Sezon koncertowy 2019/2020 - Październik 2019

22 z 21 – KONCERT CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA ZWIEŃCZAJĄCY TOURNEE PO CHINACH

02/10/2019 19:00

22 OF 21 – CONCERT GIVEN BY CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA CLOSING THEIR CHINA TOUR

 

Rafał Janiak dyry­gent

Chopin University Chamber Orchestra

 

W pro­gra­mie:

Fryderyk Chopin/Aleksander GłazunowChopiniana op. 46

Stanisław Moniuszko – Uwertura Koncertowa Bajka

Stanisław Moniuszko – Mazur z ope­ry Straszny Dwór

Antonin Dvořák – IX Symfonia e‑moll, op. 95

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Rafał Janiak

Koordynacja: Aleksander Zwierz

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 / Inauguration Of The Academic Year 2019/2020

04/10/2019 12:30

Sala Koncertowa UMFC

04.10.2019 r. godz. 12:30

 

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny:

„Muzyka jako duch świa­ta”  wygło­si  dr hab. Krzysztof Lipka

 

W czę­ści arty­stycz­nej:

Paulina Sochaj obój

Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz for­te­pian

Mateusz Kowalski gita­ra 

 

W pro­gra­mie:

Eugene BozzaFantazja pasto­ral­na

Franz SchubertMoment musi­caux  nr 3 D. 780 f‑moll; opra­co­wa­nie: F. Tárrega/Mateusz Kowalski (d‑moll)

Mauro Giuliani – Finał Allegro Vivace z Rossiniana op. 119 nr 1

 

Wstęp wol­ny

KONCERT STYPENDYSTÓW SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

06/10/2019 17:00

CONCERT GIVEN BY HOLDERS OF THE SOCIETE GENERALE SCHOLARSHIP

 

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie:

Łukasz Brzezina akor­de­on

Wojciech Kruczek for­te­pian

Jakub Muras sak­so­fon

Bartosz Kołsut akor­de­on

Adam Mazurek wio­lon­cze­la

 

W pro­gra­mie:

Cesar Franck – Preludium, Fuga i Wariacje, op. 18

Edvard Grieg – Suita Z cza­sów Holberga, op. 40

Witold LutosławskiPreludia tanecz­ne

Astor PiazzolaLe Grand Tango

 

Koordynator kon­cer­tu: mgr Mateusz Stankiewicz

 

Afisz

Program

MUZYKA FORTEPIANOWA TWÓRCÓW Z WARSZAWSKIEJ UCZELNI MUZYCZNEJ (2)

07/10/2019 19:00

 Koncert Katedry Edukacji Muzycznej

 

PIANO WORKS BY WARSAW’S UNIVERSITY OF MUSIC COMPOSERS (2)

Marcin Tadeusz Łukaszewski for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Ludwik Wawrzynowicz – 4 pre­lu­dia, op. 20 (1918–1925);

Ludwik Wawrzynowicz – Preludium c‑moll Oświęcim, op. 80 (1944)

Jan Fotek – 7 pre­lu­diów (1973)

Marcin Tadeusz Łukaszewski – 5 pre­lu­diów z cyklu Preludia geo­me­trycz­ne (2013–2018)

Marian Borkowski – 6 pre­lu­diów (1953–1957) (pra­wy­ko­na­nie)

Paweł KwapińskiThe Piano Dance (2014)

Romuald TwardowskiCampane IV z cyklu Symfonie dzwo­nów (2004)

Jerzy KornowiczWarkocz Bereniki (1990)

Artur Cieślak – I Sonata for­te­pia­no­wa Post – Neo na lewą rękę (2014, wer­sja II)

 

Afisz

Program

KONCERT JAZZOWY. MAREK NAPIÓRKOWSKI TRIO

09/10/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

JAZZ CONCERT. MAREK NAPIÓRKOWSKi TRIO

 

Marek Napiórkowski gita­ry

Michał Barański kon­tra­bas

Cezary Konrad per­ku­sja

 

Marek Napiórkowski Trio jest for­ma­cją wybit­nych jaz­zo­wych oso­bo­wo­ści oraz wie­lo­let­nich przy­ja­ciół muzycz­nych gita­rzy­sty, z któ­ry­mi łączy go nie­mal­że tele­pa­tycz­ne poro­zu­mie­nie. Koncerty zespo­łu to mie­szan­ka żywio­ło­wej, peł­nej ener­gii impro­wi­zo­wa­nej muzy­ki, eks­pre­syj­nych par­tii solo­wych, ale tak­że sto­no­wa­nych, lirycz­nych bal­lad.

 

“Trójca zło­żo­na z muzy­ków z samych szczy­tów ran­kin­go­wych gra wyśmie­ni­cie, brzmi nie mniej świet­nie i do tego jesz­cze kon­cer­to­wo”.

[Maciej Karłowski, Polskie Radio “Dwójka”]

MUZYKA W RUCHU

13/10/2019 17:00

Koncert Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

MUSIC IN MOVEMENT

 

Studenci i peda­go­dzy spe­cjal­no­ści Rytmika

Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

 

W pro­gra­mie:

inter­pre­ta­cje rucho­we utwo­rów muzycz­nych, impro­wi­za­cje rucho­we oraz impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Program

Dyplomatorium

14/10/2019 12:00 — 13:30

 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran zapra­sza na uro­czy­ste wrę­cze­nie dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów absol­wen­tom z roku aka­de­mic­kie­go 2018/2019.

Od 2017 roku absol­wen­ci naszej Uczelni bio­rą udział w uro­czy­stym wrę­cze­niu dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów. Choć for­ma tej uro­czy­sto­ści ma cha­rak­ter nie­co mniej for­mal­ny, to z pew­no­ścią dla każ­de­go absol­wen­ta jest wyda­rze­niem peł­nym rado­ści i dumy, wzbo­ga­co­nym nutą nostal­gii, któ­ra towa­rzy­szy wszyst­kim obec­nym.

W tym roku aka­de­mic­kim Dyplomatorium oraz uro­czy­stość oko­licz­no­ścio­wa zwią­za­na ze świę­tem KEN odbę­dzie się 14 paź­dzier­ni­ka o godz. 12:00 w Sali Koncertowej UMFC.

Fotoreportaż

14/10/2019 19:00 19:00

Roksana Kwaśnikowska skrzyp­ce

Gwidon Ciężarek skrzyp­ce

Adam Mazurek wio­lon­cze­la 

 

W pro­gra­mie:

Maurice Ravel – Sonata post­hu­me nr 1

Piotr CzajkowskiWalc sche­rzo, op. 3

Sergiej Rachmaninov Romans a‑moll TN ii / 31

Sergiej Rachmaninov Sonata wio­lon­cze­lo­wa g‑moll, op. 19

Eugène Ysaÿe – Sonaty na skrzyp­ce solo, op. 27 nr 2,4,6   

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

KONCERT SYMFONICZNY

16/10/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI

w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT SYMFONICZNY

SYMPHONY CONCERT

 

Łukasz Chrzęszczyk for­te­pian

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Tomasz Bugaj dyry­gent

 

W pro­gra­mie Ludwig van Beethoven:

Uwertura Coriolan, op. 62

III Koncert for­te­pia­no­wy c‑moll, op. 37III Symfonia Es-dur, op. 55 Eroica

 

Program

NASI LAUREACI

20/10/2019 17:00

OUR LAUREATES

 

Michał Rudziński bas

Zuzanna Nalewajek mez­zo­so­pran

Michał Romanowski bas

 

W pro­gra­mie:

Aleksander Borodin, Johannes Brahms, Nikołaj Rimski-Korsakow, Włodek Pawlik, Woflgang Amadeus Mozart, Piotr Czajkowski, Wolfgang Rihm, Sergiej Rachmaninov, Stanisław Moniuszko, Andrij Małyszko,
Jan Stefani,Mieczysław Weinberg

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

KONCERT CHOPINOWSKI

21/10/2019 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

KONCERT CHOPINOWSKI

CHOPIN CONCERT

 

Jan Wachowski for­te­pian

Mateusz Krzyżowski for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

utwo­ry Fryderyka Chopina

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Elżbieta Karaś-Krasztel

 

Afisz

Program

Artur Rubinstein — uroczyste otwarcie wystawy

22/10/2019 13:00

Serdecznie zapra­sza­my na wysta­wę dedy­ko­wa­ną Arturowi Rubinsteinowi – dok­to­ro­wi hono­ris cau­sa naszej Uczelni.

Już w naj­bliż­szy wto­rek, 22.10 o godz. 13:00 nastą­pi uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy przez panią Ewę Rubinstein (cór­kę Artura Rubinsteina), a o godzi­nie godz. 14:00 w Sali Kameralnej im. Henryka Melcera wystą­pi Mateusz Krzyżowski (for­te­pian).

 

PROGRAM RECITALU:

Karol Szymanowski

   Etiuda b‑moll op. 4 nr 3

   Etiuda C‑dur op. 4 nr 4

Ignacy Jan Paderewski

   Legenda op. 16 nr 5

   Un moment musi­cal op. 16 nr 6

Fryderyk Chopin

   Nokturn fis-moll op. 48 nr 2

   Polonez As-dur op. 53


Wydarzenie obję­te hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UMFC prof. dra hab. Klaudiusza Barana

OBLICZA SAKSOFONU

23/10/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

FACES OF THE SAXOPHONE

 

Alicja Wołyńczyk sak­so­fon

Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz for­te­pian

Grzegorz Gorczyca for­te­pian

 

W pro­gra­mie m. in.:

Stanisław Moniuszko, Alicja Gronau, Pierre-Philipe Bauzin, Marcin Tadeusz Łukaszewski

 

Afisz

Program

KLAWESYN W WIELU ODSŁONACH – OD MUZYKI DAWNEJ DO WYKONAŃ MUZYKI NAJNOWSZEJ

27/10/2019 17:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Koncert w 140. rocznicę urodzin Wandy Landowskiej i 80. rocznicę urodzin Elżbiety Chojnackiej – dwóch wybitnych polskich klawesynistek.

HARPSICHORD IN MANY GUISES – FROM EARLY MUSIC TO PERFORMANCES OF THE NEWEST MUSIC

Concert on the 140th birthday anniversary of Wanda Landowska and 80th birthday anniversary of Elżbieta Chojnacka, two outstanding Polish harpsichordists.

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas kla­we­sy­nu i wykła­dow­ców UMFC

Maria Suwała, Piotr Zientarski, Krzysztof Garstka, Władysław Kłosiewicz, Alina Ratkowska – kla­we­syn

Leszek Lorent – instru­men­ty per­ku­syj­ne

W pro­gra­mie m.in.:

Louis Couperin, Domenico Scarlatti, Grant McLachlan, Jean Francaix

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC

 

Afisz

Program

SPOTKANIE Z GWIAZDĄ: PROF. RYSZARD KARCZYKOWSKI

28/10/2019 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

MEETING A STAR: PROF. RYSZARD KARCZYKOWSKI

 

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

 

W pro­gra­mie m.in.:

Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini

 

Podczas kon­cer­tu pre­zen­to­wa­ne będą frag­men­ty nagrań kon­cer­tów prof. Ryszarda Karczykowskiego

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

Afisz

Program

MONIUSZKO NA NOWO ODCZYTANY. Koncert w ramach konferencji

30/10/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

MONIUSZKO READ ANEW

Concert as part of the conference

 

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Janusz Przybylski dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

wybra­ne frag­men­ty nie­roz­pow­szech­nio­nych utwo­rów Stanisława Moniuszki wraz z omó­wie­niem

Sergiusz Prokofiew - I Symfonia D‑dur op. 25 Klasyczna

 

Opieka arty­stycz­na i pro­wa­dze­nie kon­cer­tu: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC oraz ad. dr Ignacy Zalewski

 

Afisz

Program