Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

Juwenalia Artystyczne #nowafala

10/05/2019 19:00 — 12/05/2019 02:00

 

Wieloletnią ideą Juwenaliów Artystycznych jest syner­gia trzech śro­do­wisk stu­denc­kich – muzycz­ne­go, pla­stycz­ne­go i teatral­ne­go. Koncepcja wyda­rze­nia obej­mu­je dwa dni kon­cer­tów, wystaw mul­ti­me­dial­nych oraz spek­ta­kli wyko­ny­wa­nych przez mło­dych arty­stów zapro­szo­nych przez stu­den­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Punktem wyj­ścia pro­gra­mu stał się nurt muzy­ki elek­tro­nicz­nej.

Podczas dwóch dni kon­cer­tów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina wystą­pią tacy arty­ści jak: Xxanaxx, Bovska, Justyna Święs, Kuba Karaś, Natalia Kukulska, Kwiat Jabłoni, Linia Nocna oraz Daria Zawiałow. Juwenalia Artystyczne to tak­że moż­li­wość obej­rze­nia spek­ta­kli mło­dych twór­ców z Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza.

Istotnym zało­że­niem obu pro­jek­tów jest zaan­ga­żo­wa­nie moż­li­wie sze­ro­kiej rze­szy stu­den­tów i dok­to­ran­tów naszej Uczelni, zarów­no w wyko­na­nie, jak i reali­za­cję całe­go przed­się­wzię­cia. Podobnie jak w ubie­głym aran­że i opra­co­wa­nia utwo­rów słow­no­mu­zycz­nych przy­go­to­wa­li stu­den­ci i dok­to­ran­ci spe­cjal­no­ści “Kompozycja”, zaś powsta­łe w ten spo­sób pra­ce wyko­na­ją i zre­ali­zu­ją stu­den­ci oraz dok­to­ran­ci: Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydziału Instrumentalnego (tak­że jazz), Wydziału Wokalno-Aktorskiego (tak­że musi­cal), Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz Wydziału Reżyserii Dźwięku.

 

Koncert inau­gu­ra­cyj­ny:

godz. 19:00, Sala Koncertowa UMFC

 

Program:

- Uwertura / komp. Filip Sporniak
— XxanaxX, Bovska i Natalia Kukulska w utwo­rach zespo­łów Bajm, Kombi, Maanam, Republika i Lady Pank w aran­ża­cji Grzegorza Łapińskiego,  Mateusza Gwizdałły i Jakuba Krukowskiego
— Finał / komp. Aleksandra Kaca 

 

Szczegóły na fan­pa­ge­’u wyda­rze­nia:

facebook.com/juwenaliaartystyczne/

foto­re­por­taż

 

Bezpłatne kar­ty wstę­pu na kon­cert dostęp­ne w księ­gar­ni UMFC (nie­od­płat­nie) oraz na stro­nie efryderyk.pl (za sym­bo­licz­ną zło­tów­kę).