Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

SZTUKA I EDUKACJA

01/03/2020 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki w ramach obchodów 15. rocznicy śmierci wybitnego kompozytora, organisty i pedagoga — Mariana Sawy

ART AND EDUCATION

Annual concert given by Department of Choir Conducting and Vocal Studies, Music Education and Rhythmics commemorating the 15th death anniversary of Marian Sawa – an outstanding composer, organist and teacher

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski

LAUREACI TURNIEJU WIOLONCZELOWEGO I KONTRABASOWEGO w hołdzie Dominikowi Połońskiemu

02/03/2020 19:00

LAUREATES OF CELLO AND DOUBLE TOURNAMENT

A tribute to Dominik Połoński

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Tomasz Strahl

NA POLSKĄ NUTĘ

04/03/2020 19:00

Najpiękniejsza miniatura polska

IN POLISH STYLE

Poland’s most beautiful miniature

 

Agnieszka Marucha skrzyp­ce

Ewa Skardowska for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Emil Młynarski – Mazur op. 7  

Ignacy Jan Paderewski – Melodia  

Ryszard Sielicki – Mazurek Jankiela, Hommage a Yehudi Menuhin 

Zygmunt Stojowski – Romans op. 20 

Henryk Wieniawski – Obertas G‑dur op. 19 nr 1  

Feliks Nowowiejski – Wizja op. 32   

Karol Szymanowski – Taniec z bale­tu Harnasie 

Raul Koczalski – Romans op.84  (opr. par­tii fort. Edward Sielicki), pra­wy­ko­na­nie  

Iwona Kisiel – Scherzo for Aga  

Grażyna Bacewicz – 2 obe­rki  

Karol Szymanowski – Pieśń Roksany z ope­ry Król Roger 

Roman Palester – Taniec pol­ski

DZIEŃ OTWARTY UMFC

07/03/2020 10:00

Open Day at the Chopin University of Music

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podob­nie jak więk­szość uczel­ni, raz w roku w spo­sób szcze­gól­ny otwie­ra swo­je drzwi dla kan­dy­da­tów na stu­dia. Zgodnie z przy­ję­tym zwy­cza­jem w tym dniu wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni mogą uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce ter­mi­nów egza­mi­nów wstęp­nych i same­go pro­ce­su rekru­ta­cji, jak rów­nież ist­nie­je moż­li­wość odby­cia bez­płat­nych kon­sul­ta­cji w nie­mal wszyst­kich spe­cjal­no­ściach.

Like most higher edu­ca­tion insti­tu­tions, the Fryderyk Chopin University of music annu­al­ly opens its doors to can­di­da­tes for stu­dy. According to tra­di­tion, on this day any­one can acqu­ire  com­ple­te infor­ma­tion regar­ding the dates of entran­ce exams and the enrol­ment pro­ces itself; the­re is also an oppor­tu­ni­ty to have free con­sul­ta­tions for near­ly all spe­cial­ties.

 

Dla kan­dy­da­tów na stu­dia wszyst­kich spe­cjal­no­ści, ale nie tyl­ko… Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina gorą­co zapra­sza zarów­no kan­dy­da­tów na stu­dia, jak rów­nież wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcie­li­by poznać ofer­tę i nie­zwy­kłą atmos­fe­rę naszej Uczelni.

W pro­gra­mie Dnia Otwartego znaj­du­ją się:
— bez­płat­ne kon­sul­ta­cje z peda­go­ga­mi,
— kil­ka­na­ście wyjąt­ko­wych pre­zen­ta­cji arty­stycz­nych,
— otwar­te pia­ni­stycz­ne kur­sy mistrzow­skie dla kan­dy­da­tów (wyma­ga­ne zgło­sze­nie – szcze­gó­ły już wkrót­ce!),
— spo­tka­nia z wykła­dow­ca­mi oraz
— infor­ma­cje o egza­mi­nach wstęp­nych.

Czekamy na Ciebie. Przyjdź, zobacz, posłu­chaj i zostań z nami!
Udział we wszyst­kich wyda­rze­niach jest bez­płat­ny!

Szczegóły na stro­nie wyda­rze­nia (facebook.com)

Pobierz Harmonogram wyda­rze­nia [pdf]

Informacje o rekru­ta­cji do Szkoły Doktorskiej

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia: Informator [pdf]

MASZYNA

08/03/2020 17:00

MACHINE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów kla­sy per­ku­sji UMFC we współ­pra­cy z Katedrą Kameralistyki Fortepianowej UMFC, duetem per­ku­syj­nym Pękala Kordylasińska Pękala oraz kla­są per­ku­sji Akademii Sztuki w Szczecinie

 

W pro­gra­mie:

John CageFirst Construction
George AntheilBalet mecha­nicz­ny
Gerard GriseyTempus ex Machina
KraftwerkMan Maschine

Wykonawcy

Studenci i wykła­dow­cy UMFC oraz AS w Szczecinie

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Miłosz Pękala

MŁODZI PEDAGODZY KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH

09/03/2020 19:00

YOUNG TEACHERS FROM THE CHAIR OF WIND INSTRUMENTS

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

 

Wykonawcy

Joanna Monachowicz obój 

Grzegorz Wołczański klar­net

Piotr Zawadzki klar­net

Marcin Orliński fagot

Tomasz Bińkowski wal­tor­nia

Jan Harasimowicz trąb­ka 

Jakub Waszczeniuk trąb­ka

Karol Gajda puzon

 

Maria Miszczak, Łukasz Chrzęszczyk for­te­pian

 

W pro­gra­mie

Georges Auric Trio  na obój, klar­net i fagot

Francis Poulenc Sonata na wal­tor­nię, trąb­kę i puzon FP 33

Dmitrij Szostakowicz Koncert c‑moll na for­te­pian, trąb­kę i orkie­strę smycz­ko­wą op. 35, trans­kryp­cja na for­te­pian i trąb­kę: Timofiej Dokshitzer

Mieczysław Weinberg Sonata na klar­net i for­te­pian op. 28

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

SKRZYPCOWE DIALOGI XX WIEKU

10/03/2020 19:00

VIOLIN 20th CENTURY DIALOGUES

 

Marcin Markowicz skrzyp­ce

Roksana Kwaśnikowska skrzyp­ce

 

W pro­gra­mie

Eugène Ysaÿe Sonata na dwo­je skrzy­piec

Luciano Berio 34 duety na dwo­je skrzy­piec (wybór)

Marcin Markowicz Jako-witz 

Sergiej Prokofiev Sonata na dwo­je skrzy­piec op. 56

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI

11/03/2020 19:00

JUBILEUSZ 80-LECIA URODZIN PROF. KRZYSZTOFA JAKOWICZA

INSTRUMENT MASTERS

80th BIRTHDAY ANNIVERSARY OF PROF. KRZYSZTOF JAKOWICZ

 

Szanowni Państwo,

z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że z przy­czyn nie­za­leż­nych od Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, kon­cert zapla­no­wa­ny na 11.03.2020 r. „Mistrzowie Instrumentalistyki. Jubileusz 80-lecia uro­dzin Prof. Krzysztofa Jakowicza” został odwo­ła­ny. 

Zwrot kosz­tów bile­tów od ponie­dział­ku 9 mar­ca 2020 roku:

  • Bilety24 – należ­ność zosta­nie zwró­co­na przez ser­wis
  • Księgarnia Chopin University Press – zwrot kosz­tów bądź wymia­na bile­tu na inne wyda­rze­nia w ramach kalen­da­rza kon­cer­to­we­go.

Za zaist­nia­łą sytu­ację prze­pra­sza­my.

 

Wykonawcy

Krzysztof Jakowicz skrzyp­ce

Robert Morawski for­te­pian

 

W pro­gra­mie

Jan Sebastian Bach Sonata nr 1 h‑moll BWV 1014

Giuseppe Tartini Sonata g‑moll z try­lem dia­bel­skim

Franz Schubert Sonatina g‑moll op. 137 nr 3 (D403)  

Siergiej Rachmaninow Romans op. 6 nr 1

Siergiej Rachmaninow Margarytki op. 38 nr 3, opr. Fritz Kreisler

George Gershwin 3 pre­lu­dia, opr. Jascha Heifetz

Camille Saint-Saëns Introdukcja i Rondo capric­cio­so op. 28

TELEMANN CONCERTI PER QUATRO VIOLIN

15/03/2020 12:00

Profesor Mieczysław Szlezer, jego studenci i asystenci

TELEMANN CONCERTI FOR 4 VIOLINS

Prof. Mieczysław Szlezer, his students and assistants

Koncert stu­den­tów i młod­szych pra­cow­ni­ków Akademii Muzycznej w Krakowie

 

Wykonawcy – Akademia Muzyczna w Krakowie

prof. dr hab. Mieczysław Szlezer

dr Marek Polański

dr Błażej Kociuban

Anastazja Łukaszewicz

 

W pro­gra­mie

Charles Dancla Ah! vous dirai-je, maman! op. 161

Georg Philipp Telemann 4 Concerti per 4 vio­li­ni sen­za con­ti­nuo, TWV 40:201–204

Charles Dancla Le car­na­val de Venise op. 119

Queen Bohemian Rhapsody, arr. O’Callaghan

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

TO JUŻ 200 LAT…

15/03/2020 17:00

200 YEARS ALREADY…

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas gita­ry UMFC dla upa­mięt­nie­nia wyda­nia pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka gita­ro­we­go w 1820 roku w Warszawie

Koncert Katedry Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

WIENER CAFÈ

16/03/2020 19:00

Miniatury skrzypcowe Fritza Kreislera

Violin miniatures by Fritz Kreisler

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas skrzy­piec

 

W pro­gra­mie:

Fritz Kreisler

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT SYMFONICZNY

18/03/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

SYMPHONY CONCERT

 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Paweł Przytocki dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C‑dur Linzka KV 425

Gustav Mahler – IV Symfonia G‑dur

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

NIEDZIELA FILMOWA

22/03/2020 15:00

Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

FILM SUNDAY

Screening of films and film studies with the sound made by students of the Departament of Sound Engineering

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela

 

Audytorium im. Karola Szymanowskiego

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT MUZYKI OPEROWEJ

22/03/2020 17:00

Koncert stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W pro­gra­mie: arie i duety z arcy­dzieł świa­to­wej lite­ra­tu­ry

Opieka arty­stycz­na: prof. Robert Cieśla

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

PROGRAMOWOŚĆ W TWÓRCZOŚCI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ LOUISA VIERNE’A ORAZ JEHANA ALAINA

23/03/2020 19:00

Koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Louisa Vierne’a oraz 80. rocznicy śmierci Jehana Alaina

PROGRAMME MUSIC IN ORGAN AND CHAMBER WORKS BY LOUIS VIERNE AND JEHAN ALAIN

Concert for the 150th birthday anniversary of Louis Vierne and 80th death anniversary of Jehan Alain

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas orga­nów oraz zapro­szo­nych gości

 

Opieka arty­stycz­na: peda­go­dzy klas orga­nów

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA

25/03/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Chopin University Chamber Orchestra

Christian Danowicz dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Benjamin Britten – Prelude and Fugue op. 29 (1943) for 18-part string orche­stra

Grażyna Bacewicz – Koncert na orkie­strę smycz­ko­wą

Josef Suk – Serenada Es-dur op. 6 na orkie­strę smycz­ko­wą

Bela Bartok – Tańce rumuń­skie, arr. Karol Teutsch

 

Koordynacja: Aleksander Zwierz

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

29/03/2020 17:00

CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION

 

W pro­gra­mie:

Marcin MolskiSkiltis – 2 trąb­ki, 2 wal­tor­nie, 2 puzo­ny

Andrzej SzachowskiNonet na 2 trąb­ki, 2 rogi, 1 puzon i tubę

Krzysztof KiciorHiraeth na smycz­ki

Maciej Sułecki – Saxophone Quartet

Aleksander Szopa – Music for 13 per­for­mers na ensem­ble

Elżbieta WojakowskaFeilire na Gaelai – Kwadryptyk Celtycki na mul­ti­per­ku­sję

 

Opieka arty­stycz­na: as. dr Ignacy Zalewski

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

HARFA KAMERALNIE

30/03/2020 19:00

HARP CHAMBER-STYLE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tek klas har­fy UMFC

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie m.in.:

Claude Debussy, Maurice Ravel, Michel Tournier

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Zuzanna Elster

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19