przeglądaj tematy »

Aktualności

22/06/2018

ANKIETA za I półrocze 2018 r.

W związ­ku z koniecz­no­ścią przy­go­to­wa­nia obo­wiąz­ko­we­go spra­woz­da­nia z osią­gnięć publi­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych w sys­te­mie POL-on/PBN pro­si­my o zło­że­nie ANKIET. Złożenie ANKIETY jest obo­wiąz­kiem KAŻDEGO PRACOWNIKA UMFC, zatrud­nio­ne­go na sta­no­wi­sku nauko­wym lub nauko­wo-dydak­tycz­nym.
Okres spra­woz­daw­czy ANKIETY: 1 stycz­nia – 30 czerw­ca 2018 r. – osią­gnię­cia arty­stycz­ne i publi­ka­cyj­ne.
Ankiety nale­ży prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 27 lip­ca 2018 r.

UWAGA!!! Ankiety wysła­ne z pry­wat­nych adre­sów mailo­wych pozo­sta­ną BEZ ROZPOZNANIA! Wszystkie ankie­ty nale­ży wysy­łać z imien­nych adre­sów mailo­wych w dome­nie chopin.edu.pl
(np. jan.kowalski@chopin.edu.pl).

Maile z ankie­ta­mi pro­si­my tytu­ło­wać w nastę­pu­ją­cy spo­sób: „Ankieta I 2018, Nr Wydziału” np. Ankieta I 2018, Wydział I.

Aktualny for­mu­larz ankie­ty (DOC), dostęp­ny rów­nież w zakład­ce „NAUKA”.


23/07/2018

Uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC Wydziału III, IV i V

Do Działu Nauki moż­na skła­dać wnio­ski  na pro­jek­ty obej­mu­ją­ce dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców (wiek – do 35 lat, zatrud­nio­nych w UMFC) i uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich (nie obo­wią­zu­je kry­te­rium wie­ku). Termin skła­da­nia wnio­sków upły­wa z dniem 31 sierp­nia 2018 r.

Zadania muszą być zwią­za­ne z roz­wo­jem nauko­wo-arty­stycz­nym lub z pra­ca­mi na potrze­by dok­to­ra­tu. Maksymalna kwo­ta o jaką moż­na wnio­sko­wać wyno­si 10.000 zł. Wysokość finan­so­wa­nia poszcze­gól­nych zadań uza­leż­nio­na będzie od mery­to­rycz­nej war­to­ści zgło­szo­nych zadań. W pierw­szej kolej­no­ści roz­pa­try­wa­ne będą wnio­ski osób nie­ko­rzy­sta­ją­cych dotych­czas z dofi­nan­so­wa­nia MNiUSD. Rozpatrywane będą jedy­nie popraw­nie wypeł­nio­ne wnio­ski, wydru­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne przez wnio­sko­daw­ców (for­mu­larz poni­żej oraz w zakład­ce „Nauka”). Szczegółowe infor­ma­cje moż­na uzy­skać w Dziale Nauki w godz. 8–16, tel. 22 278 93 45.

Formularz wnio­sku (doc)


11/07/2018

Koncerty kameralne w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na kon­cer­ty kame­ral­ne w ramach XXII edy­cji kur­sów muzycz­nych Morningside Music Bridge, któ­rych moż­na będzie wysłu­chać w Sali Koncertowej UMFC w dniach 7 lip­ca – 3 sierp­nia 2018 roku w Warszawie.

Morningside Music Bridge (MMB) to pro­gram edu­ka­cyj­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Calgary Philharmonic Society  we współ­pra­cy z Fundacją Morningside Music Bridge — kana­dyj­ską orga­ni­za­cją non-pro­fit. W lip­cu 2018 roku przy­pa­da XXII edy­cja tego pro­gra­mu. Ten mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal muzy­ki, któ­ry zazwy­czaj w Calgary gro­ma­dzi uta­len­to­wa­nych mło­dych instru­men­ta­li­stów oraz wyso­kiej kla­sy arty­stów muzy­ki kla­sycz­nej, w tym roku wyjąt­ko­wo prze­niósł się do Warszawy, przy współ­pra­cy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina (UMFC). czy­taj wię­cej »


9/07/2018

Warsztaty Bharata Natyam

W dniach od 25 czerw­ca do 30 czerw­ca 2018 r. w Sali Rytmiki i Tańca im. Zbigniewa Koryckiego i Marii Wieman odby­ły się warsz­ta­ty Bharata Natyam, w któ­rych udział wzię­li stu­den­ci kie­run­ku Taniec. Warsztaty popro­wa­dzi­ła wybit­na spe­cja­list­ka kla­sycz­ne­go tań­ca indyj­skie­go Romana Agnel. czy­taj wię­cej »


2/07/2018

Michał Rajewski z chórem Tibi Domine nagrodzony w turnieju chóralnym

Dnia 23 czerw­ca 2018 r. odbył się XIII Ogólnopolski Otwarty Turniej Chórów „O Miecz Juranda”. W tego­rocz­nej edy­cji udział bra­ły dwa chó­ry szkół muzycz­nych z Białorusi oraz chó­ry pol­skie. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Zaproszenie na koncert studentów i pedagogów specjalności Jazz & World Music w CNK

22 czerwca 2018, godz. 19:00

W przed­dzień astro­no­micz­ne­go lata zapra­sza­my na kon­cert debiu­tu­ją­cych w pla­ne­ta­rium stu­den­tów i peda­go­gów spe­cjal­no­ści Jazz & World Music Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pod gwiaz­da­mi wystą­pią praw­dzi­we muzycz­ne talen­ty, a nie­zwy­kłe kom­po­zy­cje połą­czą się z bar­wa­mi kosmo­su. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Koncert dyplomowy studentów kierunku Taniec na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

W dniu 28 maja 2018 r. na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej odbył się kon­cert dyplo­mo­wy stu­den­tów kie­run­ku Taniec. Opiekę arty­stycz­ną nad dyplo­mem stu­diów II stop­nia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa obję­ła dr hab. Zofia Rudnicka. W tej czę­ści kon­cer­tu wystą­pi­li ucznio­wie VI kla­sy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Koncert dyplomowy studentów studiów I stopnia kierunku Taniec

W dniu 27 maja 2018 r. na Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbył się kon­cert dyplo­mo­wy stu­den­tów kie­run­ku Taniec. Studenci stu­diów I stop­nia spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa zapre­zen­to­wa­li kom­po­zy­cje cho­re­ogra­ficz­ne w róż­nych tech­ni­kach, sty­lach i for­mach tań­ca. czy­taj wię­cej »


21/06/2018

Warsztaty Klasyczny taniec indyjski Bharata Natyam

25–30 czerwca 2018 r.
Sala Rytmiki i Tańca im. Zbigniewa Koryckiego i Marii Wieman

Zakład Tańca zapra­sza na warsz­ta­ty kla­sycz­ne­go tań­ca indyj­skie­go Bharata Natyam, któ­re popro­wa­dzi Romana Agnel.
Szczegółowe infor­ma­cje, pdf
Biogram wykła­dow­cy i opis warsz­ta­tów, pdf


18/06/2018

Nowy fakultet — Praktyka wykonawcza muzyki nowej

Zapraszamy stu­den­tów-instru­men­ta­li­stów zain­te­re­so­wa­nych muzy­ką współ­cze­sną do wybra­nia w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 nowe­go fakul­te­tu “Praktyka wyko­naw­cza muzy­ki nowej”. Informacja szcze­gó­ło­wa.