Sezon koncertowy 2019/2020 - Listopad 2019

MUZYKA NOWA – NOWE TECHNOLOGIE

03/11/2019 17:00

NEW MUSIC – NEW TECHNOLOGIES

Marta Grzywacz per­for­mer­ka
Andrzej Kopeć kom­pu­ter
Sławomir Wojciechowski elek­tro­ni­ka
Paweł Krzaczkowski syn­te­za­to­ry ana­lo­go­we
Andrzej Karałow for­te­pian, elek­tro­ni­ka
Jerzy Przeździecki elek­tro­ni­ka
Rafał Zapała elek­tro­ni­ka
Marta Śniady elek­tro­ni­ka

Hashtag Ensemble:

            Ania Karpowicz flet

            Hubert Zemler per­ku­sja

            Wojciech Psiuk sak­so­fon

            Wojciech Błażejczyk gita­ra elek­trycz­na, gesto­fon

            Dominik Płociński  wio­lon­cze­la


Studenci Wydziału Instrumentalnego

W pro­gra­mie:

Andrzej KopećSławomir WojciechowskiWojciech BłażejczykAndrzej Karałow, Przemysław DanowskiRafał ZapałaMarta Śniady

 

Projekcja dźwię­ku: as. mgr Igor Szymański

Koordynacja, opie­ka arty­stycz­na: ad. dr Wojciech Błażejczyk

 

Program

Afisz

 

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho­dzą­cych z Funduszu Promocji Kultury w ramach pro­gra­mu „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie”, reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca 

Współorganizacja kon­cer­tu — Sfera Harmonii-Fundacja Inicjatyw Artystycznych

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT IMPROWIZACJI ORGANOWYCH // prof. Wolfgang Seifen (Berlin)

03/11/2019 19:00
Zapraszamy ser­decz­nie na kon­cert impro­wi­za­cji orga­no­wych, któ­ry odbę­dzie się w ramach I Miedzynarodowych Dni Improwizacji Organowej
 
Wykonawca:  prof. Wolfgang Seifen (Universität der Künste w Berlinie)
 
Katedra Polowa Wojska Polskiego
ul. Długa 13/15, Warszawa
 
Organizatorem kon­cer­tu jest Katedra Muzyki Kościelnej, dzia­ła­ją­ca na Wydziale Muzyki Kościelnej UMFC.
 

ZAGRANICZNI GOŚCIE

04/11/2019 19:00

Koncert wieńczący współpracę Universität der Künste w Berlinie i Katedry Kameralistyki Fortepianowej UMFC

FOREIGN GUESTS

Concert crowning the collaboration between Universität der Künste in Berlin and Chair of Piano Chamber Music, Chopin University of Music

W pro­gra­mie:

Ludwig van Beethoven — Trio G‑dur op. 121a

(10 waria­cji na temat pie­śni Ich bin der Schneider Kakadu z ope­ry Die Schwestern von Prag Wanzela Müllera)

 

Piotr Kozłowski — for­te­pian

Christa-Maria Stangorra — skrzyp­ce

Wolf Hassinger — wio­lon­cze­la

Peteris Vasks – Kwartet smycz­ko­wy nr 3

Vox Quartet

Witold Lutosławski — Wariacje na temat Paganiniego

Piotr Kozłowski, Jakub Włoszczuk — for­te­pian

Robert Schumann — Kwartet for­te­pia­no­wy Es-dur, op. 47

Jakub Włoszczuk — for­te­pian

Mayu Tomotaki — skrzyp­ce

Janeks Niklavics — altów­ka

Wolf Hassinger – wio­lon­cze­la

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, prof. Frank-Immo Zichner (Universität der Künste Berlin)

 

Afisz

 

WIECZÓR OPEROWY w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

06/11/2019 19:00

OPERA EVENING AT THE GREAT THEATRE – NATIONAL OPERA

Spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Ryszard Cieśla reży­ser

Bartosz Martyna asy­stent reży­se­ra

Barbara Kędzierska sce­no­gra­fia

Barbara KędzierskaMaria Balcerek kostiu­my spek­ta­klu

Paulina Góral reży­se­ria świa­tła

Aleksandra Dziurosz ruch sce­nicz­ny

Wioletta Maciejowska przy­go­to­wa­nie bale­tu

Krzysztof Trzaskowski kore­pe­ty­tor

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego soli­ści

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz kie­row­nik chó­ru

Orkiestra UMFC

Janusz Przybylski dyry­gent

Zespół Baletowy Opery Krakowskiej

Chopin University Dance Company

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko – Opera Straszny Dwór

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

 

Program

Afisz

Fotoreportaż

 

GRIGORY FRID – DZIENNIK ANNY FRANK

06/11/2019 19:00

Koncert GRIGORY FRID – DZIENNIK ANNY FRANK został odwo­ła­ny z przy­czyn nie­za­leż­nych od Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

WIECZÓR OPEROWY w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

07/11/2019 19:00

OPERA EVENING AT THE GREAT THEATRE – NATIONAL OPERA

Spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Ryszard Cieśla reży­ser 

Bartosz Martyna asy­stent reży­se­ra

Barbara Kędzierska sce­no­gra­fia

Barbara KędzierskaMaria Balcerek kostiu­my spek­ta­klu

Paulina Góral reży­se­ria świa­tła

Aleksandra Dziurosz ruch sce­nicz­ny

Wioletta Maciejowska przy­go­to­wa­nie bale­tu

Krzysztof Trzaskowski kore­pe­ty­tor

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego soli­ści

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz kie­row­nik chó­ru

Orkiestra UMFC

Janusz Przybylski dyry­gent

Zespół Baletowy Opery Krakowskiej

Chopin University Dance Company

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko – Opera Straszny Dwór

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

 

Program

Afisz

 

 

Kreatywność w edukacji muzycznej. Konferencja naukowo-artystyczna

08/11/2019 10:30 — 13:0010:30 — 13:00 09/11/2019 09:00 — 13:0009:00 — 13:00

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej zapra­sza na Konferencję arty­stycz­no-nauko­wą “Kreatywność w edu­ka­cji muzycz­nej”.

Kierownik pro­jek­tu: dr hab. Magdalena Stępień

Afisz i har­mo­no­gram

KONCERT POLSKIEJ PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ

10/11/2019 17:00

CONCERT OF POLISH ARTISTIC SONGS

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W pro­gra­mie:

pie­śni kom­po­zy­to­rów pol­skich

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

11/11/2019 19:00

CONCERT OF PATRIOTIC SONGS

Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC

Jakub Hutek dyry­gent

 

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

pol­ska muzy­ka chó­ral­na i pie­śni patrio­tycz­ne

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

DUO CLASSICO Nowe Inspiracje

12/11/2019 19:00

New inspirations

UMFC Kameralnie 

Małgorzata Otremba flet

Andrzej Otremba gita­ra

 

W pro­gra­mie:

Bela BartokRumuńskie tań­ce ludo­we

Gerard DrozdThree Moods op.201

Jacques IbertEntr’acte

Jan Edmund Jurkowski — Esztergomia na gita­rę solo

Maximo Diego Pujol — Suita Buenos Aires

Franz DopplerFantaisie Pastorale Hongroise op.26, arr. Jozef Zsapka

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

MUZYCZNE IMPRESJE

13/11/2019 19:00

MUSIC IMPRESSIONS

Koncert Kameralny

 

Christian Danowicz skrzyp­ce

Robert Morawski for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Claude Debussy — Sonata na skrzyp­ce i for­te­pian

Aleksander Kosciów - Hyalia

Karol Szymanowski — Sonata d‑moll op. 9 na skrzyp­ce i for­te­pian

Karol SzymanowskiŹródło Aretuzy

Maurice RavelTzigane

SINFONIA VARSOVIA

15/11/2019 19:00

 

Janusz Olejniczak for­te­pian

Sinfonia Varsovia

Gabriel Chmura dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko — Uwertura fan­ta­stycz­na Bajka

Wojciech Kilar — I Koncert na for­te­pian i orkie­strę

Mieczysław Weinberg — IV Symfonia a‑moll op. 61

STRASZNY DWÓR – wybrane sceny

16/11/2019 19:00

Opera w wersji koncertowej z fortepianem

THE HAUNTED MANOR – selected scenes

Concert version of the opera with piano

 

Koncert Katedry Wokalistyki 

 

Janusz Przybylski kie­row­nic­two muzycz­ne

Ryszard Cieśla reży­ser 

Bartosz Martyna asy­stent reży­se­ra

Aleksandra Dziurosz ruch sce­nicz­ny

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego soli­ści

Zespół wokal­ny stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Aleksandra Janaszewska for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko – Opera Straszny Dwór  (frag­men­ty)

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

 

Sala Operowa im. Stanisława Moniuszki

KONCERT ODWOŁANY

MIŁOSZ MAGIN IN MEMORIAM

17/11/2019 17:00

Koncert z okazji 20. rocznicy śmierci oraz 90. rocznicy urodzin artysty

Concert for the artist’s 20th death and 90th birthday anniversaries 

 

Koncert Katedry Kameralistyki i Katedry Fortepianu 

 

Szymon Orliński for­te­pian

Kornelia Radziszewska skrzyp­ce

Grzegorz Prokopczuk for­te­pian

Marta Kostrych for­te­pian

Mateusz Sowa klar­net

Eugenia Rezler kontr­alt

Anna Farysej sopran

 

W pro­gra­mie utwo­ry Miłosza Magina:

Andante — na skrzyp­ce i for­te­pian (1963)

Tańce pol­skie  [wer­sja I] na skrzyp­ce i for­te­pian (1994)

Cztery woka­li­zy na sopran i for­te­pian (1985) 

Wokaliza — trans­kryp­cja na klar­net i for­te­pian (1985)

Sonata na for­te­pian nr 4 (1997)

 

Koncertowi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa poświę­co­na Miłoszowi Maginowi

 

Słowo wstęp­ne: prof. dr hab. Krystyna Juszyńska

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Joanna Maklakiewicz

DHARMA

18/11/2019 19:00

Koncert na zakończenie ogólnopolskiej konferencji Antropologiczne Podstawy Muzyki II

Concert closing the all-Poland conference entitled “Anthropological Fundamentals of Music 2”

 

Andrzej Brzoska reży­se­ria dźwię­ku

Leszek Lorent, Tamara Kurkiewicz, Michał Bator, Jan Gralla per­k­su­ja

Ignacy Zalewski dyry­gent

Zespół Chopin University Modern Ensamble

 

W pro­gra­mie:

Marcin BłażewiczDharma na 4 per­ku­sje i live elec­tro­nics (pra­wy­ko­na­nie, utwór dofi­nan­so­wa­ny z pro­gra­mu Priorytet — Zamówienia Kompozytorskie IMIT) oraz utwo­ry stu­den­tów — uczest­ni­ków przed­mio­tu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej 

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Leszek Lorent

KONCERT KAMERALNY

20/11/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Gwidon Ciężarek skrzyp­ce

Marek Czech altów­ka

Adam Mazurek wio­lon­cze­la

Grzegorz Skrobiński for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Zygmunt Noskowski– Kwartet for­te­pia­no­wy d‑moll, op. 8

Gustaw Mahler – Kwartet for­te­pia­no­wy a‑moll

Władysław Żeleński – Kwartet for­te­pia­no­wy c‑moll, op. 61

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska

NASI LAUREACI KONKURSÓW ALTÓWKOWYCH

24/11/2019 17:00

OUR LAUREATES OF VIOLA COMPETITIONS

Koncert w wyko­na­niu lau­re­atów kon­kur­sów altów­ko­wych:

Antonina Bartyś, Jakub Ćwikliński, Mateusz Doniec, Martyna Dziechciarz, Maria Korczyńska, Dominika Marciniak, Nicol Miękus, Joanna Ławczewicz-Musialik, Karolina Pałetko, Tomasz Rosiński

 

W pro­gra­mie m.in.:

Johannes Brahms, Franz Schubert, Rebecca Clarke

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Katarzyna Budnik; prof. dr hab. Piotr Reichert;

dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

KONCERT W RAMACH TRÓJPOROZUMIENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

25/11/2019 19:00

CONCERT AS PART OF THE TRILATERAL AGREEMENT OF CHAMBER ENSEMBLES

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów uczel­ni muzycz­nych w Warszawie, Budapeszcie i Szanghaju

 

Program:

     1. Jean Francaix –  Divertissement na obój, klar­net, fagot

          Liu Ming obój

          Tan Tianyi  klar­net   

          Niu Jiawen fagot      

     2. Jacques Ibert5 Pièces en trio, na obój, klar­net i fagot

          Mateusz Żurawski obój

          Tan Tianyi klar­net

          Niu Jiawen fagot

     3. Wolfgang Amadeusz MozartDivertimento nr 1 na obój, klar­net i fagot KV 439B

         Liu Ming obój

         Michał Łączak klar­net

         Kayetan Cygański-Bolski fagot

     4. Witold LutosławskiTrio na obój, klar­net i fagot

          Mateusz Żurawski obój

          Michał Łączak klar­net

          Kayetan Cygański-Bolski fagot

     5. Sándor VeressSonatina na obój, klar­net i fagot

          Eugène BozzaSuite Brève en Trio op. 67

          Csenge Adorjáni obój

          Mátyás Katrin klar­net

          Luca Losonci fagot

 

Opieka arty­stycz­na:

     prof. dr György Lakatos – Franz Liszt Academy of Music

     prof. Yemo He – Shanghai Conservatory of Music

     prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 

 

KONCERT SYMFONICZNY

27/11/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

SYMPHONY CONCERT

 

Ewa Vesin sopran

Anna Thun mez­zo­so­pran

Agnieszka Zińczuk mez­zo­spran

Tomasz Kuk tenor

Leszek Skrla bary­ton

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Chór Mieszany UMFC

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz przy­go­to­wa­nie chó­ru

Massimiliano Caldi dyry­gent

 

W pro­gra­mie:
Pietro Mascagni – Opera Rycerskość Wieśniacza (Cavalleria Rusticana)

Przyszłość kameralistyki fortepianowej z perspektywy kompozytora – koncert towarzyszący konferencji

29/11/2019 18:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej zapra­sza na kon­cert towa­rzy­szą­cy  w dniach kon­fe­ren­cji “Przyszłość kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej z per­spek­ty­wy kom­po­zy­to­ra” kom­plek­so­wo ujmu­ją­ce dzie­dzi­nę aktyw­no­ści zawo­do­wej jaką jest kame­ra­li­sty­ka, doty­ka­ją­cej zagad­nień doty­czą­cych naucza­nia na wszyst­kich szcze­blach edu­ka­cji.

W pro­gra­mie kon­cer­tu:

F. Schubert, A. Kościów, P. Mykietyn, I. Strawiński.

Wykonawcy: Piotr Hausenplas – wio­lon­cze­la, Lech Napierała – for­te­pian, Tomasz Herbut — for­te­pian, Mischa Kozłowski – for­te­pian, Kornelia Radziszewska – skrzyp­ce, Grzegorz Prokopczuk – 

for­te­pian, Paweł Popko – for­te­pian, Piotr Thieu Quang – klar­net, Maria Leszczyńska – wio­lon­cze­la, Piotr Thieu Quang- klar­net, Łukasz Dyczko – sak­so­fon, Julia Łozowska – for­te­pian