przeglądaj tematy »

Aktualności

20/01/2020

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC

Nabór wniosków o przy­zna­nie środków finan­so­wych na pro­jek­ty mło­dych naukowców i doktorantów UMFC
Do Działu Nauki można skła­dać́ wnio­ski na pro­jek­ty obej­mu­ją­ce dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców (wiek – do 35 lat, zatrud­nio­nych w UMFC i nie­po­sia­da­ją­cych stop­nia dr hab.) i uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich (nie obo­wią­zu­je kry­te­rium wie­ku).

Termin skła­da­nia wnio­sków upły­wa z dniem 10 lute­go 2020 r.
Czas reali­za­cji pro­jek­tów musi zakoń­czyć́ się̨ do dnia 30 listo­pa­da 2020 r.

Zadania muszą być́ zwią­za­ne z roz­wo­jem nauko­wo-arty­stycz­nym lub z pra­ca­mi na potrze­by dok­to­ra­tu. Maksymalna kwo­ta o jaką można wnio­sko­wać́ wyno­si 10.000 zł.

Wybór tema­ty­ki badaw­czej mło­dych naukow­ców i dok­to­ran­tów powi­nien być skon­sul­to­wa­ny z ich opie­ku­na­mi nauko­wy­mi (pro­mo­tor, kie­row­nik kate­dry), a do wnio­sku o przy­zna­nie środ­ków musi być dołą­czo­ne pismo opie­ku­na naukowego/promotora wyrażające popar­cie wnio­sku o przy­zna­nie środ­ków finan­so­wych wraz z opi­nią na temat: zaangażowania doktoranta/młodego naukow­ca w reali­za­cję badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych przez jed­nost­kę, postę­pu roz­wo­ju nauko­we­go oraz postę­pu w przy­go­to­wa­niu pra­cy dok­tor­skiej.

Rozpatrywane będą̨ jedy­nie popraw­nie wypeł­nio­ne wnio­ski, wydru­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne przez wnio­sko­daw­ców (for­mu­larz wnio­sku poniżej oraz w zakład­ce „Nauka”).Osoby, któ­re w latach ubie­głych uzy­ska­ły środ­ki finan­so­we na reali­za­cję pro­jek­tów i sta­ra­ją­ce się o dofi­na­so­wa­nie po raz kolej­ny, powin­ny razem z wnio­skiem złożyć spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z reali­za­cji poprzed­nich zadań – wzór spra­woz­da­nia jest załącz­ni­kiem do wnio­sku.
O przy­ję­ciu pro­jek­tów do finan­so­wa­nia zde­cy­du­je Rektor UMFC po zaopi­nio­wa­niu wnio­sków przez Radę Naukowa UMFC.

UWAGA! Kwestie for­mal­ne należy uzgod­nić́ z Działem Nauki.
Wnioski zawie­ra­ją­ce bra­ki lub nie­pra­wi­dło­wo­ści for­mal­ne NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ przy przy­zna­wa­niu finan­so­wa­nia.
Szczegółowe infor­ma­cje można uzy­skać́ w Dziale Nauki w cza­sie dyżurów – każdy wto­rek i czwar­tek w godz. 10:00 – 13:00.

 

Wzór wnio­sku [doc]


24/01/2020

Zespół Wokalny Wydziału Muzyki Kościelnej pod dyrekcją ad. dr Anny Perzanowskiej Tarasiuk zdobywcą nagrody Złote Pasmo oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W sobo­tę 18 stycz­nia 2020 roku Zespół Wokalny Wydziału Muzyki Kościelnej pod dyrek­cją ad. dr Anny Perzanowskiej Tarasiuk, na XV Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek Chełmno 2020 zdo­był Złote Pasmo oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W kon­kur­sie wzię­ły udział 24 zespo­ły z całej Polski.

Zespół Wokalny Wydziału Muzyki Kościelnej wystą­pił w skła­dzie:
Klaudiusz Bieńko, Bartłomiej Bogdan, Mateusz Gołębiewski, Rafał Grabiszewski, Aleksander Grzybek, Tomasz Januchta (for­te­pian), Piotr Karbownik (soli­sta), Piotr Kuśmider, Krzysztof Wilgodzki, Marceli Koszarny, Jakub Siekierzyński, Wojciech Siekierzyński, Artur Sitko, Michał Sławecki, Aleksander Szopa

Dyrygent: ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC oraz ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17/01/2020

Doradca zawodowy

Drogi Studencie!

Jeżeli chcesz:

  • Rozwinąć swo­je kom­pe­ten­cje klu­czo­we w zawo­dzie arty­sty
  • Otrzymać cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy Twoje umie­jęt­no­ści
  • Umiejętnie zapre­zen­to­wać się na spo­tka­niu z przy­szłym pra­co­daw­cą
  • Zaplanować roz­wój karie­ry arty­stycz­nej
  • Dowiedzieć się jak zało­żyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą
  • Skorzystać z kre­atyw­nych warsz­ta­tów i szko­leń

Zapraszamy na indy­wi­du­al­ne spo­tka­nie z dorad­cą zawo­do­wym!

 

Magdalena Zalewska

Doradca zawo­do­wy

tel. 660–732-140

Magdalena.Zalewska@adm.chopin.edu.pl


16/01/2020

PROPOZYCJA KONCERTOWA 2020/2021

Szanowni Państwo,

zapra­sza­my ser­decz­nie do skła­da­nia pro­po­zy­cji do kalen­da­rza kon­cer­to­we­go UMFC na sezon 2020/2021. Oferty będą przyj­mo­wa­ne do 31 mar­ca 2020 r. Poza pismem prze­wod­nim do JM Rektora prof. Klaudiusza Barana, bar­dzo pro­si­my o wypeł­nie­nie załą­czo­ne­go for­mu­la­rza, któ­ry uła­twi nam współ­pra­cę przy pla­no­wa­niu oraz prze­pro­wa­dze­niu kon­cer­tu.

Wypełniony for­mu­larz pro­si­my:

  • wydru­ko­wać i zło­żyć wraz z pismem prze­wod­nim w Biurze Rektora oraz
  • prze­słać w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres e-mail: bk@chopin.edu.pl, tytu­łu­jąc mail: PROPOZYCJA KONCERTOWA 2020/2021.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku,

Barbara Guran-Szeląg

Biuro Koncertowe UMFC

 

Plik do pobra­nia: Formularz zgło­sze­nio­wy [pdf]


10/01/2020

Tournée studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego po Chinach wraz z wykładami towarzyszącymi

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w grud­niu 2019 roku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, we współ­pra­cy z Instytutem Muzyki i Tańca, Euro-China International Culture&Media Limited Company oraz uni­wer­sy­te­ta­mi chiń­ski­mi JiLin University of Arts w Changchun, Hunan Normal University w Changsha, South Central University for Nationalities w Wuhan, Central Conservatory of Music w Beijing współ­or­ga­ni­zo­wał tour­née stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego, w ramach któ­re­go czte­ro­krot­nie wysta­wio­no ope­rę (w for­mie kon­cer­tu insce­ni­zo­wa­ne­go) “Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki.

Obsada:

Hanna: dr Liu Yang asy­stent na Wydziale Wokalno-Aktorskim
Jadwiga: Agata Rumińska stu­dent­ka
Stefan: Rafał Bartmiński soli­sta TW-ON
Zbigniew: Antoni Olszewski stu­dent
Miecznik: Jakub Milewski, absol­went UMFC
Cześnikowa: Aleksandra Utracka — Skoczeń
Damazy: Jacek Ornafa
Skołuba: Michał Romanowski
Maciej: Jakub Szcześniak

Fortepian: dr hab. Beata Szebesczyk, peda­gog UMFC

Prowadzenie kon­cer­tu: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

Współprowadzenie w języ­ku chiń­skim: Yinghao Chen

Wystawionym frag­men­tom ope­ry towa­rzy­szy­ły wykła­dy prof. dra hab. Ryszarda Cieśli poświę­co­ne Stanisławowi Moniuszce (JiLin University of Arts w Changchun — 11 grud­nia, Hunan Normal University w Changsha — 13 grud­nia, Central Conservatory of Music w Beijing).

Wszystkim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie i reali­za­cję tego przed­się­wzię­cia ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!


30/12/2019

Polski Konkurs Duetów — VII. edycja Międzyuczelnianego Konkursu Kameralnego dla Duetów Instrumentalnych i Duetów Wokalnych

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w VII. edy­cji Polskiego Konkursu Duetów orga­ni­zo­wa­ne­go przez: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademię Muzyczną w Krakowie, Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Akademię Muzyczną im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu.

Do udzia­łu w kon­kur­sie zapra­sza­my stu­den­tów stu­diów licen­cjac­kich i magi­ster­skich wyżej wymie­nio­nych uczel­ni.

Konkurs odbę­dzie się w dwóch kate­go­riach:

  • Kategorii Duetów Instrumentalnych (duet instru­men­tal­ny z for­te­pia­nem)
  • Kategorii Duetów Wokalnych (głos z for­te­pia­nem).

Eliminacje (I etap) — zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi przez poszcze­gól­ne Uczelnie współ­or­ga­ni­zu­ją­ce Konkurs.

Etap II — 26.–29. mar­ca 2020 roku w Sali im. Henryka Melcera Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Regulamin [pdf]

Załącznik nr 1 [doc]


13/12/2019

Konkurs Société Générale na stypendium na nagranie i wydanie płyty CD

J.M. Rektor UMFC oraz Dyrektor Generalny ban­ku Société Générale S.A. Oddział w Polsce ogła­sza­ją kolej­ną edy­cję kon­kur­su dla stu­den­tów UMFC stu­diów sta­cjo­nar­nych pierw­sze­go, dru­gie­go i trze­cie­go stop­nia. Przedmiotem kon­kur­su jest sty­pen­dium na nagra­nie i wyda­nie pły­ty CD prze­zna­czo­nej do celów wła­snych Société Générale oraz do celów pro­mo­cji mło­dych wyko­naw­ców. Termin skła­da­nia pro­po­zy­cji mija 17 stycz­nia 2020 r.

Regulamin kon­kur­su


13/12/2019

Nowa Przewodnicząca Forum Studentów Uczelni Artystycznych

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Maria Kożewnikow, stu­dent­ka czwar­te­go roku stu­diów licen­cjac­kich, spe­cjal­ność śpiew solo­wy i aktor­stwo na Wydziale Wokalno-Aktorskim w kla­sie dr Anny Mikołajczyk-Niewiedział, zosta­ła powo­ła­na na Przewodniczącą Forum Studentów Uczelni Artystycznych w kaden­cji 2019–2021. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

Cieszymy się, że nasi stu­den­ci aktyw­nie repre­zen­tu­ją śro­do­wi­sko muzycz­ne, uwa­ża­jąc inte­gra­cję aka­de­mic­kie­go śro­do­wi­ska arty­stycz­ne­go za nie­zbęd­ny waru­nek jego dal­sze­go roz­wo­ju poprzez podej­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz roz­wo­ju sztu­ki, nauki oraz kul­tu­ry naro­do­wej. Dziękujemy za dotych­cza­so­wą pra­cę i  zaan­ga­żo­wa­nie, a tak­że ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my życząc nowej Przewodniczącej dal­szych suk­ce­sów!


13/12/2019

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Emilii Dudkiewicz

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr Emilii Dudkiewicz w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej – teo­ria muzy­ki, któ­ra odbę­dzie się 7 stycz­nia 2020 r. (wto­rek) o godz. 10:00 w Sali Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2.

Temat pra­cy: Twórczość reli­gij­na Feliksa Rączkowskiego w kon­tek­ście arty­stycz­nej, życio­wej i ducho­wej posta­wy kom­po­zy­to­ra

Szczegóły


5/12/2019

Diamentowy Grant dla Krzysztofa Kiciora!

Z rado­ścią i dumą infor­mu­je­my, że nasz stu­dent – Krzysztof Kicior (kom­po­zy­cja), jako pierw­szy w histo­rii gran­tu przed­sta­wi­ciel nasze­go śro­do­wi­ska, otrzy­mał Diamentowy grant!

Grant zosta­nie prze­zna­czo­ny na dok­to­ranc­kie bada­nia nad psy­cho­aku­stycz­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi sys­te­mów mikro­to­nal­nych, któ­re zaowo­cu­ją wysta­wie­niem w latach 2022–2023 debiu­tanc­kiej ope­ry nasze­go stu­den­ta!

Co roku 100 osób może otrzy­mać grant na wła­sne bada­nia. Laureaci pro­gra­mu mogą też skró­cić ścież­kę karie­ry nauko­wej i ubie­gać się o dok­to­rat z pomi­nię­ciem stop­nia magi­stra. Kandydaci muszą pozy­skać opie­ku­na nauko­we­go oraz insty­tu­cję, w któ­rej zre­ali­zu­ją swój pro­jekt. Właśnie ta insty­tu­cja wnio­sku­je o przy­zna­nie gran­tu mło­de­mu naukow­co­wi.