Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

SZTUKA I EDUKACJA

01/03/2020 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki w ramach obchodów 15. rocznicy śmierci wybitnego kompozytora, organisty i pedagoga — Mariana Sawy

ART AND EDUCATION

Annual concert given by Department of Choir Conducting and Vocal Studies, Music Education and Rhythmics commemorating the 15th death anniversary of Marian Sawa – an outstanding composer, organist and teacher

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski

LAUREACI TURNIEJU WIOLONCZELOWEGO I KONTRABASOWEGO w hołdzie Dominikowi Połońskiemu

02/03/2020 19:00

LAUREATES OF CELLO AND DOUBLE TOURNAMENT

A tribute to Dominik Połoński

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Tomasz Strahl

NA POLSKĄ NUTĘ

04/03/2020 19:00

Najpiękniejsza miniatura polska

IN POLISH STYLE

Poland’s most beautiful miniature

 

Agnieszka Marucha skrzyp­ce

Ewa Skardowska for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Ignacy Jan Paderewski Melodia

Ryszard Sielicki Mazurek

Henryk Wieniawski Obertas

Henryk Stojowski Romans

Emil MłynarskiMazur

Feliks NowowiejskiWizja

Paweł KochańskiDziki taniec

Karol Szymanowski – Pieśń Roksany

Iwona Kisiel – Scherzo

Roman Palester – Taniec pol­ski

DZIEŃ OTWARTY UMFC

07/03/2020 10:00

Open Day at the Chopin University of Music

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podobnie jak większość uczelni, raz w roku w sposób szczególny otwiera swoje drzwi dla kandydatów na studia. Zgodnie z przyjętym zwyczajem w tym dniu wszyscy zainteresowani mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące terminów egzaminów wstępnych i samego procesu rekrutacji, jak również istnieje możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji w niemal wszystkich specjalnościach.

Like most higher education institutions, the Fryderyk Chopin University of music annually opens its doors to candidates for study. According to tradition, on this day anyone can acquire  complete information regarding the dates of entrance exams and the enrolment proces itself; there is also an opportunity to have free consultations for nearly all specialties.

MASZYNA

08/03/2020 17:00

MACHINE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów kla­sy per­ku­sji UMFC we współ­pra­cy z Katedrą Kameralistyki Fortepianowej UMFC, duetem per­ku­syj­nym Pękala Kordylasińska Pękala oraz kla­są per­ku­sji Akademii Sztuki w Szczecinie

 

W pro­gra­mie:

John Cage – First Construction

George Antheil – Balet mecha­nicz­ny

Gerard Grisey – Tempus ex Machina

Steve Reich – Vermont Counterpoint

Kraftwerk – Man Maschine

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Miłosz Pękala

MŁODZI PEDAGODZY KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH

09/03/2020 19:00

YOUNG TEACHERS FROM THE CHAIR OF WIND INSTRUMENTS

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

 

Jakub Waszczeniuk trąb­ka

Piotr Zawadzki klar­net

Jan Harasimowicz trąb­ka

Tomasz Bińkowski róg

Karol Gajda puzon

Joanna Monachowicz obój

 

W pro­gra­mie m.in.:

Mieczysław Wainberg, Dmitrij Szostakowicz, Francis Poulenc

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

SKRZYPCOWE DIALOGI XX WIEKU

10/03/2020 19:00

VIOLIN 20th CENTURY DIALOGUES

 

Marcin Markowicz skrzyp­ce

Roksana Kwaśnikowska skrzyp­ce

 

W pro­gra­mie:

Sergiej Prokofiew — Sonata na 2 skrzy­piec  op. 56

Grażyna Bacewicz — Suita na 2 skrzy­piec

Luciano Berio — Duety na 2 skrzy­piec (wybór)

Mieczysław Wainberg — Sonata na 2 skrzy­piec op. 69

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI

11/03/2020 19:00

JUBILEUSZ 80-LECIA URODZIN PROF. KRZYSZTOFA JAKOWICZA

INSTRUMENT MASTERS

80th BIRTHDAY ANNIVERSARY OF PROF. KRZYSZTOF JAKOWICZ

 

Krzysztof Jakowicz skrzyp­ce

Jakub Jakowicz skrzyp­ce

Robert Morawski for­te­pian

 

W pro­gra­mie m.in.:

Aleksander Tansman, Henryk Wieniawski, Johannes Brahms, Camille Saint- Saëns

TELEMANN CONCERTI PER QUATRO VIOLIN

15/03/2020 12:00

Profesor Mieczysław Szlezer, jego studenci i asystenci

TELEMANN CONCERTI FOR 4 VIOLINS

Prof. Mieczysław Szlezer, his students and assistants

Koncert stu­den­tów i młod­szych pra­cow­ni­ków Akademii Muzycznej w Krakowie

 

W pro­gra­mie:

Koncerty na czwo­ro skrzy­piec Georga Philippa Telemanna

 

Opieka arty­stycz­na: prof. Mieczysław Szlezer, prof. Andrzej Gębski

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

TO JUŻ 200 LAT…

15/03/2020 17:00

200 YEARS ALREADY…

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas gita­ry UMFC dla upa­mięt­nie­nia wyda­nia pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka gita­ro­we­go w 1820 roku w Warszawie

Koncert Katedry Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

WIENER CAFÈ

16/03/2020 19:00

Miniatury skrzypcowe Fritza Kreislera

Violin miniatures by Fritz Kreisler

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas skrzy­piec

 

W pro­gra­mie:

Fritz Kreisler

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

KONCERT SYMFONICZNY

18/03/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

SYMPHONY CONCERT

 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Paweł Przytocki dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C-dur Linzka KV 425

Gustav Mahler – IV Symfonia G-dur

NIEDZIELA FILMOWA

22/03/2020 15:00

Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

FILM SUNDAY

Screening of films and film studies with the sound made by students of the Departament of Sound Engineering

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela

 

Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Wstęp wol­ny

KONCERT MUZYKI OPEROWEJ

22/03/2020 17:00

Koncert stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W pro­gra­mie: arie i duety z arcy­dzieł świa­to­wej lite­ra­tu­ry

Opieka arty­stycz­na: prof. Robert Cieśla

PROGRAMOWOŚĆ W TWÓRCZOŚCI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ LOUISA VIERNE’A ORAZ JEHANA ALAINA

23/03/2020 19:00

Koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Louisa Vierne’a oraz 80. rocznicy śmierci Jehana Alaina

PROGRAMME MUSIC IN ORGAN AND CHAMBER WORKS BY LOUIS VIERNE AND JEHAN ALAIN

Concert for the 150th birthday anniversary of Louis Vierne and 80th death anniversary of Jehan Alain

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas orga­nów oraz zapro­szo­nych gości

 

Opieka arty­stycz­na: peda­go­dzy klas orga­nów

 

CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA

25/03/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Chopin University Chamber Orchestra

Christian Danowicz dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Benjamin Britten – Prelude and Fugue op. 29 (1943) for 18-part string orche­stra

Grażyna Bacewicz – Koncert na orkie­strę smycz­ko­wą

Josef Suk – Serenada Es-dur op. 6 na orkie­strę smycz­ko­wą

Bela Bartok – Tańce rumuń­skie, arr. Karol Teutsch

 

Koordynacja: Aleksander Zwierz

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

29/03/2020 17:00

CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION

 

W pro­gra­mie:

Marcin MolskiSkiltis – 2 trąb­ki, 2 wal­tor­nie, 2 puzo­ny

Andrzej SzachowskiNonet na 2 trąb­ki, 2 rogi, 1 puzon i tubę

Krzysztof KiciorHiraeth na smycz­ki

Maciej Sułecki – Saxophone Quartet

Aleksander Szopa – Music for 13 per­for­mers na ensem­ble

Elżbieta WojakowskaFeilire na Gaelai – Kwadryptyk Celtycki na mul­ti­per­ku­sję

 

Opieka arty­stycz­na: as. dr Ignacy Zalewski

HARFA KAMERALNIE

30/03/2020 19:00

HARP CHAMBER-STYLE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tek klas har­fy UMFC

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie m.in.:

Claude Debussy, Maurice Ravel, Michel Tournier

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Zuzanna Elster