przeglądaj tematy »

Aktualności

30/11/2018

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Marii Machowskiej-Szałach

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Marii Machowskiej-Szałach


28/11/2018

Szlachetna paczka w UMFC

Już po raz dru­gi dzię­ki ini­cja­ty­wie Samorządu Studentów UMFC i Samorządu Doktorantów UMFC mamy przy­jem­ność zapro­sić Państwa do udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nej przez nas Szlachetnej Paczce UMFC odby­wa­ją­cej się w dniach 26.11.2018 – 6.12.2018. 

Nasz zespół koor­dy­na­to­rów Szlachetnej Paczki wybrał rodzi­nę z rodzi­nę z Milanówka. Pani Agata (32 l.) i Pan Piotr (32 l.) wycho­wu­ją czwo­ro dzie­ci: Franka (9 l.), Adama (7 l.) oraz bliź­nia­ki Krzysia i Nataniela (4 l.). Mieszkają w blo­ku, w dwu­po­ko­jo­wym miesz­ka­niu. Panuje bar­dzo dobra, domo­wa atmos­fe­ra. Oboje rodzi­ce bar­dzo dużo mówią o dzie­ciach — cią­głej wal­ce o ich zdro­wie, bez­pie­czeń­stwo i roz­wój.

Szlachetna Paczka jed­no­czy ludzi poprzez róż­ne moż­li­wo­ści zaofe­ro­wa­nia pomo­cy. Proponujemy nastę­pu­ją­ce for­my zaan­ga­żo­wa­nia się w tę akcję:

- moż­li­wość wpła­ty daro­wi­znę na kon­to na stro­nie: https://zrzutka.pl/9e79zs; wpłat moż­na doko­ny­wać do 6 grud­nia włącz­nie,

- wspar­cie Kawiarenki Szlachetnej Paczki, któ­ra będzie zor­ga­ni­zo­wa­na we czwar­tek, 6.12.2018 w klu­bo­ka­wiar­ni “Gamie” na UMFC. W kawia­ren­ce będzie moż­na wpła­cić dowol­ną kwo­tę do pusz­ki bądź kar­tą płat­ni­czą (poprzez por­tal zrzutka.pl), w zamian za pysz­ne cia­sto zro­bio­ne przez naszych stu­den­tów i dok­to­ran­tów,

- moż­li­wość przy­nie­sie­nia kon­kret­nych pro­duk­tów i ubrań do skrzy­nek, któ­re będą umiesz­czo­ne w szat­niach w Gmachu Głównym UMFC. Ich listę moż­na zna­leźć pod poniż­szym lin­kiem: http://bit.ly/2Sf0XnL (lista aktu­ali­zo­wa­na na bie­żą­co przez Koordynatorów Szlachetnej Paczki). 

W razie jakich­kol­wiek pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu pod adre­sa­mi: samorzad@chopin.edu.pldoktoranci@chopin.edu.pl. 

Dla nas wszyst­kich nie są to duże rze­czy, ale rodzi­nie mogą spra­wić wie­le rado­ści. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że w Święta każ­dy zasłu­gu­je na swój wyma­rzo­ny pre­zent!

Zapraszamy ser­decz­nie

Zarząd Samorządu Studentów UMFC i Samorząd Doktorantów UMFC


28/11/2018

Podziękowania JM Rektora — Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Maestro Arvo Pärtowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23/11/2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja partytury Adagio et Allegro Concertans op. 24 (1837) na fortepian i orkiestrę smyczkową Franciszka Wincentego Mireckiego, na podstawie odnalezionych przez Artura Słotwińskiego, głosów orkiestrowych i współczesne prawykonanie dzieła

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rekonstrukcja par­ty­tu­ry Adagio et Allegro Concertans op. 24 (1837) na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą Franciszka Wincentego Mireckiego, na pod­sta­wie odna­le­zio­nych przez Artura Słotwińskiego, gło­sów orkie­stro­wych i współ­cze­sne pra­wy­ko­na­nie dzie­ła”
 
27.11.2018 r., g.15:00, Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego
 
Wykłady:
 
mgr Monika Kuchta — “Muzyczna dro­ga Franciszka Mireckiego”
Kamila Tarnawska — “Feliks Janiewicz: kom­po­zy­tor, skrzy­pek, emi­grant”
dr Jarosław Praszczałek — “Praca dyry­gen­ta jako popu­la­ry­za­to­ra zapo­mnia­nych utwo­rów muzy­ki pol­skiej”
mgr Artur Słotwiński — “Wirtuozeria i wyzwa­nia tech­nicz­ne jako cechy sty­lu bril­lant w Adagio et Allegro Concertans op. 24 (1837) na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą Franciszka Wincentego Mireckiego — prze­kro­jo­wa ana­li­za for­mal­na utwo­ru i umiej­sco­wie­nie na tle innych dzieł z epo­ki”
g.19:00, Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
Koncert towa­rzy­szą­cy kon­fe­ren­cji
 
Wykonawcy:
 
Orkiestra smycz­ko­wa stu­den­tów i absol­wen­tów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
Artur Słotwiński — for­te­pian
Jarosław Praszczałek — dyry­gent, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu  
 
Program:
 
Feliks Janiewicz — Divertimento na orkie­strę smycz­ko­wą (opr. Andrzej Panufnik)
Franciszek Wincenty Mirecki — Adagio et Allegro Concertans op.24 na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą 
 
Opieka arty­stycz­na: mgr Monika Kuchta
 
Afisz kon­fe­ren­cji

23/11/2018

“Architektura muzyki XX wieku — Karlheinz Stockhausen / Iannis Xenakis” — książka już w sprzedaży!

Nakładem wydaw­nic­twa Chopin University Press uka­za­ła się książ­ka “Architektura muzy­ki XX wie­ku — Karlheinz Stockhausen / Iannis Xenakis”
pod redak­cją nauko­wą dra hab. Leszka Lorenta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2018

Adam Ostrowski laureatem Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. C. M. Webera

Adam Ostrowski, stu­dent kla­sy fago­tu prof. dra hab. Zbigniewa Płużka, zdo­był III nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Fagotowym im. Carla Marii Webera. 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


22/11/2018

Marcin Orliński Laureatem Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. C. M. Webera

Marcin Orliński, absol­went kla­sy fago­tu dra hab. Artura Kasperka, zdo­był II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Fagotowym im. Carla Marii Webera. 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


22/11/2018

Grand Prix Łódzkiego Festiwalu Chóralnego dla Chóru Kameralnego UMFC

Chór Kameralny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod prze­wod­nic­twem prof. Krzysztofa Kusiel-Moroza otrzy­mał Grand Prix na Łódzkim Festiwalu Chóralnym “Cantio Lodziensis”.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

 

 

 

 

 

 

 

 


20/11/2018

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Palusa

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Grzegorza Palusa


15/11/2018

II Polski Kongres Saksofonowy

23–25 listopada 2018 r.

Polski Kongres Saksofonowy to muzycz­ne świę­to, któ­re­go celem jest pre­zen­ta­cja i ana­li­za rodzi­me­go dorob­ku nauko­wo-arty­stycz­ne­go z udzia­łem sak­so­fo­nu oraz inte­gra­cja i sty­mu­la­cja śro­do­wi­ska sak­so­fo­no­we­go w naszym kra­ju. Udział w kon­gre­sie zapo­wie­dzie­li wio­dą­cy pol­scy sak­so­fo­ni­ści – repre­zen­tan­ci nie­mal wszyst­kich ośrod­ków aka­de­mic­kich w naszym kra­ju, a tak­że arty­ści na co dzień dzia­ła­ją­cy za gra­ni­cą oraz mło­dzi adep­ci sztu­ki sak­so­fo­no­wej. Podjęty zosta­nie rów­nież dys­kurs nauko­wy nad pomna­ża­niem i upo­wszech­nia­niem rodzi­me­go dzie­dzic­twa kul­tu­ral­ne­go z udzia­łem sak­so­fo­nu w per­spek­ty­wie teo­re­ty­ków zaj­mu­ją­cych się muzy­ką współ­cze­sną.
 
W pro­gra­mie: 
  • kon­fe­ren­cja nauko­wa, 
  • pięć kon­cer­tów,
  • spo­tka­nia z kom­po­zy­to­ra­mi,
  • spo­tka­nie meto­dycz­ne z nauczy­cie­la­mi,
  • warsz­ta­ty inter­pre­ta­cji sak­so­fo­no­wej,
  • pre­zen­ta­cja wydaw­nictw,
  • wysta­wa instru­men­tów i akce­so­riów.
Zachęcamy do śle­dze­nia pro­fi­lu Kongresu na Facebooku i zapo­zna­niem się z pro­gra­mem kon­gre­su.
 
Patronat hono­ro­wy: Branford Marsalis
 
Kierownictwo arty­stycz­ne: Paweł Gusnar
 
Sponsorzy: Jarmuła Music; Yamaha; Ars Musica
 
Partnerzy: TVP Kultura; Polmic; Presto; Meakultura; Austriackie Forum Kultury; D’Addario; Music dealer; BG France; Le Freque; Chopin University Press; DUX; Sarton Records
 
Dofinansowano ze środ­ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Organizacja kon­gre­su: Paweł Gusnar, Emilia Dudkiewicz
 
Kontakt: kongres-saksofonowy@chopin.edu.pl