przeglądaj tematy »

Aktualności

19/06/2017

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Kompozycji (edycja 2017-2019) oraz na Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (edycja 2017-2019)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza nabór na kolejne edycje Podyplomowych Studiów Kompozycji oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki.

Informacje szczegółowe w zakładce Kierunki studiów/Studia podyplomowe


19/06/2017

Sprzedaż używanych fortepianów

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogła­sza sprze­daż uży­wa­nych fortepianów. Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 11:00.
Oferty należy składać w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, Kancelaria Główna [pokój nr 213].

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje


19/06/2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Juana Garcii Rodrigueza

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC infor­muje o publicz­nej obro­nie roz­prawy dok­tor­skiej mgr. Juana Garcii Rodrigueza, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., o godz. 15:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­łowa


19/06/2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Praszczałka

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC infor­muje o publicz­nej obro­nie roz­prawy dok­tor­skiej mgr. Jarosława Praszczałka, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., o godz. 14:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­łowa


19/06/2017

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na mocy porozumienia z MKiDN oraz ASP w Krakowie po raz kolejny przystąpił do udziału w tych niezwykle ważnych dla naszej uczelni badaniach.
Tym razem badamy losy zawodowe absolwentów, którzy ukończyli naszą uczelnię w latach 2014 i 2016.

czytaj więcej »


8/06/2017

Oferta pracy na stanowisko młodszego bibliotekarza (2 osoby) w Bibliotece Głównej UMFC

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zatrudni w Bibliotece Głównej dwie osoby na stanowiskach młodszego bibliotekarza: w Wypożyczalni i Czytelni w pełnym wymiarze godzin. Termin składania ofert upływa 17 lipca 2017 r. Informacja szczegółowa


7/06/2017

Koncert dyplomowy studentów kierunku Taniec

Na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w dniu 29 maja 2017 r. odbył się Koncert dyplomowy studentów kierunku Taniec. Studenci specjalności Pedagogika baletowa oraz Choreografia i teoria tańca zaprezentowali kompozycje choreograficzne w różnych technikach, stylach i formach tańca. Opiekę nad kompozycjami choreograficznymi objęła prof. dr hab. Ewa Wycichowska.

Fotoreportaż


5/06/2017

Chopin University Big Band nagrodzony na XXII Festiwalu w Nowym Tomyślu

2 czerwca 2017 r. odbył się XXII Big Band Festiwal w Nowym Tomyślu. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych, które na stałe wpisało się w kalendarium imprez Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W tegorocznym festiwalu udział wzięło dziewięć big bandów. Przewodniczącym jury był Jan Ptaszyn Wróblewski, a komisarzem festiwalu Karol Rogacz – pomysłodawca konkursu.
Z przyjemnością informujemy, że I nagrodę oraz Grand Prix zdobył Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. czytaj więcej »


1/06/2017

Ankieta za pierwsze półrocze 2017 r.

W związku z koniecznością złożenia obowiązkowego sprawozdania z osiągnięć publikacyjnych za pierwsze półrocze 2017 roku prosimy o złożenie ANKIET.
Okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 30 czerwca 2017 r. Wszystkie publikacje, również PARTYTURY wydane w wymienionym okresie, których autorami (lub współautorami) są pracownicy UMFC wymagane są w ANKIECIE PUBLIKACYJNEJ. Ankiety należy prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailowy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 16 lipca 2017 r.
W tema­cie maila prosimy podać: imię, nazwi­sko, nazwę wydziału.
Jednocześnie informujemy, że złożenie ANKIETY PUBLIKACYJNEJ jest obowiązkiem ustawowym warunkującym możliwość dalszego otrzymywania przyznanej dotacji na naukę.

Formularz ankiety za pierwsze półrocze 2017 r. (DOC), dostępny również w zakładce „NAUKA”.


1/06/2017

Rekrutacja na II edycję Podyplomowych Studiów Menedżer Muzyki

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC, z udziałem wykładowców Szkoły Głównej Handlowej, uruchamia rekrutację na II edycję Podyplomowych Studiów Menedżer Muzyki. Zajęcia rozpoczynają się 7 października 2017 r.
Szczegółowe informacje