Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

TELEMANN CONCERTI PER QUATRO VIOLIN

15/03/2020 12:00

Profesor Mieczysław Szlezer, jego studenci i asystenci

TELEMANN CONCERTI FOR 4 VIOLINS

Prof. Mieczysław Szlezer, his students and assistants

Koncert stu­den­tów i młod­szych pra­cow­ni­ków Akademii Muzycznej w Krakowie

 

W pro­gra­mie:

Koncerty na czwo­ro skrzy­piec Georga Philippa Telemanna

 

Opieka arty­stycz­na: prof. Mieczysław Szlezer, prof. Andrzej Gębski

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

TO JUŻ 200 LAT…

15/03/2020 17:00

200 YEARS ALREADY…

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas gita­ry UMFC dla upa­mięt­nie­nia wyda­nia pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka gita­ro­we­go w 1820 roku w Warszawie

Koncert Katedry Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC