia­łem Kasi Cerekwickiej, Sławka Uniatowskiego oraz Evy.

23 wrze­śnia, godz. 18:00

Amfiteatr Bemowo

Wstęp wol­ny


Chopin University Big Band to jeden z naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych zespo­łów UMFC. Laureat wie­lu nagród kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Zespół został powo­ła­ny w 2006 roku i two­rzą go stu­den­ci wszyst­kich wydzia­łów Uniwersytetu. Od 2012 roku kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym zespo­łu jest dr Piotr Kostrzewa, muzyk Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz współ­za­ło­ży­ciel i opie­kun arty­stycz­ny Szymanowski Big Band Warsaw.


17/08/2018

Podyplomowe Studia Teorii Tańca — 9. edycja

W paź­dzier­ni­ku 2018 r. pla­no­wa­na jest kolej­na, dzie­wią­ta edy­cja Podyplomowych Studiów Teorii Tańca orga­ni­zo­wa­nych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Dwusemestralne stu­dia kie­ro­wa­ne są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych tań­cem, jego histo­rią, ewo­lu­cją, miej­scem tań­ca na współ­cze­snej sce­nie teatral­nej. Studia kształ­cą przy­szłych histo­ry­ków, teo­re­ty­ków i kry­ty­ków sztu­ki tań­ca.

Informacja szcze­gó­ło­wa


23/07/2018

Uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC Wydziału III, IV i V

Do Działu Nauki moż­na skła­dać wnio­ski  na pro­jek­ty obej­mu­ją­ce dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców (wiek – do 35 lat, zatrud­nio­nych w UMFC) i uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich (nie obo­wią­zu­je kry­te­rium wie­ku). Termin skła­da­nia wnio­sków upły­wa z dniem 31 sierp­nia 2018 r.

Zadania muszą być zwią­za­ne z roz­wo­jem nauko­wo-arty­stycz­nym lub z pra­ca­mi na potrze­by dok­to­ra­tu. Maksymalna kwo­ta o jaką moż­na wnio­sko­wać wyno­si 10.000 zł. Wysokość finan­so­wa­nia poszcze­gól­nych zadań uza­leż­nio­na będzie od mery­to­rycz­nej war­to­ści zgło­szo­nych zadań. W pierw­szej kolej­no­ści roz­pa­try­wa­ne będą wnio­ski osób nie­ko­rzy­sta­ją­cych dotych­czas z dofi­nan­so­wa­nia MNiUSD. Rozpatrywane będą jedy­nie popraw­nie wypeł­nio­ne wnio­ski, wydru­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne przez wnio­sko­daw­ców (for­mu­larz poni­żej oraz w zakład­ce „Nauka”). Szczegółowe infor­ma­cje moż­na uzy­skać w Dziale Nauki w godz. 8–16, tel. 22 278 93 45.

Formularz wnio­sku (doc)


11/07/2018

Koncerty kameralne w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na kon­cer­ty kame­ral­ne w ramach XXII edy­cji kur­sów muzycz­nych Morningside Music Bridge, któ­rych moż­na będzie wysłu­chać w Sali Koncertowej UMFC w dniach 7 lip­ca – 3 sierp­nia 2018 roku w Warszawie.

Morningside Music Bridge (MMB) to pro­gram edu­ka­cyj­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Calgary Philharmonic Society  we współ­pra­cy z Fundacją Morningside Music Bridge — kana­dyj­ską orga­ni­za­cją non-pro­fit. W lip­cu 2018 roku przy­pa­da XXII edy­cja tego pro­gra­mu. Ten mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal muzy­ki, któ­ry zazwy­czaj w Calgary gro­ma­dzi uta­len­to­wa­nych mło­dych instru­men­ta­li­stów oraz wyso­kiej kla­sy arty­stów muzy­ki kla­sycz­nej, w tym roku wyjąt­ko­wo prze­niósł się do Warszawy, przy współ­pra­cy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina (UMFC). czy­taj wię­cej »


9/07/2018

Warsztaty Bharata Natyam

W dniach od 25 czerw­ca do 30 czerw­ca 2018 r. w Sali Rytmiki i Tańca im. Zbigniewa Koryckiego i Marii Wieman odby­ły się warsz­ta­ty Bharata Natyam, w któ­rych udział wzię­li stu­den­ci kie­run­ku Taniec. Warsztaty popro­wa­dzi­ła wybit­na spe­cja­list­ka kla­sycz­ne­go tań­ca indyj­skie­go Romana Agnel. czy­taj wię­cej »


2/07/2018

Michał Rajewski z chórem Tibi Domine nagrodzony w turnieju chóralnym

Dnia 23 czerw­ca 2018 r. odbył się XIII Ogólnopolski Otwarty Turniej Chórów „O Miecz Juranda”. W tego­rocz­nej edy­cji udział bra­ły dwa chó­ry szkół muzycz­nych z Białorusi oraz chó­ry pol­skie. czy­taj wię­cej »


22/06/2018

ANKIETA za I półrocze 2018 r.

W związ­ku z koniecz­no­ścią przy­go­to­wa­nia obo­wiąz­ko­we­go spra­woz­da­nia z osią­gnięć publi­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych w sys­te­mie POL-on/PBN pro­si­my o zło­że­nie ANKIET. Złożenie ANKIETY jest obo­wiąz­kiem KAŻDEGO PRACOWNIKA UMFC, zatrud­nio­ne­go na sta­no­wi­sku nauko­wym lub nauko­wo-dydak­tycz­nym.
Okres spra­woz­daw­czy ANKIETY: 1 stycz­nia – 30 czerw­ca 2018 r. – osią­gnię­cia arty­stycz­ne i publi­ka­cyj­ne.
Ankiety nale­ży prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 27 lip­ca 2018 r.

UWAGA!!! Ankiety wysła­ne z pry­wat­nych adre­sów mailo­wych pozo­sta­ną BEZ ROZPOZNANIA! Wszystkie ankie­ty nale­ży wysy­łać z imien­nych adre­sów mailo­wych w dome­nie chopin.edu.pl
(np. jan.kowalski@chopin.edu.pl).

Maile z ankie­ta­mi pro­si­my tytu­ło­wać w nastę­pu­ją­cy spo­sób: „Ankieta I 2018, Nr Wydziału” np. Ankieta I 2018, Wydział I.

Aktualny for­mu­larz ankie­ty (DOC), dostęp­ny rów­nież w zakład­ce „NAUKA”.


21/06/2018

Zaproszenie na koncert studentów i pedagogów specjalności Jazz & World Music w CNK

22 czerwca 2018, godz. 19:00

W przed­dzień astro­no­micz­ne­go lata zapra­sza­my na kon­cert debiu­tu­ją­cych w pla­ne­ta­rium stu­den­tów i peda­go­gów spe­cjal­no­ści Jazz & World Music Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pod gwiaz­da­mi wystą­pią praw­dzi­we muzycz­ne talen­ty, a nie­zwy­kłe kom­po­zy­cje połą­czą się z bar­wa­mi kosmo­su. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Koncert dyplomowy studentów kierunku Taniec na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

W dniu 28 maja 2018 r. na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej odbył się kon­cert dyplo­mo­wy stu­den­tów kie­run­ku Taniec. Opiekę arty­stycz­ną nad dyplo­mem stu­diów II stop­nia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa obję­ła dr hab. Zofia Rudnicka. W tej czę­ści kon­cer­tu wystą­pi­li ucznio­wie VI kla­sy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. czy­taj wię­cej »