Sezon koncertowy 2019/2020 - Październik 2019

KONCERT JAZZOWY. MAREK NAPIÓRKOWSKI TRIO

09/10/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

JAZZ CONCERT. MAREK NAPIÓRKOWSKi TRIO

 

Marek Napiórkowski gita­ry

Michał Barański kon­tra­bas

Cezary Konrad per­ku­sja

 

Marek Napiórkowski Trio jest for­ma­cją wybit­nych jaz­zo­wych oso­bo­wo­ści oraz wie­lo­let­nich przy­ja­ciół muzycz­nych gita­rzy­sty, z któ­ry­mi łączy go nie­mal­że tele­pa­tycz­ne poro­zu­mie­nie. Koncerty zespo­łu to mie­szan­ka żywio­ło­wej, peł­nej ener­gii impro­wi­zo­wa­nej muzy­ki, eks­pre­syj­nych par­tii solo­wych, ale tak­że sto­no­wa­nych, lirycz­nych bal­lad.

 

“Trójca zło­żo­na z muzy­ków z samych szczy­tów ran­kin­go­wych gra wyśmie­ni­cie, brzmi nie mniej świet­nie i do tego jesz­cze kon­cer­to­wo”.

[Maciej Karłowski, Polskie Radio “Dwójka”]