Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

retroNoc Muzeów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

18/05/2019 19:00

 

retroNoc Muzeów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina to autor­ski pro­jekt śro­do­wi­ska arty­stycz­ne­go war­szaw­skich muzy­ków przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy ze stu­den­ta­mi Warszawskiej Szkoły Filmowej. To kon­cert pio­se­nek z tek­sta­mi Wojciecha Młynarskiego w jaz­zo­wo-tanecz­nych aran­ża­cjach. To tanecz­ny wie­czór swin­go­wy, pod­czas któ­re­go wraz z gru­pą ani­ma­to­rów będzie moż­na bawić się do muzy­ki na żywo. retroNoc Muzeów w UMFC to tak­że jaz­zo­we jam ses­sion.

Istotnym zało­że­niem pro­jek­tu jest zaan­ga­żo­wa­nie moż­li­wie sze­ro­kiej rze­szy stu­den­tów i dok­to­ran­tów naszej Uczelni, zarów­no w wyko­na­nie, jak i reali­za­cję całe­go przed­się­wzię­cia. Podobnie jak w ubie­głym roku aran­że i opra­co­wa­nia utwo­rów słow­no­mu­zycz­nych przy­go­to­wa­li stu­den­ci i dok­to­ran­ci spe­cjal­no­ści Kompozycja, zaś powsta­łe w ten spo­sób pra­ce wyko­na­ją i zre­ali­zu­ją stu­den­ci oraz dok­to­ran­ci: Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydziału Instrumentalnego (tak­że jazz), Wydziału Wokalno-Aktorskiego (tak­że musi­cal), Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Przygotowania kon­cer­tu wspie­ra­li Państwo Agata, Paulina i Jan Młynarscy, zaś opie­kę arty­stycz­ną nad kon­cer­tem zgo­dzi­ła się objąć pani Magdalena Kizinkiewicz.

 

Serdecznie zapra­sza­my do śle­dze­nia stro­ny wyda­rze­nia:

facebook.com/Artystyczna.NocMuzeow/

foto­re­por­taż

 

Bezpłatne kar­ty wstę­pu na kon­cert dostęp­ne w księ­gar­ni UMFC (nie­od­płat­nie) oraz na stro­nie efryderyk.pl (za sym­bo­licz­ną zło­tów­kę).