przeglądaj tematy »

Aktualności

20/02/2018

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne

W listo­pa­dzie 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy­zna­ło UMFC dota­cję celo­wą w wyso­ko­ści 500 000 zł na wydat­ki inwe­sty­cyj­ne: Zakupy inwe­sty­cyj­ne dla obsza­ru fil­mu i kul­tu­ry fil­mo­wej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dzięki dota­cji został zaku­pio­ny sprzęt do sta­no­wi­ska mik­so­wa­nia dźwię­ku i sta­no­wi­ska odtwa­rza­nia wideo czy­li nagrań muzy­ki fil­mo­wej i reali­za­cji dźwię­ku w fil­mie. czy­taj wię­cej »


18/04/2018

Studenci naszej uczelni laureatami VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie

Bartłomiej Słojewski (II rok stu­diów magi­ster­skich) z kla­sy prof. dr hab. Mirosława Pokrzywińskiego i mgr Piotra Zawadzkiego, zdo­był II miej­sce na VIII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym o zasię­gu ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym, odby­wa­ją­cym się w dniach 11–15 kwiet­nia 2018 r. w Szczecinie. Wyróżniony został rów­nież nagro­dą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Na tym samym kon­kur­sie Piotr Thieu Quang (II rok stu­diów licen­cjac­kich) z kla­sy prof. Mirosława Pokrzywińskiego uzy­skał III miej­sce. Studentom i peda­go­gom gra­tu­lu­je­my!


17/04/2018

Pedagodzy UMFC nagrodzeni statuetkami Fryderyk 2018

16 kwiet­nia 2018 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego roz­da­ne zosta­ły nagro­dy Akademii Fonograficznej w kate­go­riach muzy­ki poważ­nej. czy­taj wię­cej »


16/04/2018

Ola Ptaszyńska wyróżniona w konkursie dyrygentów chóralnych

Ola Ptaszyńska, stu­dent­ka I roku stu­diów magi­ster­skich, spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, z kla­sy prof. dr hab. Krzysztofa Kusiela-Moroza, zaję­ła II miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. czy­taj wię­cej »


16/04/2018

JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2018 – BAJECZNA ZABAWA PO STUDENCKU

11–12 maja 2018 r.

Już w dru­gi week­end maja nasza Uczelnia zmie­ni się w stu­denc­kie mia­stecz­ko festi­wa­lo­we! 11 i 12 maja 2018 odbę­dą się Juwenalia Artystyczne, czy­li naj­bar­dziej nie­ty­po­we juwe­na­lia w Polsce. W magicz­ny świat bra­ku pro­ble­mów zapra­sza­ją stu­den­ci war­szaw­skich uczel­ni: muzycz­nej, pla­stycz­nej i teatral­nej. czy­taj wię­cej »


16/04/2018

II Forum Fletowe

4–6 maja 2018 r.

II Forum Fletowe to miej­sce spo­tkań fle­ci­stów z całej Polski i zapro­szo­nych gości z zagra­ni­cy. Celem tego spo­tka­nia jest wymia­na doświad­czeń ​z inny­mi pla­ców­ka­mi nauko­wy­mi: AM w Katowicach, AM w Łodzi, AM w Bydgoszczy, AM w Poznaniu, Uniwersytet Wiedeński (Austria), Wyższa Szkoła Muzyczna w Detmold (Niemcy), pogłę­bie­nie wie­dzy i przy­bli­że­nie nowych osią­gnięć ​z dzie­dzi­ny fle­to­wej sztu­ki instru­men­tal­nej. czy­taj wię­cej »


11/04/2018

Zmarł Roman Smoczyński

Dnia 30 mar­ca 2018 r. zmarł Roman Smoczyński, absol­went naszej Alma Mater, kom­po­zy­tor, pia­ni­sta-akom­pa­nia­tor, wie­lo­let­ni peda­gog naszej uczel­ni, jak rów­nież war­szaw­skiej szko­ły bale­to­wej. czy­taj wię­cej »


10/04/2018

Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna Osobowość dyrygenta w świetle wyzwań współczesnego życia muzycznego — edycja IV

20–22 kwietnia 2018
Dom Studencki „Dziekanka”

Katedra Dyrygentury Chóralnej zapra­sza do udzia­łu w IV edy­cji Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej pt. Osobowość dyry­gen­ta w świe­tle wyzwań współ­cze­sne­go życia muzycz­ne­go. czy­taj wię­cej »


5/04/2018

Obrona pracy doktorskiej mgr Leszka Potasińskiego

Dziekan Wydziału Instrumentalnego UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Leszka Potasińskiego, któ­ra odbę­dzie się w dniu 17 kwiet­nia 2018 r., o godz. 15:00 w Nowej Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa


5/04/2018

Konsultacja dla Kandydatów na VI edycję Studiów Doktoranckich UMFC — rekrutacja 2018

W sobo­tę 5 maja 2018 r. zapra­sza­my Kandydatów na mię­dzy­wy­dzia­ło­we Studia Doktoranckie UMFC na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne. Sala 303, godzi­ny 11:00–15:00.
Rozpoczniemy o 11:00 czę­ścią prze­zna­czo­ną dla wszyst­kich dys­cy­plin (kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki, dyry­gen­tu­ra – do obro­ny na wydzia­le I oraz dyry­gen­tu­ra – do obro­ny na wydzia­le V, instru­men­ta­li­sty­ka, woka­li­sty­ka, reży­se­ria dźwię­ku). Omówiony zosta­nie prze­bieg rekru­ta­cji oraz wyma­ga­nia. czy­taj wię­cej »


4/04/2018

Zmarł Profesor dr hab. czł. rzecz. PAN Andrzej Rakowski

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 3 kwiet­nia br. w wie­ku 87 lat na zawsze odszedł od nas śp. prof. dr hab. Andrzej Rakowski.

czy­taj wię­cej »