przeglądaj tematy »

Aktualności

14/11/2017

Plan zadaniowo-finansowy działalności naukowej, naukowo-artystycznej, badawczej i wspierającej działalność naukową jednostek UMFC na rok kalendarzowy 2018

Szanowni PT Dziekani Wydziałów i Kierownicy Katedr UMFC,
w zakład­ce „Nauka” dostęp­ny jest nowy wzór pla­nu zada­nio­wo-finan­so­we­go dzia­łal­no­ści nauko­wej, nauko­wo-arty­stycz­nej, badaw­czej i wspie­ra­ją­cej dzia­łal­ność nauko­wą jed­no­stek UMFC na rok kalen­da­rzo­wy 2018. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY skła­da się z DWÓCH DOKUMENTÓW:

  1. „Opis zadań 2018 — KATEDRY” (plik do pobra­nia, doc)
  2. „Plan zada­nio­wo-finan­so­wy 2018 DZIEKAN WYDZIAŁU” (plik do pobra­nia, doc)

UWAGA:
— w pierw­szej kolej­no­ści Kierownicy Katedr, Zakładów, Studiów zbie­ra­ją zada­nia swo­ich pra­cow­ni­ków i wypeł­nia­ją doku­ment 1. „Opis zadań 2018 — KATEDRY” i prze­ka­zu­ją do Dziekanów Wydziałów, w wer­sji papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej;
— następ­nie Dziekani Wydziałów przy­go­to­wu­ją 2. „Plan zada­nio­wo-finan­so­wy 2018 DZIEKAN WYDZIAŁU” na pod­sta­wie opi­sów zadań zebra­nych od Kierowników Katedr, Zakładów, Studiów;
— wypeł­nio­ny, wydru­ko­wa­ny i pod­pi­sa­ny plan, zawie­ra­ją­cy WSZYSTKIE ZADANIA WYDZIAŁU wraz z OPISEM ZADAŃ poszcze­gól­nych Katedr, DZIEKAN WYDZIAŁU skła­da w Biurze Rektora i Senatu oraz prze­sy­ła w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: nauka@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 4 grud­nia 2017 r.

Wszelkie pyta­nia doty­czą­ce kwe­stii for­mal­nych pro­si­my kie­ro­wać do Działu Nauki UMFC.


22/11/2017

Konferencja 200 lat polskiej muzyki kameralnej

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na kon­fe­ren­cję 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, któ­ra odbę­dzie się 9–10 grud­nia 2017 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. czy­taj wię­cej »


21/11/2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 5 grud­nia 2017 r., o godz. 18:30 w Nowej Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa


20/11/2017

Otwarty konkurs ofert na najem lokalu użytkowego na działalność usługową w budynku DS „Dziekanka”

Kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ogła­sza otwar­ty kon­kurs ofert na najem loka­lu użyt­ko­we­go na dzia­łal­ność usłu­go­wą w budyn­ku DS „Dziekanka” przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w Warszawie. Termin skła­da­nia ofert: 29 listo­pa­da 2017 r., do godz. 11:00.

Regulamin kon­kur­su


20/11/2017

Stażystka UMFC Wang Zhen Zhen nagrodzona w konkursie wokalnym

Stażystka prof. dr hab. Roberta Cieśli, woka­list­ka Wang Zhen Zhen, zdo­by­ła II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie „Renato Bruson” w Chinach (Wuhan, listo­pad 2017). Gratulujemy!

czy­taj wię­cej »


20/11/2017

Nagrody dla wiolonczelistów z klasy prof. dr hab. Tomasza Strahla w konkursie w Poznaniu

W dniach 12–18 listo­pa­da 2017 roku odbył się w Poznaniu X Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego. Przesłuchania odby­ły się w Auli im. S. Stuligrosza Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Konkurs zakoń­czył się wiel­kim suk­ce­sem stu­den­tów i absol­went­ki naszej Uczelni, z kla­sy wio­lon­cze­li prof. dr hab. Tomasza Strahla. czy­taj wię­cej »


17/11/2017

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus + w r. akad. 2018/2019

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych wyjaz­dem na stu­dia i prak­ty­ki zagra­nicz­ne w ramach pro­gra­mu Erasmus+ w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 zapra­sza­my na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne, któ­re odbę­dzie się dnia 7 grud­nia (czwar­tek) 2017 r., o godz. 12:00, w Sali Senatu. Serdecznie zapra­sza­my!


17/11/2017

Masterclass prof. Roberta Holzera

Wydział Wokalno-Aktorski zapra­sza na masterc­lass (Opera, Oratorium, Lied), któ­ry popro­wa­dzi visi­ting prof. Robert Holzer (Anton Bruckner Privatuniversität, Linz). Kursy odbę­dą się w dniach: 17 listo­pa­da br. (pią­tek), godz. 10–14, 18 listo­pa­da br. (sobo­ta), godz. 9–12, 19 listo­pa­da br. (nie­dzie­la), godz. 10–15 w Sali Operowej UMFC.


16/11/2017

Nowa płyta Chopin University Big Band

17 listo­pa­da 2017 r. uka­że się nowy album Chopin University Big Band po dyrek­cją Piotra Kostrzewy pt. Frank Sinatra. 100-lecie uro­dzin. Płyta z pio­sen­ka­mi Franka Sinatry jest zapi­sem kon­cer­tu, któ­ry odbył się 26 czerw­ca 2016 r. w Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej z oka­zji 100 rocz­ni­cy uro­dzin Franka Sinatry. Gościnnie wystą­pi­li woka­li­ści jaz­zo­wi: Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom, Sławek Uniatowski. czy­taj wię­cej »


16/11/2017

DAN FORNERO — koncert i workshop

5, 6 grudnia 2017 r.

Dnia 5 grud­nia 2017 r. o godz. 19:30 w Sali Koncertowej UMFC wystą­pi gość spe­cjal­ny trę­bacz Dan Fornero (USA). Koncert odbę­dzie się z udzia­łem Chopin University Big Band pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy. Bezpłatne bile­ty wstę­pu do odbio­ru od dnia 27 listo­pa­da br. w Chopin University Press. Organizatorzy — Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne UMFC zapra­sza­ją tak­że na work­shop 6 grud­nia 2017 r. w godz. 10:00–13:00 i 14:30–17:00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego. Na work­shop wstęp wol­ny.

Afisz


16/11/2017

Sesja naukowa Przemiany stylistyczne w muzyce klawesynowej oraz rozwój basso continuo we Francji XVII i XVIII wieku

Katedra Organów i Klawesynu UMFC zapra­sza na VII sesję nauko­wą Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC: „Przemiany sty­li­stycz­ne w muzy­ce kla­we­sy­no­wej oraz roz­wój bas­so con­ti­nuo we Francji XVII i XVIII wie­ku”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–26 listo­pa­da 2017 w Sali Senatu UMFC.

Informacja szcze­gó­ło­wa