przeglądaj tematy »

Aktualności

4/02/2019

ANKIETA ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2018 R.

Okres spra­woz­daw­czy: 1 lip­ca – 31 grud­nia 2018 r.

Ankiety nale­ży prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 28 lute­go 2019 r.

W tema­cie maila pro­si­my podać: Imię, Nazwisko, NAZWA KATEDRY.

UWAGA!
Obecny nabór obej­mu­je 7 róż­nych typów ankiet zgod­nie ze spe­cjal­no­ścia­mi w sztu­kach muzycz­nych:

1. KOMPOZYCJA /plik do pobrania/
2. TEORIA MUZYKI / PUBLIKACJE 
/plik do pobrania/
3. DYRYGENTURA 
/plik do pobrania/
4. INSTRUMENTALISTYKA 
/plik do pobrania/
5. WOKALISTYKA 
/plik do pobrania/
6. REŻYSERIA DŹWIĘKU 
/plik do pobrania/
7. CHOREOGRAFIA I TANIEC 
/plik do pobrania/

Pracownicy badaw­czo-dydak­tycz­ni mają moż­li­wość wypeł­nie­nia jed­nej lub wię­cej ankiet, w zależ­no­ści w jakich spe­cjal­no­ściach pro­wa­dzą dzia­łal­ność arty­stycz­ną oraz publi­ka­cyj­ną. Np. publi­ka­cje zgła­sza­my w ANKIECIE nr 2 TEORIA MUZYKI / PUBLIKACJE 

WAŻNA INFORMACJA: W obrę­bie poje­dyn­czej ankie­ty nale­ży wpi­sać NIE WIĘCEJ NIŻ CZTERY OSIĄGNIĘCIA w danej gru­pie osią­gnięć.

Złożenie ANKIETY jest obo­wiąz­kiem warun­ku­ją­cym moż­li­wość otrzy­ma­nia kate­go­rii nauko­wej oraz dal­sze­go otrzy­my­wa­nia przez UMFC środ­ków na naukę.

Pracownicy badaw­czo-dydak­tycz­ni, któ­rzy w okre­sie ewa­lu­acyj­nym nie wyka­żą osią­gnięć będą zali­cze­ni do LICZBY N-zero, co może skut­ko­wać obni­że­niem dota­cji dla całej uczel­ni.

W razie wąt­pli­wo­ści przy uzu­peł­nia­niu ankiet pro­si­my o kon­takt z Działem Nauki w godz. 09:00 – 15:00 (pok. 408, tel. wew. 345, 237)


21/02/2019

Studenci prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego laureatami XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler

Studenci kla­sy kom­po­zy­cji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego zosta­li lau­re­ata­mi XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler: 

Michał Malec (1 miej­sce; Kategoria A), 

Aleksander Jan Szopa (2 miej­sce; Kategoria B)

Jakub Szafrański (3 miej­sce; Kategoria A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


19/02/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Xionghua Qiao

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Xionghua Qiao


13/02/2019

III Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej

Zachęcamy gorą­co do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej.

Komunikat o kon­kur­sie (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11/02/2019

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek laureatami programu “Muzyczny ślad 2018”.

Miło nam poin­for­mo­wać, że w ramach pro­gra­mu “Muzyczny ślad 2018”, któ­re­go ope­ra­to­rem jest IMiT, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków MKiDN, zosta­ła wyda­na pły­ta naszych stu­den­tów: Zuzanny Budzyńskiej i Szymona Ogryzka (Wydawnictwo DUX). 
Koncert połą­czo­ny ze spo­tka­niem pro­mo­cyj­nym, odbę­dzie się w Nowym Świecie Muzyki 13 kwiet­nia 2019 o godzi­nie 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11/02/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Michała Szostaka

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Michała Szostaka


11/02/2019

Rejestracja na zajęcia semestr letni 2018/2019

ZAPISY NA LEKTORATY, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE, PEDAGOGICZNE I FAKULTATYWNE

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kim 2018/2019 inter­ne­to­wa reje­stra­cja na zajęcia przez sys­tem USOSweb będzie trwa­ła od 11.02.2019 r. od godz. 12.00 do 18.02.2019 r. do godz. 23:59.

Warunkiem zare­je­stro­wa­nia się na zajęcia przez sys­tem USOSweb jest posia­da­nie dostępu do pocz­ty uczel­nia­nej (pocz­ty w dome­nie chopin.edu.pl).

Rejestracja przez USOSweb

czy­taj wię­cej »


6/02/2019

Serdecznie zapraszamy na Święto Uczelni

REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

mają zaszczyt zapro­sić na 

ŚWIĘTO UCZELNI

w dniu 22 lute­go 2019 roku o godzi­nie 12:00

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • Hymn Państwowy
 • Wystąpienie Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
 • Uroczysta pro­mo­cja doktorów
 • Wręczenie dyplomów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go
 • Gaude Mater Polonia
 • Wręczenie orderów i odzna­czeń 
 • Medal Magna cum Laude 
 • Stypendia Société Générale
 • Stypendia Fundacji im. Jerzego Semkowa
 • Ogłoszenie laureatów Grand Prix Rektora
 • Uroczysta fan­fa­ra (komp. M. Bembinow)

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

Stanisław Moniuszko (1819 – 1872)

ze zbio­ru Siódmy śpiewnik domo­wy (1876) 
 • Sen sło­wa Marceline Desbordes 
 • Niepewność sło­wa Adam Mickiewicz

ze zbio­ru Pierwszy śpiewnik domo­wy (1897) 
 • Dalibógże sło­wa Józef Massalski 
 • Pieśń wie­czor­na sło­wa Józef Massalski

Anna Radziejewska — śpiew
Paweł Sommer — for­te­pian
 
Listy gra­tu­la­cyj­ne
 
List gra­tu­la­cyj­ny Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
List gra­tu­la­cyj­ny Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery
List gra­tu­la­cyj­ny Jego Eminencji Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszwsko-Praskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr. hab. Stanisława Krawczyńskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, prof. dr. hab. Grzegorza Kurzyńskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Szkoły Głównej Handlowej, dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka
 

4/02/2019

Żeński Zespół Wokalny oraz Zespół Orkiestrowy wydziału V laureatami VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Żeński Zespół Wokalny oraz Zespół Orkiestrowy wydzia­łu V zosta­ły lau­re­ata­mi VI Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, na któ­rym zdo­by­ły Srebrny Dyplom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!


28/01/2019

Nominacje Pedagogów UMFC do tegorocznej nagrody muzycznej Fryderyk!!!

Aż 32 Pedagogów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zosta­ło nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej nagro­dy Fryderyk. Pedagodzy zosta­li nomi­no­wa­ni w 9 kate­go­riach.

czy­taj wię­cej »