Sezon koncertowy 2019/2020 - Styczeń 2020

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC

Z ANIOŁAMI ZAŚPIEWAJMY: CHWAŁA NA WYSOKOŚCI!

05/01/2020 17:00

LET’S SING WITH ANGELS: GLORY TO GOD!

Concert of carols

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Koncert kolęd

 

Chór Kameralny Miasta Sulejówek

Michał Śmigielski dyry­gent

 

Schola Cantorum Maximilianum w Józefowie

Zbigniew Siekierzyński dyry­gent

 

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

IGNACY JAN PADEREWSKI

08/01/2020 19:00

COMPLETE SONGS – on his 160th anniversary of the birth

WSZYSTKIE PIEŚNI – w 160. rocznicę urodzin

 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran

Marcin Tadeusz Łukaszewski for­te­pian

 

W pro­gra­mie utwo­ry Ignacego Jana Paderewskiego:

Cztery pie­śni op. 7

Konwalijka (Lily of the val­ley)

Nokturn B‑dur op. 16 nr 4 na for­te­pian (z cyklu Miscellanea op. 16, 1885–1896)

Sześć pie­śni op. 18

Chant d’amour op. 10 nr 2 na for­te­pian (z cyklu Album de Mai op. 10)

Dans la foret

Douze mélo­dies sur de poésies de Catulle Mendes op. 22

KLASYCZNY UROK KAMERALISTYKI

12/01/2020 17:00

CLASSICAL CHARM OF CHAMBER MUSIC

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

 

W pro­gra­mie:

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

#ELEKTROFONIA

13/01/2020 19:00

Koncert Studium Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego

 

Najnowsze kom­po­zy­cje elek­tro­nicz­ne i inte­rak­tyw­ne stu­den­tów oraz peda­go­gów

Studium Muzyki Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego.

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Wojciech Błażejczyk

WYBITNI ABSOLWENCI

14/01/2020 19:00

PROMINENT GRADUATES

Mateusz Kowalski gita­ra

 

W pro­gra­mie:

Francisco Tárrega Sueño Mazurka in C major

Francisco Tárrega Prelude in E major

Johann Sebastian Bach Prelude from Lute Suite in E major, BWV 1006a

Franz Schubert Moment musi­caux No. 3 D. 780 in F minor, arr. F. Tarrega / M. Kowalski in D minor

Manuel María Ponce Vals

Agustín Barrios Mangoré Contemplación — Vals et Tremolo

Heinrich Ignaz Franz Biber Rosary sona­ta n. 1, arr. B. Lake, rev. M. Kowalski

Napoleon Coste Fantasie dra­ma­ti­que Le depart, Op. 31

Manuel María Ponce Scherzino Mexicano

Mauro Giuliani Le Rossiniane No. 2

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

GOŚCIE BIG BANDU

15/01/2020 19:00

BIG BAND’S GUESTS

 

Anna Serafińska wokal

Wojciech Myrczek wokal

Chopin University Big Band

Piotr Kostrzewa ban­dle­ader

 

W pro­gra­mie:

pol­skie pio­sen­ki oraz stan­dar­dy jaz­zo­we

 

Program

PRISM

19/01/2020 17:00

RECITAL KAMERALNY

CHAMBER RECITAL

 

Roksana Kwaśnikowska skrzyp­ce

Agata Bąk wio­lon­cze­la

Andrzej Karałow for­te­pian

 

W pro­gra­mie:
Erkki-Sven Tüür – Fata Morgana

Andrzej Karałow – Piano Trio

Maurice Ravel – Piano Trio

 

Program [pdf]

LUDWIG VAN BEETHOVEN – 250-lecie urodzin

20/01/2020 19:00

LUDWIG VAN BEETHOVEN – 250th birthday anniversary

Koncert w wykonaniu klas kameralistyki fortepianowej z okazji jubileuszu 250-lecia urodzin kompozytora

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

 

W pro­gra­mie:

utwo­ry kame­ral­ne Ludwiga van Beethovena

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Łukasz Chrzęszczyk

ŚPIEWNIK POLSKI

22/01/2020 19:00

Pieśń polska XX i XXI wieku

POLISH SONGBOOK

Polish 20th and 21st century

 

Joanna Freszel sopran

Łukasz Chrzęszczyk for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Hieronim Nawrocki, Jerzy Lefeld, Zygmunt Mycielski, Roman Palester,
Grażyna Bacewicz, Paweł Mykietyn, Aleksander Kościów, Anna Ignatowicz Glińska

 

Program [pdf]

Paderewski | Borodin | Dukas

25/01/2020 19:00

 

Koncert z udzia­łem lau­re­ata Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki

25 stycz­nia 2020, godz. 19.00

Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

 

Wykonawcy:

Pavel Dombrovsky – for­te­pian

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Mirosław Jacek Błaszczyk – dyry­gent

 

Program:

Ignacy Jan Paderewski Koncert for­te­pia­no­wy a‑moll

Aleksandr Borodin Tańce poło­wiec­kie z ope­ry Kniaź Igor

Paul Dukas Uczeń czar­no­księż­ni­ka. Scherzo sym­fo­nicz­ne

 

Aleksandr Borodin, naj­star­szy z gru­py kom­po­zy­to­rów, któ­ra prze­szła do histo­rii muzy­ki jako Potężna Gromadka, był z wykształ­ce­nia i zawo­du che­mi­kiem (miał w tej dzie­dzi­nie wybit­ne nauko­we osią­gnię­cia), tyl­ko oka­zjo­nal­nie zaj­mu­ją­cym się kom­po­no­wa­niem. Choć sam przed­sta­wiał się czę­sto jako dyle­tant, dys­po­no­wał zna­ko­mi­tym warsz­ta­tem, a jego dzie­ła – zwłasz­cza sym­fo­nie oraz poemat W ste­pach Azji Środkowej – weszły do kano­nu muzy­ki rosyj­skiej jako jej sztan­da­ro­we pozy­cje. Tworzona przez 18 lat ope­ra Kniaź Igor nie zosta­ła ukoń­czo­na przez auto­ra; pod­ję­li się tego Nikołaj Rimski-Korsakow i Aleksandr Głazunow. Ekstatyczne i egzo­tycz­ne, peł­ne żywio­ło­wej ener­gii Tańce Połowców (tajem­ni­cze­go ludu ze ste­pów dzi­siej­sze­go Kazachstanu i obrze­ży Syberii, prze­ciw któ­rym wypra­wia się tytu­ło­wy boha­ter), nale­ża­ły do pierw­szych skom­po­no­wa­nych przez auto­ra frag­men­tów dzie­ła i – wyko­ny­wa­ne samo­dziel­nie – nale­żą do dziś do sym­fo­nicz­nych „prze­bo­jów”.

Rówieśnik i przy­ja­ciel sław­ne­go Claude’a Debussy’ego, Paul Dukas to postać nie­co dziś zapo­mnia­na – tyl­ko nie­licz­ne jego dzie­ła (nie­wie­le też się ich zacho­wa­ło, bo kry­tycz­ny autor sam uni­ce­stwił spo­rą część wła­snej spu­ści­zny) powra­ca­ją na kon­cer­to­we i teatral­ne sce­ny, lecz jego imię unie­śmier­tel­ni­ło sche­rzo sym­fo­nicz­ne Uczeń czar­no­księż­ni­ka na moty­wach żar­to­bli­wej bal­la­dy Johanna Wolfganga Goethego. Pełen trak­to­wa­nej z przy­mru­że­niem oka gro­zy utwór opi­su­je dzi­kie har­ce zaklę­tej mio­tły (sym­bo­li­zu­ją ją gro­te­sko­we brzmie­nia fago­tu), któ­ra wymknę­ła się spod kon­tro­li mło­de­mu cza­ro­dzie­jo­wi – utwór sta­no­wi „pod­ręcz­ni­ko­wy” przy­kład muzy­ki pro­gra­mo­wej, podą­ża­ją­cej dźwię­ka­mi za lite­rac­kim pier­wo­wzo­rem. 

W wyko­na­niu zna­ko­mi­te­go rosyj­skie­go pia­ni­sty, try­um­fa­to­ra wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów Pavla Dombrovsky’ego zabrzmi Koncert for­te­pia­no­wy a‑moll Ignacego Jana Paderewskiego – pia­ni­sty, kom­po­zy­to­ra i męża sta­nu. To dzie­ło peł­ne olśnie­wa­ją­cej wir­tu­oze­rii, two­rzo­ne przez muzy­ka dwu­dzie­sto­ośmio­let­nie­go, sto­ją­ce­go wła­śnie u pro­gu dość póź­nej sła­wy. Niewątpliwie uskrzy­dlił je olśnie­wa­ją­cy suk­ces jego pary­skie­go reci­ta­lu w 1888, któ­ry mu drzwi do owej sła­wy otwo­rzył. Otuchy twór­cy doda­ła też entu­zja­stycz­na opi­nia Camille’a Saint-Saënsa, któ­re­mu nie­śmia­ło przed­sta­wił swe dzie­ło, a suk­ces pra­wy­ko­na­nia (z udzia­łem Anetty Jessipowej gra­ją­cej pod batu­tą wiel­kie­go Hansa Richtera) potwier­dził, iż jest to utwór mistrzow­ski, roz­po­czy­na­jąc jego dłu­gą dro­gę przez świa­to­we estra­dy – choć dzię­ki pięk­nym sty­li­za­cjom moty­wów naro­do­wych jest on oczy­wi­ście szcze­gól­nie bli­ski pol­skim słu­cha­czom.

Koncert popro­wa­dzi Mirosław Jacek Błaszczyk, dyrek­tor arty­stycz­ny Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz czło­nek Rady Artystycznej – koor­dy­na­tor ds. arty­stycz­nych Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. [Piotr Maculewicz]