przeglądaj tematy »

Aktualności

12/07/2019

ANKIETA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

 

Okres spra­woz­daw­czy: 1 stycz­nia – 30 czerw­ca 2019 r.

Ankiety nale­ży prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 20 sierp­nia 2019 r.
Nabór doty­czy pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych na sta­no­wi­skach badaw­czych i badaw­czo-dydak­tycz­nych (asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor UMFC i pro­fe­sor).

 

W tema­cie maila pro­si­my podać: Imię, Nazwisko, NAZWA KATEDRY.

UWAGA!
Obecny nabór obej­mu­je 7 róż­nych typów ankiet zgod­nie ze spe­cjal­no­ścia­mi w sztu­kach muzycz­nych:

  1. KOMPOZYCJA /plik do pobra­nia/
  2. TEORIA MUZYKI / PUBLIKACJE /plik do pobra­nia/
  3. DYRYGENTURA /plik do pobra­nia/
  4. INSTRUMENTALISTYKA /plik do pobra­nia/
  5. WOKALISTYKA /plik do pobra­nia/
  6. REŻYSERIA DŹWIĘKU /plik do pobra­nia/
  7. CHOREOGRAFIA I TANIEC /plik do pobra­nia/

Pracownicy badaw­czo-dydak­tycz­ni mają moż­li­wość wypeł­nie­nia jed­nej lub wię­cej ankiet, w zależ­no­ści w jakich spe­cjal­no­ściach pro­wa­dzą dzia­łal­ność arty­stycz­ną oraz publi­ka­cyj­ną. Np. publi­ka­cje zgła­sza­my w ANKIECIE nr 2 TEORIA MUZYKI / PUBLIKACJE 

WAŻNA INFORMACJA: W obrę­bie poje­dyn­czej ankie­ty nale­ży wpi­sać NIE WIĘCEJ NIŻ CZTERY OSIĄGNIĘCIA w danej gru­pie osią­gnięć.

Złożenie ANKIETY jest obo­wiąz­kiem warun­ku­ją­cym moż­li­wość otrzy­ma­nia kate­go­rii nauko­wej oraz dal­sze­go otrzy­my­wa­nia przez UMFC środ­ków na naukę.

Pracownicy badaw­czo-dydak­tycz­ni, któ­rzy w okre­sie ewa­lu­acyj­nym nie wyka­żą osią­gnięć będą zali­cze­ni do LICZBY N-zero, co może skut­ko­wać obni­że­niem dota­cji dla całej uczel­ni.

W razie wąt­pli­wo­ści przy uzu­peł­nia­niu ankiet pro­si­my o kon­takt z Działem Nauki w godz. 09:00 – 15:00  (e-mail: ankieta@chopin.edu.pl, tel. wew. 237, 345).


22/05/2019

Studia Podyplomowe — nabór na dwuletnie studia w zakresie Kompozycji oraz Teorii Muzyki

Serdecznie zapra­sza­my!

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Kompozycji (X 2019 – V 2021)

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (X 2019 – V 2021)


10/09/2019

Film podsumowujący tegoroczny Festiwal i Kurs Muzyczny Chopin-Górecki


20/08/2019

Zmarła dr hab. Małgorzata Szpinalska, prof. UMFC

Z ogrom­nym żalem zawia­da­mia­my, że w 29 lip­ca 2019 r., w wie­ku 74 lat ode­szła od nas śp. dr hab. Małgorzata Szpinalska, prof. UMFC — pia­nist­ka, peda­gog, absol­went­ka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dziekan i pro­dzie­kan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Wychowawca wie­lu poko­leń uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży. Wielokrotnie wyróż­nia­na Nagrodą Rektora. Odznaczona Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 

Rodzinie i wszyst­kim bli­skim Pani Profesor, skła­da­my naj­szczer­sze wyra­zy współ­czu­cia.

Rektor i Społeczność Akademicka UMFC

***

Uroczystości pogrze­bo­we Profesor Małgorzaty Szpinalskiej odbę­dą się 23 sierp­nia o godz. 13:00 w koście­le pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, po któ­rym nastą­pi odpro­wa­dze­nie Zmarłej do gro­bu rodzin­ne­go na cmen­tarz miej­sco­wy.

 


25/07/2019

Zuzanna Całka otrzymała pierwszą nagrodę podczas Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Transatlantyk

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że nasza absol­went­ka — Zuzanna Całka, otrzy­ma­ła pierw­szą nagro­dę pod­czas Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Transatlantyk! 

Dwuetapowy kon­kurs pole­gał na stwo­rze­niu muzy­ki do kil­ku­mi­nu­to­wej ani­ma­cji, któ­rą oglą­da się po raz pierw­szy tuż przed wyj­ściem na sce­nę. To jedy­ny tego rodza­ju kon­kurs kom­po­zy­cji natych­mia­sto­wej na świe­cie.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie orga­ni­za­to­ra kon­kur­su.


14/06/2019

Pierwsze zebranie Rady Uczelni

W wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że dziś (14.06.2019 r.) po raz pierw­szy zebra­ła się Rada Uczelni w skła­dzie:

dr Artur Szklener — Przewodniczący Rady; 
Adam Balas;
Janusz Marynowski
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka;
prof. dr hab. Witold Osiński;
dr Miłosz Bembinow;
stud. Mateusz Banasiuk — Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UMFC.

Do naj­waż­niej­szych zadań Rady nale­żeć będzie: opi­nio­wa­nie pro­jek­tu stra­te­gii uczel­ni; opi­nio­wa­nie pro­jek­tu sta­tu­tu; moni­to­ro­wa­nie gospo­dar­ki finan­so­wej uczel­ni; moni­to­ro­wa­nie zarzą­dza­nia uczel­nią; wska­zy­wa­nie kan­dy­da­tów na rek­to­ra, po zaopi­nio­wa­niu przez senat oraz opi­nio­wa­nie spra­woz­da­nia z reali­za­cji stra­te­gii uczel­ni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5/06/2019

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek zwycięzcami The North International Music Competition w Sztokholmie

Informujemy, że duet: Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek (kla­sa kame­ra­li­sty­ki Prof. K. Makowskiej-Ławrynowicz) zdo­był I nagro­dę w The North International Music Competition 2019 w Sztokholmie (Szwecja).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


4/06/2019

Wojciech Pławner został wybrany na stanowisko dyrygenta-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezonie artystycznym 2019/2020

Wojciech Pławner, asy­stent w kla­sie dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej prof. Bogdana Goli w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina został wybra­ny na sta­no­wi­sko dyry­gen­ta-rezy­den­ta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w ramach pro­gra­mu “Dyrygent-rezy­dent” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/06/2019

Polska Orkiestra Młodzieżowa LYO 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31/05/2019

Podziękowania dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzyków z zespołu “Trio Merula” z UMFC

Dr Hubert Wajs, Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych zło­żył na ręce prof. dr. hab. Tomasza Strahla, dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego podzię­ko­wa­nia dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzy­ków z zespo­łu “Trio Merula” z UMFC, któ­rzy wyko­na­li kon­cert pod­czas Nocy Muzeów orga­ni­zo­wa­nej przez AGAD 18 maja w Sali Balowej Pałacu Raczyńskich.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


31/05/2019

Konferencja Naukowo-Artystyczna „Moniuszko na nowo odczytany”

Katedra Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do zgło­sze­nia udzia­łu w Konferencji Naukowo-Artystycznej „Moniuszko na nowo odczy­ta­ny”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 28–30 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie.

Szczegóły dot. kon­fe­ren­cji [pdf]