przeglądaj tematy »

Aktualności

18/03/2020

Instrukcja wysyłania wiadomości do studentów poprzez USOS-MAIL

Szanowni Państwo,

zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z instruk­cją wysy­ła­nia kore­spon­den­cji zbio­ro­wej i indy­wi­du­al­nej do stu­den­tów przy pomo­cy sys­te­mu USOS. Mamy nadzie­ję, że to narzę­dzie uła­twi Państwu spraw­ną komu­ni­ka­cję ze stu­den­ta­mi i istot­nie odcią­ży Państwa w tym zakre­sie.

Instrukcja wysy­ła­nia wia­do­mo­ści do stu­den­tów poprzez USOS-MAIL [pdf]


16/03/2020

Komunikat w sprawie kontaktu z Uczelnią

W związ­ku z rota­cyj­nym oraz zdal­nym sys­te­mem pra­cy w celu tele­fo­nicz­ne­go skon­tak­to­wa­nia się z Uczelnią pro­si­my wybie­rać nr 222 789 241, któ­ra prze­łą­czy Państwa roz­mo­wę do odpo­wied­nie­go dzia­łu.

W celu poin­for­mo­wa­nia pra­co­daw­cy o podej­rze­niu zacho­ro­wa­nia wywo­ła­ne­go wiru­sem COVID-19 pro­si­my o kon­takt pod adres e‑mail: powiadomienia@chopin.edu.pl


19/03/2020

Radiowa Czwórka szuka młodych “Nieprzeciętnych”!

Właśnie wystar­to­wał kolej­ny ple­bi­scyt „Nieprzeciętni”, adre­so­wa­ny do mło­dych ludzi, pomię­dzy 18 a 35 rokiem życia, któ­rzy w cią­gu minio­ne­go roku zro­bi­li coś wyjąt­ko­we­go. Plebiscyt potrwa do 25 czerw­ca, kie­dy to zosta­nie wyło­nio­ny naj­bar­dziej „Nieprzeciętny” roku. Czwórka zapra­sza do nad­sy­ła­nia zgło­szeń.

czy­taj wię­cej »


13/03/2020

Zawieszenie realizacji rezerwacji miejsc noclegowych i nieprzyjmowanie gości w części gościnnej Domu Studenta „Dziekanka”

Sytuacja epi­de­mio­lo­gicz­na, któ­ra poja­wi­ła się w naszym kra­ju wyma­ga podej­mo­wa­nia coraz bar­dziej sta­now­czych dzia­łań.

W związ­ku z decy­zją Rządu RP o odwo­ła­niu zajęć w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych, mając na wzglę­dzie bez­pie­czeń­stwo naszych gości i stu­den­tów, wła­dze Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod­ję­ły decy­zję o cza­so­wym zawie­sze­niu reali­za­cji doko­na­nych rezer­wa­cji miejsc noc­le­go­wych i nie­przyj­mo­wa­niu gości w czę­ści gościn­nej Domu Studenta „Dziekanka”.


10/03/2020

Komunikat Zespołu ds. postepowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV‑2

W związ­ku z coraz więk­szym zagro­że­niem roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by COWID-19 na tere­nie RP  oraz reko­men­da­cją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.03.2020 roku oraz wska­za­nia­mi Głównego Inspektora Sanitarnego  Władze UMFC, w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo całej wspól­no­ty Uniwersytetu, wpro­wa­dza­ją zawar­te poni­żej zale­ce­nia i zasa­dy postę­po­wa­nia wypra­co­wa­ne przez zespół.

czy­taj wię­cej »


10/03/2020

Kandydaci w wyborach Rektora UMFC

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA INFORMUJE, ŻE KANDYDATAMI W WYBORACH REKTORA UMFC SĄ

  • prof. dr hab. Klaudiusz Baran oraz
  • dr hab. Włodzimierz Pawlik

9/03/2020

Laureaci nagrody Fryderyk w 2020 r.

Z dumą pre­zen­tu­je­my lau­re­atów tego­rocz­nej nagro­dy muzycz­nej Fryderyk!

Album Roku Muzyka Kameralna
Stojowski, Różycki: Sonaty

Pedagodzy UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Wykonawcy
prof. dr hab. Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC — for­te­pian
Reżyser dźwię­ku
dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof UMFC
Wydawca
Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press

Album Roku Muzyka Dawna
J. G. Goldberg, Complete Solo Harpsichord Works
Alina Ratkowska

Pedagodzy UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Wykonawca
dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC
Reżyser dźwię­ku
dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof UMFC
Wydawca
Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press

Album Roku Muzyka Chóralna
Camerata Silesia Sings Silesian Composers

Pedagog UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Reżyser dźwie­ku
dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz, prof. UMFC

Album Roku Muzyka Współczesna
COMFORT ZONE
proMODERN

Pedagog UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Kompozytor
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Jednocześnie z rado­ścią dzie­li­my się z Państwem infor­ma­cją o wiel­kim suk­ce­sie albu­mu “100 na 100. Muzyczne Dekady Wolności. Panorama 100 lat pol­skiej muzy­ki na 36 CD w naj­lep­szych wyko­na­niach”, któ­ry otrzy­mał nagro­dę muzycz­ną Fryderyk aż w dwóch kate­go­riach: Album Roku Muzyka Symfoniczna oraz Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej. W pro­jek­cie wzię­ło udział dwóch naszych rek­to­rów oraz jeden z dzie­ka­nów – JM Rektor, prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Paweł Łukaszewski oraz dzie­kan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, dr hab. Dariusz Przybylski. 

 

 


9/03/2020

Koncert jubileuszowy prof. K. Jakowicza, zaplanowany na 11.03.2020 r. został ODWOŁANY!!!

Szanowni Państwo,

z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że z przy­czyn nie­za­leż­nych od Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, kon­cert zapla­no­wa­ny na 11.03.2020 r. „Mistrzowie Instrumentalistyki. Jubileusz 80-lecia uro­dzin Prof. Krzysztofa Jakowicza” został odwo­ła­ny. 

Zwrot kosz­tów bile­tów od ponie­dział­ku 9 mar­ca 2020 roku:

  • Bilety24 – należ­ność zosta­nie zwró­co­na przez ser­wis
  • Księgarnia Chopin University Press – zwrot kosz­tów bądź wymia­na bile­tu na inne wyda­rze­nia w ramach kalen­da­rza kon­cer­to­we­go.

Za zaist­nia­łą sytu­ację prze­pra­sza­my.

 


4/03/2020

Ada Orlikowska laureatką III Nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. E. Towarnickiego w Poznaniu

Miło nam poin­for­mo­wać, że Ada Orlikowska z kla­sy fle­tu dr hab. Urszuli Janik-Lipińskiej, prof. UMFC zdo­by­ła III Nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Fletowym dla Studentów im. E. Towarnickiego w Poznaniu. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!

 


4/03/2020

Daniel Mieczkowski laureatem I Nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. E. Towarnickiego w Poznaniu

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Daniel Mieczkowski z kla­sy fle­tu dr hab. Agaty Igras zdo­był I Nagrodę oraz Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego za naj­lep­sze wyko­na­nie obo­wiąz­ko­we­go utwo­ru A. Kroshela “Zwiewny” na I Międzynarodowym Konkursie Fletowym dla Studentów im. E. Towarnickiego w Poznaniu. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!