przeglądaj tematy »

Aktualności

7/02/2018

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC

Do Działu Nauki moż­na skła­dać wnio­ski  na pro­jekty obej­mu­jące dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców (wiek – do 35 lat, zatrud­nio­nych w UMFC) i uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich (nie obo­wią­zu­je kry­te­rium wie­ku). O przy­ję­ciu pro­jek­tów do finan­so­wa­nia zde­cy­duje Rada Naukowa UMFC. Ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa z dniem 2 mar­ca 2018 r. czy­taj wię­cej »


15/02/2018

Konsultacja dla kandydatów na VI edycję Studiów Doktoranckich UMFC — rekrutacja 2018

W sobo­tę 17.03.2018 r. zapra­sza­my kan­dy­da­tów na mię­dzy­wy­dzia­ło­we Studia Doktoranckie UMFC na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne. Sala 303, godzi­ny 11:00–15:00. czy­taj wię­cej »


13/02/2018

ŚWIĘTO UCZELNI

22 lutego 2018 r., godz. 12:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Rektor i Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza­ją na dorocz­ne Święto Uczelni, któ­re odbę­dzie się w dniu 22 lute­go 2018 r. o godz. 12:00 w Sali Koncertowej UMFC przy ul. Okólnik 2. czy­taj wię­cej »


8/02/2018

Obrona pracy doktorskiej mgr Feng Ke

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Feng Ke, któ­ra odbę­dzie się w dniu 16 lute­go 2018 r., o godz. 14:00 w Nowej Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa


7/02/2018

Obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Chrzęszczyka

Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Łukasza Chrzęszczyka, któ­ra odbę­dzie się w dniu 15 lute­go 2018 r., o godz. 14:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa


5/02/2018

Jubileusz 45-lecia specjalności Pedagogika baletowa

W roku obcho­dów Jubileuszu 45-lecia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa Zakład Tańca zapra­sza na nie­zwy­kłe wyda­rze­nia arty­stycz­no-nauko­we. Rok jubi­le­uszo­wy roz­pocz­nie VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego/Warsaw Dance Days. czy­taj wię­cej »


1/02/2018

Łukasz Brzezina stypendystą Société Générale

Tegorocznym sty­pen­dy­stą Banku Société Générale został stu­dent Wydziału Instrumentalnego Łukasz Brzezina (kla­sa akor­de­onu, I rok stu­diów dru­gie­go stop­nia) za pro­jekt Cameral sto­ries. Gratulujemy!!!


30/01/2018

Koncert Chóru Narodowego Forum Muzyki

W dniu 4 lute­go 2018 r., o godz. 18:00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbę­dzie się kon­cert pt. UBI CARITAS.  czy­taj wię­cej »


29/01/2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Wokół dzieła muzycznego. Z perspektywy kształcenia słuchu

26 maja 2018 r.

Katedra Edukacji Muzycznej i Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do udzia­łu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzie­ła muzycz­ne­go. Z per­spek­ty­wy kształ­ce­nia słu­chu, któ­ra odbę­dzie się w dniu 26 maja 2018 roku w UMFC w Warszawie.

Komunikat nr 1, PDF
Formularz zgło­sze­nio­wy, DOCX


26/01/2018

Lista studentów UMFC zakwalifikowanych do wyjazdu (studia, praktyki) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019

Lista stu­den­tów UMFC zakwa­li­fi­ko­wa­nych do wyjaz­du na stu­dia w ramach pro­gra­mu ERASMUS+ w roku aka­de­mic­kim 2018/2019

Lista stu­den­tów UMFC zakwa­li­fi­ko­wa­nych do wyjaz­du na prak­ty­ki w ramach pro­gra­mu ERASMUS+ w roku aka­de­mic­kim 2018/2019