Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

NIEDZIELA FILMOWA

22/03/2020 15:00

Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

FILM SUNDAY

Screening of films and film studies with the sound made by students of the Departament of Sound Engineering

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela

 

Audytorium im. Karola Szymanowskiego

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT MUZYKI OPEROWEJ

22/03/2020 17:00

Koncert stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W pro­gra­mie: arie i duety z arcy­dzieł świa­to­wej lite­ra­tu­ry

Opieka arty­stycz­na: prof. Robert Cieśla

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19