przeglądaj tematy »

Aktualności

19/10/2018

Konferencja naukowa UMFC poświęcona prof. Henrykowi Czyżowi

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, mają zaszczyt ser­decz­nie zapro­sić do udzia­łu w trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji z cyklu Wybitni pol­scy dyry­gen­ci, poświę­co­nej życiu oraz dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, peda­go­gicz­nej i popu­la­ry­za­tor­skiej prof. Henryka Czyża, pla­no­wa­nej na 22 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w Nowej Sali Senatu UMFC.


Celem kon­fe­ren­cji jest uka­za­nie boga­tej, wie­lo­aspek­to­wej dzia­łal­no­ści prof. Henryka Czyża, wie­lo­let­nie­go peda­go­ga war­szaw­skiej uczel­ni. W sze­ro­kim krę­gu zagad­nień znaj­du­ją się przede wszyst­kim:

 • dzia­łal­ność dyry­genc­ka, w tym m.in.:
 • pre­fe­ren­cje reper­tu­aro­we,
 • cha­rak­te­ry­sty­ka inter­pre­ta­cji,
 • doko­na­nia na grun­cie pro­mo­wa­nia pol­skiej muzy­ki współ­cze­snej,
 • współ­pra­ca z insty­tu­cja­mi w Polsce i na świe­cie, z uwzględ­nie­niem funk­cji kie­row­ni­czych,
 • doko­na­nia fono­gra­ficz­ne,
 • spu­ści­zna kom­po­zy­tor­ska,
 • szcze­gól­ne doko­na­nia na grun­cie ope­ry
 • dzie­ła orkie­stro­we i kame­ral­ne
 • twór­czość fil­mo­wa i roz­ryw­ko­wa
 • peda­go­gi­ka
 • PWSM Kraków,
 • PWSM i AM Warszawa,
 • dzia­łal­ność popu­la­ry­za­tor­ska, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych,
 • dzia­łal­ność lite­rac­ka.

Program kon­fe­ren­cji (PDF)

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji!


17/10/2018

KONCERT SYMFONICZNY. NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU.


16/10/2018

Zawiadomienia o obronie pracy doktorskiej mgra Jakuba Stadnika

Zawiadomienia o obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgra Jakuba Stadnika.


15/10/2018

Konferencja naukowo-artystyczna „Polska Sonata skrzypcowa — geneza, interpretacja, recepcja”

Katedra Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego UMFC w imie­niu Dziekana, prof. Tomasza Strahla oraz Kierownika Katedry, prof. Andrzeja Gębskiego ser­decz­nie zapra­sza na ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję nauko­wo-arty­stycz­ną „Polska Sonata skrzyp­co­wa — gene­za, inter­pre­ta­cja, recep­cja” , któ­ra odbę­dzie się w dniach 16 i 17 listo­pa­da br. w UMFC oraz Dziekance i obej­mie wykła­dy, pane­le dys­ku­syj­ne, pre­zen­ta­cje oraz kon­cer­ty zwią­za­ne z tema­tem prze­wod­nim.

Konferencji przy­świe­ca cel nad­rzęd­ny: pre­zen­ta­cja sze­ro­ko poję­tych zagad­nień zwią­za­nych z pol­skim reper­tu­arem skrzyp­co­wym. Wydarzenie sta­no­wić będzie nauko­wą plat­for­mę wymia­ny poglą­dów i doświad­czeń, ale też prak­tycz­nych dzia­łań; przy­czy­nia­jąc się do pod­nie­sie­nia wie­dzy o rodzi­mym reper­tu­arze, jak też jako­ści kształ­ce­nia w dzie­dzi­nie wio­li­ni­sty­ki i kame­ra­li­sty­ki. Wygłoszone pod­czas kon­fe­ren­cji refe­ra­ty będą zamiesz­czo­ne w publi­ka­cji Katedry Instrumentów Smyczkowych UMFC.

Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji zapra­sza­my peda­go­gów i stu­den­tów wszyst­kich wydzia­łów UMFC oraz gości z innych ośrod­ków muzycz­nych w Polsce, a tak­że peda­go­gów pol­skich dzia­ła­ją­cych za gra­ni­cą.

Zgłoszenie uczest­nic­twa wraz z tema­tem refe­ra­tu i stresz­cze­niem w języ­ku pol­skim i angiel­skim (maks. 2000 zna­ków ze spa­cja­mi) i/lub reper­tu­aru kon­cer­to­we­go (frag­men­tu lub całej sona­ty skrzyp­co­wej na skrzyp­ce solo, skrzyp­ce i for­te­pian, 2 skrzy­piec itp. pol­skie­go kom­po­zy­to­ra) pro­si­my prze­sy­łać do dnia 15.10.2018 na adres:

agaviolin@yahoo.com

z dopi­skiem: Agnieszka Marucha, Ogólnopolska Konferencja KIS


12/10/2018

Uroczystość dyplomatorium


12/10/2018

Uroczystość dyplomatorium

12 paź­dzier­ni­ka 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Koncertowej UMFC odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów licen­cjac­kich i magi­ster­skich.

W tym roku ponad 300 absol­wen­tów opusz­cza mury Naszej Alma Mater z tytu­łem licen­cja­ta lub magi­stra.

Gratulujemy!


10/10/2018

VIOLA ORGANISTA — zrealizowany zamysł Leonardo da Vinci. Koncert MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU.


9/10/2018

Dr Rafał Stefan Janiak otrzyma stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Rafał Stefan Janiak z Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został sty­pen­dy­stą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazł się w gro­nie ponad 180 wybit­nych mło­dych naukow­ców pro­wa­dzą­cych wyso­kiej jako­ści bada­nia i cie­szą­cych się impo­nu­ją­cym dorob­kiem nauko­wym 

W XIII edy­cji kon­kur­su roz­pa­trzo­no 1129 wnio­sków. Stypendia przy­zna­no 181 wybit­nym mło­dym naukow­com. Laureaci będą otrzy­my­wać je przez okres do 3 lat.


8/10/2018

ZAGRANICZNI GOŚCIE. Koncert w wykonaniu studentów Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru z Wilna.


8/10/2018

12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej: I i III miejsce dla absolwentów UMFC

Zakończył się 12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Międzynarodowe jury pod przewodn

ictwem waltornisty, prof. Wiesława Grochowskiego wybrało najlepszych młodych muzyków w trzech specjalnościach – kontrabas, fagot,  róg.

Dwóch absolwentów UMFC, obydwaj z klasy fagotu ad. dra hab. Artura Kasperka znalazło się na podium konkursu.  I miejsce zdobył Szymon Michalik, III miejsce Marcin Orliński.

Serdecznie gratulujemy!