przeglądaj tematy »

Aktualności

22/06/2018

ANKIETA za I półrocze 2018 r.

W związ­ku z koniecz­no­ścią przy­go­to­wa­nia obo­wiąz­ko­we­go spra­woz­da­nia z osią­gnięć publi­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych w sys­te­mie POL-on/PBN pro­si­my o zło­że­nie ANKIET. Złożenie ANKIETY jest obo­wiąz­kiem KAŻDEGO PRACOWNIKA UMFC, zatrud­nio­ne­go na sta­no­wi­sku nauko­wym lub nauko­wo-dydak­tycz­nym.
Okres spra­woz­daw­czy ANKIETY: 1 stycz­nia – 30 czerw­ca 2018 r. – osią­gnię­cia arty­stycz­ne i publi­ka­cyj­ne.
Ankiety nale­ży prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 27 lip­ca 2018 r.

UWAGA!!! Ankiety wysła­ne z pry­wat­nych adre­sów mailo­wych pozo­sta­ną BEZ ROZPOZNANIA! Wszystkie ankie­ty nale­ży wysy­łać z imien­nych adre­sów mailo­wych w dome­nie chopin.edu.pl
(np. jan.kowalski@chopin.edu.pl).

Maile z ankie­ta­mi pro­si­my tytu­ło­wać w nastę­pu­ją­cy spo­sób: „Ankieta I 2018, Nr Wydziału” np. Ankieta I 2018, Wydział I.

Aktualny for­mu­larz ankie­ty (DOC), dostęp­ny rów­nież w zakład­ce „NAUKA”.


21/06/2018

Zaproszenie na koncert studentów i pedagogów specjalności Jazz & World Music w CNK

22 czerwca 2018, godz. 19:00

W przed­dzień astro­no­micz­ne­go lata zapra­sza­my na kon­cert debiu­tu­ją­cych w pla­ne­ta­rium stu­den­tów i peda­go­gów spe­cjal­no­ści Jazz & World Music Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pod gwiaz­da­mi wystą­pią praw­dzi­we muzycz­ne talen­ty, a nie­zwy­kłe kom­po­zy­cje połą­czą się z bar­wa­mi kosmo­su. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Koncert dyplomowy studentów kierunku Taniec na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

W dniu 28 maja 2018 r. na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej odbył się kon­cert dyplo­mo­wy stu­den­tów kie­run­ku Taniec. Opiekę arty­stycz­ną nad dyplo­mem stu­diów II stop­nia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa obję­ła dr hab. Zofia Rudnicka. W tej czę­ści kon­cer­tu wystą­pi­li ucznio­wie VI kla­sy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Koncert dyplomowy studentów studiów I stopnia kierunku Taniec

W dniu 27 maja 2018 r. na Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbył się kon­cert dyplo­mo­wy stu­den­tów kie­run­ku Taniec. Studenci stu­diów I stop­nia spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa zapre­zen­to­wa­li kom­po­zy­cje cho­re­ogra­ficz­ne w róż­nych tech­ni­kach, sty­lach i for­mach tań­ca. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Warsztaty Klasyczny taniec indyjski Bharata Natyam

25–30 czerwca 2018 r.
Sala Rytmiki i Tańca im. Zbigniewa Koryckiego i Marii Wieman

Zakład Tańca zapra­sza na warsz­ta­ty kla­sycz­ne­go tań­ca indyj­skie­go Bharata Natyam, któ­re popro­wa­dzi Romana Agnel.
Szczegółowe infor­ma­cje, pdf
Biogram wykła­dow­cy i opis warsz­ta­tów, pdf


18/06/2018

Nowy fakultet — Praktyka wykonawcza muzyki nowej

Zapraszamy stu­den­tów-instru­men­ta­li­stów zain­te­re­so­wa­nych muzy­ką współ­cze­sną do wybra­nia w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 nowe­go fakul­te­tu “Praktyka wyko­naw­cza muzy­ki nowej”. Informacja szcze­gó­ło­wa.


15/06/2018

Informacja dot. miejsc w DS Dziekanka

Szanowni Studenci,
Uprzejmie infor­mu­je­my, iż limit miejsc prze­zna­czo­nych dla stu­den­tów, któ­rzy chcie­li­by prze­dłu­żyć pobyt w DS. Dziekanka po 15 czerw­ca 2018 r., został wyczer­pa­ny.
Informacje doty­czą­ce skła­da­nia wnio­sków o przy­dział miej­sca w DS Dziekanka w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 poja­wią się na stro­nie inter­ne­to­wej UMFC.

dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
Prorektor ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki


14/06/2018

Anna Bednarska wyróżniona na IX Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym CRACOVIA CANTANS

W dniach 7–10 czerw­ca 2018 r. odbył się IX Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny “Cracovia Cantans”. W Konkursie wzię­ło udział ponad 40 zespo­łów, kon­ku­ru­ją­cych w ośmiu kate­go­riach. Międzynarodowe jury przy­zna­ło chó­ro­wi Alla Polacca pod dyrek­cją Anny Bednarskiej, wykła­dow­cy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca nastę­pu­ją­ce nagro­dy: 1. miej­sce w kate­go­rii: Chóry Kameralne, 2. miej­sce w kate­go­rii: Muzyka Sakralna, 4. miej­sce w gene­ral­nym ran­kin­gu chó­rów. Gratulujemy!!!


8/06/2018

18 Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne DZIEKANKA 2018

lipiec — sierpień 2018 r., środy, godz. 18:00
DS „DZIEKANKA”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Dziedziniec lub Sala Koncertowa (w razie niepogody)

Serdecznie zapra­sza­my na 18. edy­cję Letnich Wieczorów Muzycznych — Dziekanka 2018. Podczas kon­cer­tów usły­szy­my stu­den­tów, absol­wen­tów, peda­go­gów oraz gości UMFC. Koncerty odby­wa­ją się w lip­cusierp­niu w każ­dą śro­dę o godz. 18:00. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »


8/06/2018

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku

lipiec — sierpień 2018 r., wtorki, godz. 18:00
Patio UMFC lub Sala Koncertowa UMFC (w razie niepogody)

Po raz czwar­ty Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na cykl kon­cer­tów Wieczory Chopinowskie na Okólniku pod hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UMFC, prof. dra hab. Klaudiusza Barana. Tegoroczny festi­wal sku­pio­ny jest na muzy­ce pol­skiej „W krę­gu Fryderyka Chopina”.
W każ­dym tygo­dniu usły­szy­my repre­zen­ta­cję jed­nej z dzie­wię­ciu uczel­ni muzycz­nych w Polsce. Koncerty odby­wa­ją się w lip­cusierp­niu w każ­dy wto­rek o godz. 18:00. Wstęp wol­ny. czy­taj wię­cej »