Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

TELEMANN CONCERTI PER QUATRO VIOLIN

15/03/2020 12:00

Profesor Mieczysław Szlezer, jego studenci i asystenci

TELEMANN CONCERTI FOR 4 VIOLINS

Prof. Mieczysław Szlezer, his students and assistants

Koncert stu­den­tów i młod­szych pra­cow­ni­ków Akademii Muzycznej w Krakowie

 

Wykonawcy – Akademia Muzyczna w Krakowie

prof. dr hab. Mieczysław Szlezer

dr Marek Polański

dr Błażej Kociuban

Anastazja Łukaszewicz

 

W pro­gra­mie

Charles Dancla Ah! vous dirai-je, maman! op. 161

Georg Philipp Telemann 4 Concerti per 4 vio­li­ni sen­za con­ti­nuo, TWV 40:201–204

Charles Dancla Le car­na­val de Venise op. 119

Queen Bohemian Rhapsody, arr. O’Callaghan

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

TO JUŻ 200 LAT…

15/03/2020 17:00

200 YEARS ALREADY…

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas gita­ry UMFC dla upa­mięt­nie­nia wyda­nia pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka gita­ro­we­go w 1820 roku w Warszawie

Koncert Katedry Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19