przeglądaj tematy »

Aktualności

14/11/2018

Nabór zadań naukowych i wydawniczych na rok 2019

Szanowni PT Kierownicy Katedr, Zakładów UMFC

W zakład­ce „Nauka” dostęp­ny jest nowy wzór pla­nu zada­nio­wo-finan­so­we­go na  zada­nia nauko­we, nauko­wo-arty­stycz­ne, badaw­cze i wydaw­ni­cze pla­no­wa­ne do reali­za­cji i finan­so­wa­nia w roku 2019.

PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY skła­da się z DWÓCH DOKUMENTÓW:

  1. “Opis zadań 2019” – for­mu­larz dla Pracownika
  2. ”Plan zada­nio­wo-finan­so­wy 2019 Kierownicy Katedr, Zakładów UMFC” – for­mu­larz dla Kierownika Katedry / Zakładu

UWAGA:

- w pierw­szej kolej­no­ści pra­cow­ni­cy badaw­czo-dydak­tycz­ni Katedr, Zakładów UMFC (wyłącz­nie asy­sten­ci, adiunk­ci, pro­fe­so­ro­wie) skła­da­ją w wer­sji elek­tro­nicz­nej do kie­row­ni­ków swo­ich jed­no­stek doku­ment: 1. „Opis zadań 2019” — for­mu­larz dla Pracownika,

- następ­nie Kierownicy Katedr/Zakładów przy­go­to­wu­ją 2. ”Plan zada­nio­wo-finan­so­wy Katedry/Zakładu UMFC 2019” na pod­sta­wie opi­sów zadań zebra­nych od pra­cow­ni­ków badaw­czo-dydak­tycz­nych Katedr, Zakładów – for­mu­larz dla Kierownika Katedry / Zakładu.

- wypeł­nio­ny, wydru­ko­wa­ny i pod­pi­sa­ny plan, zawie­ra­ją­cy WSZYSTKIE ZADANIA KATEDRY/ZAKŁADU wraz z OPISAMI ZADAŃ, KIEROWNIK KATEDRY/ZAKŁADU skła­da w Biurze Rektora i Senatu oraz prze­sy­ła w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: nauka@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 14.12.2018 r.

Wszelkie pyta­nia doty­czą­ce kwe­stii for­mal­nych pro­si­my kie­ro­wać do Działu Nauki UMFC.


11/12/2018

Tamara Kurkiewicz laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. J. Zgodzińskiego w Poznaniu

Tamara Kurkiewicz, stu­dent­ka kla­sy per­ku­sji w kla­sie dr. hab. Henryka Mikołajczyka i dr. Miłosza Pękali, otrzy­ma­ła III nagro­dę pod­czas II Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. J. Zgodzińskiego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


10/12/2018

Rusza nabór na kolejną edycję letnich kursów międzynarodowych muzycznych ISA 19

Drodzy stu­den­ci UMFC,

z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my o nabo­rze do kolej­nej edy­cji pre­sti­żo­wych kur­sów muzycz­nych w Austrii (ISA).

Naszą uczel­nię w Austrii może repre­zen­to­wać mak­sy­mal­nie 4 stu­den­tów, któ­rzy zosta­ną wyło­nie­ni na zasa­dzie wewnętrz­ne­go kon­kur­su UMFC przez komi­sję powo­ła­ną w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Chcących uczest­ni­czyć w tych pre­sti­żo­wych kur­sach zachę­ca­my do skła­da­nia podań w sekre­ta­ria­cie pro­rek­to­rów do koń­ca grud­nia 2018 r.
Szczegółowe infor­ma­cje o tym, co musi znaj­do­wać się w poda­niu, znaj­dzie­cie pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej — https://www.isa-music.org/

Rekomendacje wybra­nym oso­bom napi­sze JM Rektor UMFC, prof. Klaudiusz Baran.

Wszelkie infor­ma­cje są zawar­te w fol­de­rze — (PDF).


10/12/2018

Koncert Zespołu wokalno-instrumentalnego UMFC

Serdecznie zapra­sza­my na kon­cert Zespołu wokal­no-instru­men­tal­ne­go UMFC, któ­ry odbę­dzie się 14.12.2018 godz. 18:00 w Sali Koncertowej.

Soliści: Wojciech Chałupka, Klaudia Ciostek, Natalia Ciostek, Martyna Dziechciarz, Dario Cervera Jorda, Maria Lewicka, Anna Morozova, Ewa Paciorek, Antonina Przybyszewska, Małgorzata Romańska, Aneta Stefańska, Krystyna Wiśniewska

Dyrygenci: Chanho Ahn, Anna Galanty, Małgorzata Grochowalska, Martina Jembrišak, Daehwan Kim, Weronika Kraśniewska, Daniel Mieczkowski, Jakub Montewka, An Nayoung, Dariusz Thieu Quang, Aleksander Słojewski, Bartosz Wilk, Maja Metelska

 

Program:

S. Bach – Koncert na dwo­je skrzy­piec d-moll BWV 1043

S. Bach – Koncert kla­we­sy­no­wy nr 2 E-dur BWV 1053 cz. II

Vivaldi – Koncert na flet pic­co­lo C-dur RV 443

A. Mozart — Recytatyw i aria Ilii „Quando avran fine omai… Padre, ger­ma­ni, addio!” z ope­ry Idomeneo

Haydn – Koncert wio­lon­cze­lo­wy D-dur cz. I

A. Mozart – Koncert wal­tor­nio­wy nr 4 Es-dur KV 495

Stamitz – Koncert altów­ko­wy D-dur cz. I

Haydn – Koncert wio­lon­cze­lo­wy C-dur cz. I

Sz. Kawalla – Giovanile

J. Paderewski / S. Barcewicz (instr. Sz. Kawalla) – Melodia na skrzyp­ce i orkie­strę

Głazunow – Koncert sak­so­fo­no­wy Es-dur op. 109

Czajkowski – Wariacje roko­ko op. 33

 

Wstęp wol­ny

Prowadzenie przed­mio­tu i orga­ni­za­cja pro­jek­tu: ad. dr hab. Maja Metelska

ZAPRASZAMY!


10/12/2018

Tomasz Januchta zdobywcą II nagrody na II Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Konkursie Muzycznych Umiejętności Słuchowych

Tomasz Januchta, stu­dent III roku stu­diów licen­cjac­kich na kie­run­ku Muzyka Kościelna, zdo­był II nagro­dę na II Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Konkursie Muzycznych Umiejętności Słuchowych w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


7/12/2018

Kolejna edycja konkursu Société Générale na stypendium na nagranie i wydanie płyty CD

Rektor UMFC oraz Dyrektor Generalny ban­ku Société Générale S.A. Oddział w Polsce ogła­sza­ją kolej­ną edy­cję kon­kur­su dla stu­den­tów UMFC stu­diów sta­cjo­nar­nych pierw­sze­go, dru­gie­go i trze­cie­go stop­nia. Przedmiotem kon­kur­su jest sty­pen­dium na nagra­nie i wyda­nie pły­ty CD prze­zna­czo­nej do celów wła­snych Société Générale oraz do celów pro­mo­cji mło­dych wyko­naw­ców.

Termin skła­da­nia pro­po­zy­cji – 15 stycz­nia 2019 r.

Regulamin kon­kur­su — (PDF)

 

 

 

 


5/12/2018

Studenci i absolwenci UMFC laureatami Konkursu kompozytorskiego JP2

Miło nam poin­for­mo­wać, że wśród lau­re­atów Konkursu kom­po­zy­tor­skie­go JP2 zna­leź­li się kom­po­zy­to­rzy zwią­za­ni z UMFC:

Michał Malec – II Nagroda

Jakub Szafrański – III Nagroda

Aleksandra Chmielewska – wyróż­nie­nie

Do kon­kur­su nade­sła­no aż 49 utwo­rów, a tro­je stu­den­tów UMFC w gro­nie lau­re­atów jest ogrom­nym suk­ce­sem zarów­no uczel­ni jak i kla­sy kom­po­zy­cji Profesora Pawła Łukaszewskiego.

Jednocześnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać o kon­cer­cie pra­wy­ko­nań, na któ­rym pre­zen­to­wa­ne będą utwo­ry stu­den­tów i absol­wen­tów UMFC — lau­re­atów Konkursu Kompozytorskiego JP2 (na utwór chó­ral­ny a cap­pel­la do wybra­nych słów Jana Pawła II), któ­ry odbę­dzie się 8 grud­nia o godzi­nie 19:00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystąpi Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrek­cją Jana Krutula, któ­ry wyko­na m.in.:

MICHAŁ MALEC — PRAYER TO OUR LADY OF THE DIVINE LOVE (II nagro­da)
JAKUB SZAFRAŃSKI - HAIL, OH MOTHER (III nagro­da)
ALEKSANDRA CHMIELEWSKA - HAIL, OH MOTHER (wyróż­nie­nie)
 
Kompozycje zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne przez wydaw­nic­two Chopin University Press.
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!
 
 

 


4/12/2018

Międzynarodowa konferencja PERKUSJA I AKORDEON źródła — konteksty — inspiracje

8–9 grudnia 2018
Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

Studium Muzyki Nowej UMFC zapra­sza na odby­wa­ją­cą się w dniach 8–9 grud­nia 2018 r. kon­fe­ren­cję pt. PERKUSJA I AKORDEON źró­dła — kon­tek­sty — inspi­ra­cje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo arty­stycz­ne: dr hab. Rafał Grząka
Współpraca: dr hab. Leszek Lorent

 


4/12/2018

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy UMFC ogłasza wybory na funkcję Społecznego Inspektora Pracy

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina ogła­sza wybo­ry na funk­cję Społecznego Inspektora Pracy. Wybory odbę­dą się 18.12.2018 (wto­rek) w holu głów­nym UMFC. Kandydatury osób będą­cy­mi człon­ka­mi NSZZ “Solidarność” pro­si­my zgła­szać do dnia 14.12.2018 w zamknię­tych koper­tach w por­tier­ni głów­nej.

 


3/12/2018

49. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina organizowany przez NiFC przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Na 49. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­nym przez NiFC przy współ­pra­cy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,

któ­ry odbył się mię­dzy 25 listo­pa­da a 2 grud­nia 2018 r. nagro­dy zdo­by­li nasi stu­den­ci:

I nagro­da — Mateusz Krzyżowski z kla­sy for­te­pia­nu dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC

V nagro­da — Jan Wachowski z kla­sy for­te­pia­nu prof. Elżbiety Karaś

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!


30/11/2018

Informacja o nowym programie ubezpieczeń grupowych dla studentów oraz doktorantów UMFC

Już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek o godzi­nie 10:00 (3 grud­nia), pod­czas Walnego Zgromadzenia Studentów UMFC, w Sali Koncertowej nasze­go Uniwersytetu, odbę­dzie się spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go nasi stu­den­ci i dok­to­ran­ci będą mogli uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje odno­śnie do wdra­ża­nych Ubezpieczeń.
Ubezpieczenia NNW opra­co­wa­no we współ­pra­cy z eks­per­ta­mi z fir­my Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. (B&K), któ­rzy pod­ję­li się skon­stru­owa­nia pro­gra­mu odpo­wia­da­ją­ce­go spe­cy­ficz­nym potrze­bom osób pobie­ra­ją­cych edu­ka­cję oraz zatrud­nio­nych w uczel­ni o pro­fi­lu arty­stycz­nym i nie­rzad­ko zawo­do­wo uczest­ni­czą­cych w kon­cer­tach.

Serdecznie zapra­sza­my!