Sezon koncertowy 2019/2020 - Listopad 2019

Przyszłość kameralistyki fortepianowej z perspektywy kompozytora – koncert towarzyszący konferencji

29/11/2019 18:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej zapra­sza na kon­cert towa­rzy­szą­cy  w dniach kon­fe­ren­cji “Przyszłość kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej z per­spek­ty­wy kom­po­zy­to­ra” kom­plek­so­wo ujmu­ją­ce dzie­dzi­nę aktyw­no­ści zawo­do­wej jaką jest kame­ra­li­sty­ka, doty­ka­ją­cej zagad­nień doty­czą­cych naucza­nia na wszyst­kich szcze­blach edu­ka­cji.

W pro­gra­mie kon­cer­tu:

F. Schubert, A. Kościów, P. Mykietyn, I. Strawiński.

Wykonawcy: Piotr Hausenplas – wio­lon­cze­la, Lech Napierała – for­te­pian, Tomasz Herbut — for­te­pian, Mischa Kozłowski – for­te­pian, Kornelia Radziszewska – skrzyp­ce, Grzegorz Prokopczuk – 

for­te­pian, Paweł Popko – for­te­pian, Piotr Thieu Quang – klar­net, Maria Leszczyńska – wio­lon­cze­la, Piotr Thieu Quang- klar­net, Łukasz Dyczko – sak­so­fon, Julia Łozowska – for­te­pian